Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 17.04.1992. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske,članka 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 5. Zakona o osobnimdohocima i ostalim,primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor RepublikeHrvatske, predsjednik Republike Hrvatske. Ustavni sud Republike Hrvatskei Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/90.), SaborRepublike Hrvatske na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijećaopćina i Vijeća udruženog rada 10. travnja 1992., donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijentaza obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor RepublikeHrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanjuosobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske

I.

U Odluci o utvrđivanju koeficijenta za obračun osobnih dohodaka funkcionarakoje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatskei Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članovatijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske ("Narodne novine",br. 42/90., 43/90., 48/90. i 14/91.) u točki II. podtočki I. u rednom broju4. brojka: "6,0" zamjenjuje se brojkom: "6,5", a urednom broju 13. brojka "4,6" zamjenjuje se brojkom: "5,6".

II.

U točki II. podtočki I. u rednom broju 15. iza riječi: "okružnijavni tužilac u Zagrebu" dodaju se riječi: "vojni tužitelj uZagrebu, predsjednik Vojnog suda u Zagrebu".

U točki 17. iza riječi: "okružni javni tužioci", dodaju seriječi: "vojni tužitelji, predsjednici vojnih sudova".

U točki 18. iza riječi: "suci okružnih privrednih sudova"stavlja se zarez i dodaju riječi: "suci vojnih sudova, zamjenici vojnihtužitelja".

U točki 22. iza riječi: "izabranom zamjeniku predsjednika suda"dodaju se riječi: "imenovanom zamjeniku predsjednika vojnog suda".

III.

Odredbe točke II. ove odluke primjenjuju se samo za vrijeme djelovanjavojnih sudova, odnosno vojnih tužiteljstava.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",Odredbe točke I. primjenjuju se od 1. ožujka 1992., a odredbe točke II.primjenjuju se od 1. veljače 1992.

Klasa: 120-02/92-01/08

Zagreb. 10. travnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">