Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 11. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

U Uredbi o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 73/91) članak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka l. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :

"Postupak za krivična djela iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema pravilima Glave XXV Zakona o krivičnom postupku (skračeni postupak)".

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :

"Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u postupcima protiv maloljetnika".

Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :

"Vojni tužitelj može podići neposrednu optužnicu za krivična djela navedena u članku 4. točke 3. i 4. Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike".

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

"U postupku pred vojnim sudom iz razloga predviđenih u članku 191. Zakona o krivičnom postupku pritvor može odrediti istražni sudac vojnog suda".

Članak 7.

U članku 11. broj "193" zamjenjuje se brojem "194" .

Članak 8.

U članku 12. stavka 1. i 2. iza riječi "stavka" brojka "2" zamjenjuje se brojkom "3".

Članak 9.

U odjeljku "Odgoda prekidanja glavne rasprave" riječ "prekidanje" briše se.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. alineji 2. riječi "st. 1. 2. i 4" brišu se.

Članak 11.

Neovisno o postojanju razloga na temelju kojih je određen pritvor, sud će, radi razmjene ukinuti pritvor, ili će nadležni organ prekinuti izvršenje kazne zatvora na zahtjev Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne zadržava izvršenje.

Članak 12.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 01-306/ 1-92.

Zagreb, 22.travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.