Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Pravilnik o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 265. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91). te članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske

Članak 1.

U glavnu knjigu Registra zrakoplova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) upisuju se:

1. Zrakoplovi teži od zraka:

- avioni

- helikopteri

- žiroplani

- jedrilice

- zmajevi

- mahokrilci

2. Zrakoplovi lakši od zraka:

- slobodni baloni

- vezani baloni

- zračne lade.

U glavnu knjigu upisuju se i zrakoplovi iz stavka 1. ovog članka u izgradnji i amaterski građeni zrakoplovi.

Članak 2.

Svaki zrakoplov upisuje se u posebni uložak, a za zrakoplove iz stavka 2. članka I. ovog pravilnika u upisni list uloška glavne knjige u rubriku "napomena" (20) upisuje se zabilješka o izdavanju i valjanosti dozvole za izgradnju.

Članak 3.

Glavna knjiga sastoji se iz jednog ili više svezaka koji se označavaju rednim brojevima.

Svaki svezak sadrži potvrdu organa koji vodi glavnu knjigu s naznakom naslova glavne knjige, rednog broja sveska i broj uložaka.

Svaki svezak sadrži određen broj uložaka koji određuje organ koji vodi glavnu knjigu.

Ulošci se numeriraju rednim brojevima.

Članak 4.

Glavna knjiga ima korice veličine 297 x 210 mm (Obrazac I ).

Prva stranica sveska glavne knjige veličine je 297 x 210 mm (Obrazac la).

Uložak glavne knjige veličine je 594 x 210 mm (Obrazac 1b).

Članak 5.

Uložak glavne knjige sastoji se od upisnog, vlasničkog teretnog lista.

Članak 6.

U vlasnički list uloška glavne knjige upisuju se podaci o vlasniku odnosno imaocu prava raspolaganja zrakoplovom, domicilni aerodrom, podaci o načinu stjecanja vlasništva odnosno prava raspolaganja nad zrakoplovom, te detalji o navedenim podacima.

Članak 7.

U teretni list uloška glavne knjige upisuju se podaci o ugovornom založnom pravu, pravu prvokupa i zakonskom založnom pravu, te detalji o navedenim podacima.

Članak 8.

Uz glavnu knjigu vodi se zasebno za svaki uložak zbirka dokumenata.

Zbirka dokumenata sadrži potvrdene prijepise dokumenata na osnovu kojih je izvršen upis zrakoplova u upisni, vlasnički i teretni list, odluka nadležnih organa, te sva druga dokumentacija koja se odnosi na upis zrakoplova.

Zbirka dokumenata vodi se na formatu velićine 210 x 297 mm (Obrazac 2.)

Članak 9.

Osim glavne knjige i zbirke dokumenata vode se uz glavnu knjigu i slijedeće pomoćne knjige odnosno imenici:

1. Dnevnik zrakoplova - knjiga u koju se upisuju podaci o svim prijavama, molbama, prijedlozima, zahtjevima, odlukama, pritužbama, rješenjima i spisima koji se odnose na upis zrakoplova i prava na zrakoplovu:

2. Imenik zrakoplova - (Obrazac 3) u koji se upisuju zrakoplovi po abecednom odnosno brojčanom redoslijedu registarske oznake s naznakom broja uloška glavne knjige;

3. Imenik vlasnika (i drugih pravnih osoba) - Obrazac 4) u koji se upisuju fizičke i pravne osobe (vlasnici) odnosno nosioci prava raspolaganja kojima je u glavnoj knjizi upisano kakvo pravo ili evidentiran kakav učinak u odnosu na zrakoplov, s naznačenim brojem uloška u kojem su upisana prava ili evidentirani učinak i

4. Imenik zrakoplova koji su izbrisani iz glavne knjige

(obrazac 5).

Veličina Obrasca 3 i 4 je 210 x 148 mm, a Obrasca 5 je 210 x 297 mm.

Članak 10.

Dnevnik zrakoplova sastoji se od svezaka, a svaki svezak od stranica.

Svesci i stranice označavaju se rednim brojevima, a svesci sadrže potvrdu organa koji vodi glavnu knjigu.

Članak 11.

Dnevnik zrakoplova ima korice veličine 297 x 210 mm (Obrazac 6).

Prva stranica sveska Dnevnika zrakoplova veličine je 297 x 210 mm (Obrazac 6a).

Stranica Dnevnika zrakoplova veličine je 594 x 210 mm (Obrazac 6b).

