Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Uputa o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 3. točke 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91), generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTU

o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

I. OSNOVNE ODREDBE

1 Jedinstveni plan računa:u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan računa) propisuje sadržaj i način vodenja računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba).

2. Na računima Jedinstvenog plana računa evidentira se stanje i promet sredstava na temelju plaćanja između sudionika u platnom prometu u zemlji.

3. Podaci koji se evidentiraju na računima Jedinstvenog plana računa javni su, osim podataka za koje je propisano, odnosno općim aktom utvrđeno, da su tajni.

II. SUSTAV RAČUNA U SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

4. Plan računa u Službi čine osnovni troznamenkasti računi sistematiziran po razredima s jednoznamenkastom oznakom i skupinama računa s dvoznamenkastom oznakom, i to:

Razred 1

RAČUNI GOTOVINE I DRUGIH VRIJEDNOSTI

10. Gotovina

100 Gotovina u blagajni - trezoru Službe

101 Gotovina u poštama

102 Zmijenjene oštećene novčanice i oštećeni kovani novac

11 Gotovtna na putu

110 Dotacije poštama

111Viškovi pošta .

116 Dotacije izdvojenim radnim jedinicama Službe

117 Viškovi izdvojenih radnih jedinica Službe

16 Taksene i porezne vrijednosnice

160 Deponirane zalihe taksenih i poreznih vrjednosnica

161 Naplaćeni troškovi izrade taksenih i poreznih vrijednosnica

162 Obračun prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica

163 Nominalni iznos prodanih taksenih i poreznih vrijednosniea

165 Narodna banka Hrvatske - na temelju taksenih i poreznih vrijednosnica

166 Isplaćena provizija od prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica

167 Naplaćena provizija od prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica

168 Neobračunani prihodi od prodaje taksenih vrijednosnica

169 Neobračunani prihodi od prodaje poreznih vrijednosnica

17 Dospjele vrijednosti

170 Isplaćene razne dospjele vrijednosti

18 Obračun blagajničklh manjkova i viškova u poštama

187 Blagajnički manjkovi u poštama

188 Blagajnički viškovi u poštama

Razred2

RAČUNI SREDSTAVA IZ OBRAČUNA S NARODNOM BANKOM HRVATSKE I DEPOZITA POŠTANSKE ŠTEDIONICE

20 Deponlrana sredstva banaka u Narodnoj banci Hrvatske

201 Obvezna rezerva banaka u Narodnoj banci Hrvatske

24 Računi Narodne banke Hrvatske

240 Račun Narodne banke Hrvatske za gotovinu

242 Račun obračuna platnog prometa s Narodnombankom Hrvatske

28 Depoziti Poštanske štedionice iz štednih uloga i drugi depoziti

283 Depoziti poštanske štedionice iz štednih uloga i drugi depoziti

Razred 4

RAČUNI OBRAČUNSKOG PLAČANJA

U razredu 4 računi obračunskog načina plaćanja otvaraju se sudionicima platnog prometa činom podnošenja Službi naloga za obračunski način plaćanja.

Račun je u broju i nazivu identičan računu u razredu 6. osim što se prva brojka 6 troznamenkastog broja računa zamjenjuje brojkom 4, a otvara se automatizmom.

Razred 5

RAČUNI SREDSTAVA U OBRAČUNU

50 Obračun sredstava depozita po viđenju za račun banaka

500 Zbrojni obračun sredstava depozita banke

503 Zbrojni obračun sredstava depozita dijela banke

508 Zbrojni obračun sredstava depozita Narodne banke Hrvatske

51 Obračunana sredstva depozIta po videnju Narodne banke Hrvatske

518 Obračunana sredstva depozita po viđenju Narodne banke Hrvatske

52 Obračun obveza namfrenfh obračunskfm načinom plaćanja

520 Obračun namirenih obveza između sudionika u platnom prometu

525 Obračun namirenih obveza između nosilaca platnog prometa

53 Prlvrement i drugi računi na temelju poslova platnog prometa

530 Obračun i zatvaranje računa u podružnicama Službe spornih zbog rata

533 Uputnice za isplatu preko pošte

534 Privremeni račun banke

536 Primljene doznake i uputnice za isplatu u Službi

538 Privremeni račun jedinica Hrvatske pošte i telekomunikacije

539 Interni privremeni račun

54 Nalozi otpremjfeni zbrojnim avizama, telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacijski

540 Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama odobrenja

541 Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama zaduženja

542 Nalozi odobrenja otpremljeni teleksom i telefaksom

543 Nalozi zaduženja otpremljeni teleksom i telefaksom

544 Nalozi odobrenja otpremtjeni telefonski 545 Nalozi zaduženja otpremljeni telefonski

546 Nalozi odobrenja otpremljeni telekomunikacijski

547 Nalozi zaduženja otpremljeni telekomunikacijski

55 Nalozi primljenI zbrojnim avizama, telefonski, teleksom, telefaksom i telekomunikacijski

550 Nalozi primljeni zbrojnim avizama odobrenja

551 Nalozi primljeni zbrojnim avizama zaduženja

552 Nalozi odobrenja primljeni teleksom i telefaksom

553 Nalozi zaduženja primljeni teleksom i telefaksom

554 Nalozi odobrenja primljeni telefonski

555 Nalozi zaduženja primljeni telefonski

556 Nalozi odobrenja primljeni telekomunikacijski

557 Nalozi zaduženja primljeni telekomunikacijski

57 Posebni interni obračuni

570 Posebni obračun Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

572 Obračun gotovine Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske s Narodnom bankom Hrvatske

574 Likvidacija obračuna između obračunskog centra Službe i podružnice Službe

578 Račun usklađenja podružnice Službe prema obavIjenom platnom prometu za prethodnu godinu

579 Račun usklađenja podružnice Službe prema obavljenom platnom prometu za tekuću godinu

58 Obračun obavljenog platnog prometa za otpremljene naloge Iz prethodne godine

580 Obračun naloga otpremljenih zbrojnim avizama odobrenja

581 Obračun naloga otpremljenih zbrojnim avizama zaduženja

582 Obračun naloga odobrenja otpremljenih teleksom i telefaksom

583 Obračun naloga zaduženja otpremljenih teleksom i telefaksom

584 Obračun naloga odobrenja otpremljenih telefonski

585 Obračun naloga zaduženja otpremljenih telefonski

586 Obračun naloga odobrenja otpremljenih telekomunikacijski

587 Obračun naloga zaduženja otpremljenih telekomunikacijski

59 Obraoun obavlfenog platnog prometa za' primlfene naloge iz prethodne godine

590 Obračun naloga primljenih zbrojnim avizama odobrenja

591 Obračun naloga primljenih zbrojnim avizama zaduženja

592 Obračun naloga odobrenja primljenih teleksom i telefaksom

593 Obračun naloga zaduženja primljenih teleksom i telefaksom

594 Obračun naloga odobrenja primljenih telefonski

595 Obračun naloga zaduženja primljenih telefonski

596 Obračun naloga odobrenja primljenih telekomunikacijski

597 Obračun naloga zaduženja primljenih telekomunikacijski

Razred 6

RAČUNI SUDIONIKA U PLATNOM PROMETU

60 Računi za redovno poslovanje pravnih osoba i računi dijelova pravnih osoba u privredi i društvenim djelatnostima

601 Račun pravne osobe u privredi

603 Račun pravne osobe u društvenoj djelatnosti

604 Račun za obavljanje novčanog prometa dijela pravne osobe u privredi koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje

