Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 08.04.1992 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za ' klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 27. stavka 6., članka 47. stavka 6. i članka 56. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, ,50/78, 29/85, 48/85, 41/90., 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima u odnosu na izgradnju, tehničko uređenje, opremu, način rada, stručne djelatnike i higijenu moraju udovoljavati klaonice, hladnjače i objekti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za javnu potrošnju, za izvoz ili za klanje životinja koje se uvoze (u daljnjem tekstu: objekti).

Članak 2.

Objekti iz članka 1. ovog pravilnika jesu:

1. objekti za klanje životinja (kopitara, papkara, peradi i kunića);

2. objekti za rasijecanje mesa;

3. objekti za obradu i rasijecanje mesa divljači;

4. objekti za preradu mesa i izradu proizvoda životinjskog podrijetla;

5. objekti za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 3.

Objekti iz članka 2. ovog pravilnika, po izgradnji, tehničkoj opremljenosti, kapacitetu, načinu rada i organizaciji veterinarske inspekcije jesu:

·1. objekti većeg obima proizvodnje (u daljnjem tekstu: industrijski objekti);

2. objekti manjeg obima proizvodnje (u daljnjem tekstu: obrtnički objekti);

3. objekti (prostorije) u domaćinstvu.

U objektima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka obavIja se klanje životinja, obrada, prerada i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih:

- za javnu potrošnju;

- za izvoz, u objektima za koje je rješenjem utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima, da imaju izvoznički kontrolni broj i da su upisani u evidenciju objekata;

- za klanje životinja iz uvoza, u objektima za koje je i rješenjem utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima i da su upisani u evidenciju objekata.

U objektima iz stavka 1. točke 3. ovog članka obavlja se klanje životinja, obrada, prerada i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za javnu potrošnju.

Članak 4.

Objekti iz članka 3. ovog pravilnika, koji ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom, upisuju se u službenu evidenciju odobrenih objekata koja se vodi prema obrascu broj 1. tiskanom u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio:

Uz zahtjev za priznavanje uvjeta propisanih ovim pravilnikom radi upisa u evidenciju odobrenih objekata, podnosi se:

1. tehničko-tehnološki i građevinski projekt;

2 projekt sustava opskrbe objekta vodom, parom i strujom;

3. projekt kanalizacijskog sustava;

4. popis opreme s glavnim tehnološko-tehničkim karakteristikama:

5. sirovinska bilanca i asortiman proizvoda s opisom tehnoloških postupaka i dnevnog kapaciteta proizvodnje;

6. prikaz organizacije rada objekta s bilancom radne snage;

7. popis sanitarnih uređaja i opis mjera za sanitarnu zaštitu objekta, opreme i proizvoda;

8. prikaz organizacije veterinarske inspekcije u objektu.

Iznimno, uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka, za objekte izrađene prije 1. sijećnja 1892. godine, ne podnosi se građevinski projekt, već situacioni plan sa prikazom prostorija i opreme.

II. OPĆI UVJETI IZGRADNJE I UREÐENJA OBJEKATA

1. Lokacija, krug, putovi i raspored zgrada

Članak 5.

Lokacija za izgradnju objekata iz članka 2. točke 1. do 5: ovog pravilnika, mora biti u zoni koja u odnosu na ekološke čimbenike karakteristićne za ovu vrstu objekata, neće ugrožavati niti biti ugrožena od industrijskih, stambenih i drugih objekata u bližoj ili daljoj okolini.

Objekti iz stavka 1. ovog članka moraju biti izgrađeni na kompaktnom i ocjedilom tlu s niskom razinom podzemnih voda, te izvan zona koje su ugrožene poplavama i klizanjem terena.

Iznimno, objekti iz točke 2. do 12. članka 178. ovog pravilnika, mogu biti izgrađeni u okviru ostalih poslovnih i stambenih objekata pod uvjetom da su potpuno fizički odvojeni od dijelova objekta drugih namjena te da je njihov smještaj i rad sukladan odredbama stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Krug objekta čine zemljište, zgrade i prateći objekti koji služe potrebama proizvodnog objekta.

Površina zemljišta mora odgovarati kapacitetu, broju i veličini podignutih zgrada da bi se osigurala njihova funkeionalna povezanost i dovoljna udaljenost nečistog i čistog dijela kruga objekta.

Krug objekta mora biti ograđen prikladnom ogradom. Sve površine kruga koje nisu pokrivene betonom ili asfaltom moraju biti pod zelenilom.

Ulazak u krug i izlazak iz kruga objekta mora biti pod kontrolom.

Zabranjeno je uvođenje u krug objekta i držanje u njemu pasa, mačaka i drugih vrsta životinja, osim životinja za klanje.

Članak 7.

Prilazni putovi i putovi u krugu objekta moraju biti dovoljno široki i od čvrstog materijala (betona ili asfalta). U krug objekta može ulaziti industrijski kolosijek.

Putovi u krugu objekta moraju biti pogodni za čišćenje i pranje i imati dovoljan broj hidranata i slivnika.

Putovi u krugu objekta, prema ovom pravilniku, jesu čisti putovi koji se koriste za otpremu jestivih gotovih proizvoda i nečisti putovi za dovoz životinja za klanje, odvoz konfiskata i drugih materijala smještenih u nečistom dijelu kruga.

Putovi iz stavka 3. ovog članka ne smiju se medusobno križati.

Članak 8.

Raspored zgrada u krugu objekta mora biti takav da je čisti dio kruga objekta koncentriran na jednoj strani, prema glavnom izlazu gotovih proizvoda, i prostorno odvojen od nečistoga dijela kruga objekta.

Članak 9.

U čistom dijelu kruga objekta nalaze se: upravna zgrada (poslovne prostorije), zgrada za proizvodnju, prostorije za skladištenje aditiva, začina i materijala za pakiranje, te zgrade za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava kojima se otpremaju jestivi proizvodi.

Upravna zgrada može biti locirana izvan kruga objekta.

U upravnoj zgradi moraju postojati posebne prostorije za potrebe veterinarske inspekcije.

Prostorije objekta namijenjene za preradu i izradu proizvoda životinjskog podrijetla, ako to priroda posla zahtijeva, moraju biti podijeljene na hladni i topli dio i povezane što kračim putom, ovisno o tehnološkom redoslijedu proizvodnje, tako da ne dođe do križanja putova za jestive proizvode s putovima za nejestive proizvode i konfiskat.

Članak 10.

U nečistom dijelu kruga objekta nalaze se zgrade odnosno mjesta:

1. za prihvat i držanje životinja za klanje;

2. za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava kojima se dopremaju životinje za klanje;

3. za prikupljanje i smještej nejestivih proizvoda i konfiskata;

4. za preradu konfiskata (utilizacija);

5. za smetište i ograđeni prostor za skupljanje otpadaka;

6. za primarnu obradu otpadnih voda;

7. za kotlovnicu;

8. za radionicu za tehničko održavanje opreme;

9. za radionicu za popravak prijevoznih sredstava.

Mjesta za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava, radionica za održavanje opreme, radionica za popravak prijevoznih sredstava i kotlovnica mogu biti locirani na granici čistoga i nečistog dijela kruga objekta.

2. Opskrba vodom

Članak 11.

Objekt se može opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda i vlastitih zdenaca, a objekti iz točke 2. i 3. članka 3. ovog pravilnika i iz Cisterni. Vodoopskrba objekta mora u pogledu količine i tlaka odgovarati propisanim normativima i kapacitetu objekta.

Voda koja se koristi u objektima iz točke 1. do 5. članka 2. ovog pravilnika, mora udovoljavati svim standarđima koji su propisani za pitku vodu.

Ako se objekt opskrbljuje vodom iz vlastitih zdenaca, u vanjskoj razdjelnoj mreži, preko hidrofora, vodotornja i sl., mora se osigurati:

1. dovoljan tlak na najudaljenijem mjestu potrošnje:

2. klorinator opskrbljen alarmnim sustavom, čime se osigurava konstantna razina slobodnog rezidualnog klora u vodi ;

3. kontaktno vrijeme klora i vode u trajanju od najmanje 20 minuta, prije njenog korištenja.

Članak 12.

Za potrebe kotlovnice i rashladnih uređaja može se upotrebljavati tehnička voda, s tim da cjevovodi moraju biti vidljivo i jasno označeni i ne smiju prolaziti kroz proizvodne prostorije u kojima se obrađuju ili prerađuju proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi.

Članak 13.

U prostorijama objekta mora biti osigurana centralna opskrba toplom vodom. Topla voda koja služi za sanitaciju opreme i prostorija, na mjestu potrošnje, mora biti temperature najmanje 83 oC.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u prostorijama obrtničkog objekta opskrba toplom vodom može biti i lokalna - bojlerima.

U objektu mora postojati odgovarajući broj priključaka hladne i tople vode za pranje opreme i prostorija. Gumene cijevi za pranje, kada nisu u uporabi moraju biti na držačima postavljenim na pogodnim mjestima zidnih površina, u neposrednoj blizini priključaka za vodu.

Članak 14.

U proizvodnim prostorijama i hodnicima objekta cjevovodi za hladnu i toplu vodu, paru, rashladne uređaje i kanalizaciju moraju biti postavljeni izvan zone kretanja proizvoda i obloženi izolacijskim materijalom.

Vodoravna razdjelna mreža cjevovoda iznad radnih površina mora biti zaštićena izolacijskim materijalom i štitnicima.

Okomiti cjevovodi moraju se postaviti tako da sa zidnom površinom ne stvaraju skrivene kutove nepristupačne za čišćenje i pranje.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, kanalizacijski se cjevovodi u zonama manipulacije proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi, ne mogu postavljati izvan zidnih, stropnih i podnih površina, već moraju biti građevinski uklopljeni.

Članak 15.

Radi zaštite vodovodne mreže od kontaminacije, koja može nastati zbog pojave negativnog tlaka u vodovodnom sustavu, na svim izvodima tople i hladne vode moraju se postaviti ventili protupovratne sifonaže, ako su:

1. slavine s navojima ili drugim priključcima na koje se postavljaju gumena ili plastična crijeva za pranje;

2. završeci cijevi uronjeni u vodu odnosno ako se njihov izlazni otvor nalazi ispod razine vode u posudi:

3. slavine korištene za ispiranje crijevnog sadržaja ili drugoga sličnog materijala.

Ventili protupovratne sifonaže moraju se postaviti neposredno iza slavine odnosno druge vrste priključaka.

Ventili protupovratne sifonaže moraju biti funkcionalni i lako pristupačni radi kontrole.

3. Odvod otpadnih voda

Članak 16.

Otpadne vode iz objekta odvode se u prirodni recipijent ili kanalizaciju.

Otpadne vode iz objekta moraju se odvoditi kroz tri posebna kanalizacijska djela: atmosfersku (kišnu) kanalizaciju, kanalizaciju otpadnih voda i fekalnu kanalizaciju.

Atmosferske vode mogu se ulijevati u kanalizaciju ili u prirodni recipijent bez pročišćavanja.

Otpadne vode prije ulijevanja u prirodni recipijent moraju proći kroz odgovarajući sustav za pročišćavanje. Ako se otpadne vode ulijevaju u gradsku kanalizaciju, najprije moraju proći primarnu obradu (odmašćivanje, grubo taloženje i kloriranje), ili samo grubo taloženje, s tim da se tada moraju ulijevati u glavni odvod gradskog sustava prije pročišćavanja otpadnih voda.

Voda koja služi za transport nejestivih dijelova može se ponovno upotrijebiti, uz prethodnu separaciju perja i nejestivih proizvoda.

Fekalna kanalizacija mora se ulijevati u glavni odvod ispred gradskog sustava - uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ali iza uređaja za primarnu obradu otpadnih voda iz objekta.

Članak 17

U proizvodnim prostorijama objekta u kojima se pri izvođenju tehnoloških postupaka upotrebljava voda mora se osigurati njezin odvod, tako da se otpadne vode ne razlijevaju po podnoj površini.

Otpadne vode iz opreme i s podnih površina moraju se neposredno odvoditi u kanalizaciju. Za odvod vode u svim prostorijama (osim u prostorijama s temperaturom nižom od 0 oC) mora biti postavljen odgovarajući broj slivnika. Slivnici moraju biti opskrbljeni efikasnim sustavom za sprečavanje povratka neugodnih mirisa iz kanalizacije.

Reviziona okna moraju biti osigurana tako da ne propuštaju neugodne mirise. Oprema koja se upotrebljava za obradu jestivih proizvoda (stol za obradu prsnih organa, uređaj za šurenje buraga i želuca i dr.) i statična oprema za sanitaciju ručnog alata (stojeći sterilizatori) moraju imati prekinuti odvod u kanalizaciju.

4. Materijali za izgradnju prostorija

Članak 18.

Materijali koji se upotrebljavaju za izgradnju prostorija u objektu moraju omogućiti higijensko održavanje tih prostorija. Ti materijali moraju biti otporni na habanje i koroziju.

Podovi prostorija moraju biti od čvrstog materijala; nepropustljivog za vodu, sol i masne kiseline, i otpornog na sredstva za pranje i dezinfekciju. Podovi moraju biti izrađeni tako da se lako peru i čiste i da nisu klizavi.

Podovi moraju imati odgovarajući pad prema odvodnim kanalima ili slivnicima koji moraju biti osigurani tako da ne propuštaju neugodne mirise iz kanalizacije.

Ispod linije klanja i obrade mora biti izrađen žljebasti kanal dovoljne širine i odgovarajućeg pada prema slivnicima postavljenim u kanal.

Spojevi podova i zidova te zidova međusobno, u prostorijama, moraju biti zaobljeni.

Površine zidova proizvodnih prostorija moraju biti obložene do stropa vodootpornim materijalom ravnih i glatkih površina svijetle boje.

U prostorijama u kojima se zahtijeva određen toplinski režim (hlađenje, zamrzavanje, rasijecanje, salamurenje i sl.), zidovi moraju imati odgovarajuću toplinsku izolaciju

Kutovi zidova i stupovi koji su izloženi udarima moraju biti obloženi ugrađenim štitnicima od nerđajućeg metala, ravnih i glatkih površina, štitnici moraju biti u istoj ravnini sa zidnom površinom.

U prostorijama i hodnicima u kojima se obavlja podni transport moraju biti ugrađeni odbojnici od nerđajućeg materijala radi zaštite površina zidova i sprečavanje kontaminacije proizvoda.

Stropovi i unutarnje krovne konstrukcije moraju imati ravne površine bijele ili druge svijetle boje.

Stropovi i unutarnje krovne konstrukcije moraju se održavati tako da se na njima ne stvaraju oštećenja, korozija ni kondenzirana voda i da se s njih ne odvaja materijal od kojeg su izgrađeni ili kojim su obloženi.

Prozori moraju imati okvire od nerđajučeg materijala. Donji rub zidnog prozorskog okvira mora biti nagnut prema podu pod kutom od najmanje 25 o.

Prozori koji se otvaraju moraju imati zaštitne mreže protiv ulaska kukaca.

Ako postoji mogućnost ulaska prašine, neugodnih mirisa i dima, prozori moraju biti zatvoreni.

Vrata moraju biti izrađena od nerđajućeg metala ili krute plastike i dovoljno široka da pri transportu proizvod ne dodiruje njihovu površinu i okvire.

Okviri vrata moraju se obložiti metalom otpornim na koroziju i ugraditi tako da njihovi spojevi sa zidom budu u istoj ravnini s površinom zida.

Vanjska vrata odnosno ulazna vrata u objekt moraju se automatski zatvarati, imati zračnu zavjesu i biti postavljena tako da sprečavaju ulazak glodavaca i drugih štetnika u objekt.

5. Oprema

Članak 19.

Oprema koja se upotrebljava pri klanju životinja i obradi i preradi mesa i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla u objektima mora biti izrađena od materijala čvrstoga, neporoznoga, reapsorbirajućega, bezmirisnoga i otpornog na koroziju, koji ne smije stupati u reakciju ni sa kojim sastojkom proizvoda, spojem za pranje i dezinfekciju ili sredstvom za održavanje opreme.

Konstrukcija ili postavljanje opreme moraju omogućiti njezino lako i odgovarajuće higijensko održavanje i zaštitu proizvoda.

Površina opreme koja dolazi u neposredni dodir s proizvodima ne smije imati udubljenja, pukotine, otvorene spojeve, neravne rubove i skrivene kutove ili bilo kakva oštećenja, a sva zavarena mjesta moraju biti ravna, glatka i u istoj ravnini s okolnom površinom.

Za izradu opreme ili dijelova opreme koji dolaze u dodir s proizvodima nije dopuštena upotreba bakra, kadmija, antimona, aluminija, olova i njihovih legura ili drugih toksičnih metala.

U objektima nije dopuštena upotreba drvene, kožne, staklene, emajlirane ili porculanske opreme niti opreme čije obojene površine dolaze u neposredni dodir s proizvodom.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, oprema izrađena od drva može se upotrebljavati samo u prostorijama za zrenje i skladištenje suhomesnatih proizvoda, trajnih kobasica i sireva te skladištenje suhomesnatih proizvoda, trajnih kobasica i sireva te skladištenje pakiranih proizvoda, začina, aditiva i ambalaže.

a. Kolosijeci

Članak 20.

Kolosijeci na linijama klanja i obrade moraju biti izrađeni od materijala otpornog na koroziju i biti postavljeni na dovoljnoj udaljenosti od zidnih i podnih površina, tako da proizvod bude udaljen od poda najmanje 30 cm.

Nosači kolosijeka moraju biti izrađeni od materijala otpornog na koroziju ili zaštićeni postojarkom bojom otpornom na koroziju i vlagu.

b. Postolja

Članak 21.

Postolja koja se upotrebljavaju pri izvođenju radnih postupaka moraju biti odgovarajuće visine i veličine i izrađena od nerđajućeg materijala. Postolja mogu biti nepokretna ili pokretna i postavljena tako da ne dolaze u izravni dodir sa sirovinama i proizvodima.

Postolja koja se upotrebljavaju za držanje pokretnih posuda, pakiranih proizvoda, aditiva i ambalaže moraju biti visine od poda najmanje 30 cm.

c. Prijenos proizvoda

Članak 22.

Jestivi i nejestivi proizvodi i konfiskat mogu se prenositi pokretnim posudama, kanalima s gravitacijskim padom, pneumatskim transportom ili drugom odgovarajućom opremom.

Članak 23.

Pokretne posude za držanje, uskladištenje i transport sirovina i proizvoda moraju biti izrađene od nerđajućeg materijala i moraju imati ravne i glatke površine, zaobljene i ravne spojeve, bez udubljenja, pukotina, nepristupačnih kutova i oštećenja.

Pokretne posude od nerđajućeg ćelika moraju biti označene ovako:

l.posude za jestive proizvode - brojem ili nazivom proizvodnog odjela kojem pripadaju;

2. posude za nejestive proizvode - prstenom zelene boje;

3. posude za patološki izmijenjen materijal (konfiskat)- prstenom crvene boje:

4. posude koje pripadaju objektu ili odjelu za obradu i preradu crijeva - prstenom plave boje.

Prsten iz stavka 2. ovog članka treba biti širok od 8 do 10 cm i opasivati (uokvirivati) sve strane posude.

Boja koja se upotrebljava za označivanje pokretnih posuda od nerđajućeg ćelika mora biti neškodljiva i bez mirisa.

Pokretne posude od plastičnog materijala jesu: za jestive proizvode - bijele boje, za nejestive proizvode - zelene boje, za konfiskat - crvene boje, a za crijeva - plave boje.

Pokretne posude koje se upotrebljavaju za prihvat i prijenos konfiskata moraju biti konstruirane tako da se mogu zatvarati i zaključavati.

Članak 24.

