Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 5. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj

I.

Ovom odlukom osniva se Komisija za invalide u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Komisija). Komisija djeluje pri Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji.

II.

Zadatak je Komisije da prati aktivnosti organa, organizacija i pravnih osoba koje djeluju u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida i njihovih obitelji te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.

III.

U ostvarivanju svojih zadataka Komisija:

1. prati probleme u svezi s rehabilitacijom i zaštitom invalida, te pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa i akata odnosno za poduzimanje potrebnih mjera, posebice za invalide,domovinskog rata;

2. zalaže se za primjenu postojećih propisa o zaštiti i rehabilitaciji invalida, a posebice u pogledu što uspješnije njihove integracije,

3. potiće odgovarajuće organe; stručne službe i ustanove da što brže i efikasnije provode osposobljavanje invalida, posebice hrvatskih vojnih invalida;

4. pokreće inicijativu i sudjeluje u pripremanju znanstvenih projekata u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

5: surađuje i dogovara se u pogledu fomiranja i usavršavanja stručnih djelatnika u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

6. zalaže se za stvaranje što boIjih uvjeta za rehabilitaciju i zbrinjavanje teških invalida u porodićnim i institucionalnim uvjetima;

7. putem sredstava javnog priopćavanja obavještava javnost o svojoj djelatnosti te prati izdavačku djelatnost na području zaštite i rehabilitacije invalida;

8. daje stalnu podršku i surađuje s organizacijama invalida i roditelja invalidne djece u izvršavanju njihovih programa, okupljanju i angažiranju što većeg broja invalida i roditelja u osnovne organizacije radi,njihovog neposrednog sudjelovanja u rješavanju vlastitih problema, a posebice radi zadovoljavanja njihovih specifičnih potreba ovisno o vrsti i stupnju oštećenja zdravlja;

9. surađduje s odgovarajućim činiteljima u Republici Hrvatskoj te sličnim tijelima u drugim državama.

IV.

Komisija ima predsjednika i 10 članova.

U Komisiju imenuju odnosno delegiraju po jednog člana;

1. Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji;

2. Ministarskvo prosvjete, kulture i športa;

3. Ministarstvo zdravstva;

4. Ministarstvo obrane;

5. Ministarstvo unutarnjih poslova;

6. Savez Hrvatških vojnih invalida.

Savez organizacija invalida Hrvatske delegira u Komisiju četiri člana.

V.

Predsjednika Komisije imenuje na prijedlog Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji Vlada Republike Hrvatske.

VI.

Početkom svake godine Komisija donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nosioci pojedinih zadataka

VII.

Stručno-administrativne poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji.

Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VIII.

Organizacija i način rada Komisije uređduju se poslovnikom koji donosi Komisija.

IX.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-02/92-01/04

Urbroj : 5030104-92-2

Zagreb, 5. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.