609 Račun za obavljanje novčanog prometa dijela pravne osobe u društvenoj djelatnosti koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje

61 Računi Narodne banke Hrvatske

611 Račun Narodne banke Hrvatske

62 Računi za redovno poslovanjfe banaka, drugih financijskih organizaclja i posebnl računi dijelova banaka i drugih financijskih organizacija

620 Račun banke

621 Račun za obavljanje novčanog prometa dijela banke za koji se ne obračunavaju depoziti

623 Račun za obavljanje novčanog prometa dijela banke za koji se obračunavaju depoziti

625 Račun druge financijske organizacije

626 Račun za obavljanje novčanog prometa dijela druge financijske organizacije

63 Računi za redovno poslovanje proračuna i tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave

630 Račun državnog Proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave

637 Račun tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave

638 Račun mjesne samouprave

B4 Računi za redovno poslovanje fondova

640 Račun fonda zdravstvenog osiguranja

642 Račun fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja i dodatka za djecu

644 Račun fonda socijalne skrbi

65 Računi za redovno poslovanje fondova stambeno-komunalne djelatnosti i zajedničkih rezervi

650 Račun fonda stambeno-komunalne djelatnosti

651 Račun fonda zajedničke rezerve

657 Račun stambene zgrade

66 Računi za redovno poslovanje organtzacija za osiguranje I njihovih dijelova

664 Račun organizacije za osiguranje

665 Račun za obavljanje novčanog prometa dijela organizacije za osiguranje

67 Računi za redovno poslovanje političkih stranaka, vjerskih zajednica i udruženja građana te njihovih dijelova

670 Račun političke stranke

671 Račun dijela političke stranke

672 Račun vjerske zajednice

677 Račun dijela društvene organizacije - sindikata

678 Račun društvene organizacije ili udruženja gradana

679 Račun organizacije ili dijela organizacije koja posluje računskom knjižicom

68 Računi za redovno poslovanje ostalih Sudionika u platnom prometu

685 Račun fizičke osobe

69 Računi pravnih osoba u stećaju ili likvidaciji i računi depozita

690 Račun pravne osobe u stećaju ili likvidaciji

696 Račun sudskog depozita i zaplijenjenih sredstava izvršenika

697 Račun drugih depozita

Razred 7

DRUGI RAČUNI ODREĐENI ZAKONOM ILI PROPISOM DONESENIM NA TEMELJU ZAKONA

74 Računi posebnih namjena pravnih osoba

743 Račun posebne namjene pravne osobe

748 Račun sredstava prenesenih banci ili drugoj financijskoj organizaciji za obavljanje poslova za račun pravne osobe

78 Računi posebne namjene driavne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave

789 Račun posebne namjene državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave

Razred 8

UPLATNI RAČUNI JAVNIH PRIHODA I RAČUNI ZA ZAJEDNIČKU NAPLATU PRIHODA

83 Prijelaznl računil za zafedničku naplatu prihoda

833 Račun za zajedničku naplatu prihoda pravnih osoba

84 Računi za uplatu javnih prihoda

840 Račun prihoda državnog Proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave

842 Račun prihoda drugih fondova, javnih poduzeća i ostalih organizacija privrednog značaja

843 Račun prihoda društvenih fondova

844 Račun za uplatu poreza i doprinosa po zbrojnim stopama

845 Evidencijski račun prihoda tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave

846 Račun prihoda od građana i građansko-pravnih osoba

Razred 9

RAČUNI IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

99 Računi izvanbilančne evidenclje

992 Depoziti

997 Deponenti

III. NAČIN VOĐENJA JEDINSTVENOG PLANA RAČUNA

5. Račune Jedinstvenog plana računa vode podružnice Službe u gIavnoj knjizi i analitičkim evidencijama.

U glavnoj knjizi vode se osnovni troznamenkasti računi po vrstama sredstava.

U analitičkim evidencijama vode se individualne partije računa otvorenih u okviru osnovnih računa za pojedine namjene sredstava. .

6. Podružnice Službe dužne su svakodnevno i ažurno evidentirati promet i stanje sredstava u evidencijama utvrđenim u točki 5. Plana računa.

7. Na temelju podataka iz glavne knjige, podružnice Službe za svoje područje izrađuju na koncu svakog mjeseca bilancu stanja sredstava na računima Plana računa, bruto promet i saldo računa na obrascu KNJ-I, koji je otiskan uz Plan računa i njegov je sastavni dio.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske - Centrala

- izraduje bilancu iz stavka 1. ove točke, u propisanim rokovima, zbrajanjem podataka iz bilanci podružnica Službe.

8. Na koncu godine podružnice Službe popisuju sredstva na računima Plana računa te sredstva u blagajni i trezoru podružnice Službe sa stanjem 31. prosinca

Na temelju podataka iz glavne knjige i provedenog popisa iz stavka 1. ove točke, podružnica Službe izrađuje godišnju bilancu sa stanjem 31. prosinca

9. Glavna knjiga zaključuje se sa stanjem 31. prosinca, potpisuje je ovlaštena osoba i ovjerava pečatom podružnice Službe.

Glavna knjiga otvara se 1. sijećnja svake godine.

Analitičke evidencije iz točke 5. Plana računa zaključuju se i otvaraju kako je naznačeno u stavku 1. i 2. ove točke.

10. Godišnja bilanca i glavna knjiga čuvaju se trajno. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih se knjiži na računima Plana računa čuvaju se najmanje tri godine.

Dokumentacija iz stavka 1 i 2 ove točke može se čuvati u izvorniku ili se prenosi na neki od medija automatske ili mikrografske obrade podataka.

IV. SADRŽAJ JEDINSTVENOG PLANA RAČUNA

Razred 1

RAČUNI GOTOVINE I DRUGIH VRIJEDNOSTI

11. Na računima razreda 1 - evidentira se stanje i promet gotovine - novca i vrijednosnica primljenih od Narodne banke Hrvatske ili, po njezinu nalogu, od drugih podružnica Službe, odnosno gotovine i vrijednosnica otpremljenih Narodnoj banci Hrvatske ili po njezinu nalogu, drugoj podružnici Službe.

12. Na računima skupine 10 - Gotovina - evidentira se stanje i promet gotovine u blagajni - trezoru Službe i jedinica HPT-a,(u daljnjem tekstu: Pošta).

Na računu 100 - Gotovina u blagajni - trezoru Službe - evidentira se stanje i promet gotovine u organizacijskim jedinicama Službe. Na tom računu evidentira se i zamjena istrošenih novčanica.

Na računu 101 - Gotovina u poštama - evidentira se stanje i promet gotovine u poštama.

Na računu 102 - Zamijenjene oštećene novčanice i oštećeni kovani novac - evidentira se stanje i promet zamijenjenih oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca.

13. Na računima skupine 11 - Gotovina na putu evidentira se stanje i promet novčanih dotacija i viškova koje podružnice Službe dostavljaju poštama i izdvojenim radnim jedinicama, odnosno primaju od pošta s kojima su u obračunskom odnosu i od izdvojenih radnih jedinica Službe.

