Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 19.05.1992 Uputa o registraaji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 98. stavak 2. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 - pročišćeni tekst) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/80, 47/90 i 53a/91) Ministar reda, socijalne skrbi i obitelji, donosi

UPUTU

o registraaji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora

Članak 1.

Uputom o registraciji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora (u daljnjem tekstu: Uputa) uređuje se način upisa, vođenja registra kolektivnih ugovora i njegov sadržaj, te način objave registriranih kolektivnih ugovora,

Članak 2.

Registracija kolektivnih ugovora provodi se u Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Strane kolektivnog ugovora dostavljaju najmanje četiri istovjetna primjerka zaključenog kolektivnog ugovora Ministarstvu na registraciju u roku 30 dana po zaključivanju Ukoliko jedna od strana postupi u skladu sa stavkom i ovoga članka druga se strana smatra oslobođenom od iste obveze.

Članak 4.

Uz zaključeni kolektivni ugovor iz članka 3. ove Upute obvezno se dostavljaju dokazi o ovlaštenju za potpis kolektivnog ugovora strana koje su kolektivni ugovor zaključile i zahtjev za registraciju. Bez dokaza iz stavka 1. ovoga članka registracija se ne može provesti.

Članak 5.

Nakon primitka zaključenog kolektivnog ugovora Ministarstvo:

- ocijenjuje i daje mišljenje na odredbe kolektivnog ugovora da li su u skladu sa zakonom, Općim kolektivnim ugovorom, odnosno odgovarajućom međunarodnom konvencijom;

- registrira kolektivni ugovor u roku 30 dana po primitku zahtjeva ukoliko ocijeni da nema nedostataka u skladu s gore navedenim stavkom;

- vraća potpisnicima kolektivni ugovor s mišljenjem o nedostacima na doradu, ukoliko utvrdi da kolektivni ugovor nije u skladu sa zakonom, Općim kolektivnim ugovorom, odnosno odgovarajućom međunarodnom konvencijom. Rok za doradu ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko potpisnici dorađeni tekst kolektivnog ugovora ne dostave u navedenom roku, Ministar će izvršiti registraciju kolektivnog ugovora i može pokrenuti postupak zbog njegove neusklađenosti, u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Registracija kolektivnih ugovora obuhvaća:

- upis kolektivnog ugovora u knjigu Registra kolektivnih ugovora;

- otvaranje zbirke isprava (dosijea) upisom brojčane oznake iz knjige Registra kolektivnih ugovora na korice dosijea;

- upis broja iz knjige Registra kolektivnih ugovora na sve primjerke kolektivnog ugovora koji su priloženi zahtjevu za registraciju;

- upis mjesta i datuma registracije na prednju stranu kolektivnih ugovora. Registracija kolektivnih ugovora ovjerava se pečatom i potpisom za registraciju ovlaštene osobe

Članak 7.

Registracija kolektivnog ugovora provodi se na način da se u knjigu Registra kolektivnih ugovora upisuju svi podaci označeni na obrascu knjige koji se odnose na prvi upis. Podaci iz stavka l. ovoga članka upisuju se u knjigu Registra kolektivnih ugovora tintom ili kemijskom olovkom. Greške prilikom upisa ispravljaju se tako da se prije upisana riječ ili više riječi precrtaju tako da ostanu čitljive, a novi se podaci čitljivo ispisuju iznad precrtanih. Ispravak se upisuje crvenom tintom ili crvenom kemijskom olovkom. Uz svaki ispravak iz prethodnog stavka stavlja se datum i potpis osobe koja vodi Registar.

Članak 8.

Broj iz knjige Registra kolektivnih ugovora pod kojim je kolektivni ugovor registriran upisuje se na sve podneske i pismena koja se odnose na taj kolektivni ugovor (sporazum o nastavku važenja ili prestanku važenja, izmjene i dopune i dr.), a registracija svih daljnjih podnesaka i pismena koji se odnose na taj kolektivni ugovor provodi se na način predviđen člankom 6. ovih Uputa za kolektivne ugovore

Članak 9.

