Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 17.04.1992 Odluka o osnivanju poduzeća Remontno brodogradilište Šibenik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90.,14/91., 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 8. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

I.

Osniva se poduzeće "Remontno brodogradilište Šibenik" za remont trgovačkih i ratnih brodova, brodskog naoružanja, strojeva i opreme.

Tvrtka poduzeća je: Remontno brodogradilište Šibenik d. o. o. sa sjedištem u Šibeniku, Mandalina. Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.

Sredstva za osnivanje i početak rada Poduzeća osiguravaj u se :

- iz sredstava. koja su temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) postala vlasništvo Republike Hrvatske, a pripadala su vojnoj ustanovi Mornaričko-tehnički remontni zavod "Velimir Škorpik", Šibenik; - iz proračuna Republike Hrvatske.

III.

Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim osobama, te drugih izvora u skladu s važećim propisima.

IV.

Djelatnosti Remontnog brodogradilišta Šibenik su:

1 Remont svih vrsta ratnih. stražarskih, trgovačkih, putničkih i turističkih brodova, domaćih i stranih;

2. Remont brodskog, obalnog i streljačkog naoružanja i municije;

3. Remont i ispitivanje brodskih i transportnih motora. elektrostrojeva i uređaja i brodske opreme;

4. Gradnja manjih brodova i čamaca i pružanje usluga korisnicima nautičkog turizma;

5. Proizvodnja sredstava ratne tehnike, strojnih rezervnih dijelova i brodske opreme;

6. Uvoz i izvoz za potrebe djelatnosti poduzeća;

7. Drugi poslovi odredeni Statutom poduzeća.

V.

Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor. Upravni odbor ima sedam članova od kojih ćetiri imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva pomorstva i Ministarstva obrane, a tri biraju djelatnici Poduzeća na naćin određen Statutom. Do donošenja Statuta poduzeća članove Upravnog odbora imenuje poslovodstvo Poduzeća i rukovoditelji organizacionih jedinica na zajedničkoj sjednici.

VI.

Upravni odbor bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

VII.

Upravni odbor Poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske :

- donosi Statut Poduzeća;

- donosi plan razvoja;

- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokrića gubitaka;

- donosi godišnji obračun Poduzeća:

- odlučuje o statusnim promjenama Poduzeća i promjeni oblika Poduzeća;

- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovne glavnice.

Upravni odbor samostalno:

- donosi planove i programe rada;

- donosi opće akte Poduzeća;

- postavlja i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima u skladu sa Statutom;

- obavlja i druge poslove u svezi sa realizacijom upravljačke funkcije.

VIII.

Direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva i Ministarstva obrane. Direktor organizira i rukovodi procesom rada i poslovanjem Poduzeća, zastupa Poduzeće prema trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Poduzeća. Direktor obavlja i druge poslove predvidene Statutom.

IX.

Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva pomorstva i Ministarstva obrane.

X.

Poduzeće počinje s radom danom donošenja ove odluke. Upis u sudski registar izvršit će se nakon imenovanja direktora.

XI.

Upravni odbor dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti Statut Poduzeća. Do donošenja Statuta i drugih općih akata Upravni odbor će privremeno urediti pitanja u svezi s organizacijom, pravima i obvezama zaposlenih, zarade zaposlenih, način raspolaganja sredstvima i dr.

XII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 432-02/92-01/21

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 8. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.