Na računu 110 - Dotacije poštama - evidentira se stanje i promet gotovine koju organizacijske jedinice Službe dostavljaju poštama za obavljanje određenih poslova platnog prometa u zemlji.

Na računu 111 - Viškovi pošta - evidentira se stanje i promet gotovine koju pošte kao višak, iznad utvrđenoga blagajničkog maksimuma, dostavljaju organizacijskim jedinicama Službe.

Na računu 116 - Dotacije izdvojenim radnim jedinicama Službe - evidentira se stanje i promet gotovine koju podružnica Službe dostavlja svojim izdvojenim radnim jedinicama.

Na računu 117 - Viškovi izdvojenih radnih jedinica Službe - evidentira se stanje i promet gotovine koju izdvojene radne jedinice Službe kao višak, iznad utvrđenoga blagajničkog maksimuma, dostavljaju svojoj podružnici Službe.

14. Na računima skupine 16 - Taksene i porezne vrijednosnice - evidentira se primitak, prodaja, zamjena i obračun prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica (administrativne taksene marke, sudske taksene marke, biljezi i mjenični blanketi).

Na računu 160 - Deponirane zalihe taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se stanje i promet taksenih i poreznih vrijednosnica u blagajni i trezoru Službe.

Na računu 161 - Naplaćeni troškovi izrade taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se iznos koji podružnica Službe naplati u ime naknade za obavljenu zamjenu oštećenih taksenih i poreznih vrijednosnica i raspodjela tih sredstava između Narodne banke Hrvatske i Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Na računu 162 - Obračun prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se stanje i promet prodanih i otkupljenih taksenih i poreznih vrijednosnica.

Na računu 163 - Nominalni iznos prodanih taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se nominalni iznos prodanih taksenih i poreznih vrijednosnica radi mjesečnog obračuna efektivne prodaje između Narodne banke Hrvatske i podružnice Službe

Na tom računu evidentiraju se i otkupljene (neupotrebljive i oštećene) taksene i porezne vrijednosnice te viškovi i manjkovi vrijednosnica nastali u internom poslovanju podružnica Službe.

Na računu 165 - Narodna banka Hrvatske - Na temelju taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se nominalni iznos taksenih i poreznih vrijednosnica primljenih od Narodne banke Hrvatske i vraćenih Narodnoj banci Hrvatske. Na tom računu obavlja se i knjiženje na temelju obavljenog obračuna prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica.

Na računu 166 - Isplaćena provitzija od prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se isplaćena provizija ovlaštenim prodavateljima na malo, odnosno drugim organizacijama ovlaštenim za prodaju taksenih i poreznih vrijednosnica.

Na računu 167 - Naplaćena provizija od prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica - evidentira se naplaćena provizija od prodaje taksenih i poreznih vrijednosnica te obračun isplaćene provizije s Narodnom bankom Hrvatske.

Na računu 168 - Neobračunani prihodi od prodaje taksenih vrijednosnica - evidentira se neobračunani prihod od prodaje taksenih vrijednosnica koju obave ovlaštene organizacije.

Na računu 169 - Neobračunani prihodi od prodaje poreznih vrijednosnica - evidentira se neobračunani prihod od prodaje poreznih vrijednosnica koju obave ovlaštene organizacije.

15. Na računima skupine 17 - Dospjele vrijednosti- evidentiraju se isplaćeni iznosi za dospjele obveznice na raznim osnovama, za čiju isplatu protuvrijednost osigurava izdavatelj obveznice.

Na računu 170 - Isplaćene razne dospjele vrijednosti

- evidentiraju se isplaćeni iznosi za dospjele obveznice na raznim osnovama, za čiju isplatu protuvrijednost osigurava izdavatelj obveznice.

16. Na računima skupine 18 - Obračun blagajničkih manjkova i viškova u poštama - evidentiraju se utvrđeni manjkovi i viškovi u "dnevniku uplata", odnosno "dnevniku isplata" pošta, u "stanju blagajne" pošta te u dotacijama poštama i viškovima pošta.

Na računu 187 - Blagajnički manjkovi u poštama - evidentiraju se utvrđeni manjkovi u "dnevniku uplata", odnosno "dnevniku isplata" pošta, u "stanju blagajne" pošta te u dotacijama poštama i viškovima pošta.

Na računu 188 - Blagajnički viškovi u poštama - evidentiraju se utvrđeni viškovi u "dnevniku uplata", odnosno "dnevniku isplata" pošta, u "stanju blagajne" pošta te u dotacijama poštama i viškovima pošta.

Razred 2

RAČUNI SREDSTAVA IZ OBRAČUNA S NARODNOM BANKOM HRVATSKE I DEPOZITA POŠTANSKE ŠTEDIONICE

17. Na računima razreda 2 - evidentiraju se stanje i promet sredstava iz obračuna banaka s Narodnom bankom Hrvatske i depoziti Poštanske štedionice iz štednih uloga.

18. Na računima skupine 20 - Deponirana sredstva banaka u Narodnoj banci Hrvatske - evidentiraju se sredstva obvezne rezerve banaka u Narodnoj banci Hrvatske.

Na računu 201 - Obvezna rezerva banaka u Narodnoj banci Hrvatske - evidentiraju se sredstva obvezne rezerve banaka u Narodnoj banci Hrvatske.

19. Na računima skupine 24 - Računi Narodne banke Hrvatske - evidentiraju se promjene nastale u odnosu Službe i Narodne banke Hrvatske u svezi s primljenom i vračenom gotovinom te izdanim i izvršenim nalozima platnog prometa Narodne banke Hrvatske.

Na računu 240 - Račun Narodne banke Hrvatske s gotovinu - evidentiraju se promjene nastale kretanjem gotovine između Narodne banke Hrvatske i Službe. Taj se račun otvara samo u podružnici Službe u Zagrebu. Na njemu se evidentiraju novčane dotacije Narodne banke Hrvatske podružnicama Službe i viškovi gotovine koju podružnice Službe dostavijaju Narodnoj banci Hrvatske te iznosi istrošenih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca koji podružnice Službe dostavljaju Narodnoj Banci Hrvatske.

Na računu 242 - Račun obračuna platnog prometa s Narodnom bankom Hrvatske - evidentiraju se iznosi specifikacija izdanih zbrojnih aviza zaduženja odnosno odobrenja koje Narodna banka Hrvatske dostavlja obračunskoj podružnici Službe na obračun za otpremljena zbrojna aviza podružnicama Službe. Na tom računu evidentira se i obračun za zbrojna aviza koja su izdale podružnice Službe za Narodnu banku Hrvatske. On se otvara samo u obračunskoj podružnici Službe.

20. Na računima skupine 28 - Depoziti Poštanske štedlonice iz štednith uloga i drugi depoziti - evidentiraju se štedni ulozi i drugi depoziti u Poštanskoj štedionici.

Na računu 283 - Depozitl Poštanske štedionice iz štednih uloga i drugi depoziti - evidentiraju se sredstve štednih uloga u Poštanskoj, štedionici.

Razred 4

RAČUNI OBRAČUNSKOG PLAĆANJA

U razredu 4 računi obračunskog načina plaćanja otvaraju se sudionicima platnog prometa činom podnošenja Službi naloga za obračunski način plaćanja

Račun je u broju i nazivu identičan računu u razredu 6. osim što se prva brojka 6 troznamenkastog broja računa zamjenjuje brojkom 4, a otvara se automatizmom.