Građene i nepokretne posude (bazeni) mogu udovoljavati uvjetima predviđenim u članku 23. stavku 1. ovog pravilnika i moraju biti nepropusne i imati vlastiti sustav za odvod otpadnih voda nakon pranja, koji je preko zatvarača spojen s kanalizacijom.

Građena ili nepokretna posuda (bazen) za jestive proizvode mora biti označena neobojenom pločicom od nerđajućeg materijala na kojoj se upisuje vrsta i količina sirovine, njezina namjena i datum početka ili završetka tehnološkog postupka.

Članak 25.

Kanali s gravitacijskim padom moraju biti izrađeni od nerđajućeg ćelika. Po konstrukciji kanali ne smiju imati oštre kutove, a varovi na sastavnim dijelovirna moraju imati glatke površine i biti u istoj ravnini s površinom kanala.

Oblik kanala je okrugao ili ovalan, širina odnosno promjer kanala iznosi najmanje

1. za transport jestivih proizvoda (sitnog mesa, masnog tkiva, mesa u komadima i sl.) - 50 cm;

2. za transport nejestivih proizvoda (rogova, papaka, dlake, kostiju, kože i sl.) - 50 cm;

3. za transport krvi - 30 cm;

4. za transport trbušnih svinjskih organa - 50 cm;

5. za transport trbušnih govedih organa - 70 cm;

6. za transport konfisciranih trbušnih i prsnih svinjskih organa - 50 cm;

7. za transport konfisciranih trbušnih goveđih organa i dijelova svinjskih i goveđih trupova - najmanje 70 cm.

Vertikalni kanali, ako su dulji od 2 m, moraju biti lako rasklopljive konstrukcije.

Horizontalni odnosno kosi kanali moraju imati otvore s gornje strane, pokrivene vratima s brtvilima.

Vrata na kanalima postavljaju se tako da prelaze rubove otvora najmanje 5 cm.,širina otvora na kanalima treba iznositi najmanje 30 cm - za kanale promjera do 50 cm odnosno najmanje 50 cm - za kanale promjera do 70 cm. Otvori na kanalima moraju omogućiti lako čišćenje, pranje i kontrolu.

Kanali za jestive proizvode kod kojih ne postoji mogućnost prskanja tekućeg dijela transportiranog materijala mogu biti s gornje strane otvoreni cijelom duljinom.

Držači kanala kojima se oni pričvršćuju za strop, zidne površine ili oprema moraju biti od nerđajućeg materijala.

Ako kanal prolazi kroz katnu konstrukciju, početni dio kanala mora biti obrubljen betonskom ogradom ili prirubnicom od nerđajućeg ćelika, visine najmanje 30 cm od podne površine.

Kanali koji povezuru prostoriju za jestive proizvode s prostorijom za smještaj nejestivih proizvoda ili konfiskata ili s prostorijom za obradu predželudaca i crijeva moraju imati uređaj - ventilacijski sustav na onom kraju koji se nalazi u prostoriji za jestive proizvode. Promjer ventilacijske cijevi za odvod neugodnih mirisa treba iznositi najmanje 30 cm.

Za pranje, čišćenje i kontrolu, pokraj kanala ili u njegovoj blizini, mora biti postavljeno postolje ili ljestva odgovarajuće visine.

Otvori koji povezuju prostoriju za klanje s prostorijom za obradu predželudaca i želudaca te s prostorijama za prihvat kože, papaka, rogove, dlake i drugih nejestivih proizvoda ili konfiskata, moraju imati mehaničku zaštitu i zračnu zavjesu da bi se spriječilo prodiranje neugodnih mirisa.

Članak 26.

Sustav za pneumatski transport mora, po konstrukciji, imati uređaj za prihvat sirovine, cjevovode i posudu za pražnjenje odgovarajućeg kapaciteta, s mogućnošću pranja i sanitacije sustava.

d. Radni stolovi

Članak 27.

Radni stolovi u proizvodnim prostorijama moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i moraju imati glake i ravne površine tako da se mogu lako čistiti, prati i dezinficirati

Ako je dio površine radnog stola od plastičnog materijala odnosno od plastičnih dasaka, one moraju biti ravne, kratke i lakopokretljive.

Radni stolovi na kojima se tehnološki postupci izvode uz upotrebu vode moraju imati zaobljene i uzdignute rubove i poseban odvod za otpadne vode koji je preko prekinutog odvoda spojen s kanalizacijom.

e. Konvejerski stolovi

Članak 28.

Konvejerski stol s pokretnim posudama ili trakom zs veterinarsko-sanitarni pregled trbušnih i prsnih organa na linijama klanja i obrade goveda, svinja ili ovaca mora imati:

1. sustav za pranje i sanitaciju posuda ili trake s hladnom vodom i toplom vodom temperature najmanje 83C;

2. kružni termometar postavljen na vidljivom mjestu, čiji je termoelement ugrađen prije izlaznih otvora cijevi za toplu vodu;

3. uređaj za odvod vodene pare izrađen od nerđajućeg materijala, koji sa strane mora imati otvor odgovarajuće veličine za kontrolu funkcioniranja cijevi za dovod tople vode. S unutarnje strane taj uređaj mora imati odvod stvorenog kondenzata;

4. odvod otpadnih voda preko zatvarača (sifona) u kanalizaciju. Otpadne vode se ne smiju razlijevati po podnoj površini prostorije za klanje;

5. uređaj za odvod neugodnih mirisa, ako se za transport nejestivih dijelova i konfiskata koriste kanali s gravitacijskim padom ili ako je transport pneumatski;

6. prekideč za zaustavljanje i pokretanje konvejera na kolosijeku i konvejerskom stolu, postavljen nadohvat ruke veterinarskog inspektora.

f. Oprema za pranje ruku

Članak 29.

U proizvodnim prostorijama u kojima se sirovine i proizvodi obraduju ili prerađuju mora biti na pogodnom mjestu postavljena oprema za pranje ruku.

Opremu za pranje ruku čini:

1. umivaonik od nerđajućeg čelika. s nožnim pogonom ili fotoćelijom, koji je opskrbljen hladnom i toplom vodom. Odvod vode iz umivaonika mora biti povezan s kanalizacijom preko zatvarača (sifona);

2. posuda s tekučim sapunom pričvrščena za umivaonik;

3. papirni ubrusi postavljeni na držaču iznad ili pokraj umivaonika;

4. posuda za upotrijebljene papirne ubruse, smještena u neposrednoj blizini umivaonika.

U proizvodnim prostorijama u kojima su radna mjesta statična, oprema za pranje ruku mora biti postavljena u neposrednoj blizini radnog mjesta.

U proizvodnim prostorijama s pokretnim radnim mjestima mora se osigurati potreban broj pravilno rasporedene opreme za pranje ruku.

g. Sterilizatori

Članak 30.

Za sanitaciju noževa, pila i druge ručne opreme, u proizvodnim prostorijama moraju biti, u potrebnom broju, postavljeni i pravilno raspoređeni sterilizatori od nerđajućeg ćelika odgovarajućeg oblika i veličine.

Sterilizator mora imati cijev za dovod vode, preljevnu cijev ili preljevnu površinu, odvod za pražnjenje i rešetku za noževe i alat, koja se nalazi ispod razine vode.

Ako se za održavanje temperature vode u sterilizatoru koristi električna energija, u sterilizatoru mora biti postavljen termostat za automstsko reguliranje temperature vode.

U sterilizatorima se mora osigurati protok vode temperature najmanje 83 oC.

Sterilizator većih dimenzija (za električne i ručne pile, pneumohidraulične škare i dr.) pokraj cijevi za dovod tople vode, temperature najmanje 83 oC, mora imati termometar, preljevnu cijev i odvodnu cijev za pražnjenje koja je, preko prekinutog odvoda, vezana za kanalizaciju.

h. Rasvjeta

Članak 31.

Proizvodne prostorije, radne površine i predmeti rada moraju imati prirodnu svjetlost ili umjetnu rasvjetu odgovarajućeg intenziteta propisanog u stavku 8. ovog članka.

Da bi se osigurala prirodna svjetlost, staklo na prozorima ne smije biti obojeno odnosno mora biti prozirno.

Umjetna rasvjeta mora osigurati difuznu svjetlost koja ne mijenja boju osvijetljenog predmeta. Svjetlosni izvori moraju biti rasporedeni tako da svjetlost u prostoriji bude što ujednačenija.

Svjetlosni izvori moraju biti postavljeni tako da cijelu radnu površinu osvjetljavaju predvidenom jakošću svjetlosti i bez stvaranja sjene. Izvor umjetne rasvjete mora biti postavljen u armaturu od nerđajućeg materijala i zaštićen zatvorenim, prozračnim ili prozirnim plastičnim štitnikom. U proizvodnim prostorijama nije dopuštena upotreba staklenih i emajliranih štitnika.

Svjetlosni izvori moraju biti dovoljno veliki i postavljeni tako da radnik svojim tijelom ne zaklanja radnu površinu.

Vodoravni i okomiti razdjeli električne mreže u proizvodnim prostorijama i iznad radnih površina moraju biti zaštićeni odgovarajučim štitnicima.

Jakost osvijetljenosti kontrolira se luksmetrom. Jakost osvijetljenosti na pojedinim radnim mjestima i proizvodnim prostorijama mora iznositi:

l. u stajama i oborima u kojima su smještene životinje za klanje - 100 lx, a na mjestu na kojem se obavlja pregled prije klanja - 550 lx na udaljenosti 90 cm od površine poda;

2. u oborima za životinje za koje se sumnja da su oboljele, iznad cijele površine - 200 Ix na 90 cm od poda, a na mjestu pregleda - kod boksa za fiksiratzje - 550 lx;

3. na mjestima u kojima se skida koža s goveđih glava i odvajaju glave od trupova - 220 lx, u visini na kojoj se te operacije izvode;

4. na mjestu na kojem se peru goveđe glave - 550 Ix;

5. na mjestu na kojem se pregledalu goveđe glave - 550 lx;

6. na mjestu na kojem se pregledaju unutarnji organi - 550 lx;

7. na mjestu na kojem se pregledaju goveđi trupovi ili polovice - 550 lx, u razini lopatica i prednjih nogu;

8. na mjestu na kojem se čiste i peru goveđe polovice - 550 lx. u visini lopatica i prednjih nogu;

9. na mjestu na kojem se obrađuju goveđi prsni organi i jetra - 550 lx, na radnoj površini stola;

10. na mjestu na kojem se pregledaju zadržani goveđi trupovi, polovice i organi - 550 lx;

11. na mjestu na kojem se pregledaju svinjske polovice - 550 Ix, u visini mandibularnih limfnih žlijezda;

12. na mjestu na kojem se pregledaju svinjski prsni i trbušni organi - 550 Ix, u razini dna pokretnih posuda stola za pregled unutarnjih organa;

13. na mjestu na kojem se obraduju svinjski jezici, prsni organi i jetra - 550 lx, na radnoj površini stola;

14. na svim mjestima veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla - 550 lx ;

15. na mjestu na kojem se obraduju ubodne rane na svinjskim polovicama - 550 lx, u visini mjesta isijecanja ubodne rane;

16. Na mjestu na kojem se pregledaju zadržani svinjski trupovi ili polovice i organi - 550 Ix, u razini mandibularnih limfnih žlijezda i posude za unutarnje organe;

17. na svim mjestima na kojima se odvajaju zaprljani dijelovi od čistih dijelova, tj. gdje je potrebna jača rasvjeta za higijensku obradu proizvoda (npr. primarna obrada svinjskih jezika, finalna obrada svinjskih polovica ili govedih četvrtina i sl.) - 550 lx, u visini radnih površina;

18. u prostorijama za hlađenje govedih i svinjskih polovica - 110 lx, u razini prednjih nogu;

19. u prostorijama za hlađenje unutarnjih organa - 220 lx, u visini radnih površina;

20. u svim proizvodnim prostorijama - najmanje 220 lx, u visini radnih površina.

i. Ventilacija

Članak 32.

U prostorijama objekta, prema veličini i namjeni, mora se osigurati prirodna ili umjetna ventilacija, odvod vodene pare i odvod neugodnih mirisa.

Otvori za dovod svježeg zraka moraju biti postavljeni tako da ne dođe do kontaminacije zraka prašinom, neugodnim mirisima i sl. Ti otvori moraju biti opskrbljeni filterima i zaštitnom mrežom protiv ulaska kukaca.

Vodoravni razdjeli ventilacijskog sustava u proizvodnim prostorijama ne smiju biti iznad radnih površina.

6. Prostorija za sanitaciju opreme

Članak 33.

Za pranje i sanitaciju opreme u objektu mora postojati jedna ili više prostorija odgovarajuće veličine, na pogodnom mjestu.

Pod, zidovi i strop prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju biti glatkih površina i nepropustljivi za vodu. U njoj mora biti ugrađen slivnik u podu, uređaj za ventilaciju i odbojnici na zidovima.

U prostoriji za pranje i sanitaciju opreme moraju postojati dovodi hladne vode i tople vode temperature najmanje 83oC, kružni termometar ugrađen na izlaznom dijelu cijevi za toplu vodu, izvor svjetlosti propisanog intenziteta i podmetači za opremu.

Ako se za pranje i sanitaciju posuda koristi protoćni uređaj, on mora biti u pogodnoj prostoriji blizu proizvodnih odjela, u kojoj postoji odgovarajuća ventilacija. Protoćni uređaj mora imati vlastiti sustav za odvod pare, ugrađen kružni termometar i otvor za kontrolu funkcioniranja cijevi za dovod tople vode i odvod otpadnih voda, prko zatvarača, neposredno u kanalizaciju.

Za držanje pribora i sredstava za sanitaciju (ručni alat, sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju i sl.) mora postojati posebna prostorija ili izdvojeni prostor s odgekvarajerćom opremom.

7. Prostorija za veterinarsku inspekciju

Članak 34.

Ovisno o veličini i namjeni, objekti moraju imati odgovarajući broj radnih prostorija za potrebe veterinarske inspekcije.

Prostorije za potrebe veterinarske inspekcije moraju imati potreban namještaj i opremu U okviru tih prostorija moraju postojati odvojeni dijelovi za garderobu i sanitarne prostorije.

e. Prostorije za potrebe radnika

Članak 35.

U objektima moraju postojati prostorije za presvlačenje radnika (garderobe) i sanitarne prostorije (kupaonice i zahodi), odvojeno za muškarce i žene, koje su zatvorenim hodnikom povezane s proizvodnim prostorijama.

U okviru garderoba moraju biti uređene prostorije za primanje prljave i izdavanje čiste zaštitne odjeće

Garderobe i sanitarne prostorije u čistom dijelu objekta moraju biti odvojene od garderoba i sanitarnih prostorija u nečistom dijelu objekta.

U garderobama se za svakog zaposlenog radnika osigurava poseban ormar za civilno odijelo i ormar za radnu odjeću, obuću i ručni alat. Ormar je izrađen od metala, postavljen na postolje visine 30 cm i s krovnom površinom nagnutom naprijed pod kutom od najmanje 25o. Vrata ormara trebaju imati otvore za ventilaciju. Sjedala u garderobama mogu biti pričvršćena za ormare ili postavljena između redova ormara, a izrađena od materijala koji se lako higijenski održava. Garderobe moraju imati prirodnu ili umjetnu ventilaciju.

U sklopu garderoba moraju se nalaziti sanitarne prostorije za održavanje osobne higijene radnika (kupaonice i zahodi), koje moraju imati odgovarajuću prirodnu ili umjetnu ventilaciju.

U kupaonici se na svakih 10 zaposlenih radnika u smjeni osigurava jedna oprema za pranje ruku propisana u članku 29. stavku 2. ovog pravilnika i jedna kabina s tušem.

Kabina s tušem mora udovoljavati ovim uvjetima:

1. zidovi kabine moraju biti obloženi vodootpornim materijalom bijele ili svijetle boje, a ako su montažni moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala glatkih i ravnih površina;

2. kabina mora imati toplu i hladnu vodu, držač za sapun i šampon;

3. pri ulazu u kabinu mora se postaviti držač za ručnike i držač za rublje;

4. podna površina kabine mora imati odgovarajući pad prema slivniku i mora biti pokrivena gumenim ili plastičnim podmetačem.

Zahodi (toaleti), odvojeni za muškarce i žene, moraju biti građevinski odvojeni od gak-deroba i kupaonica.

U objektima u kojima su garderobe udaljene od proizvodnih prostorija moraju postojati zahodi u neposrednoj blizini tih prostorija, odvojeni od njih hodnikom i tampon

- prostorijom.

U predprostoru zahoda mora se postaviti potreban broj opreme za pranje ruku. propisane u članku 29. stavku 2 ovog pravilnika. Vrata na ulazu u predprostor zahoda moraju imati uređaj za mehaničko samozatvaranje.

U zahodima se mora osigurati:

za broj radnika istog spola       broj zahodskih školjki

_____________________________________________________

1 do 15                 1

16 do 35                    2

36 do 55                    3

56 do 80                    4

Na svakih 30 radnika iznad 80      1

Zahodske se školjke ispiru vodom, na nožni pogon. Zahodske školjke u muškim zahodima, do jedne trećine ukupno predviđenog broja školjki, mogu se zamijeniti pisoarima, koji se moraju postaviti u odvojenom dijelu zahoda.

Za pušenje i odmor radnika za vrijeme radnog vremena moraju se osigurati pogodno locirane prostorije koje imaju prirodnu ili umjetnu ventilaciju, opremu za pranje ruku i klupe ili stolce.

Za prehranu zaposlenog osoblja u objektima mora postojati odgovarajuće opremljena prostorija (blagovaonica).

Zabranjeno je unošenje hrane i pića u proizvodne prostorije ili garderobe.

9. Higijena zaposlenog osoblja

Članak 36.

Pri radu u objektima iz članka 2. ovog pravilnika zaposleno osoblje obavezno je nositi radnu odjeću i obuću, upotrebljavati i održavati ručni alat kojim je zaduženo i pridržavati se propisanih uvjeta o veterinarsko - sanitarnom redu.

Radnici koji su zaposleni u proizvodnim prostorijama ili dolaze u neposredni dodir s proizvodima moraju nositi radnu odjeću i obuću, i to:

1. u proizvodnji, na pakiranju, utovaru i istovaru mesa i proizvoda i pri pranju opreme - hlače i bluzu odnosno, kutu, kapu ili povezaču i gumene ili plastične pregače bijele boje, gumene čižme, kaljače ili kožne cipele i gumene ili plastične rukavice, ako je potrebna zaštita proizvoda;

2. pri klanju životinja i pripremi ribe za preraduradu, kombinezon ili hlače i bluzu, kapu i gumenu pregaču bijele boje i čizme;

3. pri utovaru i istovaru mesa - radnu kutu, kapu ili povezaču bijele boje, pregaču, čizme ili gumene ili plastične kaljače;

4. u skladištima jestivih proizvoda - radnu kutu ili bluzu, kapu ili povezaču bijele boje i plastičnu ili gumenu pregaču:

5. pri istovaru životinja i pripremi životinja za klanje, istovaru nejestivih proizvoda i konfiskata i tehničkom održavanju prostorija, uređaja i opreme - hlače i bluze odnosno radnu kutu ili kombinezon u boji, kapu ili povezaču u boji i nepromočivu obuću.

Radnici koji rade u prostorijama s temperaturom ispod 0 oC nose bijela radna odijela preko zaštitnog odijela.

Radno se odijelo šije od materijala što se može iskuhavati i glačati.

Radnu odjeću radnik mijenja svakodnevno, a ako to priroda posla zahtijeva - i češće.

Za higijensko održavanje radne odjeće mora se osigurati pranje i sušenje u vlastitim praonicama ili korištenjem usluga drugih praonica.

Ručni alat (drške sječki (satara), noževa, oštrača, kuka i dr, korice za držanje noževa, lanac za držanje korica i sl.) moraju biti izrađeni od nerđajućeg metala iIi plastike.

