Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.05.1992 Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točka 1 i 10, te članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), a u svezi s člankom 90. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 4/84, B/86, 29/86, 4/89, 40/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine donosi

ODLUKU

o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti

1. Naknada putnih troškova koja pripada osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima i članovima njihovih obitelji obuhvaća: a) Naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku, b) Naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

2. Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj tarifi za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkračoj relaciji. Ako osigurana osoba upotrebljava vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.

3. U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti uporaba i skupljeg, odnosno posebnoga, prijevoznog sredstva (brzi ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automobil, zrakoplov i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta. Korištenje skupljeg, odnosno posebnog prijevoznog sredstva, odobrava ovlašten organ Službe republičkog fonda, na prijedlog nadležnog lijećnika zdravstvenog osiguranja, ili stručnog organa vještaćenja Republičkog fonda. Osigurana osoba kojoj je odobrena upotreba prijevoznoga sredstva iz stavka 1. ove točke, dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.

4. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz točke 3. ove odluke, i u slučaju ako su ukupni putni troškovi (točka 1") manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinim prijevoznim sredstvom.

5. Naknada za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu iznosi 905.HRD dnevno i pripada u punoj ili smanjenoj svoti ovisno o trajanju putovanja i izbivanja Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelskougostiteljske radne organizacije, najviše od svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.

6. Naknada iz točke 5. ove odluke pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati. Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 1. ove točke pripada u smanjenoj svoti i to u visini od 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu. Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 1. ove točke pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u piknoj svoti, a za ostatak vremena ispod 12, a iznad 8 sati u smanjenoj svoti iz stavka 2. ove točke.

7. Vrijeme za koje pripada naknada iz točke 5. ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do povratka u to mjesto. Polazak i povratak korištenoga prijevoznog sredstva, u javnom prometu, utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući pri povratku u obzir mogućnost korištenja prvog redovitog prijevoznog sredstva. U vrijeme iz stavka 1. ove točke ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog ispitivanja u zdravstvenoj ili drugoj organizaciji u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.

8. Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.

9. Pravo na naknadu troškova prijevoza u odlasku i povratku i naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, imaju i osobe određene kao pratioci osigurane osobe, ako je to potrebno prema mišljenju nadležnog stručnog organa vještaćenja.

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 sijećnja 1992.

Klasa: 141-13/92-01/1415

Urbroj : 343-99-01 / 1-92

Zagreb. 24. travnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.