Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 25.04.1992 Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Čazma iz posjeda prijašnjih vlasnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba (" Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda za financiranje stmbenih i komunalnih djelatnosti općine Čazma. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. travnja 1992. donijela je

ODLUKU

o dozvoli za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Čazma iz posjeda prijašnjih vlasnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava korištenja

I.

Dozvoljava se oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika i to dio zkć. br. 1464/1b (dio kč. br. 2564) sa 33 ćhv, dio zkč. br. 955/1 (dio kć. br. 2566) sa 62 čhv i dio zkč. br. 955/9 (dio kč. br. 2568) sa 29 čhv, sve k.o. Čazma.

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava korištenja.

III.

Nekretnine iz točke I. ove odluke prenijete su u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

IV.

Nekretnine navedene u točki I. ove odluke oduzimaju se iz posjeda prijašnjih vlasnika u suglasju s parcelacionim elaboratom Općinske uprave za katastar, geodetske poslove i poljoprivredno zemljište općine Čazma klasa broj: 9436-02/90-01/109 sačinjenim prema uvjetima uređenja prostora klasa: 350-05/91-01/55 od 7. srpnja 1991. godine Općinskog sekretarijata za privredu i komunalne poslove općine Čazma.

V.

Prema potvrdi Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, Podružnica Kutina, Izdvojena jedinica Čazma, od 28. studenoga 1991. godine sredstva za isplatu nadoknade prijašnjim vlasnicima prema tržišnim cijenama osigurana su na žiro-računu Fonda za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti općine Čazma broj: 32740-862-600058.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 940-01 /91-01 /01

Urbroj : 5030115-92-133

Zagreb, 17. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.