Ručni alat se u tijeku rada mora održavati u higijenski ispravnom stanju. Ovisno o prirodi posla, a obavezno nakon svakog pranja, ručni se alat mora sanitirati vodom temperature najmanje 83oC. Nakon završetka rada, ručni se alat, očišćen i opran, ostavlja u za to određene kasete ili ormare.

Radnici zaposleni u neposrednoj proizvodnji i preradi namirnica moraju biti podšišani i obrijani i moraju imati urednu kosu. Nokti na prstima ruku moraju uvijek biti čisti i uredno odrezani. Radnici s dužom urednom kosom, moraju pri radu nositi zaštitne mreže ili rupce (marame).

U proizvodnim prostorijama zabranjeno je pri radu nositi ručne satove i nakit te upotreba kozmetičkih sredstava.

Prije ulaska u zahod mora se, na odredeno mjesto, ostaviti ručni alat i dio zaštitne odjeće (pregača i kuta), a nakon upotrebe zahoda, ruke se moraju oprati.

Radnici zaposleni u proizvodnji, obradi, preradi ili skladištenju proizvoda i sirovina moraju biti zdravi i ne smiju biti prijenosnici i izlučivaći uzročnika bolesti ili kontaminanata na proizvode životinjskog podrijetla.

Ozljede na rukama moraju se zaštititi gumenim rukavicama ili naprstkom.

Zdravstvene knjižice zaposlenog osoblja moraju u svako doba biti na raspolaganju veterinarskom inspektoru.

III. INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Članak 37.

Industrijski objekti iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovog pravilnika razvrstavaju se na objekte:

1. za klanje papkara, kopitara, peradi i kunića;

2. za rasijecanje mesa papkara, kopitara, peradi i kunića;

3. za obradu i rasljecanje mesa divljači;

4. za preradu mesa papkara, kopitara, peradi i divljači;

5. za rasijecanje i preradu ribljeg mesa;

6. za rasijecanje i preradu rakova, školjki, puževa i žaba;

7. za pripremu i preradu jaja;

6. za obradu mlijeka i izradu mliječnih proizvoda;

9. za obradu, preradu i uskladištenje meda;

10. za obradu, doradu, preradu i uskladištenje crijeva papkara i kopitara;

11. za proizvodnju ovitaka za kobasice od sirovina životinjskog podrijetla;

12. za proizvodnju sirila;

13. za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 38.

Objekti iz članka 37. ovog pravilnika, osim općim uvjetima propisanim u člancima 5. do 36. ovog pravilnika moraju udovoljavati i posebnim uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

OBJEKTI ZA KLANJE PAPKARA, KOPITARA, PERADI I KUNIĆA

Članak 39.

U objektima za klanje više vrsta životinja klanje se može obavljati u jednoj prostoriji, na odvojenim linijama, samo u različito vrijeme.

Ako se u objektu istovremeno kolju životinje različitih vrsta, linije klanja za svaku vrstu životinja moraju biti po stavljene u odvojene prostorije.

Članak 40.

Objekti za klanje papkara, ili kopitara, ili peradi, ili kunića, ovisno o vrsti životinja koje se kolju, načinu rada i vrsti proizvodnje, moraju imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje;

2. za klanje životinja;

3. za obradu želudaca i crijeva;

4. za hlađenje i zamrzavanje;

5. za rasijecanje - četvrtanje polovica;

6. za proizvodnju masti i topljenje loja;

7. za otpremu mesa;

8. za pranje i sanitaciju opreme;

9 za nejestive proizvode i konfiskat;

10. za veterinarsku inspekciju;

11. za pregled mesa na trihine;

12. garderobe i sanitarne prostorije;

13. za odmor i prehranu radnika;

14. za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje, u skladu s odredbama članaka 5. do 36. ovog pravilnika.

1. Prostorije za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje

Članak 41.

Prostorije za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje (u daljem tekstu: depo) čine: rampa za istovar životinja, prostorije za smještaj životinja, hodnik (koridor) za odvođenje životinja na klanje, prostorija ili prostor za pripremu životinja za klanje i prostorija za smještaj bolesnih odnosno na oboljenje sumnjivih životinja.

Članak 42.

Rampa za istovar životinja, s prihvatnim boksovima odgovarajućeg kapaciteta i mjestom određenim za veterinarsko-sanitarni pregled, mora biti u neposrednoj blizini prostorije za smještaj životinja, postavljena tako da put životinja namijenjenih klanju izravno vodi u staje i obore, bez križanja s drugim putovima.

Ako se u objektu kolju životinje različitih vrsta, depo mora imati posebno staje za krupne životinje, posebno staje za sitne životinje i odvojene obore za svinje.

Pregradni zidovi i betonske ili metalne ograde između staja i obora moraju biti izgrađeni tako da ne može doći do povreda životinja i da se mogu lako čistiti, prati i dezinficirati.

Staje i obori moraju biti takve velićine da se osigura odmor životinja i u ležećem stavu i moraju imati valove za hranjenje i pojenje životinja.

Staje i obori moraju biti na vidljivom mjestu i jasno obilježeni brojevima i moraju imati ploću s podacima o datumu prispijeća, broju i podrijetlu smještenih životinja.

Članak 43.

Prostorija za smještaj bolesnih odnosno na oboljenje sumnjivih životinja, posebno za svaku vrstu, mora biti građevinski potpuno izdvojena od ostalog dijela depoa, tako da se onemogući kontakt bolesnih ili na uboljenje sumnjivih životinja sa zdravim životinjama. Te se prostorije označavaju na vidljivom mjestu napisom c-vene boje - SUMNJIVE ŽiVOTINJE. U njima se mora nalaziti uprema za obuzdavanje i fiksiranje životinja. Podne površine u ovim prostorijama moraju imati poseban odvod otpadnih voda (slivnik).

Članak 44.

U hodniku za odvođenje životinja na klanje mora postojati posebna staza za krupne životinje i posebna staza za sitne životinje ako se klanje obavlja istovremeno. Širina staza mora omogućiti kretanje životinja samo u jednom smjeru. Izmedu ili izvan tih staza mora se nalaziti staza za radnike, odvojena betonskim ogradama ili ogradama metalne konstrukcije.

Prostorija ili prostor za pripremu životinja za klanje mora biti odvojen od prostorija za klanje životinja i mora osigurati dolazak i prihvat životinja prema kapacitetu klanja.

Prostorija ili prostor u kojem se životinje peru prije omamljivanja mora imati priključak za vodu s gumenom cijevi ili sustav tuševa za automatsko pranje te odvod otpadne vode.

Članak 45.

U objektima za klanje peradi i kunića u neposrednoj blizini prostorije za pripremu životinja za klanje mora postojati posebna prostorija iIi građevinski izdvojen prostor ili uređaj za pranje i sanitaciju kaveza, koji udovoljava uvjetima iz članka 33. ovog pravilnika.

Članak 46.

U sklopu depoa moraju se osigurati prostorije za veterinarskog inspektora koji pregledava životinje namijenjene klanju, garderobe i sanitarne prostorije za radnike zaposlene na prihvatu, smještaju i pripremi životinja za klanje.

Prostorija za veterinarskog inspektora mora imati pisači stol, ormar za evidenciju i instrumente koji se upotrebljavaju pri pregledu životinja.

Garderobe i sanitarne prostorije, po broju, kapacitetu i uređenju, moraju udovoljavati uvjetima propisanim člankom 35. ovog pravilnika.

Članak 47.

U blizini depoa mora postojati bazen ili kontejner za smještaj stajskog gnoja i gnoja iz prijevoznih sredstava. U nečistom dijelu kruga objekta mora biti izgrađen i

pokriveni bazen ili postavljen metalni spremnik za prihvat sadržaja predželudaca, ako na drugi način nije riješeno njegovo odstranjivanje iz kruga objekta.

Na mjestu prihvata sadržaja predželudaca mora se osigurati dovod hladne vode i tople vode temperature 83oC, s ugrađenim kontrolnim termometrom, i odgovarajući odvod otpadne vode.

2. Prostorije za klanje živolinja

Članak 48.

U prostorijama za klanje nečisti dio mora biti odvojen od čistog dijela

Pod nečistim dijelom razuzmijeva se dio prostorije u kojem se omamljuju i kolju životinje, skida im se koža, šure se, opaljuju i skida im se dlaka, odnosno šure se i skida im se perje.

Pod čistim dijelum razumijeva se dio prostorije u kojem se obavljaju ostali postupci obrade trupova i organa.

Članak 49.

U prostoriji za klanje u kojoj se istovremeno kolju i obraduju dvije vrste ili više vrsta životinja, linije klanja i obrade moraju biti građevinski odvojene

Ako se kolje više vrsta životinja u jednoj prostoriji, na odvojenim linijama i u različito vrijeme, linije klanja u nečistom dijelu muraju biti odvojene zidom visine najmanje 3 m ili slobodnim prostorom od najmanje 5 m.

Rad na linijama klanja i obrade mora biti organiziran tako da osigurava higijensko izvođenje tehnoloških postupaka i veterinarsko-sanitarni inspekcijski pregled.

Putovi prijenosa nejestivih proizvoda i konfiskata ne smiju se križati s linijama klanja i obrade niti s putovima transporta jestivih proizvoda.

Oprema za klanje i obradu životinja mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 19. do 32. ovog pravilnika.

a. Klanje goveda

Članak 50.

Goveda se omamljuju na human i stručan način uređajem s penetrirajučim klinom ili primjenom električne energije u boksu koji mora biti odvojen od linije klanja i iskrvarenja.

Goveda se moraju iskrvariti običnim ili šupljim nožem u visećem položaju iznad linije iskrvarenja.

Linija iskrvarenja (bazen) mora biti takve veličine koja odgovara kapacitetu klanja i locirana i zaštićena tako da krv ne može prskati ispred boksa za omamljivanje ili na okolna područja na kojima se obraduju trupovi.

Na mjestu odvoda vode i krvi iz bazena mora se osigurati zaštita koja sprečava povratak neugodnih mirisa.

Oprema za uzimanje, prikupljanje, obradu, transport i uskladištenje krvi za Ijudsku hranu mora biti izrađena od nerđajućeg ćelika.

Posude za prikupljanje krvi moraju biti jasno označene sve dok veterinarski inspektori ne pregledaju trupove i unutarnje organe životinja.

Članak 51.

Iznad prostora koji je produžetak bazena za iskrvarenje, odsijecaju se rogovi, odvaja koža s glave, podvezuju jednjaci i odsijecaju prednje noge.

Za odsijecanje goveđih rogova upotrebljavaju se pneumohidraulične škare, električna pila ili sječka (satara), a za odsijecanje prednjih nogu - pneumohidraulične škare, električna pila ili nož.

Članak 52.

Goveđe glave mogu se odsijecati iznad prostora iz članka 51. stavka 1. ovog pravilnika ili nakon potpunog odvajanja kože od trupa.

Opremu za obradu i pripremu goveđih glava za veterinarsko-sanitarni pregled čini uređaj za pranje i postolje ili konvejerski sustav za pregled.

Uredžkj za pranje mora biti izrađen od nerđajućeg ćelika i konstruiran tako da sprečava rasprskavanje vode, a da istovremeno osigurava i posredni odvod otpadne vode u kanalizaciju. Na tom uređaju moraju postujati dva priključka hladne vode, s tim da je na jednom priključku postavljena pokretna cijev s konusnim nastavkom za ispiranje nosne i usne šupljine, a na drugom priključku - cijev sa štednim tušem za pranje vanjske površine goveđe glave. Za ovješenje goveđih glava moraju postojati specijalne pokretne kuke, koje se sanitiraju nakon pranja svake goveđe glave.

Uređaj za pranje mora biti postavljen blizu mjesta odsijecanja i veterinarsko-sanitarnog pregleda goveđih glava, u čistom dijelu prostorije.

Postolje za veterinarsko-sanitarni pregled i pokretni okviri i kuke konvejerskog sustava za smještaj ili ovješenje pripremljenih goveđih glava moraju biti izrađeni od nerđajućeg ćelika i konstruirani tako da se mogu lako čistiti i prati.

Članak 53.

Pri sisemu vodoravne obrade goveda treba osigurati dovoljno prostora za nesmetano i higijensko izvođenje radnih postupaka.

Pokretno postolje za skidanje kože s trupova mora biti izrađeno od nerđajućeg materijala i konstruirano tako da onemogućava dodir dijelova trupa s kojih je skinuta koža s podom ili vanjskom stranom kože.

Pri sistemu okomite obrade goveda treba onemogućiti da trupovi ili polovice dodiruju podnu površinu i postolje iIi da se medusobno dodiruju obradeni i neobradeni trupovi,

Koža se može odvajati tako da ne kontaminira meso.

Postolja koja se upotrebljavaju pri izvođenju radnih postupaka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 21. ovog pravilnika.

Članak 54.

Za prihvat unutarnjih goveđih organa pri evisceraciji upotrebljavaju se specijalna samo u tu svrhu odredena kolica ili pokretna traka odnosno pokretne posude konvejerskog stola za veterinarsko-sanitarni pregled.

Kolica iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađena od nerđajućeg ćelika i upotrebljavaju se u objektima malog kapaciteta i na linijama klanja goveda kapaciteta do 30 komada na sat. Kolica moraju imati jednu posudu odgovarajuće veličine i oblika pogodnu za smještaj i pregled trbušnih organa i jednu posudu za smještaj i pregled prsnih organa.

Za pranje i sanitaciju kolica mora se osigurati odvojena i na pogodnom mjestu locirana prostorija ili prostor, koji mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 33. ovog pravilnika.

Stol s pokretnom trakom za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa mora se upotrebljavati na linijama na kojima se kolje i obrađuje od 30 do 50 goveda na sat, a konvejerski stol s pokretnim posudama - na linijama kapaciteta klanja više od 50 goveda na sat.

Po konstrukciji, sanitaciji i odvodu otpadnih voda stolovi iz stavka 4. uvog članka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 28. ovog pravilnika.

Pokraj stola s pokretnom trakom odnosno pokraj konvejerskog stola s pokretnim posudama mora se postaviti postolje s opremom za pranje ruku sa sterilizatorom, uređaj za pranje čizama i kazeta za ostavljanje zaštitne obuće.

Brzina kretanja pokretne trake iIi pokretnih posuda mora biti sinkronizirana s brzinom kretanja trupova na kolosijeku.

Nadohvat ruke veterinarskog inspektora mora se postaviti prekidač za istovremeno zaustavljanje ili stavljanje u pokret kolosijećnog konvejera i pokretne trake odnosno pokretnih posuda konvejerskog stola za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa i držači za evidenciju i žigove.

Članak 55.

Za pregled zadržanih goveđih trupova mora postojati odvojeni dio kolosijeka, postolje i oprema za pranje ruku sa sterilizatorom.

Članak 56.

Za odstranjivanje kontaminiranih dijelova goveđih polovica (trimovanje) mora postojati postolje, oprema za pranje ruku sa sterilizatorom i jasno označena posuda za prihvat kontaminiranih dijelova.

Članak 57.

Goveđe polovice peru se ručnim tušem ili sustavom tuševa u posebnom uređaju. Pranje ručnim tušem izvodi se s pokretnoga ili dvovisinskoga fiksiranog postolja, iznad posebno dreniranog područja. Da bi se spriječilo prskanje vode, mora biti postavljen štitnik.

Sistem tuševa u posebnom uređaju mora osigurati pranje goveđih polovica od gornjih dijelova prema donjim dijelovima. Taj uređaj mora biti konstruiran tako da u potpunosti onemogućava prskanje vode izvan uređaja i mora imati odvod vode u kanalizaciju.

Članak 58.

Goveđi prsni organi, slezena i jetra obraduju se na specijalnim stolovima koji udovoljavaju uvjetima iz članka 27. ovog pravilnika.

b. Klanje kopitara

Članak 59.

Građevinsko uređenje i tehnička opremljenost prostorije za klanje kopitara moraju udovoljavati uvjetima iz članaka 48. i 49. ovog pravilnika.

Klanje kopitara, rasijecanje i obrada mesa i izrada proizvoda od mesa kopitara mora se obavljati u posebnom objektu.

Omamljivanje, klanje i obrada zaklanih kopitara mora biti u skladu s odredbama članaka 50. do 58. ovog pravilnika.

c. Klanje svinja

Članak 60.

Omamljivanje, klanje, iskrvarenje, šurenje ili skidanje kože, obrada u peći za opaljivanje i skidanje izgorjelog epiderma mora se izvoditi u izdvojenoj prostoriji ili prostoru (nečisti dio) koji je funkcionalno povezan s linijom daljnje obrade svinjskih trupova (čisti dio).

Članak 61.

Svinje se omamljuju na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.

Svinje se iskrvaruju u visećem položaju običnim ili šupljim noževima. Linija iskrvarenja i način skupljanja krvi moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 50. stavcima 3. do 6. ovog pravilnika.

Trupovi se prije šurenja peru hladnom vodom iz sustava tuševa ili uređaja za pranje koji su konstruirani tako da sprečavaju prskanje vode izvan uređaja i razlijevanje po podnoj površini.

Članak 62

Vodoravno šurenje svinjskih trupova izvodi se u bazenu koji je izrađen od nerđajućeg materijala i opskibljen kontrolnim termometrom i sustavom za odvod pare. Veličina bazena mora odgovarati kapacitetu linije obrade svinja.

Uređaj za vodoravno šurenje svinjskih trupova mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i opskrbljen kontrolnim termometrom, sustavom za odvod pare, crpkama za recirkulaciju i filterima za vodu koja recirkulira.

Uređaj za mehaničko skidanje dlake mora imati propusnu moć koja odgovara kapacitetu bazena ili uređaja za šurenje odnosno kapacitetu linije obrade svinja

Dlake (čekinje) moraju se u tijeku rada odstranjivati u posebni kontejner ili posebnu prostoriju.

U uređajima za mehaničko skidanje dlaka mogu se upotrebljavati crpke za recirkulaciju vode s filterima, osim posljednja 2 m prije izlaska svinjskih trupova. U tom se dijelu uređaja mora upotrebljavati protoćni vodeni sustav.

Stol za obradu svinja, koji se nalazi iza uređaja za mehaničko skidanje dlaka, mora biti od nerđajućeg nkaterijala, a njegova duljina mora odgovarati kapacitetu linije obrade. Iznad tog stola mora biti postavljen sustav tuševa s hladnom vodom, a za pranje stražnjih nogu mora se osigurati poseban tuš prije stavljanja kuke raspinjače.

Peć za opaljivanje mora biti opremljena ručnim ili automatskim prekidačem za dovod goriva i štitnikom odnosno usmjerivačem koji sprečava međusobni dodir trupova i dodir trupova s vanjskom i unutrašnjom površinom peći. Neposredno iza peći mora se postaviti sustav tuševa s hladnom vodom.

Struganje čade i čišćenje trupova na liniji obrade svinja može se obavljati ručno ili mehanički.

Ručno čišćenje - izbrijavanje trupova - obavlja se, ovisno o radnim postupcima, s poda ili postolja. Tuševi s hladnom vodom za vlaženje trupova moraju biti postavljeni i usmjereni tako da hladna voda ne prska kotosijek i radnike u okolini.

Za čišćenje i pranje glava upotrebljavaju se četke s plastičnom drškom, vezane elastičnim cijevima s dovodom hladne vode.

Uređaji za mehaničko čišćenje svinjskih trupova moraju biti konstruirani tako da sprečavaju rasprskavanje vode po prostoriji za klanje i moraju imati vlastiti odvod vode u kanalizaciju.

Uređaj za završno pranje svinjskih trupova mora biti konstruiran tako da sprečava rasprskavanje vode izvan uređaja i razlijevanje vode po površini poda.

Članak 63.

Koža sa svinjskih trupova skida se na kolosijeku, u visećem položaju.

Linija za skidanje kože mora biti odvojena od linije šurenja sve do čistog dijela prostorije.

