Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Pravilnik o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine". br. 16/78, 50/7g, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati domaći prijevoznik za dobivanje licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza (u daljnjem tekstu: licenca), postupak izdavanja licence, te rok važenja licence.

Članak 2.

Licenca se izdaje na zahtjev domaćeg prijevoznika koji ispunjava slijedeće uvjete:

I.

Za međunarodni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu da:

a) posjeduje najmanje dva registrirana autobusa koji:

1. udovoljavaju uvjetima i normativima po posebnim propisima,

2. ima skraćenu naznaku tvrtke odnosno uočljiv naziv domaćeg prijevoznika,

3. nisu stariji od osam godina,

4. imaju ispravan klima uredaj,

5. imaju sjedala s ispravnim uređajima za izmjenu nagiba leđnog naslona,

6. imaju prtljažni prostor zapremine najmanje 0,15 m2 po putniku,

7. imaju za relacije duže od 700 km ispravan WC i frižider;

b) ima najmanje jednog vozača po autobusu koji ima završenu srednju stručnu spremu u prometnoj struci - cestovni promet i koji je završio odgovarajući program specijalističkog usavršavanja;

c) osigura odgovarajući parkirališni prostor za autobuse za koje traži licencu;

d) ima kapital u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 200 DEM po važećem tečaju po sjedalu autobusa za koji traži licencu za vrijeme važenja te licence, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi autobus za koji traži licencu i

e) da mu u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licence nije više od tri puta izrečena mjera za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu.

II.

Za međunarodni slobodni prijevoz putnika u cestovnom prometu da:

a) posjeduje najmanje jedan registriran autobus koji ispunjava uvjete propisane pod la) točke od 1. do 7. ovoga članka;

b) ima najmanje jednog vozača koji ima završenu srednju stručnu spremu u prometnoj struci - cestovni promet i koji je završio odgovarajući program specijalističkog usavršavanja;

c) ispunjava uvjete propisane pod I c) d) i e) ovoga članka.

III.

Za međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu da:

a) posjeduje najmanje jedno registrirano teretno vozilo ili skup vozila koje:

1. udovoljava uvjetima i normativima po posebnim propisima,

2. ima skraćenu naznaku tvrtke odnosno uočljiv naziv domaćeg prijevoznika,

3. nije starije od 10 godina;

b) ima najmanje jednog vozača koji ima završenu srednju stručnu spremu u prometnoj struci - cestovni promet i koji je završio odgovarajući program specijalističkog usavršavanja;

c) osigura odgovarajuči parkirališni prostor za teretna vozila za koje traži licencu;

d) ima kapital u protuvrijednosti hrvatskih dinara od 200 DEM po važećem tečaju po toni nosivosti teretnog vozila za koje traži licencu za vrijeme važenja te licence, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi teretno vozilo za koje traži licencu i

e) da mu u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licence nije više od tri puta izrečena mjera za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu.

Uvjete propisane pod Ia) točke 1. do 7, Ila) i Illa) točke 1. do 3. stavka 1. ovoga članka utvrduje stručna organizecija ovlaštena za ispitivanje vozila prema propisu o sigurnosti prometa na cestama.

Uvjet propisan u pogledu parkirališnog prostora za motorno vozilo za koje se traži licenca utvrđuje nadležno tijelo lokalne samouprave, uvjet propisan u pogledu izrečenih mjera za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu utvrđuje, po službenoj dužnosti Ministarstvo prometa i veza, a uvjet propisan u pogledu potrebnog kapitala utvrduje Hrvatska gospodarska komora.

Članak 3.

Domaći prijevoznik, uz zahtjev za izdavanje licence podnosi i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ovoga pravilnika, te dokaz da je upisan u sudski registar odnosno u registar radnji za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza.

Članak 4.

Ministarstvo prometa i veza izdat će licencu domaćem prijevozniku koji ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga pravilnika u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva

Troškove pribavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 2, kao i troškove postupka rješavanja zahtjeva iz članka 3. ovoga pravilnika snosi podnosilac zahtjeva.

ČIanak 5.

Licenca se izdaje s rokom važenja do pet godina od dana izdavanje

Članak 6.

Licenca prestaje važiti:

1. danom odjave,

2. danom brisanja upisa domaćeg prijevoznika iz sudskog registra, odnosno iz registra radnji,

3. danom isteka roka važenja licence,

4. danom utvrđivanja da domaći prijevoznik obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika ili stvari motornim vozilom za koje ne posjeduje važeći zapisnik o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. članka 2. ovoga pravilnika,

5. danom prestanka ispunjavanja uvjeta za dobivanje licence u pogledu: minimalnog broja autobusa odnosno teretnih vozila za koje je domaći prijevoznik dobio licencu, potrebnog broja vozača s odgovarajućom stručnom spremom, odgovarajućeg parkirališnog prostora za motorna vozila za koja je domaći prijevoznik dobio licencu, potrebnog minimalnog kapitala po motornom vozilu i

6. danom utvrđivanja da je domaćem prijevozniku treći put izrečena mjera za privredni prijestup ili prekršaj iz Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu u roku važenja licence.

Domaći prijevoznik kojem je licenca prestala važiti iz razloga navedenih u točkama 4, 5. ili 6. stavka 1. ovoga članka ne može ponovno podnijeti zahtjev za dobivanje licence u trajanju od godine dana od dana prestanka važenja licence.

Članak 7.

Ministarstvo prometa i veza vodi evidenciju o izdanim licencama.

Članak 8.

Inspektor cestovnog prometa i cesta Ministarstva prometa i veza ovlašten je obaviti inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga pravilnika.

Članak 9.

Odredba članka 2. ovoga pravilnika glede stručne spreme za vozače ne odnosi se na vozača motornog vozila koji je na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika obavijao poslove i zadatke vozača u međunarodnom cestovnom prometu u radnom odnosu, na građanina koji je najmanje tri godine radio na poslovima vozača u međunarodnom cestovnom prometu u inozemstvu, te na vozača u međunarodnom cestovnom prometu koji je stručnu spremu stekao po ranijim propisima.

Članak 10.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika, domaći prijevoznici koji obavljaju međunarodni linijski prijevoz putnika, nastavljaju obavljati ovaj prijevoz, ali su dužni najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/23

Urbroj : 535-01-92-2

Zagreb, 4. svibnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božićevlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.