Razred 5

RAČUNI SREDSTAVA U OBRAČUNU

21. Na računima razreda 5 - evidentiraju se stanje i promet sredstava iz obračuna sredstava depozita po viđenju koja se uključuju u depozit banaka, odnosno u depozit Narodne banke Hrvatske, položena ili primljena sredstva radi isplate preko Službe ili Pošte, obračun platnog prometa u Službi te obračun namirenih obveza obračunskim načinom plaćanja.

22. Na računima skupine 50 - Obračun sredstava depozita po viđenju za račun banaka - evidentira se dnevni zbrojni obračun stanja sredstava na računima u Službi po bankama koja se svakodnevno uključuju u račune banaka.

Na računu 500 - Zbrojni obračun sredstava depozita banke - evidentiraju se sredstva po viđenju na računima u Službi koja se uključuju u račune banaka s kojima su imaoci računa sklopili ugovore o deponiranju sredstava.

Na računu 503 - Zbrojni obračun sredstava depozita dijela banke - evidentiraju se sredstva na računima u Službi koja se, kao depoziti po viđenju, obračunavaju za dio banke i sastavni su dio računa banke depozitora. O stanju i promjenama sredstava na tom računu Služba svakodnevnn obavještava banku i dio banke, a sredstvima obračunanim na tom računu koristi se banka, odnosno dio banke.

Na računu 508 - Zbrojni obračun sredstava depozita Narodne banke Hrvatske - evidentiraju se sredstva na računima u Službi koja su depozit Narodne banke Hrvatske.

23. Na računima skupine 51 - Obračunana sredstva depozita po viđenju Narodne banke Hrvatske - evidentira se zbrojni obračun sredstava depozita po viđenju Narodne banke Hrvatske.

Na računu 518 - Obračunana sredstva depozita po viđenju Narodne banke Hrvatske - evidentiraju se sredstva na računima u Službi koja su depozit Narodne banke Hrvatske.

24. Na računu skupine 52 - Obračun obveza namireni obračunskim načinom plaćanja - evidentiraju se obveze namirene obračunskim načinom plaćanja.

Na računu 520 - Obračun namirenih obveza između sudionika u platnom prometu - evidentiraju se stanje i promet sredstava na osnovi obveza namirenih obračunskim načinom plaćanja između sudionika u platnom prometu.

Na računu 525 - Obračun namirenih obveza lzmeđu nosilaca platnog prometa - evidentiraju se stanje i promet sredstava na osnovi obveza namirenih obračunskim načinom plaćanja između nosilaca platnog prometa.

25. Na računima skupine 53 - Privremeni i drugi računi na temelju poslova platnog prometa - evidentiraju se uplaćena sredstva u gotovini ili sredstva prenesena s računa radi isplate određenom Sudioniku preko Službe ili Pošte i privremeni računi nosilaca platnog prometa.

Na računu 530 - Obračun i zatvaranje računa u podružnicama Službe, spornih zbog rata - evidentira se prijenos sredstava s računa razreda 1 i 5 koji se zbog rata ne mogu zatvoriti propisanim postupcima obrade. Na tom računu evidentira se i stanje sredstava aktiviranih računa iz ratom zahvaćenog područja.

Na računu 533 - Uputnice za isplatu preko Pošte - evidentiraju se uplaćena, odnosno prenesena sredstva za isplatu preko pošta.

Na računu 534 - Privremeni račun banke - evidentiraju se iznosi s neispravnih naloga primljenih preko banaka, odnosno utvrđenih razlika za uplate koje preko banaka izvrše građani i građdansko pravne osobe u korist računa u Službi.

Na računu 536 - Primljene doznake i uputnice za isplatu u Službi - evidentiraju se uplaćena, odnosno prenesena sredstva za isplatu u Službi.

Na računu 538 - Privremeni račun jedinica Hrvatske pošte i telekomunikacije - evidentiraju se iznosi s neispravnih naloga primljenih u poštama te iznosi izgubljenih "dnevnika uplata" i "dnevnika isplata" iskazanih u "stanju blagajne" pošta

Na računu 539 - Interni privremeni račun - evidentiraju se iznosi koji se odnose na razlike utvrđene u obavljanju platnog prometa i nalozi platnog prometa koji nisu mogli biti izvršeni i za koje nije predviđen poseban račun u Planu računa. U okviru tog računa otvaraju se individualne partije po organizacijskim dijelovima u podružnici Službe.

26. Na računima skupine 54 - Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama, telefonski, teleksom, telefaksom i telekomunikacijski - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose naloga otpremljenih zbrojnim avizama,. telefonom, teleksom, telefaksom ili telekomunikacijski te iznose usklađdenoga izvršenog platnog prometa u tekućoj godini. Podružnica Službe inicijative vodi evidenciju otpremljenih naloga po podružnicama Službe izvršenja i za Narodnu banku Hrvatske.

Na računu 540 - Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama odobrenja - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose otpremljenih zbrojnih aviza odobrenja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 541 - Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama zaduženja - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose otpremljenih zbrojnih aviza zaduženja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 542 - Nalozi odobrenja otpremljeni teleksom i telefaksom - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose naloga odobrenja otpremljenih teleksom i telefaksom i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 543 - Nalozi zaduženja otpremljeni teleksom i telefaksom - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose naloga zaduženja otpremljenih teleksom i telefaksom i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 544 - Nalozi odobrenja otpremljeni telefonski - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose naloga odobrenja otpremljenih telefonski i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 545 - Nalozi zaduženja otpremljeni telefonski - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose naloga zaduženja otpremljenih telefonski i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 546 - Nalozi odobrenja otpremljeni telekomunikacijski - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose otpremljenih TK naloga odobrenja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 547 - Nalozi zaduženja otpremljeni telekomunikacijski - podružnice Službe inicijative evidentiraju iznose otpremljenih TK naloga zaduženja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

27. Na računima skupine 55 - Nalozi primljeni zbrojnim avizama, telefonski, teleksom, telefaksom i telekomunikacijski - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose naloga primljenih zbrojnim avizama, telefonski, teleksom, telefaksom i telekomunikacijski te iznose usklađenoga izvršenog platnog prometa u tekućoj godini Podružnica Službe izvršenja vodi evidenciju primljenih naloga po podružnicama Službe inicijative i za Narodnu banku Hrvatske.

Na računu 550 - Nalozi primljeni zbrojnim avizama odobrenja - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih zbrojnih aviza odobrenja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini

Na računu 551 - Nalozi primljeni zbrojnim avizama zaduženja - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih zbrojnih aviza zaduženja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 552 - Nalozi odobrenja primljeni teleksom i telefaksom - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih teleks i telefaks naloga odobrenja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 553 - Nalozi zaduženja primljeni teleksom i telefaksom - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih teleks i telefaks naloga zaduženja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 554 - Nalozi odobrenja primljeni telefonski - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih telefonskih naloga odobrenja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 555 - Natozi zaduženja primljeni telefonskI - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih telefonskih naloga zaduženja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 556 - Nalozi odobrenja primljeni telekomunikacijski - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih TK naloga odobrenja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

Na računu 557 - Nalozi zaduženja primljeni telekomunikacijski - podružnice Službe izvršenja evidentiraju iznose primljenih TK naloga zaduženja i usklađenoga izvršenog platnog prometa na toj osnovi u tekućoj godini.

