Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 25.04.1992 Uredba o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), a u svezi s člankom 77. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama

Članak 1.

Ovlaštene banke mogu prodavati devize domačim fizičkim osobama samo uz ove uvjete:

1) za plaćanje troškova bolničkog lijećenja u inozemstvu, koji su nastali zbog nepredviđenih okolnosti za vrijeme boravka u inozemstvu - do iznosa stvarnih troškova lijećenja. Pod nepredviđenim okolnostima, u smislu stavka 1. ovog članka razumijevaju se slučajevi u kojima je domaća fizička osoba, za vrijeme službenog puta ili turističkog putovanja u inozemstvo, bila prisiljena zatražiti bolničko lijećenje zbog akutne bolesti, nesretnog slučaja ili na drugi način dobivene ozljede. Dokazom da je riječ o bolničkom lijećenju jest potvrda organa nadležnog za zdravstvenu zaštitu općine na teritoriju koje domaća fizička osoba ima prebivalište, izdana na temelju otpusne liste zdravstvene ustanove u inozemstvu u kojoj je građanin bio na lijećenju;

2) za plaćanje sudskih i drugih taksa i troškova pravne pomoći inozemnim pravosudnim organima ako domaća fizička osoba odnosno pravosudni organ zatraži pravnu pomoć od inozemnih pravosudnih organa u povodu građanskih sporova, uz uvjete da se podnese zahtjev inozemnog organa za naplatu tih taksa i troškova ili potvrda domaćeg suda da inozemni pravosudni organ traži naknadu troškova za pružanje pravne pomoći - do iznosa stvarnih troškova;

3) za plaćanje troškova za prometne prekršaje i druge prekršaje počinjene u inozemstvu, ako se naplata traži preko nadležnih organa u Republici Hrvatskoj ili preko diplomatskih odnosno konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu - do iznosa stvarnih troškova;

4) za plaćanje putnih i selidbenih troškova hrvetskih državljana ili osoba bez državljanstva koje se iseljavaju na temelju isprave o stalnom boravku u inozemstvu. Dokaz za kupnju deviza za te namjene jest potvrda nadležnog organa za prijevozne linije na kojima prijevoz ne obavljaju domaća poduzeća - do iznosa stvarnih troškova što ih utvrdi nadležni organ općine na teritoriju koje osoba ima prebivalište;

5) za plaćanje kotizacije za članstvo u međunarodnim organizacijama i troškova zaštite patenata u inozemstvu, po odobrenju republičkoga organa nadležnog za poslove znanosti - do iznosa stvarnih troškova što ih utvrdi taj organ;

6) za plaćanje troškova Iijećenja u inozemstvu bolesti koje se ne mogu uspješno lijećiti u Republici Hrvatskoj, troškova prijevoza i boravka osoba koje su određene za pračenje teških bolesnika i troškova nabave ortopedskih sprava, pomagala i lijekova što se ne proizvode u Republici Hrvatskoj, po odobrenju nadležnoga republičkoga organa - do iznosa stvarnih troškova što ih utvrdi taj organ;

7) za plaćanje troškova prijenosa posmrtnih ostataka iz inozemstva, pogrebnih troškova i troškova održavanja grobova u inozemstvu, na temelju potvrde nadležnog organa općine na teritoriju koje domaća fizička osoba ima prebivalište - do iznosa stvarnih troškova.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 440-01/92-01/04

Urbroj : 5036112-92-1

Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r