Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlsti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosim

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlsti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Članak 1.

U Uredbi o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 67/91) članak 3. briše se.

Članak 4. postaje članak 3.

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Članak 6, koji postaje članak 4. mijenja se i glasi: "Vojni sudovi su nadležni u krivičnim predmetima: 1. suditi za krivična djela koja učine vojne osobe,

2. suditi civilnim osobama koje imaju, svojstvo građanske osobe na službi u oruženim snagama za krivična djela učinjena u obavljanju službe ili u vezi sa službom te za sva druga krivična djela koja učine kao suizvršioci ili kao drugi suučesnici s vojnim osobama,

3. suditi civilnim osobama za krivična djela propisana u Glavi XX Krivičnog zakona Republike Hrvatske,("Narodne novine", broj 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90. i 9/91), te u Zakonu o preuzimanju Krivičnog zakona SFRJ ("Narodne novine", broj 53/91) i to za djela iz članka 118, 119,121, za djela iz članka 128. i 129. (ako se podaci odnose na obranu), za djelo iz članka 135. i za djela iz članka 201. do 239. (krivična djela protiv oružanih snaga).

4. suditi ratnim zarobljenicima za sva krivična djela koja učine kao ratni zarobljenici te za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava (članak 141. do 158. Krivičnog zakona),

5. suditi civilnim osobama i za krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv službene dužnosti ako je predmet djela dio borbenog sredstva, oružja, municija ili eksploziv koji služe potrebama obrane, te druga krivična djela koja učine kao suizvršioci ili kao drugi suučesnici s vojnim osobama".

Članak 4.

Članovi 7. do 12. postaju članovi 5. do 10.

Članak 5.

U odjeljku pod naslovom "Organizacija i djelovanje vojnog suda" članovi 13. i 14. koji postaju članovi 11.i 12. izdvajaju se u novi odjeljak pod nazivom "lzbor sudaca".

Članak 6.

U članku 14. koji postaje članak 12. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se na suce kojima je izborno razdoblje iz članka 69. stavka 1. Zakona o redovnim sudovima odnosno suce porotnike, kojima je tzborno razdoblje iz članka 103. stavka 1. istoga zakona, isteklo dana 12. prosinca 1991. i kasnije".

Članak 7.

Nakon članka 18. dodaje se novi članak 18a. koji glasi:

"Članak 18a,

Predmete zaprimljene do početka rada vojnih sudova u kojima je započela glavna rasprava dovršit će odgovarajući općinski odnosno okružni sud.

Ako viši sud do početka rada vojnog suda ukine odluku nižeg suda, predmet će se ustupiti vojnom sudu".

Članak 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 01-305/ 1-92

Zagreb, 22. travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.