Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske brojU-I-44/1991. od 25. ožujka 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 25. ožujka 1992. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukidaju se odredbe članka 2. stavka 1, u dijelu koji se odnosi na dogradnju i nadogradnju stambenih i drugih objekata, stavka 2. te članka 3. stavka 4, u dijelu koji se odnosi na investitore individualnih objekata i stavka 5. Odluke o načinu i visini snošenja dijela troškova izgradnje komunalnih objekata i uredaja na uređenom građevinskom zemljištu Skupštine općine Čakovec ("Službeni vjesnik općine Čakovec", br. 1/88).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku općine Čakovec".

Obrazloženje

Odredbom članka 2. stavka 1. u izreci navedene odluke investitori su kod izgradnje, dogradnje i nadogradnje stambenih i drugih objekata na izgrađenom i uređenom građevinskom zemljištu obvezani na plaćanje troškova izgradnje, proširenja i rekonstrukcije komunalnih objekata i uređaja, a kao osnovica za obračun tih troškova predviđen je m2 izgrađenoga, dograđenoga ili nadograđenoga stambenoga ili poslovnog prostora. U stavku 2. istog članka propisano je da navedene troškove plaćaju investitori i u slučaju gradnje novog objekta na parceli na kojoj je porušen objekt koji je bio priključen na komunalne objekte i uredaje, i to za razliku površine između porušenoga i novoizgrađenog objekta.

Odredbama članka 3. stavaka 4. i 5. Odluke naloženo je zaključivanje ugovora između investitora i mjesne zajednice u svezi s plaćanjem troškova izgradnje komunalnih objekata i uredaja.

Ustavni sud Republike Hrvatske, rješenjem od 4. srpnja 1991. godine, pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti navedenih odredaba Odluke.

U provedenom postupku Sud je utvrdio da su te odredbe u neskladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine" brojevi 15/79. i 18/79). Prema odredbi članka 37. stavka 2. Zakona dužnost plaćanja troškova izgradnje komunalnih objekata i uređaja ne odnosi se na investitora koji rekonstruira ili ruši postojeći objekt radi izgradnje novog, ako je postojeći objekt već priključen na komunalne objekte i uređaje i ako korištenje novog, odnosno rekonstruiranog objekta neće znatnije utjecati na kapacitet komunalnih objekata i uređaja. Obvezivanje investitora da sudjeluje u troškovima izgradnje komunalnih objekata i uređaja kod svake dogradnje i nadogradnje objekta, kao i u slučaju rušenja starog objekta radi izgradnje novog, na način kako je to učinjeno odredbama članka 2. stavka 1. i 2. Odluke u neskladu je sa citiranom odredbom navedenog zakona. Ovo zbog toga što navedena zakonska odredba obvezu snošenja tih troškova, kada se radi o objektima koji su već priključeni na komunalne objekte i uredaje, veže uz znatniji utjecaj na kapacitet komunalnih objekata i uređaja, a ne uz površinu novoizgradenoga, odnosno dograđenoga ili nadograđenoga stambenoga ili poslovnog prostora.

Prema odredbi članka 37. stavka 3. Zakona ugovor o uređenju gradevinskog zemljišta, kojim se reguliraju i obveze investitora glede plaćanja troškova izgradnje komunalnih objekata i uredaja, zakljućuje se između investitora i samoupravne interesne zajednice komunalnih djelatnosti. Samoupravne interesne zajednice komunalnih djelatnosti, prema odredbi članka 1. stavka 2 Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 53/1990), danom 1. sijećnja 1991. godine nastavljaju rad kao fondovi u komunalnom gospodarstvu. Iz toga proizlazi da se od navedenog dana ugovor o uređenju građevinskog zemljišta zaključuje između investitora i fonda u komunalnom gospodarstvu. Stoga su u neskladu s citiranim odredbama navedenih zakona odredbe članka 3. stavka 4. i 5. u izreci navedene odluke kojima je naloženo zakljućivanje takvog ugovora između investitora i mjesne zajednice.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci.

Broj : U-I-44/ 1991.

Zagreb, 25. ožujka 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r