Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Pravilnik o postupku, načinu i kriterijima raspodjele stranih dozvola za međunarodni cestovni prijevoz stvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 33. stavka 3. i članka 42. stavka 2. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 1B/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90. i 47/90) ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o postupku, načinu i kriterijima raspodjele stranih dozvola za međunarodni cestovni prijevoz stvari

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak, način i kriteriji raspodjele stranih dozvola za međunarodni cestovni prijevoz stvari (u daljem tekstu: dozvola), način korištenja i vračanja dozvola, te prava i dužnosti učesnika u sistemu korištenja dozvola po zemljama.

Članak 2.

Raspodjelu dozvola domaćim prijevoznicima obavlja Hrvatska gospodarska komora prema odredbama ovoga pravilnika. Ako broj stranih dozvola za određenu zemlju bitno odstupa od potrebe za prijevozom stvari, Ministarstvo prometa i veza može utvrditi poseban postupak, način i kriterije raspodjele dozvola za tu zemlju.

Članak 3.

Domaći prijevoznik može dobiti dozvolu ukoliko je dobio od Ministarstva prometa i veza licencu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza.

Članak 4.

Domaći prijevoznici preuzimat će dozvole iz redovnog kontingenta u Hrvatskoj gospodarskoj komori, za period od dva mjeseca, prema prethodno utvrđenim kriterijima, uz naknadu koju utvrduje Komisija za međunarodni teretni promet (u daljem tekstu: Komisija), Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvole se po potrebi mogu dijeliti i češće. Pripadajući kontingent dozvola za svakog domaćeg prijevoznika pojedinačno utvrduje Komisija na osnovi važećih kriterija iz ovoga pravilnika. Godišnje CEMT dozvole izdaju se krajem godine za narednu godinu, mjesečne CEMT dozvole jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće. Godišnje CEMT dozvole će se, u skladu s utvrđenim kriterijima, redovno prerasporedivati svaka tri mjeseca, a po potrebi preraspodjela će se vršiti i češće. Podjelu CEMT dozvola na domaće prijevoznike vrši Komisija na osnovi kriterija iz ovoga pravilnika. CEMT dozvole preuzimaju se u Hrvatskoj gospodarskoj komori uz naknadu čiju visinu utvrđuje Hrvatska gospodarska komora uz suglasnost Ministarstva prometa i veza.

Članak 5.

Sve dozvole preuzimaju domaći prijevoznici u Hrvatskoj gospodarskoj komori preko ovlaštenih predstavnika.

Članak 6.

Domaći prijevoznik ne može dozvolu ustupiti drugom korisniku.

Članak 7.

Osnovni kriteriji za utvrdivanje pripadajućeg kontingenta određene vrste dozvola za svakog domaćeg prijevoznika su:

1. broj motornih vozila za koje je dobio licencu.

2. broj iskorištenih dozvola odnosno vrste u prethodnoj godini (ili u određenom periodu prethodne godine),

3. prijevozi od većeg interesa za gospodarstvo Republike Hrvatske odnosno prijevozi za koje postoje ugovori za međunarodni prijevoz i

4. prosjećni devizni prihod po dozvoli ostvaren u prethodnoj godini od usluga u teretnom međunarodnom cestovnom prometu (ili u određenom periodu prethodne godine). Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka imaju podjednak utjecaj pri utvrđivanju visine pripadajućeg kontingenta dozvola.

Članak 8.

Utvrdivanje pripadajućeg kontingenta prema kriterijima iz prethodnog članka vršit će se za one vrste dozvola čiji broj ne zadovoljava potrebe za prijevozima (u daljem tekstu: "kritične" dozvole). Spisak dozvola iz prethodnog stavka utvrđuje Komisija krajem godine za narednu godinu, a tokom godine ga, po potrebi, može mijenjati. Podjela dozvola kojih ima dovoljno vršit će se slobodno, prema zahtjevu domaćeg prijevoznika.

Članak 9.

Za svaku vrstu "kritičnih" dozvola utvrđuje se rezerva koja iznosi najmanje 5% od ukupnog broja dozvola odnosne vrste i služi za intervenciju u izvanrednim okolnostima kao što su: podmirenje potreba domaćih prijevoznika koji su dobili licencu nakon zadnje podjele dozvola, sezonski utjecaji, promjene na tržištu usluga prijevoza i sl. Rezervu iz stavka 1. ovoga članka rasporeduje Hrvatska gospodarska komora uz suglasnost Ministarstva prometa i veza.

Članak 10.

Osnovni kriterij za dodjelu CEMT dozvola je uspješnost korištenja dozvola u prethodnom periodu (godini, mjesecu) koja se mjeri brojem prijevoza tereta između trećih zemalja i ostvarenim tonskim kilometrima (tkm). Domaćem prijevozniku koji ranije nije posjedovao CEMT dozvolu, Hrvatska gospodarska komora može prvo dodijeliti mjesečnu CEMT dozvolu tek pošto se uvjeri da domaći prijevoznik uspješno koristi dozvole iz redovnog kontingenta, kao i da posjeduje ugovor o prijevozu koji garantira uspješno korištenje CEMT dozvole. Dobrim korištenjem mjesečne CEMT dozvole domaći, prijevoznik stjeće mogućnost dobivanja godišnje CEMT dozvole. Domaći prijevoznik mora koristiti CEMT dozvolu najmanje četiri puta mjesečno.