Za odsijecanje prednjih i stražnjih nogu u karpalnom odnosu tarzalnom zglobu upotrebljava se nož ili pneumohidraulične škare.

Koža se odvaja s trupova ručno ili pomoću uređaja za mehaničko skidanje kože tako da ne kontaminira meso.

Pri odvajanju kože ne smije se dopustiti međusobni dodir obradenih i neobradenih trupova i dodir trupa s postoljem ili podnom površinom.

Postolja koja se upotrebljavaju pri izvođenju postupaka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 21. ovog pravilnika.

Ostala oprema i postupci rada istovjetni su s oprenkom i postupcima rada na liniji obrade trupova šurenih svinja.

Članak 64.

Za prihvat unutarnjih organa svinja pri evisceraciji moraju se upotrebljavati kolica za evisceraciju ili stol za veterinarsko-sanitarni pregled ili konvejerski stol s pokretnim posudama.

Kolica za evisceraciju odnosno stol za veterinarsko-sanitarni pregled upotrebljavaju se na linijama obrade kapaciteta do 20 svinja na sat. Kolica moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 54. stavcima 2. i 3. ovog pravilnika.

Stol za veterinarski pregled unutarnjih organa mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i mora imati posude za smještaj trbušnih i grudnih organa. Za pranje i sanitaciju tih posuda nakon svake upotrebe, u neposrednoj blizini stola mora postojati odvojeni i uređeni prostor s hladnom vodom i toplom vodom temperature 83oC.

Konvejerski stol s pokretnim posudama za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa mora se upotrebljavati na linijama obrade kapaciteta više od 20 svinja na sat. Stol mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 28. ovog pravilnika.

Članak 65.

Za pregled zadržanih svinjskih trupova mora postojati odvojeni dio kolosijeka, postolje i oprema za pranje ruku sa sterilizatorom.

Članak 66.

Svinjske se polovice moraju prati na način propisan u članku 57. ovog pravilnika.

Članak 67.

Svinjski jezici, grudni organi, slezena i jetra obrađuju se na specijalnim stolovima koji udovoljavaju uvjetima iz članka 27. ovog pravilnika.

d. Klanje ovaca

Članak 68.

Ovce se omamljuju na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.

Ovce se iskrvaruju običnim ili šupljim noževima, u visećem položaju iznad linije iskrvarenja (bazena).

Linija iskrvarenja (bazen) i način skupljanja krvi moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 50. stavcima 3. - 6. ovog pravilnika.

Članak 69.

Ovce se obrađuju na kolosijeku u visećem položaju.

Za odsijecanje prednjih i stražnjih nogu u karpalnom odnosno tarzalnom zglobu upotrebljava se nož ili pneumohidraulične škare.

Za odvajanje kože s janjadi može se upotrebljavati kompresor s ugrađenim filterima za pročišćavanje zraka, pri čemu se kanila uvlači pod kožu iznad karpalnoga ili tarzalnog zgloba.

Koža se mora odvajati tako da ne kontaminira meso.

Članak 70.

Za prijenos ovčjih trupova kolosijek mora imati mehanički sustav - konvejer ako se na linijama kolje i obrađuje više od 50 ovaca na sat.

Članak 71.

Za prihvat unutarnjih ovčjih organa pri evisceraciji moraju se upotrebljavati kolica za eviseraciju ili stol za veterinarsko-sanitarni pregled ili konvejerski stol s pokretnim posudama, koji moraju udovoljavati uvjetima propisa nim u članku 64. ovog pravilnika.

Kolica za evisceraciju odnosno stol za veterinarsko-sanitarni pregled upotrebljava se na linijama obrade kapaci teta do 50 ovaca na sat.

Konvejerski stol s pokretnim posudama za veterinarsko-sanitarni pregled unutarnjih organa mora se upotrebljavati na linijama obrade kapaciteta više od 50 ovaca na sat. Stol mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 28. ovog pravilnika.

Članak 72.

Za pregled zadržanih ovčjih trupova mora postojati odvojeni dio kolosijeka, postolje i oprema za pranje ruku sa sterilizatorom.

Članak 73.

Vodom temperature do 40 oC mogu se prati samo dijelovi vrata obrađenih ovčih trupova, i to iznad uređenoga kanalizacijskog prostora, bez mogućnosti prskanja vode, po okolini.

Članak 74.

Oprem koja se upotrebljava na linijama klanja i obrade ovaca, po izradi, mjestu i načinu postavljanja, upotrebe i obilježavanja, mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

e. Klanje peradi

Članak 75.

Za prihvat peradi mora postojati rampa za istovar, prihvat i ovješenje trupova na konvejerski sustav obrade.

Na rampi za istovar mora postojati: mjesto za veterinarsko-sanitarni pregled peradi, uređaji za pranje ruku, dovodi tople i hladne vode, prostorija ili prostor s uređenjem za pranje kaveza, prostorija za perad sumnjivu na zarazne bolesti, kontejner za uginulu - konfisciranu perad i prostorije za veterinarsku inspekciju.

Članak 76.

Omamljivanje, klanje i iskrvarenje, šurenje i uparavanje te skidanje perja s peradi, izvodi se u posebnim prostorijama ili prostorima (nečisti dio) koji su funkcionalno povezani s linijom obrade trupova peradi (čisti dio).

Za prijenos trupova u visećem položaju linija klanja i obrade peradi mora imati mehanički sustav-konvejer.

Članak 77.

Perad se omamljuje na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.

Perad se iskrvaruje pomoću noža, specijalnih škara ili automatskih uređaja u visećem položaju iznad linije koja mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 50. stavcima 3. i 4. ovog pravilnika.

Članak 78.

Šurenje trupova pilića, kokoši, biserki i pura izvodi se u protoćnom bazenu. Trupovi pataka i gusaka uparavaju se u posebnom uređaju parom dobivenom od pitke vode.

Veličina protoćnog bazena i uređaja za uparavanje mora odgovarati kapacitetu linije kalnja i obrade peradi.

Bazen i uređaj moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i opskrbljeni kontrolnim termometrima i sustavima za odvod pare.

Članak 79.

Uređaj za mehaničko skidanje (čupanje) perja s peradi mora imati štitnike koji sprečavaju prskanje vode po podu i po prostoriji za klanje.

Očupano perje mora se u tijeku rada odstranjivati iz uređaja za mehaničku skidanje (čupanje) perja kanalima ili na drugi način i transportirati u posebnu prostoriju za skupljanje perja, ili pomoću udgovarajućega transportnog sredstva, do mjesta prerade.

Prostorija za skupljanje perja mora imatii opremu za cijeđenje i sušenje perja, dovod hladne i tople vode, drenažni i kanalizacijski sustav i opremu za pranje ruku te odgovarajući ventilacijski sustav.

Vosak upotrebljen za skidanje paperja kod zaklanih gusaka i pataka mora se u tijeku rada odstranjivati iz uređaja za skidanje paperja i prenositi u posebnu prostoriju za regeneraciju i skladištenje voska.

Članak 80

Uređaj za pranje trupova peradi mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i konstruiran tako da sprečava rasprskavanje vode po prostoriji i razlijevanje po površini poda.

Uređaj iz stavka I ovog članka nalazi se iza mjesta na kojem se perje skida, a prema mjestu na kojem se pristupa zasijecanju kože ili odsijecanju dijelova trupa.

Članak 81.

Uređaji za odstranjivanje glave, vrata, vuljke i kožica peradi moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i konstruirani tako da se mogu lako prati i sanitirati.

Za transport odstranjenih dijelova mogu se koristiti kanali s gravitacijskim padom, kanali s vodom, pneumatski ili vakuumski transport ili odgovarajuće posude izrađene i označene u skladu sa člankom 23. ovog pravilnika.

Odstranjeni dijelovi i konfiskat transportiraju se s Iinije obrade trupova u prostoriju odnosno prostor za skupljanje nejestivih proizvoda ili konfiskata ili do mjesta neposredne prerade.

Članak 82.

Vađenje unutarnjih organa peradi (evisceracija) može biti ručno ili automatsko.

Za ručnu evisceraciju upotrebljava se specijalna vilica od nerđajućeg ćelika. Za automatsku evisceraciju upotrebljava se uređaj koji mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i konstruiran tako da se može lako prati i sanitirati.

Članak 83

Uređaj za završno pranje (izvana i iznutra) trupova pilića, kokoši, biserki i pura iz kojih su izvađeni unutarnji organi mora biti izrađen od nerđajućeg materijala i konstruiran tako da sprečava prskanje vode po prostoriji i razlijevanje po površini poda.

Članak 84.

Jestivi unutarnji organi (jetra, srce, slezana i želudac) obrađuju se u izdvojenoj prostoriji odnosno prostoru.

Oprema koja se upotrebljava za obradu jetre, srca i slezene mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 27. ovog, pravilnika.

Uredaji koji se upotrebljavaju za poluatomatsku ili automatsku obradu želudaca moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i konstruirani tako da se mogu lako prati i sanitirati.

Članak 85.

Oprema koja se upotrebljava na linijama klanja i obrade peradi, po izradi, mjestu i načinu postavljanja, upotrebe i obilježavanja, mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

f. Klanje kunića

Članak 86.

Za prihvat kunića mora postojati rampa za istovar, prihvat i ovješanje trupova na konvejerski sustav obrade. Rampa za istovar mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 75. Stavku 2. Ovog pravilnika.

Članak 87.

Kunići se mogu klati u objektima za klanje kunića ili na linijama klanja i obrade peradi.

Klanje kunića na liniji klanja i obrade peradi dopušta se samo u vrijeme kada se ta linija ne koristi za klanje peradi.

Članak 88.

Kunići se omamljuju na human i stručan način primjenom električne energije ili ugljičnog dioksida.

Članak 89.

Kunići se obrađuju na kolosijeku, u visećem položaju. Ako se kolje i obrađuje više od 50 kunića na sat, za prijenos trupova kolosijek mora imati mehanički sustav - konvejer.

Za odsijecanje ·nogu u karpalnom odnosno tarzalnom zglobu upotrebljava se nož ili pneumohidraulične škare.

Članak 90.

Za prihvat unutarnjih organa kunića pri evisceraciji upotrebljavaju se kolica ili stol za veterinarsko-sanitarni pregled ili konvejerski stol s pokretnim posudama koji moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku.64. ovog pravilnika.

Članak 91.

Trupovi kunića peru se ručno ili u automatskom uređaju tuševima tako da voda ne prska po prostoriji i da se ne razlijeva po površini poda.

Članak 92.

Oprema koja se upotrebljava na linijama klanja i obrade kunića, po izradi, mjestu i načinu postavljanja, upotrebi i obilježavanju mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

3. Prostorije za obradu želudaca i crijeva

Članak 93.

Prostorije za obradu želudaca i crijeva moraju biti građevinski izdvojene od prostorija za klanje životinja i ostalih proizvodnih prostorija s kojima su funkcionalno-tehnološki povezane.

Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju imati ventilacijski sustav radi sprečavanja širenja neugodnih mirisa i odvoda pare.

Ovisno o kapacitetu obrade, prostorije moraju imati dovoljan broj priključaka za hladnu i toplu vodu. Ako se priključci ili izlazne cijevi za vodu nalaze ispod razine vode u posudama ili se upotrebljavaju za pražnjenje i ispiranje pojedinih dijelova digestivnog trakta, moraju imati ugrađene ventile protiv povratne sifonaže.

Kanalizacijski sustav u prostorijama za obradu želudaca i crijeva mora udovoljavati uvjetima iz članka 17. ovog pravilnika.

Članak 94

Za obradu govedih predželudaca upotrebljava se oprema izrađena od nerđajućeg ćelika, postavljena u izdvojeni dio prostorije za obradu želudaca i crijeva ili u posebnu prostoriju. Opremu čini: stol za prihvat trbušnih organa, uređaj za pražnjenje, uređaj za pranje i čišćenje, stalak s kukama za veterinarsko-sanitarni pregled, uređaj za toplinsku obradu te druga oprema koja se upotrebljava pri obradi i preradi predželudaca.

Na stolu za prihvat trbušnih organa mora se nalaziti pokretna prihvatna posuda s dizalicom ili prihvatna iskliznica.

Iznad stola za prihvat trbušnih organa moraju biti postavljeni dovodi hladne i tople vode s ugrađenim kružnim termometrom.

Govedi predželuci prazne se i uređuju za pražnjenje na pokretnoj perforiranoj cijevi, hladnom vodom. Uređaj mora biti postavljen iza stola za prihvat trbušnih organa i mora imati uređeni kanalizacijski prostor i zaštitne zidove koji onemogućavaju prskanje vode i sadržaja predželudaca. On mora imati mehanički sustav za sprečavanje povratka neugodnih mirisa iz odvodnih cijevi.

Sadržaj iz uređaja za pražnjenje može se odstraniti pneumatskim sustavom, hidrauličnim crpkama ili kanalima s gravitacijskim padom.

Uređaj za pranje i čišćenje predželudaca (reuma i retikuluma) nalazi se u neposrednoj blizini uređaja za pražnjenje. On mora biti konstruiran tako da sprečava prskanje vode i da istovremeno osigurava odvod otpadne vode neposredno u kanalizaciju.

U uređaju za pranje i čišćenje mora postojati pokretna cjevasta kupola postavljena na perforiranu cijev za pranje predželudaca. Iznad kupole nalazi se tuš s hladnom vodom.

Mehanizam za pranje stavlja se u pogon nožnom pedalom.

U neposrednoj blizini radnog mjesta postavlja se oprema za pranje ruku, sa sterilizatorom.

Stalak s kukama za veterinarsko-sanitarni pregled opranih i očišćenih predželudaca mora biti izrađen od nerđajućeg ćelika i postavljen u blizini opreme za obradu predželudaca.

Uređaj za toplinsku obradu (šurenje) predželudaca mora biti postavljen u posebnu prostoriju i mora imati posredan odvod otpadnih voda u kanalizaciju i odgovarajući sustav odvoda pare.

Posude i bazeni što se koriste pri obradi i preradi predželudaca moraju biti u skladu sa člankom 23. ovog pravilnika.

Članak 95.

U prostorijama za obradu želudaca i crijeva oprema mora biti postavljena iznad uređenoga kanalizacijskog prostora i povezana s kanalizacijom.

Posude i stolovi što se upotrebljavaju u prostorijama

za obradu želudaca i crijeva moraju udovoljavati uvjetima

propisanim u člancima 23. i 27. ovog pravilnika.

Za konzerviranje crijeva soljenjem i skladištenjem soIjenih crijeva mora se osigurati posebna prostorija s hlađenjem koja je građevinski odvojena od prostorije za obradu želudaca i crijeva.

4. Prostorije za hlađenje i zamrzavanje

Članak 96.

Ovisno o načinu rada, objekt mora imati posebne prostorije ili prostore za hlađenje trupova i polovica, hlađenje unutarnjih organa, pakiranje unutarnjih organa i odvojenih dijelova trupa, hlađenje zadržanih trupova, polovica i organa, zamrzavanje mesa i mesnih proizvoda te skladištenje zamrznutog mesa i mesnih proizvoda.

Prostorije iz stavka 1. ovog članka, osim termoelemenata daljinskog termometra, moraju na pogodnom mjestu imati postavljene kontrolne živine termometre.

U pogledu materijala i načina postavljanja, kolosijeci i nosači kolosijeka u prostorijama za hlađenje i zamrzavanje moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 20. ovog pravilnika.

Ako se za hlađenje upotrebljavaju zmijasti zidni isparivači (mirno hlađenje) ili rashladna oprema za burno hlađenje (unit-cooler), ispod njih moraju biti postavljene posude za odvod vode, izrađene od nepropustljivog i nerđajućeg materijala, koje su preko zatvarača (sifona) neposredno spojene s podnom kanalizacijom. Na izvodnu cijev opreme za burno hlađenje mora se postaviti zaštitna mreža.

Članak 97.

Prostorije za hlađenje trupova i polovica, posebno za svaku vrstu životinja za klanje, moraju biti u blizini prostorija za klanje s kojima su funkcionalno povezane zatvorenim hodnicima.

Ako se za hlađenje trupova ili polovica životinja za klanje koristi protoćni sustav, segmenti u prostoriji za hlađenje moraju biti građevinski odvojeni i moraju imati konvejerski sustav za prijenos polovica odnosno trupova.

Trupovi zaklane peradi mogu se hladiti: u bazenu od nerđajućeg materijala s protoćnim sustavom dovoda hladne vode i posrednim odvodom za kanalizaciju; pod sustavom tuševa iznad uređenoga kanalizacijskog prostora; u struji hladnog zraka i upotreba ukapljenog ugljičnog dioksida ili ukapljenog dušika.

Članak 98.

Trupovi peradi koji se hlade u bazenu moraju se odmah nakon evisceracije dobro oprati izvana i iznutra hladnom vodom pod tlakom.

Za pranje trupova peradi mora se upotrebljavati najmanje:

1. 1,5 l vode po trupu mase do 2,5 kg:

2. 2,5 l vode po trupu mase izmedu 2.5 i 5 kg;

3. 3,5 l vode po trupu mase od 5 kg ili veće.

Hlađenje u bazenu mora udovoljavati ovim zahtjevima

1. trup mora proći kroz jedan bazen ili više bazena s ohlađenom protoćnom vodom;

2. temperatura vode u bazenu ili bazenima, mjerena na mjestima izlaska trupova, ne smije biti viša od +4 oC;

3. minimalni protok vode u tijeku cijelog postupka hlađenja mora iznositi:

- 2.5 l po trupu mase od 2,5 kg ili manje,

- 4 l po trupu mase između 2,5 - 5 kg,

- 6 l po trupu mase od 5 kg ili veće.

Ako ima nekoliko bazena, dovod svježe vode i odvod upotrijebljene vode u svakome pojedinom bazenu mora se regulirati tako da protok vode kroz posljednji bazen nije manj i od :

- 1 l po trupu mase od 2,5 kg ili manje.

- 1,5 l po trupu mase izmedu 2,5 i 5 kg,

- 2 I po trupu masc od 5 kg ili veće:

Voda upotrijebljena za prvo punjenje bazena ne smije se uračunati u ove količine;

4. trupovi ne smiju ostati u prvom dijelu opreme ili prvom bazenu duže od pola sata ili u ostalom dijelu opreme ili drugom bazenu tj. ostalim bazenima duže nego što je tehnološki potrebno;

5. za hlađenje trupova peradi potapanjem u jedan bazen iIi više bazena može se koristiti samo oprema koja mehanički pokreće trupove kroz vodu koja teče u suprotnom smjeru;

6. oprema što se koristi za pranje i hlađenje trupova peradi mora biti opskrbljena kontrolnim uređajima za mjerenje i registriranje;

- potrošnje vode za vrijeme pranja pod tlakom prije potapanja,

- temperature vode u bazenu ili bazenima na mjestima ulaska i izlaska trupova,

- potrošnje vode za vrijeme potapanja,

- broja trupova.

Članak 99.

Unutarnji organi (jezik, srce, jetra, slezena i dr.) i odvojeni dijelovi trupa (glava, rep, salo i dr.) hlade se u posebnoj prostoriji ili izdvojenom prostoru, koji po uređaju i tehničkoj opremljenosti odgovara prostoriji za hlađenje trupova i polovica zaklanih životinja.

Ako se unutarnji organi peradi hlade zajedno s trupovima na konvejerskom sustavu, mora se sprijačiti dodir trupova s posudama u kojima se nalaze unutarnji organi.

Oprema za transport i skladištenje unutarnjih organa ili odvojenih dijelova mora biti izrađena od nerđajućeg materijala.

Unutarnji organi i odvojeni dijelovi trupa moraju se pakirati samo u posebnoj prostoriji koja ima odgovarajuću opremu (stol za pakiranje, vagu i opremu za pranje ruku) i materijal za pakiranje (plastične folije, kartonske kutije i dr.).