Po završetku registracije kolektivnog ugovora će se:

1. jedan primjerak registriranog kolektivnog ugovora odložiti u arhivu (Ministarstva);

2. jedan primjerak registriranog kolektivnog ugovora uložiti u dosije;

3. dva primjerka registriranog kolektivnog ugovora dostaviti ugovornim stranama koje su ugovor zaključile (svakoj po jedan) u roku 15 dana od izvršene registracije.

Članak 10.

Ministarstvo vodi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za registraciju kolektivnih ugovora.

Članak 11.

Registrirani kolektivni ugovor objavljuje se u "Narodnim novinama" u roku 30 dana po izvršenoj registraciji. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka registrirani kolektivni ugovori zaključeni prema članku 94. stavak 6., 7. i 8. Zakona o radnim odnosima objavljuju se u službenom glasilu određenom u Statutu općine, županije ili Grada Zagreba prema sjedištu organizacije odnosno poslodavca. Za objavljivanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka zadužene su strane na koje se zaključeni kolektivni ugovor odnosi

Članak 12.

Registrirani kolektivni ugovor osim objavljivanja na način kako je predviđeno u članku 11. ove Upute trajno je istaknut na oglasnoj ploči organizacije odnosno poslodavca.

Članak 13.

Registar kolektivnih ugovora tiska se u obliku tvrdo ukoričene knjige sa 100 listova formata A3. Strane knjige označene su brojevima i pokrivene konopčičima koji su s unutarnje strane zapećačeni vojkom na koji je utisnut službeni žig. Na koricama knjige Registra kolektivnih ugovora označava se tekst: "Registar kolektivnih ugovora".

Članak 14.

Knjiga Registra kolektivnih ugovora vodi se u Ministarstvu. Na listu između korica i prvog upisnog lista (obrasca) upisan je naziv i sjedište Ministarstva, te broj knjige rimskim brojevima (ako ih je više).

Članak 15.

Obrazac knjige Registra kolektivnih ugovora obuhvaća, slijedeče podatke:

- redni broj ;

- šifra kolektivnog ugovora (koja označava vrstu kolektivnog ugovora);

- naziv ugovornih strana;

- datum zaključivanja kolektivnog ugovora;

- datum registracije kolektivnog ugovora - vrijeme za koje je kolektivni ugovor zaključen;

- sporazum o produženju valjanosti kolektivnog ugovora;

- izmjene i dopune kolektivnog ugovora

a) datum zaključivanja sporazuma odnosno izmjena i dopuna kolektivnog ugovora;

b) konačni datum valjanosti produženog kolektivnog ugovora;

- rješavanje sporova iz kolektivnog ugovora

a) sastav arbitražnog vijeća

b) broj odluke

c) datum odluke ;

- prestanak važenja kolektivnog ugovora;

- napomene (postupak usklađivanja u skladu s člankom 96. Zakona o radnim odnosima);

- potpis ovlaštene osobe (koja vodi registar).

Članak 16.

Uz knjigu Registra kolektivnih ugovora Ministarstvo vodi i zbirku isprava (dosije) u koju ulaže po jedan primjerak registriranog kolektivnog, ugovora, izmjene i dopune registriranog kolektivnog ugovora, sporazum o produženju valjanosti registriranog kolektivnog ugovora, sve druge ispravke, zapisnike, rješenja, zaključke, službene zabilješke i dr. Broj knjige Registra kolektivnih ugovora ujedno je i broj zbirke isprava (dosijea).

Članak 17.

Knjiga Registra kolektivnih ugovora vodi se u vremenu od 1. sijećnja do 31. prosinca tekuće godine, kada s, smatra zaključenom i odlaže u arhivu. Iznimno od stavka 1. ovoga članka knjiga Registra kolektivnih ugovora u 1992. godini počet će se voditi u roku 30 dana od dana donošenja ove Upute.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Upute prestaje važiti Uputstvo o registraciji kolektivnih ugovora ("Narodne novine", broj 36/90, 44/90 i 46/90).

Članak 19.

Ova Uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:112-07/92-01/09

Urbroj : 524-02-92-1

Zagreb, 6. svibnja 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.