Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Lovran od zabrane prijenosa prava raspolaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Muharema Rakovića iz Lovrana, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina u k. o. Lovran od zabrane prijenosa prava raspolaganja

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i dozvoljava se uzimanje iz posjeda nekretnina u k. o. Lovran u dijelovima kako slijedi:

1. 76 m od zkč: br. 391/2 - oranica površine 276 m', zk. ul. br. 917, zk. korisništvo Negrić Ernesta pok. Franje, New York ;

2. 28 m' od zkč. br. 394 - vrt površine 884 m', zk. ul. br. 483, zk. korisništvo Modun Ane iz Lovrana i Tominić Josipa iz Buenos Airesa, na jednake dijelove;

3. 30 m' od zkč. br. 375/1 - livada površine 648 m', zk. ul. br. 455, zk. korisništvo Općine Opatija u 3/9 dijela, Modun Lidije u 4/9 dijela, Modun Ane u 1/9 dijela i Modun Leure u 1/9 dijela;

4. 257 m' od zkđ. br. 407 - vinograd površine 528 m:, zk. ul. br.1028, zk. korisništvo Općine Opatija u cijelosti; nacionalizirane temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list ž FNRJ", broj 52/58) odnosno nekretnina pod 3 temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48).

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja nove hč. br. 407/2 k. o. Lovran, površine 392 m', a u svrhu dodjele te percele predlagatelju u ponovljenom postupku prema članku 84. Zakona o građevinskom zemljištu.

III.

Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema ovjerenom prijavnom listu, klasa.936/02/89-01/54 od 24. svibnja 1989. godine, izrađenom temeljem uvjeta uređenja prostora, klasa: 350-05/89-01/191 od 15. ožujka 1989., utvrđenim prema PUP-u "Lovran-Vrh Ike".

IV.

Utvrđuje se da je predlagatelj uplatio u korist Općine Opatija na račun br. 33880-781-84 dužnu razliku revalorizirane nadoknade za zemljište iz točke I. ove odluke u iznosu od 621.090.- HRD, a na ime osiguranja isplate nadoknade po tržišnim cijenama.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01 /92-01/01

Urbroj : 5030115-92-143

Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r