Članak 100.

Prostorija za hlađenje zadržanih trupova, polovica i organa, po uređenju i tehničkoj opremljenosti, mora odgovarati prostoriji za hlađenje trupova i polovica zaklanih životinja.

Vrata na prostoriji iz stavka 1. ovog članka moraju biti vidljivo i jasno obilježena oznakom crvene boje - ZADRŽANO - VETERINARSKA INSPEKCIJA. Vrata se moraju zaključavati, a ključ se mora nalaziti kod veterinarskog inspektora.

Članak 101.

Ako se meso i mesni proizvodi zamrzavaju u objektu, mora postojati posebna prostorija odgovarajućeg kapaciteta, u koju se ulazi kroz pretkomoru ili tampon-prostoriju.

Ulazna vrata na pretkomori, na prostoriji za zamrzavanje i na prostoriji za skladištenje mesa i mesnih proizvoda moraju imati vlastiti sustav otapanja.

Za zamrzavanje mesa pakiranog u kartonske kutije ili u drugu vrstu ambalaže, prostorija za zamržavanje mora imati podmetače ili postolja:

Članak 102.

Zamrznuto meso i mesni proizvodi skladište se u prostoriji za skladištenje na podmetače i/ili boks-palete koji su postavljeni na dovoljnoj udaljenosti od površina zidova.

Nepakirano meso skladišti se u posebnu prostoriju, odvojeno od pakiranog mesa odnosno mesnih proizvoda.

U prostoriji za zamrzavanje mesa i mesnih proizvoda ili u prostoriji za skladištenje zamrznutog mesa i mesnih proizvoda mora postojati prostor za smještaj ikričavog mesa, koji je potpuno odvojen od ostalog dijela prostorije rešetkastom ogradom od nerđajućeg materijala koja je postavljena od poda do stropa. Vrata toga ograđenog prostora moraju se zaključavati, a ključ se mora nalaziti kod veterinarskog inspektora.

Članak 103.

Na vanjskim zidovima prostorija navedenih u člancima 101. i 102. ovog pravilnika moraju postojati termostati

- termopisalo za kontinuirano registriranje temperature prostorija.

Termografi iz stavka 1. ovog članka nisu potrebni ako postoji centralno registriranje temperature tih prostorija pomoću termopisala.

5. Prostorija za rasijecanje - četvrtanje polovica

Članak 104.

Ako se u objektu obavlja rasijecanje - četvrtanje polovica ili makrokonfekcija, u neposrednoj blizini prostorija za hlađenje mora postojati posebna prostorija za hlađenje samo u tu svrhu, povezana kolosijecima s drugim prostorijama.

U toj prostoriji moraju postojati: dvovisinski kolosijeci, postolja, umivaonik sa sterilizatorom, električna ili ručna pila i sterilizator za pilu, zidni termometar i termograf odnosno termoelement daljinskog termografa.

6. Prostorija za proizvodnju masti i loja

Članak 105.

U objektu u kojem se proizvodi mast ili loj za javnu potrošnju moraju postojati prostorije za pripremu, topljenje masnog tkiva ili Ioja, prihvat, hlađenje, pakiranje i skladištenje masti ili loja.

Članak 106.

U prostoriji za pripremu masnog tkiva ili loja mora biti postavljena oprema za usitnjavanje masnog tkiva ili loja. Prostorija za topljenje masnog tkiva ili loja mora imati opremu za suho ili vlažno topljenje i za prihvat jestivih proizvoda, opremu za pranje ruku i ventilacijsku opremu.

Radi odvođenja otpadne vode nastale u tijeku tehnoloških postupaka ili pri pranju uređaja i prostorije, mora biti osiguran sustav odvoda odgovarajućeg kapaciteta.

Članak 107.

Prostorija za prihvat, hlađenje i pakiranje masti ili loja mora imati opremu za prihvat i stabiliziranje masti ili loja (bazeni, spremnici s miješalicom i sl.), uređaj za hlađenje i uz-eđaj za pakiranje (za konfekcioniranje ili veleprodaju) i drugu potrebnu tehnološku opremu te opremu za pranje ruku.

Članak 108.

U prostoriji za skladištenje moraju se osigurati rashladni uređaji kojima se omogućuje hlađenje do 10 oC, kontrolni termometri i podmetači na koje se slažu pakirani proizvodi (kartonke, plastične kante, limeni kontejneri i d r.).

7. Prostorije za otpremu mesa

Članak 109.

U objektu u kojem se kolju životinje, rasijecaju trupovi ili četvrtaju polovice mora postojati prostorija za otpremu mesa koja je odvojena od prostorije za otpremu pakiranih proizvoda. Ta prostorija mora imati odgovarajuću opremu: kolosijek za utovar trupova, polovica ili četvrtina, koji se ne križa s putom prijenosa pakiranih proizvoda, utovarnu rampu, koja je opskrbljena zračnom zavjesom i drugom vrstom zaštite protiv ulaska kukaca, glodavaca i neugodnih mirisa (vrata, gumeni ili plastični štitnici i sl.) i opremu za pranje ruku sa sterilizatorom.

Prostorija za otpremu mesa mora biti funkcionalno povezana hodnicima i kolosijecima s ostalim prostorijama za hlađenje trupova, polovica ili četvrtina pripremljenih za utovar i mora imati živin termometar i termograf odnosno termoelement daljinskog termografa.

8. Prostorija za pranje i sanitaciju opreme

Članak 110.

Izgradnja i uređenje prostorija za pranje i sanitaciju opreme moraju biti u skladu sa člankom 33 ovog pravilnika.

9. Prostorije za nejestive proizvode klanja i konfiskat

Članak 111.

Objekti za klanje životinja moraju imati prostorije za sakupljanje i prihvat proizvoda koji nisu upotrebljivi za ljudsku hranu - nejestive proizvode (koža, rogovi, papci, dlaka, kosti i dr.) i prostoriju ili prostor za prihvat konfiskata.

Prostorije iz stavka 1. ovog članka moraju biti potpuno odvojene od proizvodnih prostorija i locirane tako da pri transportu ne dode do križanja putova za jestive proizvode i putova za nejestive proizvode i konfiskat.

Ako se nejestivi proizvodi i konfiskat ne odvoze svakog dana iz objekta, prostorije se moraju zaključavati, moraju biti zaštićene od ulaska kukaca i glodavaca i moraju imati rashladne uređaje koji osiguravaju postizanje i održavanje temperature do +4 oC.

Transport nejestivih proizvoda i konfiskata od mjesta dobivanja do prostorija može se obavljati kanalima s gravitacijskim padom, pneumatskim cjevovodima ili u nepropustljivim posudama.

Kanali s gravitacijskim padom koji se koriste za transport nejestivih proizvoda i konfiskata moraju biti opskrbljeni opremom za sprečavanje povratka neugodnih mirisa.

Prostorija za nejestive proizvode i prostorija za konfiskat moraju biti građevinski konstruirane tako da udovoljavaju uvjetima predviđenim ovim pravilnikom u pogledu opskrbe vodom, kanalizacije i opreme (posude za primanje i prijenos, oprema za pranje ruku itd.).

Prostorija za konfiskat mora imati i priključak za toplu vodu, temperature najmanje 83oC, čiji je dovod opskrbljen kontrolnim kružnim termometrom. U toj prostoriji mora biti postavljena odgovarajuća oprema koja omogućava stalnu i efikasnu dekarakterizaciju konfiskata (karbolna kiselina, metilensko plavilo i sl.).

Ako se nejestivi proizvodi, konfiskat ili sadržaj predželudaca transportiraju pneumatski ili vakuumskim sustavom izvan proizvodnog objekta, prostor za njihov prihvat mora imati spremnik smješten iznad uređene kanalizacijske površine, priključke za hladnu vodu i toplu vodu temperature najmanje 83oC (s ugrađenim kružnim termometrom) i transportno sredstvo u koje se prazni sadržaj spremnika. Transportno sredstvo mora biti zatvoreno i nepropustljivo za vodu i tkivne sokove.

10. Prostorije za veterinarsku inspekciju

Članak 112.

Uređenje prostorija za veterinarsku inspekciju i oprema u tim prostorijama moraju biti u skladu sa člankom 34. ovog pravilnika.

11. Prostorije za pregled mesa na trihinele

Članak 113.

U objektu u kojem se kolju svinje moraju postojati na odgovarajući način opremljene prostorije za pregled mesa na trihinele, ovisno o metodi koja se primjenjuje za pregled.

Prostorije za pregled mesa na trihinele trebaju biti u neposrednoj blizini linije klanja svinja, a mogu biti i u sklopu prostorija za veterinarsku inspekciju.

Te prostorije, po izgradnji i uređenju, moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 18. stavcima 2, 5, 6. i 11. i člancima 31. i 32. ovog pravilnika.

Ako se meso pregledava metodom kompresije, moraju postojati posebne prostorije za prihvat i pripremu uzorka, za pregled uzorka i za pranje i sanitaciju pribora i opreme. Prostorija za pregled uzoraka mora imati potreban broj trihineloskopa i pomoćnu opremu, u skladu s kapacitetom linije klanja svinja.

Ako se meso pregleda metodom umjetne digestije zbirnih uzoraka, mora postojati posebna prostorija za pripremu uzoraka, pranje i sanitaciju pribora i opreme i prostorija za digestiju i pregled. Te prostorije moraju imati potrebnu opremu za pranje i sanitaciju opreme, pripremu, umjetnu probavu i pregled uzoraka pomoću trihineloskopa ili stereomikroskopa, prema kapacitetu klanja svinja.

Za skupljanje ostataka uzoraka mesa mora se osigurati posebna posuda koja se zaključava, s oznakom "Konfiskat".

12. Garderobe i sanitarne prostorije

Članak 114.

Objekt mora imati garderobe i sanitarne prostorije odgovarajućih veličina ovisno o broju osoblja zaposlenog u jednoj smjeni.

Garderobe i sanitarne prostorije moraju biti posebno locirane za osoblje zaposleno:

1. u depou;

2. u proizvodnim prostorijama;

3. na skupljanju i transportu sporednih proizvoda klanja i konfiskata:

4. u službi tehničkog održavanja, službi transporta i u prostorijama za skladištenje;

5. u veterinarskoj inspekciji;

6. u laboratoriju;

7. u upravnoj zgradi.

Izgradnja, uređenje i oprema u garderobama i sanitarnim prostorijama moraju biti u skladu sa člankom 35. ovog pravilnika.

13. Prostorije za odmor i prehranu radnika

Članak 115.

Prostorije za odmor i prehranu radnika moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 35. stavcima 11. i 12. ovog pravilnika.

14. Prostorije za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava

Članak 116.

Objekt odnosno mjesto za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava mora imati:

1. krovnu zaštitu, betonsko ili metalno postolje ili kanal za pranje vozila koji ima kanalizacijski sustav odgovarajućeg kapaciteta;

2. prostoriju za držanje pribora i dezinfekcijskih sredstava;

3. prostoriju u koju je smješten spremnik s dezinfekcijskim sredstvom i crpkom;

4. priključke za hladnu i toplu vodu temperature najmanje 83 oC, ugrađenim termdmetrom na izlaznoj cijevi tople vode;

5. sanitarne prostorije odgovarajuće veličine za potrebe radnika zaposlenih u ovom objektu, ili se te prostorije moraju nalaziti u neposrednoj blizini.

Članak 117.

Objekt za čišćenje, pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz životinja mora biti lociran u nečistom dijelu kruga klaonice, blizu depoa.

Objekt za pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz gotovih - jestivih proizvoda mora biti lociran u čistom dijelu kruga klaonice.

OBJEKTI ZA RASIJECANJE MESA PAPKARA, KOPITARA, PERADI I KUNIĆA

Članak 118.

Objekt za rasijecanje mesa papkara ili kopitara ili peradi ili kunića, ovisno o vrsti mesa koje se rasijeca, načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat mesa;

2. za hlađenje i zamrzavanje mesa;

3, za rasijecanje i obradu mesa;

4. za proizvodnju masti - loja;

5. za pakiranje mesa;

6. za otpremu pakiranog mesa;

7. za pranje i sanitaciju opreme;

8. za veterinarsku inspekciju;

9. za nejestive proizvode i konfiskat;

10. garderbbe i sanitarne prostorije;

11. za odmor i prehranu radnika;

12. za uskladištenje materijala za pakiranje;

13. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Objekti iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje, u skladu s odredbama članaka 5. do 27. i članka 29. do 36. ovog pravilnika.

1. Prostorije za prihvat mesa

Članak 119.

U objektu u kojem se rasijeca ili obrađuje meso mora postojati prostorija za prihvat mesa (trupova, polovica ili četvrtina) i odvojena prostorija za prihvat pakiranih proizvoda. Prostorija za prihvat mesa mora imati: kolosijek za istovar mesa, istovarnu rampu odgovarajuće visine koja je opskrbljena zračnom zavjesom i drugom vrstom zaštite protiv ulaska kukaca, glodavaca i neugodnih mirisa (vrata, gumeni ili plastični štitnici i sl.) i opremu za pranje ruku sa sterilizatorom.

Prostorije iz stavka I. ovog članka moraju biti funkcionalno povezane hodnicima ili kolosijecima s ostalim proizvodnim prostorijama, bez križanje putova nepakiranoga s putovima pakiranog mesa.

2. Prostorije za hlađenje i zamrzavanje mesa

Članak 120.

U pogledu izgradnje, uređenja i opreme prostorije za hlađenje i zamrzavanje moraju biti u skladu sa člancima 96. i 99. i člancima od 100. do 103. ovog pravilnika.

Broj i kapacitet tih prostorija mora biti takav da osigura odvojeno hlađenje, zamrzavanje i skladištenje nepakiranoga i pakiranog mesa.

3. Prostorije za rasijecanje i obradu mesa

Članak 121.

Prostorije za rasijecanje i obradu mesa moraju, po veličini, uređenju i opremi, odgovarati vrsti i načinu proizvodnje i kapacitetu rada.

Najviša dopuštena temperatura zraka u tim prostorijama ne smije premašiti +10 oC.

Za kontrolu i kontinuirano registriranje temperature zraka u prostorijama za rasijecanje moraju biti postavljeni živini termometri i termografi.

Termografi iz prethodnog stavka nisu potrebni ako, postoji centralno registriranje temperature tih prostorija pomoću termopisala.

Uređaji za hlađenje (isparivač i unit-cooleri) ne smiju biti postavljeni iznad radnih površina.

Za pranje ruku i sanitaciju ručnog alata, u neposrednoj blizini radnih mjesta mora biti postavljen dovoljan broj umivaonika i sterilizatora.

Ako se u ovoj prostoriji koristi uređaj za kontinuirano pranje i sanitaciju konvejerskih stolova i/ili pokretnih posuda, mora se osigurati odvod otpadnih voda izravno u kanalizacijski sustav i odgovarajući odvod vodene pare iz uređaja.

4. Prostorije za proizvodnju masti ili loja

Članak 122.

Ako se u objektu proizvode mast, čvarci ili loj, izgradnja, uređenje i oprema prostorija moraju biti u skladu sa člancima 105. do 108. ovog pravilnika.

5. Prostorija za pakiranje mesa

Članak 123.

Prostorija za pakiranje mesa mora, po veličini, uređenju i opremi, odgovarati vrsti i načinu i kapacitetu proizvodnje. Ta prostorija mora biti tehnološki povezana, ali građevinski odvojena od prostorije za rasijecanje i prostorije za primanje i pripremu (formiranje) kartona.

Temperatura zraka u toj prostoriji ne smije premašiti + 10 oC. U prostoriji za pakiranje mora se postaviti oprema za pranje ruku, sterilizatori, radni stolovi, vaga i postolja za zatvorene kartone.

6. Prostorija za otpremu pakiranog mesa

Članak 124.

Izgradnja, uređenje i oprema u prostoriji za otpremu pakiranog mesa moraju biti u skladu sa člankom 109. ovog pravilnika.

7. Prostorija za pranje i sanitaciju opreme

Članak 125.

Izgradnja, uređenje i oprema prostorije za pranje i sanitaciju opreme moraju biti u skladu sa člankom 33. ovog pravilnika.

8. Prostorije za nejestive proizvode i konfiskat

Članak 126.

Izgradnja, uređenje i oprema u prostorijama za nejestive proizvode i konfiskat moraju biti u skladu sa člankom 111. ovog pravilnika.

9. Prostorije za veterinarsku inspekciju

Članak 127.

Prostorije za veterinarsku inspekciju moraju biti izgrađene, uređene i opremljene u skladu sa člankom 34. ovog pravilnika.

10. Garderobe i sanitarne prostorije

Članak 128.

Izgradnja, uređenje i oprema u garderobama i sanitarnim prostorijama moraju biti u skladu sa člankom 35. ovog pravilnika

11. Prostorije za odmor i prehranu radnika

Članak 129.

Prostorije za odmor i prehranu radnika moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 35. stavcima 11. i 12. ovog pravilnika.

12. Prostorije za uskladištenje materijala za pakiranje

Članak 130.

Objekti u kojima se rasijeca i obrađuje meso moraju imati prostorije odgovarajuće veličine za uskladištenje materijala za pakiranje (kartonska ambalaža, papir, plastične folije, posude i sl.).

Prostorije za uskladištenje materijala za pakiranje moraju biti suhe, moraju imati dobru ventilaciju i zaštitu od ulaska kukaca, glodavaca i neugodnih mirisa.

Materijal za pakiranje skladišti se na podmetače ili police odnosno na palete ako se primjenjuje sistem paletizacije. Podmetači, police ili palete moraju biti udaljeni od površina zidova toliko da se omogući nesmetan prolaz i čišćenje. Izmedu redova složenog materijala za pakiranje mora postojati dovoljno širok manipulativni prostor.

Ako se materijal za pakiranje uskladišti na nepokretne podmetače ili police, razmak između podmetača odnosno polica i podne površine mora iznositi najmanje 30 cm.

Ako se radi uskladištenja više vrsta materijala za pakiranje koristi jedna prostorija, materijal za pakiranje mora biti složen odvojeno - prema vrsti materijala.

Materijal za pakiranje mesa (kartonke, plastične vreće, papir i dr.) skladišti se u posebnu prostoriju, građevinski odvojenu od skladišta reprodukcijskog materijala i sl.

U prostorijama za uskladištenje potrebno je stalno i efikasno sprečavati pojavu glodavaca i drugih vrsta štetnika.

13. Prostorije za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava

Članak 131.

Izgradnja, uređenje i oprema u prostorijama za čišćenje i dezinfekciju moraju biti u skladu sa člankom 116. ovog pravilnika.

OBJEKTl ZA OBRADU I RASIJECANJE MESA DIVLJAČI

Članak 132.

Objekt za obradu i rasijecanje mesa divljači, ovisno o vrsti odstrijeljene divljači, načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije:

1. za prihvat odstrijeljene divljači;

2. za primarnu obradu trupova;

3. za zadržano meso i organe;

4. za rasijecanje i obradu mesa;

5 za hlađenje i zamrzavanje mesa;

6. za pakiranje mesa;

7. za otpremu trupova u koži i pakiranog mesa;

8. za sanitaciju opreme;

9 za nejestive proizvode i konfiskat;

10. za veterinarsku inspekciju i pregled mesa na trihine;

11. garderobe i sanitarne prostorije;

12. za uskladištenje materijala za pakiranje;

13. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Objekt iz stavka 1. ovog članka mora udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje u skladu s odredbama članaka od 5. do 27. i članaka 29. do 36. ovog pravilnika.

Članak 133.

Svježe odstrijeljena divljač i ohlađeni ili zamrznuti trupovi divljači prihvačaju se samo u prostoriju odredenu i opremljenu u tu svrhu.

Prostorija za odmrzavanje zamrznutih trupova divljači mora biti opremljena odgovarajučim uređajima i funkcionalno povezana s prostorijom za obradu trupova divljači.

