Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Grada Zagreba, Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja dio zkč: br: 1880/2 k. o. Grad Zagreb, površine 9,5 čhv, upisane u zk. ul. br. 7618, odnosno dio kč. br: 4806/3 k. o. Centar, površine 34 m' (nova izmjera) i dio objekta koji je bio izgraden na njoj, konfiscirani temeljem Zakona o potvrdi i o izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i u izvršenju konfisksije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ", broj 61/46) rješenjem broj K-2818/45 od 22. ožujka 1947. godine.

II.

Nekretnina iz točke I. ove odluke izuzima se radi formiranja nove zkč. br.1859/8 k. o. Grad Zagreb; površine 107 čhv, a u svrhu legaliziranja izgrađenog poslovnog objekta.

III.

Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu R. N. br. 780/88 Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove, izrađenom sukladno uvjetima uređenja prostora utvrđenim uvjerenjem Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, klasa: 350-05/921/7 od 7. veljače 1992. godine.

IV.

Utvrđuje se da je Grad Zagreb osigurao drugu nekretninu kao oblik nadoknade za nekretninu iz točke I. ove odluke, i to zamjenski stan u Zagrebu, Siget 18-c, kat I, stan broj 8, trosobni, površine 98,00 m', a prema zaključku Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba. klasa: 840-01/81-01/884 od 20. studenog 1991. godine.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030115-92- 139

Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.