Članak 11.

Domaći prijevoznik je dužan dozvolu koristiti racionalno i efikasno što podrazumijeva minimalni broj ili zabranu: vožnji bez tereta, vožnji vozilima nosivosti do to tona, vožnje na kratkim odstojanjima (ne računajući malogranićni promet), prijevoza jeftinih tereta za koje nisu osigurane posebne namjenske dozvole i sl. Detaljna ograničenja i zabrane, kao i mjere za njihovo poštivanje i izuzeće iz zabrane donosi Hrvatska gospodarska komora u konkretnim slućajevima. Od gornjih ograničenja i zabrana izuzimaju se motorna vozila s posebnom nadgradnjom (cisterne, hladnjaće, vozila za prijevoz žive stoke itd.). Hrvatska gospodarska komora može propisati i obavezno korištenje pojedinih vrsta dozvola (npr. lučkih, za kombinirsni prijevoz itd.) u skladu s potrebama. U slučaju uvođenja ograničenja za pojedine vrste dozvola prednost u njihovom korištenju imaju domaći prijevoznici koji ne posjeduju CEMT dozvole.

Članak 12.

Linijski prijevoz stvari za određenu zemlju, domaći prijevoznik obavlja na osnovi stalne dozvole koju izdaje nadležni organ te zemlje ili na osnovi bilateralnih dozvola za tu zemlju iz redovnog kontingenta. Tranzitiranje usputnih zemalja obavlja se na osnovi u tranzitnih dozvola za te zemlje iz redovnog kontingenta.

Članak 13.

Dozvole iz redovnog kontingenta neophodne za održavanje linijskog prijevoza stvari izuzimaju se iz kontingenta dozvola koje stoje na raspolaganju domaćim prijevoznicima za obavljanje izvanrednih prijevoza, a preuzimaju se, koriste i vraćaju u skladu s odredbama ovoga pravilnika. Domaći prijevoznik koji obavlja linijski prijevoz stvari dužan je Hrvatskoj gospodarskoj komori, krajem godine za narednu godinu, dostaviti red vožnje i ugovor o prijevozu. Domaći prijevoznik koji namjerava otvoriti redovnu liniju za prijevoz stvari dužan je ugovor o prijevozu i budući red vožnje dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori istovremeno kada Ministarstvo prometa i veza podnosi zahtjev za odobravanje uspostavljanja linije. Broj dozvola iz stavka 1. ovoga pravilnika krajem godine za narednu godinu utvrđuje, a po potrebi u toku godine mijenja Komisija.

Članak 14.

Domaći prijevoznik je dužan do kraja tekućeg dvomjesečnog perioda vratiti 80% iskorištenih ili neiskorištenih dozvola preuzetih za prethodno dvomjesečje, kako bi mogao zadužiti dozvole za naredni period od dva mjeseca. Dozvole se vraćaju Hrvatskoj gospodarskoj komori u skladu s Pravilnikom o sadržaju izvješća Hrvatske gospodarske komore o broju dozvola. Članak 15. Vraćene i neiskorištene dozvole preraspodijelit će se u fond rezervi.

Članak 16.

Nadzor nad raspodjelom, korištenjem i vraćanjem dozvola obavlja Ministarstvo prometa i veza.

Članak 17.

Domaći prijevoznik vrši zloupotrebu dozvole:

1. ako je ne popuni pravilno i točno, ako je ne koristi u skladu s njenom namjenom i važnošću ili ako je ustupi drugom korisniku,

2. ako ne vrati Hrvatskoj gospodarskoj komori CEMT dozvolu najkasnije deset dana nakon isteka roka važnosti dozvole i

3. ako ne vrati u propisanom roku Hrvatskoj gospodarskoj komori CEMT dozvolu koja mu se oduzima ili odbija da je vrati kako bi se preraspodijelila na drugog domaćeg prijevoznika.

Domaćem prijevozniku koji je izvršio zloupotrebu iz točke 1. stavka 1. ovoga članka neće se izdavati one dozvole za koje je zloupotreba dokazana u trajanju od dva mjeseca, a u slučaju ponovljene zloupotrebe u toku iste godine, dozvole se neće izdavati četiri mjeseca. Domaći prijevoznik koji je izvršio zloupotrebu iz točke 2. stavka 1. ovoga članka gubi pravo na CEMT dozvolu u trajanju od šest mjeseci, a za zloupotrebu iz točke 3. stavka 1. ovoga članka gubi pravo na CEMT dozvolu u trajanju od dvije godine.

Članak 18.

Mjere navedene u članku 17. ovoga pravilnika izriče Ministarstvo prometa i veza.

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/20

Urbroj : 535-01-92-2

Zagreb, 1. travnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.