Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, sabor Republike Hrvatske na 2. skupnoj sjednici svih vijeća, 8. svibnja 1992., donosi

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske, na 2. skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijeća općina i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.

Klasa: 01 B-02/91-01 /02

Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>USTAVNI ZAKON

o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

U Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br 65/91 ) u članku 13. riječ: "Općine" zamjenjuje se riječju: "Kotarevi".

Članak 2.

- U članku 15., stavcima 1 i 3 riječi: "općina s posebnim statutom" zamjenjuju se riječima: "kotara s posebnim statutom".

Dodaju se stavci 4 i 5. koji glase:

"U gradovima i naseljenim mjestima izvan područja kotareva s posebnim statutom, u cilju zaštite kolektivnih prava autohtonih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, poduzimat će se mjere posebne zaštite u sudjelovanju u javnim poslovima, obrazovanju, kulturi, duhovnom i vjerskom životu te pristupu javnim medijima bez obzira na njihov udjel u ukupnom stanovništvu

Mjere iz stavka 4. ovoga članka poduzimat će se sve do ponovne uspostave sustava vlastitih organizacija radi njegovanja i unapređivanja nacionalnih posebnosti, kulture i odgojno-obrazovnih institucija manjinskih zajednica u prijašnjem opsegu."

Članak 3.

U članku 20., stavku 2. iza riječi: "općina" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno kotara".

Članak 4

Iza članka 20. u naslovu poglavlja:

"V. Općine (područja) s posebnim samoupravnim (autonomnim) položajem" riječ: "Općine" zamjenjuje se riječju: "Kotarevi "

Članak 5. .

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Kotarevi (područja) s posebnim samoupravnim (autonomnim) položajem (u daljem tekstu: "kotarevi s posebnim statutom") u kojima pripadnici pojedine etničke i nacionalne zajednice ili manjine, prema popisu stanovništva iz 1981. godine, čine natpolovičnu većinu, imaju unutar sustava lokalne samoupravne Republike Hrvatske, posebari statut.

Ustrojstvo kotareva s posebnim statutom ne smije biti u suprotnosti s ustavnim uredenjem Republike Hrvatske kao jedinstvene i nedjeljive države:

Na kotareve s posebnim statutom i općine u njihovom sastavu primjenjuju se odredbe zakona o lokalnoj samoupravi, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno."

Članak 6:

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:

"Članak 21a.

Područja kotareva iz članka 21., stavak I. su područja koja čine općine: Dvor, Glina, Hrvatska Kostajnica, Vojnić, Vrginmost, Benkovac, Donji Lapac, Gračac, Knin, Obrovac i Titova Korenica.

Granice općina iz stavka I. ovoga članka su utvrđene Zakonom o područjima općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 39/62., 5/63., 13/65., 54/65., 27/67., 6/68., 20/68., 21/68., 30/70., 44/70., 11/73., 6/74., 42/74., 1/75., 9/78., 31/80., 40/81., 5/86., 27/88. i 47/90.) i to odredbama citiranoga zakona koje su bile na snazi 30. svibnja 1990 godine.

Općine iz prethodnog stavka i to: općine Knin, Obrovac, Benkovac, Gračac, Titova Korenica i Donji Lapac - čine autonomni kotar Knin, a općine: Glina, Vrginmost Hrvatska Kostajnica, Dvor na Uni i Vojnić - ćine autonomni kotar Glina."

Članak 7.

U članku 22., stavak 1. i članku 23. ispred riječi: "općine" stavljaju se riječi: "kotara i".

Članak 8.

U članku 24. ispred riječi: "općinama" stavljaju se riječi: "kotarevima i", a iza riječi: "na području" dodaju se riječi"kotara i".

Članak 9.

U podnaslovu ispred članka 25.: "Djelokrug i ustrojstvo općine s posebnim statutom" riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara".

Članak 10.

U članku 25., stavku 1. riječ: "općina" zamjenjuje se rječju: "kotar", a riječ: "samostalna" riječju "samostalan".

U stavku 2. riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućim padežima.

Članak 11.

Članak 26. mijenja se i glasi:

"Općine u sastavu kotara samostalno odlučuju u upravljanju poslovima iz izvornog djelokruga kotara, koje im prenese skupština kotara".

Članak 12.

U članku 27., stavcima 1., 2. i 3. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara".

Članak 13.

U podnaslovu ispred članka 28.: "Općinska tijela i službe" riječ: "Općinska" zamjenjuje se riječju: "Kotarska".

lanak 14.

U članku 28. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara" a riječi: "općinski sud" riječima: "kotarski (okružni) sud":

Članak 15.

U podnaslovu ispred članka 29.: "Nadležnost skupštine općine" riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara".

Članak 16.

U članku 29., na svim najestima riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju "kotar" u odgovarajućim padežima.

Alineja šest briše se.

Članak 17.

U članku 30., stavcima 1. i 2., na svim mjestima, riječ: "općina" u svim padežima, zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućim padežima.

Članak 18.

U članku 31. riječ: "općinske" zamjenjuje se riječju: "kotarske", a riječ: "općine" riječju: "kotara".

Članak 19.

U člancima 32., 33., 34. stavcima 1. i 2. i članku 35. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara"

Članak 20.

U podnaslovu ispred članka 36.: "Općinske službe" riječ: "Općinske" zamjenjuje se riječju: "Kotarske".

Članak 21

U članku 36. stavak 1., 2. i 3 riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara", a riječ: "općinske" zamjenjuje se riječju:"kotarske".

Članak 22.

U podnaslovu ispred članka 37. ispred riječi: "Općinski" dodaju se riječi: "Kotarski (okružni) i".

Članak 23.

