Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/91, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 1992. donijela je

ODLUKU

o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti

I.

Radi unapređenja rada i razvitka informacijskih sustava te usmjeravanja informatizacije državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti, osniva se Komisija Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti (u daljem tekstu: Komisija).

II.

Komisija je k00rdinacijsko i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

III.

Komisija razmatra pitanja koja se odnose na razvitak i funkcioniranje informacijskih sustava u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima u Republici Hrvatskoj na zahtjev Vlade Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Vlada) ili po vlastitoj inicijativi, a osobito:

1. Ocjenjuje situaciju u svezi razvitka informacijskih sustava u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima Republike Hrvatske i u svijetu te daje Vladi podatke bitne za utvrđivanje politike u ovom području;

2. Daje mišljenja u odnosu na najvažnije mjere i planove u svezi razvitka informacijskih sustava te politike u području informatizacije, a osobito k00rdinira planove razvitka i financiranje nabave opreme u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima;

3. Podnosi inicijative za poboljšanje informacijskih sustava u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima te inicijative za razvitak i poboljšanje informacijskih sustava, a osobito:

- zajedrnčkog korištenja baza podataka i informacija;

- organizacijske osnovice i informatičkog obrazovanja djelatnika;

- računalno-komunikacijske mreže;

- projekata i programske opreme;

- planiranja, programiranja i osiguranja financijskih sredstava;

- promicanja i uvođenja međunarodnih standarda i preporuka u ovom području.

4. Daje mišljenja i podnosi inicijative za provedbu mjera u zaštiti podataka i opreme te mjera u zaštiti osobnosti u uporabi podataka;

5. Razmatra i druga pitanja u svezi modernizacije i informatizacije državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti.

IV.

Komisija ima predsjednika i petnaest članova. Članove komisije imenuje Vlada iz reda članova Vlade, organa Republike Hrvatske, te reda znanstvenika i stručćnjaka iz područja informatike, telekomunikacija i zaštite podataka.

V.

Komisija obavlja poslove iz svojeg djelokruga samostalno i u skladu s programom rada Komisije. Za obavljanje poslova iz svojeg djelokruga Komisija osniva stalna radna tijela za sljedeća područja:

- strategije i politike informatizacije,

- planiranja i financiranja primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

- zaštite podataka i zaštite osobnosti u uporabi podataka. Za proučavanje pojedinih pitanja Komisija može osnovati radna tijela sastavljena od znanstvenika i drugih stručnjaka iz odredenih područja. Broj članova i sastav radnih tijela odreduje se za svaki konkretan slučaj pri donošenju odluke o njegovu osnivanju. Radna tijela pripremaju mišljenja i prijedloge Komisi

VI.

Komisija donosi program rada po prethodno pribavljenom mišljenju predsjednika Vlade. Programom rada Komisije odreduju se i područja čija se obrada povjerava radnim tijelima iz točke V. ove odluke.

VII.

Komisija odlučuje o pitanjima iz svojeg djelokruga na sjednici Komisije. Predsjednik Komisije saziva sjednicu Komisije i rukovodi njenim radom. Komisija za svoj rad odgovara Vladi.

VIII.

Komisija donosi Poslovnik o svom radu. Poslovnikom se ureduje način rada Komisije.

IX.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Zavod za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti.

X.

Predsjednika i članove Komisije imenovat će Vlada u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 650-03/92-01/06

Urbroj : 5030115-92-1

Zagreb, 14. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.