28. Na računima skupine 57 - Posebni interni obračunI - evidentiraju se posebni interni obračuni između podružnica Službe.

Na računu 570 - Posebni obračun Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske - evidentira se posebni interni obračun između podružnica Službe.

Na računu 572 - Obračun gotovine Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske s Narodnom bankom Hrvatske - evidentiraju se iznosi dostavljenih istrošenih i oštećenih novčanica i oštećenoga kovanog novca i viška novca koje podružnice Službe dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske. Na tom računu evidentira se i primitak novčanih dotacija Narodne banke Hrvatske i dotacije koje podružnice Službe dostavljaju po nalogu Narodne banke Hrvatske.

Na računu 574 - Likvidacija obračuna između obračunskog centra Službe i podružnica Službe - evidentira se prijenos računa 579 sa stanjem 31. prosinca prethodne godine.

Na računu 578 - Račun usklađenja podružnica Službe prema obavljenom platnom prometu za prethodnu godinu - podružnice Službe evidentiraju primljena, odnosno otpremljena usklađenja po nalozima primljenim i otpremljenim zbrojnim avizama, teleksom, telefaksom, telefonski i telekomunikacijski za izvršeni platni promet u prethodnoj godini. Na tom računu evidentira se, u odvojenim partijama, obračunani platni promet izvršen u prethodnoj godini, posebno za odobrenja, a posebno za zaduženja.

Na računu 579 - Račun usklađenja podružnice Službe prema obavljenom platnom prometu za tekuću godinu - podružnice Službe evidentiraju primljena, odnosno otpremljena usklađenja po nalozima primljenim i otpremljenim zbrojnim avizama, teleksom, telefaksom, telefonski i telekumunikacijski za izvršeni platni promet u tekućoj godini. Na tom računu evidentira se, u odvojenim partijama, obračunani platni promet izvršen u tekućoj godini, posebno za odobrenja, a posebno za zaduženja.

29. Na računima skupine 58 - Obračun obavljenog platnog prometa za otpremljene naloge Iz prethodne godine - evidentira se prijenos stanja za otvorene stavke po nalozima otpremljenim zbrojnim avizama, telefonski, telefaksom, teleksom i telekomunikacijski 31. prosinca prethodne godine. Na računima ove skupine evidentiraju se i iznosi usklađenih zbrojnih aviza izdanih u prethodnoj godini.

Na računu 580 - Obračun naloga otpremljenih zbrojnim avizama odobrenja - evidentira se prijenos stanja s računa 540 - Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama odobrenja 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih zbrojnih aviza odobrenja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 581 - Obračun naloga otpremljenih zbrojnim avizama zaduženja - evidentira se prijenos stanja s računa 541 - Nalozi otpremljeni zbrojnim avizama zaduženja 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih zbrojnih aviza zaduženja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 582 - Obračun naloga odobrenja otpremIjenih teleksom I telefaksom - evidentira se prijenos stanja s računa 542 - Nalozi odobrenja, otpremljeni teleksom i telefaksom 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih teleks i telefaks naloga odobrenja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 583 - Obračun naloga zaduženja otpremljenih teleksom I telefaksom - evidentira se prijenos stanja s računa 543 - Teleks i telefaks nalozi zaduženja otpremljeni 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih teleks i telefaks naloga zaduženja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 584 - Obračun naloga odobrenja otpremIjenih telefonski - evidentira se prijenos stanja s računa 544 - Nalozi odobrenja otpremljeni telefonski 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračur usklađenih telefonskih naloga odobrenja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u te kućoj godini.

Na računu 585 - Obračun naloga zaduženja otpremljenlh telefonski - evidentira se prijenos stanja s računt 545 - Nalozi zaduženja otpremljeni telefonski 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih telefonskih naloga zaduženja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 586 - Obračun naloga odobrenja otpremIjenih telekomunikacijski - evidentira se prijeneks stanja s računa 546 - Nalozi odobrenja otpremljeni telekomunikacijski 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih telekomunikacijskih naloga odobrenja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 587 - Obračun naloga zaduženja otpremIjenlh telekomunikacIjski - evidentira se prijenos stanja s računa 547 - Nalozi zaduženja otpremljeni telekomunikacijski 31. prosinca prethodne godine. Na tom se računu evidentire i obračun usklađenih telekomunikacijskih naloga zaduženja otpremljenih do 31. prosinca prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

30. Na računima skupine 59 - Obračun obavljenog platnog prometa za primljene naloge iz prethodne godine

- evidentira se prijenos stanja za otvorene stavke naloga primljenih zbrojnim avizama. telefonski, teleksom, telefaksom i telekomunikacijski 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na računima te skupine evidentiraju se i iznosi usklađenih zbrojnih aviza izdanih u prethodnoj godini.

Na računu 590 - Obračun naloga primljenih zbrojnim avizama odobrenja - evidentira se prijenos stanja s računa 550 - Nalozi primljeni zbrojnim avizama odobrenja 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih zbrojnih aviza odobrenja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 591 - Obračun primljenih naloga zbrojnIm avizama zaduženja - evidentira se prijenos stanja s računa 551 - Nalozi primljeni zbrojnim avizama zaduženja 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih zbrojnih aviza zaduženja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 592 - Obračun naloga odobrenja primljenih teleksom i telefaksom - evidentira se prijenos stanja računa 552 - Teleks i telefaks nalozi odobrenja primljeni 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih teleks i telefaks naloga odobrenja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 593 - Obračun naloga zaduženja primljenth teleksom i telefaksom - evidentira se prijenos stanja s računa 553 - Teleks i telefaks nalozi zaduženja primljeni 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih teleks i telefaks naloga zaduženja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 594 - Obračun naloga odobrenja primljenih telefonski - evidentira se prijenos stanja s računa 554

- Nalozi odobrenja primljeni telefonski 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih telefonskih naloga odobrenja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 595 - Obračun naloga zaduženja primljenih telefonskl - evidentira se prijenos stanja s računa 555

- Telefonski nalozi zaduženja primljeni 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih telefonskih naloga zaduženja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 596 - Obračun naloga odobrenja primljenih telekomunikacijski - evidentira se prijenos stanja s računa 556 - Nalozi odobrenja primljeni telekomunikacijski 31. prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih telekomunikacijskih naloga odobrenja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Na računu 597 - Obračun naloga zaduženja primljenih telekomunikacijski - evidentira se prijenos stanja s računa 557 - Nalozi zaduženja primljeni telekomunikacijski 31 prosinca prethodne godine i nalozi iz prethodne godine primljeni u tekućoj godini. Na tom se računu evidentira i obračun usklađenih telekomunikacijskih naloga zaduženja iz prethodne godine čiji je obračun izvršen u tekućoj godini.

Razred 6

RAČUNI SUDIONIKA U PLATNOM PROMETU

31. Na računima razreda 6 - evidentira se stanje i promet novčanih sredstava sudionika u platnom prometu.

32. Na računima skupine 60 - Računi za redovno poslovanje pravnih osoba i računi dijelova pravnih osoba u privredi i društvenim djelatnostima - evidentira se stanje i promet sredstava na računima za redovno poslovanje pravnih osoba i na računima dijelova pravnih osoba u privredi i društvenim djelatnostima.

