Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 35. stavka 5. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine". broj 16/78. 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) i izgled posebne oznake (u daljnjem tekstu: značka), koju nose ovlaštene službene osobe Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i evidencija o iskaznicama i znački, te o načinu izdavanja i zamjene iskaznice i značke.

Članak 2.

Iskaznica se izdaje rukovodečim djelatnicima i djelatnicima koji obavljaju poslove kontrole prometa sa inozemstvom, carinjenja i carinskog nadzora, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, sprečavanja carinskih delikata, poslove nadzora nad radom carinarnica, poslove kontrole carinske dokumentacije i druge poslove čija priroda to zahtijeva.

Iskaznicu izdaje direktor Carinske uprave.

Članak 3.

Obrazac iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska, dimenzije 96 x 65 mm.

Prednja strana obrasca iskaznice sadrži

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

- desno od grba u gornjem dijelu ispisano je: "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske";

- ispod grba je prazan prostor za fotografiju;

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "Službena iskaznica", ime i prezime djelatnika, jedinstveni matični broj, datum izdavanja, rok važenja, oznaka obrasca iskaznice i serijski broj iskaznice.

Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su ovlaštenja nosioca iskaznice - ovlaštene službene osobe.

Članak 4.

Iskaznica rukovodečih djelatnika ima obrub plave boje i uz podatke navedene u članku 3. ovog Pravilnika, na prednjoj strani sadrži i naziv zadataka i poslova koji se ispisuju plavim slovima desno od prostora za fotografiju, ispod rijeći "Službena iskaznica" (obrazac C I).

Ova iskaznica izdaje se direktoru, pomoćnicima direktora i upraviteljima carinarnica.

Na stražnjoj strani obrasca ove iskaznice tiskaju se slijedeće ovlasti službene osobe: "Nositelj ove iskaznice ovlašten je pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima, obavljati zadatke i poslove iz djelokruga rada carinske službe Republike Hrvatske".

Članak 5.

Obrazac iskaznice drugih ovlaštenih djelatnika carinske službe ima obrub zelene boje i podatke navedene u članku 3. ovog Pravilnika (obrazac·C 2).

Na stražnjoj strani obrasca ove iskaznice tiskaju se slijedeća ovlaštenja službene osobe: "Nositelj ove iskaznice ovlašten je pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima, obavljati zadatke i poslove iz djelokruga rada carinske službe Republike Hrvatske".

Članak 6.

Obrazac iskaznice drugih djelatnika carinske službe, koji nemaju ovlaštenja, ima obrub crvene boje i podatke navedene u članku 3. ovog Pravilnika (obrazac C 3).

Na stražnjoj strani obrasca ove iskaznice nisu tiskana nikakva ovlaštenja.

Članak 7.

Značka je izrađena iz metala i okruglog je oblika promjera 55 mm.

Na gornjem polukrugu na vanjskom rubu izrađen je hrvatski pleter u zlatnoj boji, a unutar njega na podlozi srebrne boje nalazi se u sredini grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama, dok je sa njegove lijeve strane ovalno upisana riječ " Republika", a sa desne strane je ovalno upisana riječ "Hrvatska".

Na donjoj polovini značke nalazi se stilizirana zastava Republike Hrvatske u prirodnim bojama, koja na srednjem dijelu ispod grba ima kvadratni prostor u srebrnoj boji na koji se utiskuje serijski broj značke, dok je na najdonjem dijelu na podlozi srebrne boje ovalno upisana riječ "Carina". .

Značka je izrađena u niskom reljefu tako, da je pleter izbočen, dok se serijski broj značke utiskuje. Grb i zastava izrađeni su u emajlu i prirodnim bojama. Značka se sa stražnje strane pričvršćuje pomoću navoja sa maticom.

Kožni povez zelenkaste boje za nošenje iskaznice i značke dobivaju službene osobe kojima se iskaznica izdaje na obrascu C I i C 2. Kožni povez je trostrukog pregiba, veličina svakog pregiba je 8 x 12 cm. a na naslovnom dijelu je utisnuta riječ "Carina".

Značka je sastavni dio uniforme za službene osobe koje su obavezne nositi uniformu. dok je ostali djelatnici nose u kožnom povezu. Značka se izdaje samo službenim osobama koje imaju ovlaštenje.

Članak 8.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Carinskoj upravi.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: prezime i ime ovlaštene službene osobe kojoj je izdana iskaznica i značka, naziv zadataka i poslova na kojima se nalazi, naziv carinarnice u kojoj je zaposlena, serijski broj iskaznice i značke, dan izdavanja i rubriku za napomenu.

Članak 9.

Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u službene svrhe. Svaka zloupotreba povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.

Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 10.

Službena osoba koja izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke, dužna je o tome obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 11.

Iskaznica i značka moraju se vratiti u slijedećim slučajevima:

1. ako djelatniku prestaje radni odnos u organu carinske službe ili ako je raspoređen na zadatke i poslove na kojima ima druge ovlasti ili nema ovlasti;

2. ako su djelatniku oduzeta ovlaštenja za koja je bio ovlašten iskaznicom;

3. ako se u disciplinskom postupku utvrdi da je djelatnik grubo kršio svoje radne obveze.

Djelatniku se privremeno oduzima iskaznica i značka, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez provedene istrage, do okončanja postupka.

Članak 12.

Iskaznice i značke izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 16.

Obrasci C1, C2 i C3 te izgled značke tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici radnika organa carinske službe ("Službeni list SFRJ", broj 24/82 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/06

Urbroj: 513-02-92-1

Zagreb, 10. travnja 1992.

V. d. direktora Carinske uprave Republike Hrvatske

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

____________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIlA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
SLUŽBENA ISKAZNICA                    _________________________________________
                    JMBG

                    Ime

                    Prezime

                    Datum izdavanja     Rok važenja
C1 506962                _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
SLUŽBENA ISKAZNICA                    _________________________________________
                    JMBG

                    Ime

                    Prezime

                    Datum izdavanja     Rok važenja
C2 506962                _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIlA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
SLUŽBENA ISKAZNICA                    ________________________________________
                    JMBG

                    Ime

                    Prezime

                    Datum izdavanja     Rok važenja

C3 506962                ________________________________________

____________________________________________________________________________