Članak a7. mijenja se i glasi:

"Na područjima s posebnim samoupravnim statutom osnivaju se općinski i kotarski (okružni) sudovi. Općinski sudovi osnivaju se za područje jedne ili više općina, a kotarski (okružni) za područje kotara.

Općinski sudovi sude i u predmetima izvornog djelokruga kotara.

Kotarski (okružni) sudovi sude i u drugom stupnju o predmetima iz izvornog djelokruga kotara.

Sudovi iz stavka 2. i 3. imaju posebne odjele za odlućivanje o predmetima iz izvornog djelokruga."

Članak 24.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Suce posebnog odjela iz prethodnog članka bira i razrješava na prijedlog općinske, odnosno kotarske skupštine, Republičko sudbeno vijeće."

U stavku 2. ispred riječi: "općine" dodaju se riječi: "kotara ili".

U stavku 3. iza riječi: "općinskog" dodaju se riječi: "i kotarskog".

Članak 25.

U članku 39. iza riječi: "općinskih" dodaju se riječi: "i kotarskih", a iza riječi: "području općine" dodaju se riječi: "odnosno kotara".

Članak 26.

Članak 40. mijenja se i glasi:

"Odluke sudova iz članka 37. donose se u ime Republike Hrvatske.

Protiv drugostepene pravomoćne odluke, posebnog odjela kotarskog (okružnog) suda može se uložiti izvanredni pravni lijek Vrhovnom sudu Republike Hrvatske a ako

je odlukom povrijeđeno jedno od Ustavom i ovim zakonom utvrđeno Ijudsko pravo i sloboda, može se podnijeti tužba Ustavnom sudu Republike Hrvatske."

Članak 27.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Sukob nadležnosti, s posebnim odjelom općinskih ili kotarskih (okružnih) sudova, rješava Vrhovni sud Republike Hrvatske."

Članak 28.

U člancima 42., 43. i 44. riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućem padežu.

U članku 42., u stavku 3. riječi: "kontrole i zaštite graničnih prijelaza" zamjenjuju se

riječima: "osiguranja i kontrole prelaženja državne granice"

Članak 29.

U članku 45.. stavak 1. umjesto riječi: "općinu- stavlja se riječ: "kotar".

U stavku 2. riječ: "općine" zamjenjuje se riječju: "kotara", a riječi: "obavlja nadzor nad provođenjem" zamjenjuju se riječima: "obavještava Vladu o provođenju".

Stavak 3. briše se.

Članak 30.

U člancima 46. do 50. riječ: "općina" u svim padežima zamjenjuje se riječju: "kotar" u odgovarajućem padežu.

Članak 31.

U naslovu Glave VI.: "Imovina i financiranje općina s posebnim statutom" iza riječi: "općina" dodaju se riječi: "i kotareva".

Članak 32.

U člancima 51., 52. i 53., na svim mjestima, iza riječi: "općina" u svim padežima dodaju se riječi: "i kotareva" u odgovarajućim padežima.

Članak 33.

U članku 54., stavku I. iza riječi:"općine" dodaju se riječi: "i kotara".

U stavcima 2. i 3. iza riječi: "Skupština općine" stavlja se zarez i dodaju riječi "odnosno kotara"

Članak 34.

Iza članka 54. dodaje se novi članak 54a. koji glasi:

"Članak 54a.

Raspodjela imovine, prihoda i rashoda, između općina i kotara s posebnim statutom, uređuje se ugovorom između kotara i općina u njegovom sastavu."

Članak 35.

U članku 55, stavak 1. mijenja se i glasi:

"Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove financija nadzire zakonitost materijalnog, odnosno financijskog poslovanja kotara s posebnink statutom, odnosno općine u sastavu kotara".

U stavku 2. iza riječi: "općine" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno kotara".

Članak 36.

U članku 56., u stavcima 1. i 2. umjesto riječi: "općinama" stavljaju se riječi: "kotarevima".

Članak 37.

U članku 58., stavak 2. mijenja se i glasi:

"Dok se ne osnuje Sud za prava čovjeka na temelju ugovora između svih država nastalih na području bivše SFR Jugoslavije, ustanovljuje se Privremeni sud za prava čovjeka."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Privremeni sud iz prethodnog stavka sastoji se od predsjednika i četiri člana koji su visokomoralnog karaktera i koji moraju posjedovati kvalifikacije što se traže za izbor u visoku sudsku službu ili su priznati pravni stručnjaci. Predsjednika i dva člana bira Predsjedništvo Europske zajednice iz reda državljana svojih članica, a dva člana bira Sabor Republike Hrvatske između svojih državljana."

Članak 38.

U članku 59. iza riječi: "općina" dodaju se riječi: "i kotar".

Članak 39.

Iza naslova Glave X. "Završne odredbe" dodaje se novi članak 61a. koji glasi:

"Članak 61a.

Kada su ovim Ustavnim zakonom opće zakonodavstvo i ovlasti predviđeni ili se primjenjuju na područjima koje on uređuje, ne smiju se primjenjivati na način koji bi narušavao osnovni sadržaj ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih ili etničkih zajednica ili manjina koja su zaštićena ovini Ustavnim zakonom."

Članak 40

U članku 62, stavak 2. briše se.

Članak 41.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda proćišćeni tekst Ustavnog zakona o ljudskim pravima i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 42.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglase Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada Sabora Republike Hrvatske.

Uz priuzdržaj načela kodificiranih člancima 34.-38. Bečke konvencije o pravu ugovora iz 1949. godine, odredbe ovog Ustavnog zakona primjenjivat će se i tumačiti u skladu sa sporazumima koji su sklopljeni s Organizacijom ujedinjenih naroda.

Klasa : 016-02/91-01 /02

Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada mr.

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.