Primarna obrada trupova divljači papkara mora biti odvojena od obrade trupova pernate divljači, ako se obrada obavlja istovremeno.

Ostale proizvodne prostorije iz stavka 1. članka 132. ovog pravilnika moraju udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 96. i 99, člancima 100. do 103, člancima 109. do 117. i člancima 121, 123. i 130. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PRERADU MESA PAPKARA, KOPITARA, PERADI I DIVLJAČI

Članak 134.

Objekt za preradu mesa papkara ili kopitara ili peradi ili divljači, ovisno o vrsti mesa koje se preraduje, načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat mesa;

2. za hlađenje i zamrzavanje mesa;

3. za rasijecanje i obradu mesa;

4. za soljenje i salamurenje;

5. za proizvodnju usitnjenoga i oblikovanog mesa;

6. za proizvodnju kobasica (prema vrstama) i suhomesnatih proizvoda;

7. za proizvodnju polutrajnih i trajnih konzervi i gotovih jela;

8. za proizvodnju masti - loja;

9. za toplinsku obradu i dimljenje;

10. za termostatiranje konzervi;

11. za skladištenje i pakiranje gotovih proizvoda (prema vrstama);

12. za otpremu gotovih proizvoda;

13. za pripremu začina i aditiva;

14. za sanitaciju opreme;

15. za nejestive proizvode i konfiskat;

16. za veterinarsku inspekciju;

17. za laboratorij;

18. garderobe i sanitarne prostorije:

19. za skladištenje začina, aditiva i materijala za pakiranje;

20. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Objekti iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje propisanim u člancima od 5. do 27. i člancima od 29. do 36. ovog pravilnika.

Članak 135.

Prostorije za prihvat, hlađenje i zamrzavanje, rasijecanje i obradu mesa moraju udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 96. i 99, člancima 100. do 103. i člancima od 118. do 121. ovog pravilnika.

Članak 136.

Prostorije za soljenje i salamurenje, prema vrstama i namjeni sirovine, moraju biti građevinski odvojene od ostalih proizvodnih prostorija, ali funkcionalno povezane prema tehnološkom procesu proizvodnje.

Temperatura zraka u prostorijama iz stavka I. ovog članka ne smije premašiti + 10 oC:

Članak 137.

Za proizvodnju kobasica i suhomesnatih proizvoda moraju postojati posebne prostorije. Izgradnja, uređenje i opremljenost tih prostorija ovisi o vrsti proizvoda, a one moraju imati odvojene dijelove za pripremu nadjeva, punjenje omotača i daljnju obradu.

Za proizvodnju trajnih kobasica moraju postojati posebne prostorije za pripremu, obradu i punjenje sirovine i prostorije za dimljenje i zrenje, opskrbljene odgovarajućom opremom.

Članak 138.

Polutrajne konzerve izrađuju se u posebnim prostorijama odvojenim od ostalih proizvodnih prostorija.

Za proizvodnju polutrajnih konzervi moraju postojati tehnološkim redoslijedom funkcionalno povezane prostorije za otkoštavanje i obradu mesa, pripremu i ubrizgavanje salamure i salamurenje te za punjenje i zatvaranje limenki. Temperatura u ovim prostorijama ne smije premašiti + 10 oC.

Članak 139.

Za pranje praznih limenki koristi se protočni uređaj ili uređaj koji radi pomoću zračnog tlaka i vakuuma.

Protoćni uređaj za pranje vodom temperature najmanje 83oC mora imati· kontrolni termometar postavljen na vidljivom mjestu, vlastiti odvod otpadnih voda vezan neposredno za kanalizaciju, mogućnost kontrole funkcioniranja i pranja te odvod pare.

Prazne se limenke mogu čistiti i uređajem koji radi pomoću zračnog tlaka i vakuuma. Za kontrolu funkcioniranja tog uređaja moraju biti postavljeni mjerni instrumenti za registriranje zračnog tlaka i vakuuma. Zrak koji se pod tlakom koristi za mehaničko čišćenje limenki mora prethodno prolaziti kroz odgovarajuće filtere.

Pune i zatvorene limenke peru se toplom vodom u uređaju koji ima vlastiti odvod otpadnih voda vezan neposredno za kanalizaciju, a i odvod pare.

Članak 140.

Za proizvodnju trajnih konzervi i gotovih jela moraju postojati posebne i odvojene prostorije za prethodnu obradu sirovina, punjenje i zatvaranje

Prostorije za obradu i sortiranje svježeg povrća mora ju biti potpuno odvojene od prostorija u kojima se obrađuje ili prerađuje meso.

Članak 141.

Prostorije za bilo koju vrstu toplinske obrade i dimljenje moraju biti građevinski izdvojene od ostalih proizvodnih prostorija i moraju imati ventilacijski sustav.

Uređaji za toplinsku obradu moraju imati dvostruke mjerne instrumente (staklene živine termometre i termografe) za registriranje temperature okoline u kojoj se proizvodi toplinski obraduju. Ako se toplinska obrada izvodi u zatvorenom uređaju (autoklav), on mora imati preljevnu cijev i nivokazno staklo za kontrolu razine vode i autoklavu i zvučni ili vizualni alarmni uređaj za tu kontrolu. Ovi uređaji moraju biti pod stalnom kontrolom veterinarske inspekcije.

Obavljena toplinska obrada polutrajnih i trajnih konzervi kontrolira se primjenom termoreaktivnog papira ili drugim sličnim postupkom.

Konzerve se, nakon toplinske obrade u tijeku transporta i hlađenja ne smiju dirati rukama.

Uređaji za pasterizaciju i sterilizaciju moraju biti posredno vezani za kanalizaciju.

Toplinska obrada sirovina za proizvodnju kuhanih kobasica i gotovih jela mora se obavljati u posebnoj prostoriji odvojenoj od prostorije u kojoj se pasteriziraju ili steriliziraju konzerve.

Trajne kobasice se moraju dimiti odvojeno od drugih vrsta kobasica.

Članak 142.

Prostorije za proizvodnju masti moraju imati potrebne uređaje i opremu, u skladu sa člankom 105. do 108. ovog pravilnika.

Priprema masnog tkiva i skladištenje do topljenja obavlja se u posebnoj prostoriji u kojoj je osigurana temperatura zraka do + 10oC.

Topljenje masnog tkiva obavlja se u posebnoj prostoriji pomoću odgovarajućih uređaja. Ta prostorija mora imati efikasan sustav izmjene zraka i odvoda pare.

Za prihvat masti upotrebljavaju se bazeni odgovarajućeg kapaciteta koji su izrađeni od nerđajućeg materijala.

Mast se hladi pomoću odgovarajućeg uređaja u posebnoj prostoriji u kojoj se, na izdvojenom prostoru, može i pakirati.

Članak 143.

U objektu u kojem se proizvode polutrajne konzerve i trajne konzerve mora se osigurati prostorija za termostatiranje (inkubiranje) konzervi. Dimenzije te prostorije moraju biti takve da mogu primiti najmanje 1% toplinski obrađenih konzervi proizvedenih za 10 dana.

Osjetljivost termostatskog uređaja, koji održava temperaturu u prostorijama iz stavka 1. ovog članka na 37 oC. odnosno 55 o ne smije biti veća od ± 0,50 oC.

Na vanjskom zidu prostorije mora biti postavljen termograf za pračenje temperature u tijeku inkubacijskog testa.

Postolja sa perforiranim policama, na koja se stavljaju uzorci proizvodnih partija konzervi, moraju biti od nerđajućeg materijala.

Vrata prostorije moraju se zaključavati, a ključ se mora nalaziti kod veterinarskog inspektora.

Članak 144.

Gotovi proizvodi, ovisno o vrsti, skladište se u posebne prostorije: za polutrajne konzerve, za trajne konzerve, za polutrajne kobasice i suhomesnate proizvode, za barene i kuhane kobasice, za trajne kobasice i za mast.

U prostorijama za skladištenje i otpremu gotovih proizvoda moraju se osigurati izdvojeni prostori za hlađenje, etiketiranje, pakiranje i uskladištenje pakiranih proizvoda.

Polutrajne konzerve i trajne konzerve, nepakirane ili pakirane u odgovarajuću ambalažu, slažu se na podmetače prema vrsti proizvoda i datumu proizvodnje.

Polutrajne kobasice i suhomesnati proizvodi skladište se na okvire metalne konstrukcije prema vrsti proizvoda i datumu proizvodnje. Ti se proizvodi mogu uskladištiti i prethodno pakirani u plastičnu ambalažu (vakuumiranu ili nevakuumiranu), a zatim u kartonsku ambalažu koja je složena na podmetače ili palete prema vrsti proizvoda i datumu proizvodnje.

Obarene ili kuhane kobasice skladište se na okvire metalne konstrukcije prema vrsti proizvoda i datumu proizvodnje. Ti se proizvodi mogu uskladištiti i pakirani u vakuumiranu plastičnu ambalažu na police ili u posude s metalnim okvirima ili u kartonsku ambalažu koja je složena na podmetače prema vrsti proizvoda i datumu proizvodnje.

Mast se skladišti pakirana u veće ili manje ambalažne jedinice, koje su složene na podmetače prema datumu proizvodnje.

Na izdvojenom prostoru na kojem se etiketiraju i pakiraju gotovi proizvodi mora biti postavljena oprema za pranje ruku.

U prostorijama za uskladištenje i otpremu gotovih proizvoda mora se osigurati odgovarajuća temperatura i ventilacija zraka, a na zidovima mora biti postavljen dovoljan broj živinih termometara.

Članak 145.

Za pripremu i uskladištenje pripremljenih začina, sastojaka salamure i aditiva u objektu mora postojati prostorija ili prostor odgovarajuće veličine.

Pakirane i jasno označene smjese pripremljenih začina i aditiva skladište se na police s metalnim okvirima od nerđajućeg materijala, odvojeno za svaku vrstu proizvoda.

Natrijev nitrit i natrijev nitrat skladište se u zatvorene posude od nerđajućeg materijala koje se drže pod ključem i kontrolom veterinarske inspekcije. U prostoriji za začine i aditive, ovisno o broju zaposlenog osoblja, mora biti postavljen odgovarajući broj opreme za pranje ruku.

Članak 146.

Oprema koja se koristi pri obradi i preradi mesa mora biti izrađena od nerđajućeg materijala, funkcionalna i lako pristupačna za čišćenje, pranje i sanitaciju. Ona mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 19, 22, 24. i 27. i člancima 29. do 32. ovog pravilnika.

Članak 147.

Prostorije za sanitaciju opreme, za nejestive proizvode i konfiskat, za veterinarsku inspekciju, za garderobe i sanitarne prostorije te prostorije za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava po uređenju i opremljenosti, moraju udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 33. do 35. i člancima 111. i 116. ovog pravilnika.

Članak 148.

U objektu u kojem se prerađuju sirovine i proizvodi životinjskog podrijetla koji su namijenjeni ishrani Ijudi moraju se osigurati prostorije za laboratorij, i to

1 za mikrobiološka ispitivanja;

2. za kemijska ispitivanja;

3. za organoleptička ispitivanja;

4. za pripremu i sterilizaciju podloga;

5. za pranje posuda;

6. za ispitivanje varova (šavova) limenki.

U prostorijama iz stavka I. ovog članka moraju se osigurati potrebni uređaji i oprema za kontrolu higijenske ispravnosti i sastava vode, sirovina i gotovih proizvoda.

lznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, objekt u kojem se prerađuju sirovine i proizvodi životinjskog podrijetIa namijenjeni prehrani ljudi, ovisno o vrsti i opsegu pro- izvodnje, za ispitivanje sirovina i gotovih proizvoda može se koristiti uslugama ovlaštenog laboratorija.

OBJEKTI ZA RASIJECANJE RIBE I PRERADU RIBLJEG MESA

Članak 149.

Objekt za rasijecanje ribe i preradu ribljeg mesa, ovisno o načinu i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremIjene prostorije:

1. za prihvat svježe ulovljene ili zamrznute ribe:

2. za obradu i rasijecanje;

3. za konfekcioniranje i pakiranje;

4. za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje;

5. za soljenje i salamurenje;

6. za punjenje, toplinsku obradu i dimljenje;

7. za termostatiranje konzervi;

8. za uskladištenje gotovih proizvoda;

9. za pakiranje i otpremu;

10. za pripremu začina i aditiva;

11. za sanitaciju opreme;

12. za nejestive proizvode i konfiskat;

13. za veterinarsku inspekciju;

14. laboratorij ;

15. garderobe i sanitarne prostorije;

16. za uskladištenje začina, aditiva, ulja i materijala za pakiranje;

17. za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Objekti iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje propisanim u člancima 5. do 27. i člancima 29. do 36. ovog pravilnika.

Članak 150.

Svježe ulovljena ili zamrznuta riba prima se samo u prostoriju određenu za tu svrhu (s vodenim kanalom ili bez njega), u prihvatni bazen ili na pokretnu traku koja ima poseban odvod vode.

Za primarnu obradu morske ribe može se upotrebljavati i tekuća morska voda koja se dovodi i odvodi posebno obilježenim vodovima odnosno kanalima.

Morska se voda mora dovoditi s odgovarajuće dubine (gdje su struje stalne) i dovoljne udaljenosti od obale. U vodotok morske vode, odmah iza mjesta dobivanja, mora biti postavljen plinski klorinator s automatskim dozatorom. Mogu se koristiti i zdenci s morskom vodom, s istim uvjetima za kloriranje vode.

Gotovi se proizvodi skladište u posebne prostorije za polutrajne konzerve, za trajne konzerve i za soljene i sušene proizvode.

Gotovi proizvodi pakiraju se u prostoriji koja mora imati odgovarajući broj opreme za pranje ruku.

U prostoriji za uskladištenje materijala za pakiranje mora biti posebno izdvojen dio za smještaj jestivog ulja i začina pakiranih u veće ambalažne jedinice.

Ulje i začini za dnevnu potrošnju moraju se pripremati u prostoriji koja udovoljava uvjetima propisanim u članku 145. ovog pravilnika.

Uređenje drugih prostorija iz članka 149. ovog pravilnika mora biti u skladu sa člankom 96 i člancima 101. do 103, člancima 111. i 116. i člancima 143. do 146. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA RASIJECANJE I PRERADU RAKOVA, ŠKOLJKI, PUŽEVA I ŽABA

Članak 151.

Objekt za rasijecanje i preradu rakova, školjki, puževa i žaba, ovisno o načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za primanje sirovine, s prihvatnim bazenima, posudama ili drugom odgovarajućom vrstom opreme;

2. za rasijecanje, primarnu obradu i konfekcioniranje;

3. za punjenje i pakiranje;

4. za hlađenje, zamrzavanje i skladištenje;

5. za konzerviranje i toplinsku obradu;

6. za uskladištenje gotovih proizvoda;

7. za pakiranje i otpremu;

8. za sanitaciju opreme;

9. za nejestive proizvode i konfiskat;

10. za veterinarsku inspekciju;

11. garderobe i sanitarne prostorije;

12. za uskladištenje začina i materijala za pakiranje;

13. za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Prostorije iz stavka 1. ovog članka. po uređenju i opremljenosti, moraju udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 5. do 27, člancima 29. do 36, članku 96, člancima 101. do 103. i člancima 111, 116. i 130. ovog pravilnika.

Ako se u objektu izrađuju proizvodi koji se podvrgavaju daljim tehnološkim postupcima. uređenje prostorija i opreme za proizvodnju mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 140, 141. i 144. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PRIPREMU I PRERADU JAJA

Članak 152.

Objekt za pripremu i preradu jaja, ovisno o načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat i uskladištenje jaja;

2. za sortiranje i lampiranje jaja;

3. za razbijanje jaja i skupljanje bjelanjaka i žumanjaka;

4. za skupljanje ili preradu Ijuske;

5. za toplinsku obradu;

6. za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje;

7. za proizvodnju praha;

8. za uskladištenje gotovih proizvoda;

9. za pakiranje i otpremu;

10. za sanitaciju opreme;

11. za veterinarsku inspekciju;

12. laboratorij ;

13. garderobe i sanitarne prostorije;

14. za uskladištenje materijala za pakiranje;

15. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Uređenje i opremljenost prostorija iz stavka I. ovog članka mora biti u skladu sa člancima 5. do 27, člancima 29. do 36, člankom 96, člancima 101. do 103. i člancima 111, 116, 130, 141, 144. i 148. ovog pravilnika.

Članak 153.

Pokraj prostorije ili natkrivenog prostora za prihvat jaja mora se nalaziti prostorija za privremeno uskladištenje prispjelih jaja, čija se temperatura održava do + lO oC.

Prostorija za sortiranje i lampiranje jaja, mora imati opremu kojom se omogućava funkcionalni tijek tehnoloških postupaka.

Prostorija u kojoj se razbijaju (lupaju) jaja, mora imati opremu za ručno ili mehanizirano razbijanje Ijuske jaja izrađenu od nerđajućeg materijala.

Razbijene Ijuske jaja moraju se, sustavom kanala ili na drugi odgovarajući način, odstranjivati iz prostorije za razbijanje jaja i transportirati u posebnu prostoriju za skupljanje razbijene Ijuske ili do mjesta prerade.

Prostorija za skupljanje ljuske mora imati dovod tople i hladne vode, opremu za pranje ruku i kanalizacijski sustav.

Ako u objektu postoji posebna prostorija za preradu Ijuske, ta prostorija mora raspolagati i opremom za sušenje ili usitnjavanje ljuske.

Pasterizacija bjelanjka, i žumanjka i melanža obavlja se u posebnoj prostoriji opremljenoj odgovarajučim uređajima od nerđajućeg ćelika i prema tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezanoj s drugim proizvodnim prostorijama.

Prah od žumanjka i melanža proizvodi se u posebnoj prostoriji u kojoj se nalazi uređaj za uparavanje (sušenje) izrađen od nerđajućeg ćelika.

Ako se prah proizvodi i od bjelanjka, njegova fermentacija se mora obavljati u posebnoj prostoriji u posudama od nerđajućeg materijala.

OBJEKTI ZA OBRADU MLIJEKA I IZRADU MLIJEČNIH PROIZVODA

Članak 154.

Objekti za obradu mlijeka i izradu mliječnih proizvoda, prema vrstama proizvoda. razvrstavaju se za proizvodnju: konzumnog mlijeka, maslaca i vrhnja, fermentiranih proizvoda, mlijeka u prahu; fermentiranih sireva; topljenih sireva i sladoleda.

Objekti iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati općim uvjetima za izgradnju i uređenje u skladu sa člancima 5. do 27. i člancima 29. do 36. ovog pravilnika, a i posebnim uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

Proizvodnja konzumnog miljeka

Članak 155.

Objeki za proizvodnju konzumnog mlijeka (u daljem tekstu: mljekara) mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. Za prihvat mlijeka;

2. Za toplinsku obradu (pasterizaciju i/ili sterilizaciju);

4. za hlađenje i uskladištenje gotovih proizvoda;

5. za pakiranje i otpremu;

6. za sanitaciju opreme i uskladištenje sanitarne ambalaže;

7 za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude - kontenjere;

8. za veterinarsku inspekciju;

9. laboratorij:

10. garderobe i sanitarne prostorije;

11. za uskladištenje malerijala za pakiranje;

12. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Članak 156.

Mjesto za prihvat mlijeka može biti prostorija ili pokriveni prostor koji je opremljen uređajima za prihvat i transport mlijeka. Na mjestu prihvata treba biti osigurana prostorija s opremom za uzimanje uzoraka i veterinarsko-sanitarni pregled uzetih uzoraka.

Ako se veterinarsko-sanitarnim pregledom utvrdi da je mlijeko zdravstveno ispravno i da se može u daljnjem postupku podvrgnuti odgovarajućoj obradi, mora se odmah prebaciti u velike prihvatne posude (spremnike) izrađene od nerđajućeg ćelika iIi plastike.

