Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.05.1992 Odluka o uvjetima za utvrdivanje nelikvidnosti banaka drugih financijskih organizacija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. i članka 74. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91"), guverner Narodne banke Hrvatske, donosi

ODLUKU

o uvjetima za utvrdivanje nelikvidnosti banaka drugih financijskih organizacija

I.

Ovom se odlukom propisuju pobliži uvjeti za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija, u smislu članka 23. stavak 2. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br 71/91).

II.

Osim u slučajevima kad nema sredstava na svom žiro računu ili je stanje na njemu negativno Banka i druga financijska organizacija je nelikvidna, u smislu ove odluke, ako

1) nije u roku podmirila dospjele obveze u zemlji i prema inozemstvu ili je te obveze umjesto nje izvršila druga pravna osoba po osnovi garancije;

2) prema Narodnoj banci Hrvatske ima dospjelih a nepodmirenih obveza po osnovi odobrenih kredita, drugih plasmana i po drugim osnovama;

3) koristi posebni kredit Narodne banke Hrvatske po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima;

4) koristi izdvojena sredstva obvezne rezerve suprotno propisanim uvjetima korištenja obvezne rezerve za održvanje dnevne likvidnosti.

III.

Narodna banka Hrvatske dužna je, na osnovu primljenih podataka od Službe društvenog knjigovodstva, banaka i vlastitih spoznaja da je banka nelikvidna, utvrditi dan nastanka nelikvidnosti banaka i o tome donijeti rješenje. Na temelju rješenja iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske poduzet će mjere propisane Odlukom o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama.

IV.

Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, donijeti uputu za provođenje ove odluke.

V.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o postupku i pobližim uvjetima za utvrđivanje dana od kad je banka ili druga financijska organizacija nelikvidna ("Službeni list SFRJ", br. 27/90) i Odluka o pobližim uvjetima za utvrđivanje nelikvidnosti banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 9/91 i 36/91 ).

VI.

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. g. br. 5/92

Zagreb, 30. travnja 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.