Članak 12.

Obrasci 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 6a i 6b s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/17

Urbroj : 535-02-92-2

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

_______________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

REGISTAR ZRAKOPLOVA
GLAVNA KNJIGA
AIRCRAFT REGISTER
MAIN BOOK______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION


GLAVNA KNJIGA
MAIN BOOK
NADLEŽNI ORGAN:ODJEL ZA PLOVIDBENOST I REGISTAR
AUTHORTY IN CHARGE:SECTION FOR AIRWORTHINESS AND REGISTER

SVEZAK ___________       SADRŽI _____________  STRANICA
VOLUME NUMBER          CONTAINS                PAGES                    PEČAT
                    STAMP      ___________________________
                                POTPIS NADLEŽNE OSOBE
                                AUTHORITY SIGNATURE_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA                       REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA               MINISTRY FOR TRANSPORT
                                    AND COMMUNICATIONS
SEKTOR CIVLNOG ZRAKOPLOVSTVA          DEPARTMENT OF CIVIL AVlATION
__________________________________________________________________________________
                UPISNI LIST - REGISTRATION PAGE
__________________________________________________________________________________
PROIZVODAČ                                   TIP
MANUFACTURER                                  TYPE
__________________________________________________________________________________
SERIJSKI BROJ              GODlNA IZGRADNJE        RAZRED
SERIAL NUMBER              PRODUCTION YEAR     CLASS
__________________________________________________________________________________
KATEGORIJA               NAMJENA
CATEGOY                 PURPOSE
__________________________________________________________________________________
BROJ RJEŠENJA HOMOI.OGACIJE -      BROJ RJEŠENJA HOMOLOGACIJE
DRŽAVE PROIZVODAČA               -R.HRVATSKA
NUMBER OF TYPE CERTFICATE-       NUMBER OF TYPE CERTFICATE-
STATE OF MANUFACTURER          R.CROATIA
__________________________________________________________________________________
DRŽAVA PRETHODE REGISTRACIJE      PRIJAŠNJA            DATUM ISPISA
STATE OF PREVIOUS REGISTRATION     REGISTARSKA OZNAKA   DEREGISTRATION
                            PREVIOUS REGISTRATI.  DATE
                            MARKS
__________________________________________________________________________________
DATUM UPlSA U REGISTAR
DATE OF REGISTRATlON
__________________________________________________________________________________
DATUM ISPISA IZ REGISTRA
DATE OF DEREGISTRATION
__________________________________________________________________________________
SVJEDODŽBA O PLOVIDBENOSTI VAŽEĆA DO
AIRWORTHINESS CERTIFlCATE VALID UNTIL:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DODATNA OPREMA___________    REZERVNI DIJLOVI________    NAPOMENA_______
ADITIONAL EQUIPMENT       SPARE PARTS/COMPONENTS REMARKS
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA   MINISTRY OF TRANSPORT AND        REDNI BROJ
                        COMMUNICATION              ORDER
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA  DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  NUMBER
                                            REGISTARSKA
                                            OZNAKA
                                            REGISTRATION
                                            MARKS
__________________________________________________________________________________
VLASNIČKI LIST - OWNERSHIP PAGE
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ   IME/TVRTKA, ADRESA VLASNIKA   DOMICILNI    UPIS      NAPOMENA
ORDER NO.    DRŽAVLJANSTVO              AERODROM    REGISTRATION  REM.
        OWNER'S NAME/COMPANY      DOMICIL
        ADRESS, CITIZENSHIP           AIRPORT
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TERETNI LIST - BURDEN PAGE
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ       DATUM PRIJEMA      UPIS              IZNOS
ORDER NO.        DATE RECIEVED      REGISTRATION      AMOUNT
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC 1B__________________________________________________________________________________
        REPUBLIKA HRVATSKA       REDNI BROJ U REGISTRU
        REPUBLIC OF CROATIA       ORDER NUMBER IN REGISTER
        REGISTAR ZRAKOPLOVA
        AIRCRAFT REGISTER        REGISTRATION MARKS
__________________________________________________________________________________
        ZBIRKA DOKUMENATA - DOCUMENTS COLLECTION
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ       DATUM/DATE   DOKUMENT/DOCUMENT    UPISAO/WRITTEN BY
ORDER NO.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        REPUBLIKA HRVATSKA       REDNI BROJ U REGISTRU
        REPUBLIC OF CROATIA       ORDER NUMBER IN REGISTER
        REGISTAR ZRAKOPLOVA       REGISTARSKA OZNAKA
        AIRCRAFT REGISTER        REGISTRATION MARKS
__________________________________________________________________________________
            IMENIK ZRAKOPLOVA - AIRCRAFT'S DIRECTORY
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ   DATUM UPISA       VLASNIK/KORISNIK    TIP   NAPOMENA
ORDER NO.    REGISTERED DATE OWNER/OPERATER TYPE  REMARKS
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC - 3__________________________________________________________________________________
    REPUBLIKA HRVATSKA       IME OSOBE/TVRTKE
    REPUBLIC OF CROATIA       OWNER/COMPANY NAME
    REGISTAR ZRAKOPLOVA       ADRESA/ADDRESS
    AIRCRAFT REGISTER        DRŽAVLJANSTVO
                        CITIZENSHIP
__________________________________________________________________________________
                IMENIK VLASNIKA I PRAVNIH OSOBA
            OWNERS AND RIGHTFULL PERSONS DIRECTORY
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ   DATUM UPISA       REGISTRACIJA  DATUM ISPISA
ORDER NO.    REGISTERED DATE REGISTRATION  DEREGISTER DATE
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PREDMET     REDNI BR. REGISTRA       NAPOMENA
SUBJECT     REGISTER ORDER NO.       REMARKS
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC - 4__________________________________________________________________________________
        REPUBLIKA HRVATSKA
        REPUBLIC OF CROATIA
        REGISTAR ZRAKOPLOVA
        AIRCRAFT REGISTER
__________________________________________________________________________________
    IMENIK IZBRISANIH ZRAKOPLOVA - DEREGISTERED AIRCRAFT DIRECTORY
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ       DATUM/DATE   REG. OZNAKA   TIP/TYPE
ORDER NO.                    REGSTR MARKS
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UZROK/REASON      RED. BR. U REG.     UPISAO
                ORD. NO. IN REG.        WRITTEN BY
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC - 5__________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