Mlijeko za koje je utvrđeno da nije higijenski ispravno mora se odmah prebaciti u prihvatne posude za nejestive proizvode i konfiskat.

Cjevovodi za mlijeko namijenjeno daljnjoj obradi i cjevovodi za mlijeko određeno za konfiskat moraju biti odvojeni i jasno označeni.

Sabirni bazeni i spremnici moraju biti izrađeni o nerđajućeg ćelika i postavljeni tako da se spriječi svaka mogućnost kontaminacije mlijeka.

Uređaj za automatsko pranje kanti, boca i druge vrste ambalaže mora se nalaziti u posebnoj prostoriji.

Uređaj za automatsko pranje posuda mora imati sustav hladne vode i sustav tople vode temperature najmanje 83oC, ugrađeni kružni termometar, vlastiti odvod pare i odvod otpadnih voda u kanalizaciju, pokriveni otvor za pristupačnu kontrolu funkcioniranja, pranja i sanitacije te sustav za sušenje posuda s odgovarajučim filterima.

Članak 157.

Prostorije za toplinsku obradu mlijeka (pasterizaciju i sterilizaciju) trebaju biti građevinski odvojene medusobno i od ostalih proizvodnih prostorija, ali funkcionalno povezane, prema tehnološkom redoslijedu, s prostorijom za primanje mlijeka i prostorijom za uskladištenje toplinski obrađenog mlijeka.

U prostoriji za toplinsku obradu mlijeka moraju se nalaziti uređaji za čišćenje mlijeka prije toplinske obrade, uređaji za toplinsku obradu mlijeka, uređaji za hlađenje mlijeka te spremnik za uskladištenje ohlađenoga toplinski obrađenog mlijeka i vrhnja.

Uređaji što se upotrebljavaju za toplinsku obradu mlijeka moraju biti izrađeni od nerđajućeg ćelika i opskrbljeni termografom, staklenim živinim termometrom i uređajem za automatsko reguliranje temperature.

Pasterizatorom se mora osigurati potrebna temperatura i određeno vriieme toplinske obrade za nisku, srednjevisoku ili visoku pasterizaciju. Sterilizatorom se mora osigurati potrebna temperatura i vrijeme sterilizacije.

Mljekara mora raspolagati dovoljnom količinom hladne vode za hlađenje mlijeka nakon toplinske obrade na temperaturi do + 5 oC.

Članak 158.

Spremnici za skladištenje mlijeka moraju biti izrađeni od nerđajućeg ćelika i opremljeni uređajem za miješanje mlijeka i mjerenje količine mlijeka i termometrom.

Ako se svježe i/ili pasterizirano mlijeko skladišti u prostoriji sobne temperature, spremnici za uskladištenje mlijeka moraju imati toplinsku izolaciju kojom se osigurava da se u tijeku 12 sati uskladištenja temperatura ne povisi više od 1 oC. Ako se u istu prostoriju skladišti svježe i pasterizirano mlijeko, spremnici i cjevovodi moraju biti odvojeni i jasno označeni.

Ako se za uskladištenje mlijeka koriste prostorije s rashladnim uređajima, temperatura zraka mora se održavati do + 8 oC.

Prostorija za punjenje i pakiranje mlijeka mora biti opremljena uređajem za automatsko punjenje i zatvaranje. Pokraj te prostorije mora se nalaziti prostorija za pranje povratne ambalaže.

U prostoriji za uskladištenje pasteriziranog mlijeka i vrhnja temperatura mora biti od 0 oC do +8 oC.

Mljekara koja upotrebljava nepovratnu ambalažu mora imati prostoriju za uskladištenje materijala za pakiranje.

Proizvodnja maslaca i vrhnja

Članak 159.

Za proizvodnju maslaca i/ili vrhnja, osim prostorija iz članka 155. ovog pravilnika, mljekara mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezano i tehnički opremljene prostorije:

1, za dobivanje i pasterizaciju vrhnja;

2. za izradu i pakiranje maslaca;

3. za odmrzavanje mašlaca;

4. za uskladištenje gotovih proizvoda.

Dobivanje i pasterizacija vrhnja obavlja se u prostoriji koja udovoljava uvjetima iz članka 157. ovog pravilnika.

U prostoriji za izradu i pakiranje maslaca (maslara) mora biti postavljena ova oprema:

1. uređaj za zrenje vrhnja;

2. bučkalica ili uređaj za kontinuiranu izradu maslaca;

3. uređaj za proizvodnju starter-kultura, ako ne postoji odjel za izradu starter-kultura:

4. posude za transport maslaca;

5. posude za mlačenicu;

G. termometri za kontrolu temperature vrhnja i temperature prostorije;

7. uređaj za transport maslaca;

8. radni stol:

9. automatski uređaj za formiranje i pakiranje maslaca:

10. vaga;

11. kolica ili tekuća vrpca za otpremu sanduka odnosno kutija u hladnjaču.

U prostoriji za uskladištenje maslaca temperatura mora iznositi od -1 oC do + 5 oC ako se maslac skladišti na krače vrijeme, odnosno od -20 oC do -25oC ako se maslac skladišti na duže vrijeme.

Izgradnja i uređenje prostorija za hlađenje i zamrzavanje mora biti u skladu sa člankom 96. i člancima 101. do 103. ovog pravilnika.

Proizvodnja fermentiranih proizvoda

Članak 160.

Za proizvodnju fermentiranih proizvoda (jogurt, voćni jogurt, kefir, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje i dr.), osim prostorija iz članka 155. ovog pravilnika, mljekara mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije :

1. za pasterizaciju, homogenizaciju i hlađenje mlijeka;

2. za punjenje proizvoda;

3. za termostatiranje;

4. za pripremu starter-kultura;

5. za uskladištenje i pripremu materijala za pakiranje;

6. za uskladištenje proizvoda

U prostoriji za pasterizaciju i homogenizaciju moraju biti postavljeni pasterizator s hladnjakom, spremnici, homogenizator i duplikatori za proizvodnju fermentiranih proizvoda.

Za punjenje fermentiranih proizvoda mora biti osiguran automatski uređaj.

Za inkubaciju fermentiranih proizvoda moraju se osigurati prostorije za termostatiranje ili termostatske komore za zrenje pri 40 oC do 45 oC i komore za hlađenje temperature niže od 20 oC. Prostorije za termostatiranje moraju imati termostate, živine termometre i termografe.

Za proizvodnju starter-kultura mogu se upotrebljavati posebni uređaji, izrađeni od nerđajućeg ćelika i opskrbljeni kontrolnim termometrima, ili posude od nerđajućeg materijala smještene u termostatu.

Temperatura prostorije za uskladištenje fermentiranih proizvoda mora biti od 0 oC do +8 oC.

Za proizvodnju aseptičkog jogurta mljekara mora imati uređaj zatvorenog sustava koji omogućava održvanje sterilnih uvjeta u proizvodnji.

Proizvodnja mlijeka u prahu

Članak 161.

Za proizvodnju mlijeka u prahu mljekara mora imati prostoriju za uparavanje (sušenje) mlijeka i prostoriju za pakiranje i uskladištenje mlijeka u prahu.

Ako se proizvodi i kondenzirano i evaporirano mlijeko, mljekara mora imati prema tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije;

1. za kondenziranje, evaporizaciju i punjenje proizvoda i proizvodnju šećernog sirupa;

2. za sterilizaciju;

3. za termoststiranje konzervi;

4. pa pranje limenki;

5. za pakiranje i uskladištenje gotovih proizvoda;

6. za kontrolu varova (šavova) limenki.

Uređenje prostorija iz stavka 2. ovog članka mora biti i u skladu sa člancima 139, 143, 14, 148. i 157. ovog pravilnika.

Proizvodnja fermentiranih sireva

Članak 162.

Objekt za proizvodnju sira, osim prostorija za prihvat mlijeka, laboratorija, prostorije za veterinarsku inspekciju, prostorije za pripremu kultura za podsiravanje, prostorije za uskladištenje materijala za pakiranje, garderoba i sanitarnih prostorija, mora imati prema tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije:

1. za toplinsku obradu i pripremu mlijeka, vrhnja i surutke;

2. za izradu sira;

3. za soljenje sira;

4. za sušenje sira;

5. za zrenje sira;

6. za uskladištenje, pakiranje i otpremu proizvoda;

7. za pranje i sanitaciju opreme.

Prostorija za toplinsku obradu i pripremu mlijeka, vrhnja i surutke mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 157. ovog pravilnika.

U prostoriji za izradu sira mora biti postavljen odgovarajući broj termometara i higrometara te potrebna oprema izrađena od nerđajućeg materijala.

U prostoriji za soljenje sira bazeni moraju biti izrađeni od nerđajućeg materijala i označeni u skladu s uvjetima iz članka 24. ovog pravilnika.

Visina temperature i relativna vlažnost zraka u prostoriji za zrenje sira i prostoriji za uskladištenje, pakiranje i otpremu proizvoda moraju biti u skladu s tehnološkim postupkom za proizvodnju pojedinih vrsta sira.

U prostorijama za soljenje, zrenje i uskladištenje sireva moraju biti postavljeni termometri i higrometri.

Objekt mora imati prostoriju za uskladištenje surutke u kojoj su postavljeni oprema za hlađetnje surutke, bazen ili spremnik za surutku i crpke za surutku.

Objekt mora imsti posebnu prostoriju za pranje i sušenje opreme i platna.

Proizvodnja topljenih sireva

Članak 163.

Objekt za proizvodnju topljenog sira mora biti odvojen od ostalog dijela mljekare i mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije:

1. za prihvat sirovine;

2. za čišćenje i pripremu sirovine;

3. za topljenje sira;

4. za pakiranje topljenog sira;

5. za hlađenje i skladištenje topljenog sira;

6. za uskladištenje aditiva i materijala za pakiranje;

7. za nejestive prolzvode i konfiskat.

Prostorija za čišćenje i pripremu sirovine mora imati radne stolove, bazene, vagu i opremu za transport sirovine do uređaja za usitnjavanje.

U prostoriji za topljenje sira mora biti postavljen uređaj za topljenje izrađen od nerđajućeg čelika i opremljen živinim termometrom i termografom.

U prostoriji za pakiranje topljenog sira mora biti automatski uređaj za formiranje i pakiranje topljenog sira.

Objekt za proizvodnju topljenog sira mora imati prostorije za hlađenje i uskladištenje topljenog sira pri temperaturi od 0 oC do +2 oC.

Proizvodnja sladoleda

Članak 164.

Objekt za proizvodnju sladoleda (mliječnoga, voćnoga, krema sladoleda itd.) mora imati prema tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije:

1. za toplinsku pripremu sladoledne mase;

2. za zrenje sladoledne mase;

3. za zamrzavanje i pakiranje sladoleda;

4. za uskladištenje i otpremu proizvoda.

Otprema u prostoriji za toplinsku pripremu sladoledne mase i u prostoriji za zrenje sladoledne mase mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 19, 23, 27. i 29. ovoga pravilnika.

Uređaji za pasterizaciju i hlađenje sladoledne mase moraju biti opskrbljeni mjernim instrumentima što su propisani u članku 157. stavku 3. i 4. ovog pravilnika.

Oprema u prostoriji za zamrzavanje i pakiranje sladoleda mora udovoljavati uvjetima iz članka 19. ovog pravilnika.

Članak 165.

Za uskladištenje tekućih i krutih sastojaka sladoleda objekt mora imati prostorije:

1. za uskladištenje krutih sastojaka sladoleda (šećer, mlijeko u prahu, stabilizatori, emulgatori, čokolada, arome, paste i sl.);

2 za uskladištenje tekućih sastojaka sladoleda (pasterizirano mlijeko, vrhnje, sirup i dr);

3. za hlađenje;

4. za uskladištenje materijala za pakiranje;

5. za formiranje ambalaže;

6. za pripremu čokolade i dodataka.

Članak 166.

Sve prostorije za hlađenje mlijeka i mliječnih proizvoda moraju, po veličini, odgovarati kapacitenma namjene, a izgradnja i uređenje tih prostorija mora udovoljavati uvjetima iz članka 96. i članka 101. do 103. ovog pravilnika.

Članak 167.

Gotovi proizvodi skladište se u prostorije koje su funkcionalno povezane s drugim proizvodnim prostorijama i s mjestom za otpremu gotovih proizvoda. Uređenje prostorija za uskladištenje mora odgovarati namjeni odnosno vrsti proizvoda koji se skladište, u skladu s uvjetima propisanim u članku 144. stavku 8. ovog pravilnika.

Članak 168.

Mljekara u kojoj se proizvode različite vrste mliječnih proizvoda mora imati pogodno lociranu prostoriju (ili prostorije) odgovarajuće veličine za uskladištenje i pripremu začina i drugih vrsta dodataka.

Aditivi kemijske prirode (boje, aromatične tvari, stabilizatori i sl.) moraju se uskladištiti u posebnu prostoriju. Uređenje te prostorije i uvjeti rada u njoj moraju biti u skladu sa člankom 145. ovog pravilnika.

Suhi plodovi (orasi, bademi i sl.), kava, kakao i drugi dodaci moraju se uskladištiti u posebnu i suhu prostoriju zaštićenu od kukaca i glodavaca, prašine i izravne svjetlosti.

Svježe voće i povrće skladišti se u posebnu i rashlađenu prostoriju. Mesni proizvodi i druge namirnice životinjskog podrijetla skladište se u prostorije koje su u skladu sa člankom 144. i 145. ovog pravilnika.

Članak 469.

Za smještaj uvjetno higijenski ispravnih proizvoda mora postojati posebna prostorija s rashladnom i drugom odgovarajućom opremom.

Prostorija za osposobljavanje uvjetno higijenski ispravnih proizvoda mora biti funkcionalno povezana s prostorijom iz stavka 1. ovog članka i opremljena potrebnim uređajima.

Izgradnja i uređenje prostorije za skupljanje nejestivih proizvoda i konfiskata mora biti u skladu sa člankom 111. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA OBRADU, PRERADU I USKLADIŠTENJE MEDA

Članak 170.

Objekt za obradu, preradu i uskladištenje meda i drugih jestivih proizvoda koji za osnovu imaju med mora imati, prema načinu rada i vrsti proizvodnje, po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat sirovine;

2. za obradu, preradu i punjenje;

3. za uskladištenje i otpremu gotovih proizvoda;

4. za sanitaciju opreme i skladištenje sanitarne ambalaže:

5. za veterinaršku inspekciju;

6. garderobe i sanitarne prostorije;

7. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Uređenje prostorija iz stavka I. ovog članka i oprema koja se upotrebljava pri obradi, preradi i uskladištenju meda, moraju biti u skladu sa člancima 5. do 27. i člancima 29. do 36. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA OBRADU, DORADU, PRERADU I USKLADIŠTENJE CRIJEVA PAPKARA I KOPITARA

Članak 171.

Objekt za obradu, doradu, preradu i uskladištenje crijeva papkara i kopitara, ovisno o načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije;

1. za prihvat sirovine;

2. za obradu, doradu i preradu sirovina;

3. za soljenje ili sušenje;

4. za uskladištenje gotovih proizvoda (prema vrstama procesa proizvodnje);

5. za pakiranje i otpremu;

6. za sanitaciju otpreme;

7. za nejestive proizvode i konfiskat;

8. za veterinarsku inspekciju;

9. garderobe i sanitarne prostorije;

10. za uskladištenje soli i materijala za pakiranje;

11. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Uređenje prostorija iz stavka 1. ovog članka i oprema koja se upotrebljava pri obradi, doradi, preradi i uskladištenju crijeva, moraju biti u skladu sa člancima 5. do 27, člancima 29. do 36. i člancima 93, 95, 111,116. i 130. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU OVITAKA ZA KOBASICE OD SIROVINA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 172.

Objekt za izradu ovitaka za kobasice i drugih vrsta mesnih proizvoda od sirovina životinjskog podrijetla, ovi sno o načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat sirovina;

2. za obradu i preradu sirovina;

3. za formiranje i sušenje;

4. za uskladištenje gotovih proizvoda;

5. za pakiranje i otpremu;

6. za sanitaciju opreme;

7. za nejestive proizvode i konfiskat:

8. za veterinarsku inspekciju:

9. garderobe i sanitarne prostorije;

10. za uskladištenje materijala za pakiranje;

11. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava Uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka mora biti u skladu sa člancima od 5. do 27 člancima 29. do 36. i člancima 11 I. 116. i 130. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU SIRILA

Članak 173.

Objekt za preradu sirišta i proizvodnju sirila, ovisno o načinu rada i vrsti prizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat i uskladištenje sirovina;

2. obradu sirišta;

3. za sušenje sirišta i izradu sirila;

4. za pakiranje, uskladištenje i otpremu proizvoda;

5. za sanitaciju opreme;

6. za nejestive proizvode i konfiskat;

7. za veterinarsku inspekciju;

8. za garderobe i sanitarne prostorije;

9. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka mora biti u skladu sa člancima 5. do 27, člancima od 29. do 36. i člancima 93, 95, 111. i 130. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA HLAÐENJE ZAMRZAVANJE I USKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 174.

Objekt za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, ovisno o načinu rada i vrsti proizvodnje, mora imati po tehnološkom redoslijedu funkcionalno povezane i tehnički opremljene ove prostorije:

1. za prihvat sirovina;

2. za hlađenje;

3. za zamrzavanje;

4. za zadržano meso ili proizvod;

5. za uskladištenje zamrznutih proizvoda;

6. za pakiranje i otpremu;

7. za sanitaciju opreme;

8. za nejestive proizvode i konfiskat;

9. za veterinarsku inspekciju;

10. garderobe i sanitarne prostorije;

11. za uskladištenje materijala za pakiranje;

12. za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih srdstva.

Članak 175.

Zamrznuti pakirani i nepakirani proizvodi moraju se skladištiti odvojeno.

Članak 176.

Na vanjskim zidovima prostorija za zamrzavanje i uskladištenje zamrznutih proizvoda moraju postojati termografi. Oni nisu potrebni ako postoji centralno registriranje temperature ovih prostorija pomoću termopisala.

Članak 177.

Uređenje i oprema u prostorijama iz članka 174. ovog pravilnika moraju biti u skladu sa člancima 5. do 24. člancima 28. do 36, člankom 96, člancima 100. do 103. i člancima 111, 116. 119. i 130. ovog pravilnika.

IV. OBRTNIČKI OBJEKTI

Članak 178.

Obrtnički objekti iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovog pravilnika razvrstavaju se na objekte:

1. za klanje životinja;

2. za rasijecanje i obradu mesa;

3. za obradu i rasijecanje mesa divljači;

4. za preradu mesa i izradu mesnih proizvoda;

5. za rasijecanje i preradu ribljeg mesa;

6. za rasijecanje i preradu rakova, školjki, puževa i žaba;

7. za pripremu i preradu jaja;

8. za obradu i preradu mlijeka;

9. za preradu i uskladištenje meda;

10. za obradu, doradu, preradu i uskladištenje crijeva papkara i kopitara;

11. za proizvodnju sirila;

12. za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani Ijudi.

Članak 179.

Objekti iz članka 178. ovog pravilnika, osim općim uvjetima utvrđenim u člancima od 5. do 36 ovog pravilnika, moraju udovoljavati i posebnim uvjetima propisanim ovim

pravilnikom.

OBJEKTI ZA KLANJE ŽIVOTINJA

Članak 180.

Objekti za klanje životinja, ovisno o vrsti životinja za klanje, načinu rada i vrsti proizvodnje, moraju imati:

1. prostorije za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje;

2. prostorije za klanje životinja (papkara, kopitara, peradi i kunića);

3. prostorije za obradu želudaca i crijeva;

4. prostorije za hlađenje ili zamrzavanje (ili uređaje od govarajućeg kapaciteta);

5. prostorije za topljenje masnog tkiva i loja i osposobljavanje uvjetno higijenski ispravnog mesa kuhanjem;

6. prostorije za nejestive proizvode i konfiskat (ili kontejnere za prihvat nejestivih proizvoda i konfiskata);

7. prostorije za veterinarsku inspekciju i pregled mesa na trihinele;

8. garderobe i sanitarne prostorije;

9. mjesto i uređaj za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost ovih prostorija moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 181.