Na računu 601 - Račun pravne osobe u privredi - evidentira se stanje i promet sredstava na računu za redovno poslovanje pravnih osoba u privredi.

Na računu 603 - Račun pravne osobe u društvenoj djelatnosti - evidentira se stanje i promet sredstava na računu za redovno poslovanje pravnih osoba u društvenim djelatnostima.

Na računu 604 - Račun za obavljanje novčanog prometa dijela pravne osobe u privredi koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje - evidentira se stanje i promet sredstava na računu dijela pravne osobe u privredi.

Na računu 609 - Račun za obavljanje novčanog prometa dijela pravne osobe u društvenoj djelatnosti koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje - evidentira se stanje i promet sredstava na računu dijela pravne osobe u društvenim djelatnostima.

33. Na računima skupine 61 - Računi Narodne banke Hrvatske - evidentira se stanje i promet sredstava na računima Narodne banke Hrvatske.

Na računu 611 - Račun Narodne banke Hrvatskeevidentira se stanje i promet sredstava na računu Narodne banke Hrvatske.

34. Na računima skupine 62 - Računi za redovno poslovanje banaka, drugih financijskih organizacija i posebni računi dijelova banaka i drugih financijskih organizacija - evidentira se stanje i promet sredstava na računima banaka i drugih financijskih organizacija te posebnim računima dijelova banaka i drugih financijskih organizacija.

Na računu 620 - Račun banke - evidentira se stanje i promet sredstava na računu za redovno poslovanje banaka.

Na računu 621 - Račun za obavljanje novčanog prometa dijela banke za koji se ne obračunavaju depoziti - evidentira se stanje i promet novčanih sredstava dijela banke. Taj je račun sastavni dio računa za redovno poslovanje banke.

Na računu 623 - Račun za obavljanje novčanog prometa dijela banke za koji se obračunavaju depoziti - evidentira se st.anje i promet novčanih sredstava dijela banke za koji se obračunavaju depoziti. Taj je račun sastavni dio računa za redovno poslovanje banke.

Na računu 625 - Račun druge financijske organizacije - evidentira se stanje i promet novčanih sredstava drugih financijskih organizacija (Poštanska štedionica, štedionica, ostale štedno-kreditne organizacije i ostale financijske organizacije).

Na računu 626 - Račun za obavljanje novčanog prometa dijela druge financijske organizacije - evidentira se stanje i promet novčanih sredstava dijela drugih financijskih organizacija. Taj je račun sastavni dio računa za redovno poslovanje druge financijske organizacije.

35. Na računima skupine 63 - Računi za redovno poslovanje Proračuna i tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet sredstava Proračuna i tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave.

Na računu 630 - Račun državnog Proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet sredstava državnog Proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave.

Na računu 637 - Račun tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet sredstava tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave.

Na računu 638 - Račun mjesne samouprave - evidentira se stanje i promet sredstava mjesnih zajednica.

36. Na računima skupine 64 - Računi za redovno poslovanje fondova - evidentira se stanje i promet sredstava na računima fondova zdravstva, socijalne skrbi, mirovinskog i invalidskog osiguranja, zapošljavanja i drugih izvanprivrednih djelatnosti.

Na računu 640 - Račun fonda zdravstvenog oslguranja - evidentira se stanje i promet sredstava fonda zdravstvenog osiguranja.

Na računu 642 - Račun fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja i dodatka za djecu - evidentira se stanje i promet sredstava fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja i dodatka za djecu.

Na računu 644 - Račun fonda socijalne zaštite - evidentira se stanje i promet sredstava fondova socijalne skrbi.

37. Na računlma skuplne 65 - Računi za redovno poslovanje fondova stambeno-komunalne djelatnosti i zajedničkih rezervi - evidentira se stanje i promet sredstava fondova stambeno-komunalne djelatnosti i fondova zajedničke rezerve.

Na računu 650 - Račun fonda stambeno-komunalne djelatnosti - evidentira se stanje i promet sredstava fondova stambeno-komunalne djelatnosti.

Na računu 651 - Račun fonda zajedničke rezerve - evidentira se stanje i promet sredstava fondova zajedničke rezerve.

Na računu 657 - Račun stambene zgrade - evidentira se stanje i promet sredstava stambenih zgrada.

38. Na računima skupine 66 - Računi za redovno poslovanje organizacija za osiguranje i njihovih dijelova - evidentira se stanje i promet sredstava organizacija za osiguranje i njihovih dijelova.

Na računu 664 - Račun organlzacije za osiguranje - evidentira se stanje i promet sredstava na računima za redovno poslovanje organizacija za osiguranje.

Na računu 665 - Račun za obavljanje novčanog prometa dijela organizacije za osiguranje - evidentira se stanje i promet sredstava dijela organizacija za osiguranje Taj je račun sastavni dio računa za redovno poslovanje organizacije za osiguranje.

39. Na računima skupine 67 - Računi za redovno poslovanje političkih stranaka, vjerskih zajednica i udruženja građana te njihovih dijelova - evidentira se stanje promet sredstava tih sudionika platnog prometa.

Na računu 670 - Račun političke stranke - evidentira se stanje i promet sredstava na računima za redovno poslovanje političkih stranaka.

Na računu 671 - Račun dijela političke stranke - evidentira se stanje i promet sredstava dijela političke stranke. Taj je račun sastavni dio računa za redovno poslovanje političke stranke.

Na računu 672 - Račun vjerske zajednice - evidentira se stanje i promet sredstava vjerskih zajednica.

Na računu 677 - Račun dijela društvene organizacije

- stndikata - evidentira se stanje i promet sredstava dijela organizacije sindikata. sindikalne podružnice.

Na računu 678 - Račun društvene organizacije lli udruženja građana - evidentira se stanje i promet sredstava na računu za redovno poslovanje društvene organizacije ili udruženja gradana.

Na računu 679 - Račun organizacije iIi dijela organizacije koja posluje računskom knjižicom - evidentira se stanje i promet sredstava političkih stranaka, vjerskih zajednica društvenih organizacija i udruženja građana, dijelova političkih stranaka i društvenih organizacija, koji su sastavni dio računa za redovno poslovanje, i posluju računskom knjižicom.

40. Na računima skupine 68 - Računi za redovno poslovanje ostalih sudionika u platnom prometu - evidentira se stanje i promet sredstava na računima ostalih sudionika u platnom prometu.

Na računu 685 - Račun fizičke osobe -.videntira se stanje i promet sredstava na računima gradana koji obavljaju djelatnost osobnim radom ako su sa Službom sklopili ugovor o otvaranju računa.

41. Na računima skuplne 69 - Račuai pravnih osoba u stečaju ill likvidaciji i računi depozlta - evidentira se stanje i promet sredstava na računima pravnih osoba u stečaju ili likvidaciji. Na računima te skupine evidentiraju se i sredstva depozita

Na računu 690 - Račun pravne osobe u stečaju ili likvidaciji - evidentira se stanje i promet novčanih sredstava pravnih osoba u stečaju ili likvidaciji.

Na računu 696 - Račun sudskog depozita iI zapljenjenih sredstava izvršenika - evidentira se stanje i promet sredstava sudskih depozita. Na tom računu evidentiraju se i zaplijenjena sredstva izvršenika.

Na računu 697 - Račun drugih depozita - evidentira se stanje i promet sredstava drugih depozita koje polažu sudionici u platnom prometu na raznim osnovama.

