Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 21.04.1992 Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Gračac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17a. i članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odr'žanoj 17. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o poduzimanju posebnih mjera u općini Gračac

I.

Raspušta se Skupština općine Gračac, a odbornicima općinske Skupštine prestaje mandat.

II.

Danom raspuštanja Skupštine općine Gračac razrješuje se i njezino Izvršno vijeće.

III.

Danom raspuštanja Skupštine općine i razrješavanja Izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku Skupštine, potpredsjednicima Skupštine te predsjedniku i članovima Izvršnog vijeća pa im istim danom prestaje radni odnos.

IV.

U općini Gračac imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekslu: povjerenik Vlade)

V.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Gračac i Izvršnog vijeća.

VI.

Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnica koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u stvarima gospodarstva i društvenih djelatnosti, te u stvarima državne uprave.

VII.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.

VIII.

Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim ektima za predsjednika Skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za plaću predsjednika Izvršnog vijeća.

IX.

Sredstva za plaće povjerenika Vlade i njegovih pomoćnika osiguravaju se u općinskom proračunu. U slučaju nemogućnosti isplate plaće lz općinskog proračuna, povjerenik Vlade i njegovi pomočnici ostvarivat će plaću preko centra republičkih organa uprave dotične regije, na teret Proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva financija.

X.

Organi uprave i drugi državni organi u općini Gračac nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.

XI.

Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna izvješća i izvan tog roka.

XII.

Uvjete za provedbu ove odluke osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-05/92-01 /01

Urbroj : 5030115-92-10

Zagreb, 17. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.