Prostorije za prihvat i privremeni smještaj životinja za klanje odnosno depo mora imati rampu za istovar životinja, prostoriju za smještaj životinja i prostoriju za smještaj bolesnih odnosno na oboljenje sumnjivih životinja prema kapacitetu klanja.

Uređenje prostorija iz stavka 1 ovog članka mora biti u skladu sa člankom 43. ovog pravilnika.

Članak 182.

Prostorija za klanje životinja mora imati: pribor za omamljivanje; bazen za šurenje ili opremu za skidanje kože; viseći kolosijek; ručnu ili električnu dizalicu; opremu za klanje i obradu životinja; kuke za ovješenje trupova, polovica ili četvrtina - prema vrstama životinja; kolica za prihvat i pregled želudaca i crijeva; posude za jestive proizvode; posude za nejestive proizvode i konfiskat; opremu za pranje ruku i uređaj za sanitaciju ručnog alata.

Više vrsta životinja može se klati u jednoj prostoriji, na jednoj liniji, samo u različito vrijeme.

Članak 183.

Prostorija za obradu želudaca i crijeva mora imati: opremu za prihvat i obradu želudaca i crijeva i opremu za odstranjivanje sadržaja, dovod tople i hladne vode, opremu za pranje ruku i sanitaciju alata, opremu za toplinsku obradu želudaca i ventilacijski uređaj.

Uređenje i oprema iz stavka 1. ovog članka moraju biti u skladu sa člancima 93. i 84. ovog pravilnika.

Članak 184.

Prostorije za hlađenje ili zamrzavanje moraju biti opremljene i uređene prema člancima 96. do 103. ovog pravilnika.

Za hlađenje mesa mogu se upotrebljavati i uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, prema namjeni i kapacitetu klanja, koji su smješteni u posebnu prostoriju.

Ako objekt raspolaže prostorijom za hlađenje, u jednom dijelu te prostorije mora postojati odvojen i ograđen prostor za zadržano meso koji se može zaključati. Ako se za hleđenje upotrebljavaju hladnjaci, mora postojati poseban uređaj za hlađenje zadržanog mesa.

Članak 185.

Prostorija za topljenje masnog tkiva i osposobljavanje uvjetno upotrebljivog mesa mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 105. ovog pravilnika.

Članak 186.

Prostorija za nejestive proizvode (sporedne proizvode klanja) i konfiskat treba biti u skladu s kapacitetima klanja i mora biti uređena i opremljena prema članku 111. ovog pravilnika.

Nejestivi proizvodi i konfiskat mogu se skupljati i u posude (kontejnere) koji se nalaze u nečistom dijelu kruga objekta i mogu se zaključavati.

Članak 187.

Prostorija za veterinarsku inspekciju i pregled mesa na trihine mora imati sve potrebne uvjete i opremu za rad veterinarskog inspektora i uređaj i pribor za obavljanje pregleda mesa na trihine te opremu za pranje i sanitaciju.

Članak 188.

Garderobe i sanitarne prostorije, prema broju zaposlenog osoblja, moraju udovoljavati uvjetima propisanim u članku 35. ovog pravilnika.

Članak 189.

Za pranje, čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava mora postojati posebno izdvojeno i uređeno mjesto i uređaj odnosno oprema za pranje.

Članak 190.

Objekt za klanje peradi, osim općim uvjetima za izgradnju i uređenje, mora udovoljavati uvjetima propisanim u članku 180. ovog pravilnika, izuzevši prostorije za obradu želudaca i crijeva, topljenje masnog tkiva i loja i pregled mesa na trihine.

Omamljivanje, klanje i obrada zaklane peradi moraju biti u skladu s odredbama članaka 76. do 85. ovog pravilnika.

Članak 191.

Objekt za klanje kunića, osim općim uvjetima za izgradnju i uređenje, mora udovoljavati uvjetima propisanima u članku 180. ovog pravilnika, izuzevši prostorije za obradu želudaca i crijeva, topljenje masnog tkiva i loja i pregled mesa na trihine.

Kunići se mogu klati i na liniji klanja i obrade peradi, samo u različito vrijeme.

Omamljivanje, klanje i obrada zaklanih kunića moraju biti u skladu s odredbama članaka 88. do 92. ovog pravilnika.

Članak 192.

Objekt za klanje kopitara, osim općim uvjetima za izgradnju i uređenje, mora udovoljavati i uvjetima prqpisanim u članku 180. ovog pravilnika, izuzevši prostorije za pregled mesa na trihinele.

Klanje kopitara, rasijecanje i obrada mesa i izrada mesnih proizvoda kopitara mora se obavljati u posebnom objektu.

Omamljivanje, klanje i obrada zaklanih kopitara mora biti u skladu s odredbama članaka 50. do 58. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA RASIJECANJE I OBRADU MESA

Članak 193.

Objekt za rasijecanje i obradu mesa, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat mesa;

2. za rasijecanje i obradu;

3. za hlađenje ili zamrzavanje ili uređaje za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta;

4. za pakiranje mesa;

5. za nejestive proizvode i konfiskat (ili kontejnere za prihvat nejestivih proizvoda i konfiskata):

6. za veterinarsku inspekciju;

7. garderobe i sanitarne prostorije;

8. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 194.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz članka 193. ovog pravilnika mora odgovarati uvjetima propisanim u člancima 34, 35. i 96, člancima 101. do 103. i člancima 111, 119, 121, 123. i 130. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA OBRADU I RASIJECANJE MESA DIVLJAČI

Članak 195.

Objekt za obradu i rasijecanje mesa divljači, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat odstrijeljene divljači;

2. za primarnu obradu trupova;

3. za rasijecanje i obradu mesa;

4. za hlađenje i zamrzavanje ili uređaje za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta ;

5. za pakiranje mesa;

6. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

7. za veterinarsku inspekciju i pregled mesa na trihinele;

8. garderobe i sanitarne prostorije;

9. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 196.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 195. ovog pravilnika mora odgovarati uvjetima propisanim u člancima 34, 35. i 96, člancima 101. do 103. i člancima 111, 121, 123, 130. i 133. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PRERADU MESA I IZRADU MESNIH PROIZVODA

Članak 197.

Objekt za preradu mesa i izradu mesnih proizvoda, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat mesa;

2. za hlađenje i zamrzavanje ili uređaje za hlađenje odgovarajućeg kapaciteta;

3. za rasijecanje i obradu;

4. za soljenje i salamurenje:

5. za strojnu obradu i punjenje;

6. za proizvodnju masti ili topljenje loja, toplinsku obradu i dimljenje;

7. za uskladištenje proizvoda;

8. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

9. za veterinarsku inspekciju;

10. garderobe i sanitarne prostorije;

11. za uskladištenje začina, aditiva i reprodukcijskog materijala.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 198.

Prostorija, za primarnje mesa, ovisno u veličini mora biti u skladu sa člankom 119. ovog pravilnika.

Uređenje i opremljenost prostorije za hlađenje i/ili zamrzavanje mora biti u skladu sa člankom 96. i člancima 101. do 103. ovog pravilnika.

Veličina, uređenje i oprema prostorije za rasijecanje i obradu mesa moraju odgovarati vrsti i načinu rada i kapacitetu proizvodnje. Najviša dopuštena temperatura zraka u ovoj prostoriji ne smije premašiti +10oC.

Ako je prostorija iz stavka 3 ovog članka dovoljne veličine, u njoj se može obaviti soljenje i/ili salamurenje mesa, strojna obrada i punjenje. Uredenje i opremljenost ove prostorije ovise o vrsti proizvodnje i kapacitetu, a mora imati odvojene dijelove za rasijecanje i obradu mesa, smještaj posuda za soljenje i/ili salamurenje sirovine, strojnu obradu i/ili pripremu nadjeva, punjenje ovitaka i daljnju obradu.

Prostorija za proizvodnju masti, toplinsku obradu i dimljenje mora imati odvojene dijelove za proizvodnju masti (topljenje masnog tkiva, prihvat i pakiranje), s tim da se pakirana mast može odlagati u skladište gotovih proizvoda, toplinsku obradu (s odgovarajućom opremom) i dimljenje (obarenih, kuhanih ili polutrajnih proizvoda). Trajni se proizvodi moraju dimiti odvojeno od drugih vrsta proizvoda.

Gotovi proizvodi skladište se, ovisno o vrsti, u posebnu prostoriju u kojoj su osigurani odgovarajući higijensko-tehnološki uvjeti (temperatura, ventilacija i dr.).

Za uskladištenje začina, sastojaka salamure, aditiva i reprodukcijskog materijala mora postojati prostorija odgovarajuće veličine u koju se, na izdvojene dijelove odnosno na podmetače i police odlažu ingredijencije salamure, začini, aditivi, reprodukcijski materijal i materijal za palciranje. Natrijev nitrit, natrijev nitrat i polifosfatni preparati čuvaju se u zaključanim posudama pod kontrolom veterinarske inspekcije

Uređenje i opremljenost prostorija za nejestive proizvode i konfiskat te veterinarsku inspekciju, garderoba i sanitarnih prostorija mora biti u skladu sa člancima 34, 35 i 111. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA RASIJECANJE I PRERADU RIBLJEG MESA

Članak 199.

Objekt za rasijecanje i preradu ribljeg mesa, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat svježe ulovljene ili zamrznute ribe;

2 za rasijecanje, obradu i konfekcioniranje;

3. za pakiranje;

4. za hlađenje i zamrzavanje;

5. za soljenje i salamurenje;

6. za punjenje, toplinsku obradu i dimljenje;

7. za termostatiranje konzervi;

8. za uskladištenje gotovih proizvoda;

9. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

10. za veterinarsku inspekciju;

11. garderobe i sanitarne prostorije;

12. za uskladištenje začina, aditiva, ulja i materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 200.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 199. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 34, 35. i 96. člancima 101. do 103. člancima 111,121,123, 130,136, 140,141,143. i 144. i članku 150. stavku 1. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA RASIJECANJE I PRERADU RAKOVA, ŠKOLJKI, PUŽEVA I ŽABA

Članak 201.

Objekt za rasijecanje i preradu rakova, školjki, puževa i žaba, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat sirovine:

2. za rasijecanje, obradu i konfekcioniranje;

3. za hlađenje i zamrzavanje;

4. za punjenje i pakiranje;

5. za konzerviranje i toplinsku obradu;

6. za uskladištenje gotovih proizvoda;

7. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

8. za veterinarsku inspekciju;

9. garderobe i sanitarne prostorije;

10. za uskladištenje začina i materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 202.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 201. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 34, 35. i 96, člancima 101. do 103, člancima 111,121,123,130,140,141. i 145. i članku 150. stavku 1. ovog pravilnika.

OBJEKT ZA PRIPREMU I PRERADU JAJA

Članak 203.

Objekt za prihvat i preradu jaja, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat, sortiranje, lampiranje i privremeno uskladištenje;

2. za razbijanje jaja i skupljanje bjelanjka i žumanjka;

3. za hlađenje i zamrzavanje;

5. za pakiranje i uskladištenje proizvoda;

6. za skupljanje i preradu Ijuske;

7. za veterinarsku inspekciju;

8. garderobe i sanitarne prostorije;

9. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 204.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 203. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 34. 35. i 96, člancima 101. do 103. i člancima 130, 141. i 153. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA OBRADU I PRERADU MLIJEKA

Članak 205.

Objekt za obradu i preradu mlijeka, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat mlijeka, prihvat i sanitaciju posuda;

2. za toplinsku obradu, punjenje i pakiranje;

3. za soljenje ili zrenje ili sušenje ili dimljenje;

4. za uskladištenje proizvoda;

5. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

6. za veterinarsku inspekciju;

7. garderobe i sanitarne prostorije;

8. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, velićina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog pravilnika mora odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 206.

Prostorija za prihvat mlijeka mora biti opremljena odgovarajučim uređajima za prihvat mlijeka i prihvat i sanitaciju posuda. Ako je prostorija dovoljno velika, u odvojenim dijelovima te prostorije može se obaviti, po odredenom tehnološkom redoslijedu, i toplinska obrada, punjenje i pakiranje.

Za izradu fermentiranih proizvoda (kiselog mlijeka, jogurta, sireva i dr.), prema vrsti i kapacitetu proizvodnje mora postojati inkubacijska prostorija (ili termostatski uređaj) za zrenje, prostorija (ili uređaj) za hlađenje, prema zahtjevima tehnoloških postupaka, te prostorija za uskladištenje proizvoda, s odgovarajučim termičkim režimima i potrebnom opremom.

Ako se pri izradi proizvoda koristi dim, prostorija za dimljenje mora biti izdvojena od ostalih proizvodnih prostorija.

Članak 207.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 201. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 34, 35, 111. i 130. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PRERADU I USKLADIŠTENJE MEDA

Članak 208.

Objekt za preradu i uskladištenje meda, prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat meda, prihvat i sanitaciju ambalaže;

2. za preradu, punjenje, pakiranje i uskladištenje proizvoda;

3. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

4. za veterinarsku inspekciju

5. garderobe i sanitarne prostorije.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 209.

Prostorija za prihvat mora biti opremljena odgovarajučim uređajima za primanje meda, prihvat i sanitaciju posuda. Ako je prostorija dovoljno velika, u odvojenim dijelovima te prostorije može se obaviti, po određenom tehnološkom redoslijedu, prerada i punjenje.

Gotovi proizvodi skladište se u posebnu prostoriju (ili komoru) s odgovarajučim termičkim režimom i potrebnom opremom.

Članak 210.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 206. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 34. 35. i 111. ovog pravilnika.

OBJETI ZA OBRADU, DORADU, PRERADU I USKLADIŠTENJE CRIJEVA PAPKARA I KOPITARA

Članak 211.

Objekt za obradu, doradu, preradu i uskladištenje crijeva papkara i kopitara prema vrsti proizvodnje i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat sirovina, prihvat i sanitaciju ambalaže;

2. za obredu, doradu i preradu;

3. za soljenje i sušenje;

4. za uskladištenje i otpremu proizvoda;

5. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude;

6. za veterinarsku inspekciju;

7. garderobe i sanitarne prostorije;

8. za uskladištenje soli i materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 212.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 211. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 18. do 27, člancima 29. do 36. i člancima 93. i 95. ovog pravilnika.

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU SIRILA

Članak 213.

Objekt za proizvodnju sirila, prema načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat sirovine, prihvat i sanitaciju ambalaže;

2. za obradu sirišta, izradu sirila i pakiranje proizvoda;

3. za nejestive proizvode i konfiskat odnosno zatvorene posude:

4. za veterinarsku inspekciju;

5. garderobe i sanitarne prostorije;

6. za uskladištenje materijala za pakiranje.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju odgovarati vrsti i opsegu proizvodnje.

Članak 214.

Izgradnja, uređenje i opremljenost prostorija iz stavka 1. članka 213. ovog pravilnika mora udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 16. do 27, člancima 29. do 36. i člancima 93. i 95. ovog praviInika.

OBJEKTI ZA HLAÐENJE, ZAMRZAVANJE I USKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENIH PREHRANl LJUDI

Članak 215.

Objekt za hlađenje, zamrzavanje i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, prema vrsti sirovine i načinu rada, mora imati ove prostorije:

1. za prihvat sirovine;

2. za hlađenje;

3 za zadržano meso ili proizvod;

4 za zamrzavanje i uskladištenje zamrznutih proizvoda;

5. za veterinarsku inspekciju;

6. garderobe i sanitarne prostorije.

Tehnološka povezanost, broj, veličina i opremljenost prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati uvjetima propisanim u člancima 34, 35. i 96, člancima 100. do 103. i članku 118. ovog pravilnika.

V. OBJEKTI (PROSTORIJE) U DOMAĆINSTVU

Članak 216.

Objekti (prostorije) u domaćinstvu iz Članka 3. stavka 1 točke 3. ovog pravilnika razvrstavaju se na objekte:

1. za obradu mlijeka i izradu mliječnih proizvoda;

2. za obradu i preradu meda;

3. za sabiranje, sortiranje i pakiranje jaja.

Članak 217.

Objekti (prostorije) u domaćinstvu iz članka 216. ovog pravilnika ne mogu biti u sklopu stambenih prostorija, a ulaz u radne prostorije objekta ne može biti kroz dvorište domaćinstva.

Članak 218.

Objekti (prostorije) u domaćinstvu iz članka 216. ovog pravilnika, ovisno o vrsti i opsegu proizvodnje, moraju imati :

1. zidove i podove izrađene od vodootpornog materijale, svijetle boje i glatkih površina, koji se lako higijenski održavaju;

2. vrata i prozore zaštićene od ulaska kukaca i glodavaca;

3. rasvjetu koja u prostoriji osigurava difuznu i ujednačenu svjetlost odgovarajuće jakosti;

4. opremu od materijala koji ne utjeće štetno na proizvode, koja odgovara tehnologiji proizvodnje i načinu rada i koja se može lako čistiti, prati i sanitirati;

5. uređaj za hlađenje koji omogućava uskladištenje sirovina ili proizvoda na temperaturi do +10 oC;

6. posebno uređeni sanitarni čvor (kupaonicu i zahod) i ormar za radnu odjeću i obuću;

7. higijenski ispravnu vodu i toplu vodu, uređaj za pranje ruku i opremu za pranje i sanitaciju posuda i pribora;

8. neposredan odvod otpadnih voda iz opreme i s podnih površina i uvjete za prihvat otpadnih voda (izravno u kanalizaciju ili septičku jamu);

9. posude (kontejnere) ili posebno zaštićena mjesta za smeće i otpatke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 219.

Postojeći objekti u kojima se kolju životinje, obrađuje, preraduje i skladište proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu potrošnju, za izvoz ili za klanje životinja iz uvoza, moraju udovoljiti uvjetima propisanim ovim pravilnikom u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

U objektima iz stavka 1. ovog članka, koji u zadanom roku od godine dana, ne budu usklađeni s uvjetima koji su propisani ovim pravilnikom, ne može se obavljati klanje životinja, obrada; prerada i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani Ijudi.

Članak 220.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda životinjskog podrijetla ("Službeni list SFRJ", br. 53/89 i "Narodne novine", br. 52/91) i Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice za klanje životinja iz uvoza ("Službeni list SFRJ". br. 53/89 i "Narodne novine", br. 52/81 ).

Članak 221.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/92-01/169

Urbroj : 525-01-92-1

Zagreb, 20. ožujka 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dlpl. ing., v. r


    Obrazac br.1

(Naziv i sjedište objekta)

_________________________________________________________________________________

    UPIS                  VRSTA OBJEKTA

            IZVOZNI OBJEKT         INDUSTR.    OBRTNI. OBJEKT U

    Broj      Regi-          Zemlja -    OBJEKT OBJEKT DOMAČIN.

Datum  i datum tarski OPIS      tržište za koju OPIS      OPIS      OPIS

upisa  rješenja    broj  OBJEKTA je objekt orje. OBJEKTA OBJEKTA OBJEKTA

_________________________________________________________________________________

1    2        3    4        5        6        7        8

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                KONTROLA    BRISANJE

_________________________________________________________________________________

Datum              Datum      Datum      Broj i

kon-      UTVRÐENI    isprav-     brisa-     datum

trolnog     NEDOSTACI    ljanja     nja iz     rješenja    PRIMJEDBA

preg-              nedos-     regis      o

leda              tataka     tra       brisanju

_________________________________________________________________________________

9        10       11       12       13       14

_________________________________________________________________________________

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>