REGISTAR ZRAKOPLOVA
DNEVNIK ZRAKOPLOVA
AIRCRAFT REGISTER
AIRCRAFT LOG BOOK

____________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC - 6____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
SEKTOR CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

DNEVNIK ZRAKOPLOVA
AIRCRAFT LOG BOOK

NADLEŽNI ORGAN:ODJEL ZA PLOVIDBENOST I REGISTAR
AUTHORITY IN CHARGE:SECTION FOR AIRWORTHINESS AND REGISTER

SVEZAK BROJ   ________    SADRŽI ___________       STRANICA
VOLUME NUMBER          CONTAINS                PAGES


                    PEČAT
                    STAMP      ____________________________
                                POTPIS NADLEŽNE OSOBE
                                AUTHORITY SIGNATURE

__________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC - 6A__________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA                   REPUBLIC OF CROATIA
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA           MINISTRY FOR TRANSPORT
                                AND CMMUNICATIONS
SEKTOR CIVLNOG ZRAKOPLOVSTVA          DEPARTMENT OF CIVIL AVlATION
__________________________________________________________________________________
            DNEVNIK ZRAKOPLOVA / AIRCRAFT LOG BOOK
__________________________________________________________________________________
REDNI BROJ   DATUM PRIJEMA  PREDMET ZAHTIJEVA/URUDŽBENI BROJ    REG. OZNA.
ORD. NO.    SPISA          SUBJECT OF THE REQUEST/REFERENCE NO.  REG.MARKS
        DATE RECIEVED
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
RED. BR. U REGISTRU       DATUM UPISA U      DATUM/BROJ ODLUKE
ORD. NO IN REGISTER       REGISTAR            DATE/NO. OF DECISION
                    REGISTERED DATE
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA           MINISTRY FOR TRANSPORT
                                AND CMMUNICATIONS
SEKTOR CIVLNOG ZRAKOPLOVSTVA          DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
__________________________________________________________________________________
            DNEVNIK ZRAKOPLOVA / AIRCRAFT LOG BOOK
__________________________________________________________________________________
PREDMET ODLUKE PRAVNA OSOBA KOJOJ   DATUMURUČENJA      NAPOMENE
DESICION SUBJECT    SE URUČUJE RJEŠENJE   DATE HANDED OUT REMARKS
                RIGHTFULL PERSON
                WHOM DESICION IS
                HANDED OUT
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                            OBRAZAC - 6B