Razred 7

DRUGl RAČUNI ODREĐENl ZAKONOM ILI PROPISOM DONESENIM NA TEMELJU ZAKONA

42. Na računima razreda 7 - evidentira se stanje i promet sredstava pravnih osoba za posebne namjene.

43. Na računima skupine 74 - Računi posebnih namjena pravnih osoba - evidentira se stanje i promet sredstava pravnih osoba za posebne namjene.

Na računu 743 - Račun posebne namjene pravne osobe - evidentira se stanje i promet sredstava za koja pravne osobe, na temelju zakona ili propisa donesenih na temeIju zakona, odluče da ih vode na posebnom računu u Službi.

Na računu 748 - Račun sredstava prenesenih banci ili drugoj financijskoj organizaciji za obavljanje poslova za račun pravnih osoba - evidentira se stanje i promet prenesenih sredstava na temelju poslova koje banka ili druga financijska organizacija obavlja za račun pravnih osoba u skladu s propisima.

44. Na računima skupine 78 - Računi posebne namjene državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet sredstava koja se formiraju i koriste po propisima državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave.

Na računu 789 - Račun posebne namjene državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet sredstava posebne namjene određene propisom državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave.

Razred 8

UPLATNI RAČUNI JAVNIH PRIHODA I RAČUNI ZA ZAJEDNIČKU NAPLATU PRIHODA

45. Na računlma razreda 8 - evidentira se stanje i promet javnih prihoda i zajednička naplata prihoda pravnih osoba.

46. Na računima skupine 83 - Prijelazni računi za zajedničku naplatu prihoda - evidentira se stanje i promet zajedničke naplate prihoda pravne osobe.

Na računu 833 - Prijelazni račun za zajedničku naplatu prihoda pravnih osoba - evidentira se stanje i promet zajedničke naplate prihoda pravne osobe. S tog se računa sredstva prenose na račun za redovno poslovanje sudionika u zajedničkoj naplati.

47. Na računima skupine 84 - Prijelazni računi za uplatu javnih prihoda - evidentira se stanje i promet sredstava koja se uplaćuju i raspoređuju na računima te skupine u skladu s propisima:

Na računu 840 - Račun prihoda državnog Proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet,sredstava prihoda državnog Proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave koja obveznici uplaćuju u skladu s propisima.

Na računu 842 - Račun prihoda drugih fondova, javnih poduzeća i ostalih organizacija privrednog značaja - evidentira se stanje i promet sredstava prihoda fondova, javnih poduzeća i ostalih organizacija privrednog značaja koja obveznići uplaćuju u skladu s propisima.

Na računu 843 - Račun prihoda društvenih fondova

- evidentira se stanje i promet sredstava prihoda društvenih fondova koja obveznici uplaćuju u skladu s propisima.

Na računu 844 - račun za uplatu poreza I doprinosa po zbrojnim stopama - evidentira se stanje i promet sredstava prihoda jedinica lokalne samouprave i uprave koja obveznici poreza i doprinosa uplaćuju jednim nalogom po zbrojnim stopama. S toga se računa sredstva prenose na odgovarajuće račune javnih prihoda.

Na računu 845 - Evidencijski račun prihoda tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i uprave - evidentira se stanje i promet sredstava prihoda nadležnog tijela uprave koji to tijelo ostvari obavljanjem svoje djelatnosti. Prihode uplaćene na taj račun nadležno tijelo uprave raspoređuje, u skladu s propisima.

Na računu 846 - Račun prihoda od građana i građansko - pravnih osoba - evidentira se stanje i promet sredstava prihoda jedinica lokalne samouprave i uprave koji plaćaju građani i građansko - pravne osobe. Sredstva s toga računa prenosi općinsko tijelo uprave nadležno za poslove prihoda.

Razred 9

RAČUNI IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

48. Na računima razreda 9 - evidentiraju se vrijednosti i sredstva položeni u Službi kao depoziti.

49. Na računima skupine 99 - Računi izvanbilančne evidencije - evidentiraju se vrijednosti i sredstva položeni u Službi kao depoziti. Položene vrijednosti i sredstva vode se po nominalnoj vrijednosti ili po broju komada.

Na računu 992 - Depoziti - evidentiraju se primljene vrijednosti depoziti, kao što su vrijednosni papiri (obveznice, mjenice), dokumenti, police osiguranja, rezervni ključevi i sl. Ne prima se efektivni domaći novac, strani novac, dragocjenosti, štedne knjižice i sl.

Na računu 997 - Deponenti - evidentiraju se vrijednosti primljenih depozita po deponentima (pravnim i fizičkim osobama) koji su vrijednosti predali Službi u pohranu.

50. Na dan stupanja na snagu Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske prestaje važiti Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa društvenog računovodstva u Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list" SFRJ, br. 46/90, 22/91. i 28/91), koje je preuzeto kao republički propis na temelju članka 163. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 53/91).

51. Imaoci računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u skupini računa koji prestaju postojati - 605, 607, 636, 641. 643, 646, 648, 649, 652, 654, 655, 656. 661, 780, 781, 782, 784 i 849 - mogu njima poslovati do 31. srpnja 1992. godine. Do 31. srpnja 1992. godine ti imaoci računa obvezni su nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske podnijeti zahtjev za otvaranje računa u skladu s Uredbom o uvjetima i načinu otvaranja računa kod nosilaca platnog prometa ("Narodne novine" broj 11/82) i od Službe zatražiti ukidanje dotadašnjeg računa.

52. Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 951-01/92-01/02

Urbroj : 321-02/6-92-49

Zagreb, 29. travnja 1992.

Generalni direktor

Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.SLUŽBA DRUŠTVENOG OBRAZAC KNJ-1 KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

BILANCA STANJA SREDSTAVA NA RAČUN_ IMA PLANA RAČUNA, BRUTO PROMET I SALDO RACUNA stanje na dan

_______________________ 199___

                                                u HRD
________________________________________________________________________________
                            Broj  Promet         Saldo
Naziv računa                      računa duguje potražuj    duguje potražuje
________________________________________________________________________________
1                            2    3    4        5    6
________________________________________________________________________________
Gotovina u blagajni - trezoru Službe          100
Gotovina u poštama                   101
Zamijenjene oštećene novčanice
i oštećeni kovani novac             102
Dotacije poštama                    110
Viškovi pošta                      111
Dotacije izdvojenim radnim
jedinicama Službe                    116
Viškovi izdvojenih radnih
jedinica Službe                     117
Deponirane zalihe taksenih i
poreznih vrijednosnica                 160
Naplaćeni troškovi izrade
taksenih i poreznih
vrijednosnica                      161
Obračun prodaje taksenih i
poreznih vrijednosnica                 162
Nominalni iznos prodanih
taksenih i poreznih
vrijednosnica                      163
Narodna banka Hrvatske - na
temelju taksenih i poreznih
vrijednosnica                      165
lsplaćena provizija od prodaje
taksenih i poreznih
vrijednosnica                      166
Naplaćena provizija od prodaje
taksenih i poreznih vijednosnica            167
Neobračunani prihodi od
prodaje taksenih vrijednosnica         168
Neobračunani prihodi od
prodaje poreznih vrijednosnica         169
Isplaćene razne dospjele vrijednosti          170
Blagajnički manjkovi u poštama         187
Blagajnički viškovi u poštama              188

Zbroj računa razreda I
____________________________________________________________________________
Obvezna rezerva banaka u
Narodnoj banci Hrvatske             201
Račun Narodne banke Hrvatske
za gotovinu                       240
Račun obračuna platnog
prometa s Narodnom bankom Hrvatske       242
Depoziti Poštanske štedionice iz
štednih uloga i drugi depoziti             283

Zbroj računa razreda 2
____________________________________________________________________________
Račun pravne osobe u privredi          401
itd.

