Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 19.05.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 8. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 8. svibnja 1992, Vijeća općina 8. svibnja 1992. i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.

Broj : PA4-36/ 1-92.

Zagreb. 13. svibnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz podrućja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91. i 73/91.) u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Naziv zakona iz članka 1. točka 3. mijenja se i glasi: "Zakon o sustavu kontrole cijena" (u daljnjem tekstu: Zakon)".

Članak 2.

Članak 1. Zakona briše se.

Članak 3.

Članak 3. Zakona mijenja se i glasi: "Poduzeća mogu cijene odnosno tarife za prodaju električne energije, nafte i prirodnog plina, osnovnih naftnih derivata (laka, srednja i teška lož ulja, primarni benzini, mlazno gorivo, tekući naftni plin, bitumen i bazno ulje), usluga prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu, pisama, dopisnica i telefonskog impulsa u unutarnjem poštanskom i telefonskom prometu mijenjati uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

Članak 4.

Iza članka 3. Zakona dodaje se novi članak koji glasi: "Članak 3a. Proizvodaći lijekova za humanu upotrebu formiraju cijene u skladu s odnosima ponude i potražnje na domaćem tržištu a u odgovarajućem odnosu prema cijenama u zemljama iz kojih se uvozi pretežan dio lijekova i sirovina za proizvodnju lijekova uz prethodno mišljenje Ministarstva zdravstva".

Članak 5.

U Zakonu članci 7., 8., 9. i 10. brišu se.

Članak 6.

U članku 12., Zakona stavak 1., točka 3. briše se.

Članak 7.

Članak 19. Zakona mijenja se i glasi: "Za privredni prijestup kaznit će se poduzeće novčanom kaznom u iznosu od peterostrukog do dvadesetostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena (članak 3. i 13.). Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom od 25.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.

U članku 21., Zakona stavku I., točka 1. briše se.

Članak 9.

U Zakonu u člancima 2a., 2b., 2c., 2d., 6., 9., 10., 17. i 22. riječ: "društvena" briše se, a riječ "sistem" zamjenjuje se riječju: "sustav" u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Uredba o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 60/91.).

Članak 11.

Odluka o suglasnosti na povečanje cijena umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br.11/92) ostaje na snazi do završetka proljetne sjetve 1992 godine.

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01 /09

Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r

. Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.