Zbroj računa razreda 4
____________________________________________________________________________
Zbrojni obračun sredstava
depozita banke Hrvatske             500
Zbrojni obračun sredstava
depozita dijela banke                  503
Zbrojniobračun sredstava depozita
Narodne bankeHrvatske              508
Obračunana sredstva depozita
po viđenju Narodne banke
Hrvatske                        518
Obračun namirenih obveza između sudionika u
platnom prometu                 520
Obračun namirenih obveza
između nosilaca platnog
prometa                     525
Obračun i zatvaranje računa u podružnicama
Službe, špornih zbog rata                530
Uputnice za isplatu preko pošte         533
Privremeni račun banke             534
Primljene doznake i uputnice za
isplatu u Službi                    536
Privremeni račun jedinica
Hrvatske pošte i
telekomunikacije                    538
Interni privremeni račun                539
Nalozi otpremljeni zbrojnim
avizama odobrenja                    540
Nalozi otpremljeni zbrojnim
avizama zaduženja                    541
Nalozi odobrenja otpremljeni
teleksom i telefaksom                  542
Nalozi zaduženja otpremljeni
teleksom i telefaksom                  543
Nalozi odobrenja otpremljeni
telefonski                       544
Nalozi zaduženja otpremljeni
telefonski                       545
Naloži odobrenja otpremljeni
telekomunikacijski                   546
Nalozi zaduženja otpremljeni
telekomunikacijski                   547
Nalozi primljeni zbrojnim
avizame odobrenja                    550
Nalozi primljeni zbrojnim
avizama zaduženja                    551
Nalozi odobrenja primljeni
teleksom i telefaksom                  552
Nalozi zaduženja primljeni
teleksom i telefaksom                  553
Nalozi odobrehja primljeni
telefonski                       554
Nalozi zaduženja primljeni
telefonski                       555
Nalozi odobrenja primljeni
telekomunikacijski                   556
Nalozi zaduženja primljeni
telekomunikacijski                   557
Posebni obračun Sluibe društvenog
knjigovodstva Hrvatske             570
Obračun gotovine Službe društvenog
knjigovodstva Hrvatske s Narodnom
bankom Hrvatske                 572
Likvidacija obračuna između
obračunskog centra Službe i
·podružnice Službe                   574
Račun usklađenja podružnice Službe
prema obavljenom
platnom prometu za prethodnu godinu       578
Račun usklađenja podružnice Službe
prema obavljenom platnom prometu za
tekuću godinu                      579
Obračun naloga otpremljenih zbrojnim
avizama odobrenja                    580
Obračun naloga otpremljenih zbrojnim
avizama zaduženja                    581
Obračun naloga odobrenja
otpremljenih teleksom i
telefaksom                       582
Obračun naloga zaduženja
otpremljenih teleksom i
telefaksom                       583
Obračun naloga odobrenja
otpremljenih telefonski             584
Obračun naloga zaduienja
otpremljenih telefonski             585
Obračun naloga odobrenja
otpremljenih telekomunikacijski         586
Obračun naloga zaduženja
otpremljenih telekomunikacijski         587
Obračun naloga primljenih
zbrojnim avizama odobrenja               590
Obračun naloga primljenih
žbrojnim avizama zaduženja               591
Obračun naloga odobrenja
primljenih teleksom i telefaksom            592
Obračun naloga zaduženja
primljenih teleksom i telefaksom            593
Obračun naloga odobrenja
primljenih telefonski                  594
Obračun naloga zaduženja
primljenih telefonski                  595
Obračun naloga odobrenja
primljenih telekomunikacijski              596
Obračun naloga zaduženja
primljenih telekomunikacijski              597

Zbroj računa razreda 5
____________________________________________________________________________
Račun pravne osobe u privredi          601
Račun pravne osobe u
društvenoj djelatnosti                 603
Račun za obavljanje novčanog
prometa dijela pravne osobe u
privredi koji je sastavni dio
računa za redovno poslovanje              604
Račun za obavljanje novčanog
prometa dijela pravne osobe u
društvenoj djelatnosti koji je
sastavni dio računa za redovito
poslovanje                       609
Račun Narodne banke Hrvalske          611
Račun banke                       620
Račun za obavljanje novčanog
prometa dijela banke za koji se ne
obračunavaju depoziti                  621
Račun za obavljanje novčanog
prometa dijela banke za koji se
obračunavaju depoziti                  623
Račun druge financijske
organizacije                      625
Račun za obavljanje novčanog
prometa dijela druge financijske
organizacije                      626
Račun državnog Proračuna i
proračuna jedinica lokalne
samouprave i uprave                   630
Račun tijela državne uprave i jedinica l
okalne samouprave i
uprave                         637
Račun mjesne samouprave             638
Račun fonda zdravstvenog
osiguranja                       640
Račun fonda mirovinskog i
invalidskog osiguranja i dodatka
za djecu                        642
Račun fonda socijalne skrbi               644
Račun fonda stambenokomunalne
djelatnosti                       650
Račun fonda zajedničke rezerve         651
Račun stambene zgrade              657
Račun organizacije za osiguranje            664
Račun za obavljanje novčanog p
rometa dijela organizacije za
osiguranje                       665
Račun političke stranke             670
Račun dijela političke stranke             671
Račun vjerske zajednice             672
Račun dijela društvene
organizacije - sindikata                677
Račun društvene organizacije ili
udruženja građana                    678
Račun organizacije ili dijela
organizacije koja posluje
računskom knjižicom                   679
Račun fizičke osobe                   685
Račun pravne osobe u stečaju ili
likvidaciji                       690
Račun sudskog depozita i
zaplijenjenih sredstava
izvršenika                       696
Račun drugih depozita              697

Zbroj računa razreda 6
____________________________________________________________________________
Račun posebne namjene pravne
osobe                          743
Račun sredstava prenesenih banci
ili drugoj financijskoj organizaciji za
obavljanje
poslova za račun pravne osobe          748
Račun posebne namjene državne
uprave i jedinica lokalne
samouprave i uprave                   789

Zbroj računa razreda 7
____________________________________________________________________________
Račun za zajedničku naplatu
prihoda pravnih osoba                  833
Račun prihoda državnog
Proračuna i proračuna jedinica
lokalne samouprave i uprave               840
Račun prihoda drugih fondova,
javrkih poduzeća i ostalih
organizacija privrednog značaja         842
račun prihoda društvenih
fondova                     843
Račun za uplatu poreza i
doprinosa po zbrojnim stopama          844
Evidencijski račun prihoda tijela
društvene uprave i jedinica
lokalne samouprave i uprave               845
Račun prihoda od gradana i
gradanskopravnih osoba             846

Zbroj računa razreda 8
____________________________________________________________________________
Depoziti                        992
Deponenti                        997

Zbroj računa razreda 9
____________________________________________________________________________
Svega (razredi 1 -9)
____________________________________________________________________________