Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 08.04.1992 Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavke 3. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91), generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju oblik, sadržaj i uporaba obrazaca - naloga platnog prometa kojlma se obavljaju sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja u Republici Hrvatskoj.

I. VRSTE, OBLIK I OBILJEŽJA OBRAZACA PLATNOG PROMETA

Članak 2.

Obrasci za obavljanje platnog prometa jesu:

1) Obresci za gotovinska plaćanja:

a) za uplate :

Opća uplatnica - obrazac br. 10

Posebna uplatnica - obrazac br. 11

b) za isplate:

Ček - obrazac br. 20

Uputnica - obrazac br. 25

Uputnica za doznake iz inozemstva - obrazac br. 26

Nalog za gotovinsku isplatu - obrazac br. 28;

2) Obrasci za bezgotovinska plaćanja:

Opći nalog za prijenos - obrazac br. 40

Poseban nalog za prijenos - obrazac br. 41

Nalog za obračun - obrazac br. 42

Nalog za naplatu - obrazac br. 43

Nalog za prijenos s računa - akreditiva - obrazac br. 44

Obračunski ček - obrazac br. 45

Akceptni nalog - obrazac br. 46

Zbrojni nalog za prijenos - obrazac br. 47

Izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos - obrazac br. 48;

3) Interni obrasci Službe:

Zbrojni izvještaj o odobrenju - zaduženju - obrazac br. 49

Izvještaj o odobrenju - zaduženju - obrazac br 49a

Interni nalog za prijenos - obrazac br 50

Izvadak o promjenama i stanju na računu - obrazac br. 51

Teleks nalog;

4) Obrasci za obračun s poštama:

Prijava uplata - obrazac br. 60

Prijava isplata - obrazac br. 65;

5) Ostali obrasci platnog prometa:

Računska knjižica - obrazac br. 82

Nalog za otvaranje akreditiva - obrazac br. 83

Akreditiv - obrazac br. 84

Obrasci platnog prometa navedeni u stavci 1. ovog članka sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 3.

Svi obrasci za obavljanje platnog prometa pravokutnog su oblika dimenzija 170 mm x 102 mm, osim Zbrojnog naloga za prijenos čije su dimenzije 375 mm x 305 mm, Izvatka o promjenama i stanju na računu čije su dimenzije 355 mm x 102 mm, Računske knjižice čije su dimenzije 100 mm x 140 mm i Akreditiva čije su dimenzije 200 mm x 140 mm.

Obrasci platnog prometa tiskaju se na samokopirnom papiru. Zbrojni nalog za prijenos i izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos mogu biti tiskani na sredstvima za automatsku obradu podataka na printerskom papiru pri čemu izgled, bitni elementi i njihov raspored moraju biti sa standardnim oblikom obrasca.

Interni obrasci Službe mogu biti nestandardiziranih dimenzija ako se izdaju na sredstvima za automatsku obradu podataka.

Članak 4.

Kvaliteta papira na kojem se tiskaju obrasci platnog prometa mora omogućiti, pri ručnom ili strojnom popunjavanju, čitak i vidljiv otisak na kopijama kao i lako rukovanje sa svim primjercima obrazaca platnog prometa (razdvajanje, klasiranje, arhiviranje, prijenos podataka na mikrofilm).

Trajnost i čitljivost otiska na svim kopijama mora biti osigurana najmanje 3 godine, pri standardnim smještajnim uvjetima.

Članak 5.

Grafičko-tehnička izrada obrazaca platnog prometa mora osigurati :

- istovremeno popunjavanje svih primjeraka određenog obrasca;

- popunjavanje obrazaca na sredstvima za automatsku obradu podataka;

- povezanost svih primjeraka određenog obrasca (gornjim ili lijevim krajem obrasca);

- povezanost čekova (obr. br. 20 i 45) u čekovne knjižice od 25 komada, s otisnutim serijskim brojevima na svakom obrascu i koricama čekovne knjižice, kao i perforaciju između talona i čeka;

- vizualno razlikovanje pojedinih obrazaca ili primjeraka u odredenim obrascima;

- neprenošenje potpisa nalogodavca na treći primjerak obrasca broj 41 "poseban nalog za prijenos" i drugi primjerak obrasca broj 83 "nalog za otvaranje akreditiva".

Članak 6.

U obrascima platnog prometa za bezgotovinska plaćanja, primjerci koji se odnose na sudionike platnog prometa čiji se račun zadužuje tiskaju se crvenim otiskom, a primjerci koji se odnose na sudionike platnog prometa čiji se račun odobrava tiskaju se crnim otiskom.

Obrasci platnog prometa za gotovinske uplate tiskaju se crnim otiskom, a obrasci za gotovinske isplate crvenim otiskom.

Obrasci platnog prometa za obračun s poštama tiskaju se: Prijava, uplata - crnim otiskom, a Prijava isplata - crvenim otiskom.

Članak 7.

Obrasci platnog prometa tiskaju se na papiru određene boje i to:

- obrasci broj 10, 11, 28, 40, 41, 47, 48, 49, 49a, 51, 60, 65, 83 i 84 tiskaju se na papiru bijele boje;

- obrazac broj 42 tiska se na papiru svijetlozelene boje;

- obrazac broj 43 tiska se na papiru svijetlocrvene boje;

- obrazac broj 44 tiska se na papiru svijetloplave boje;

- obrazac broj 50 tiska se na papiru svijetložute boje;

- prvi primjerak obrasca broj 20 tiska se na papiru bijele boje sa svijetlozelenom osnovom, a drugi primjerak na papiru bijele boje;

- obrasci broj 25 i 26 tiskaju se na papiru bijele boje koji ima osnovu žute boje;

- prvi primjerak obrasca broj 45 tiska se na papiru bijele boje sa svijetloplavom osnovom, a ostali primjerci na papiru bijele boje;

- prvi primjerak obrasca broj 46 tiska se na papiru bijele boje sa svijetlocrvenom osnovom, a ostali primjerci na papiru bijele boje;

- računska knjižica tiska se crnim otiskom, i to: naslovna stranica na punijem - plastificiranom papiru svijetlozelene osnove, a unutarnje stranice na bijelom papiru svijetlozelene osnove s utisnutom rozetom "SDKH" u sredini. Knjižica se tiska sa 20 listova.

Članak 8.

Obrasci platnog prometa za gotovinska plaćanja broj 10, 11, 20, 25, 26 i 28, kao i obrasci broj 45, 46 i 51 imaju na prvom primjerku utisnutu rozetu sa slovima "SDKH".

Članak 9.

Obrasci Ček, Obračunski ček i Akceptni nalog obilježavaju se sedmoznamenkastim serijskim brojem čija je prva brojka "1".

Serije brojeva označavaju se velikim tiskanim slovima po abecednom redu (A, B, C...).

II. SADRŽAJ I UPORABA OBRAZACA

Opća uplatnica - obrazac br.10

Članak 10.

Opća se uplatnica upotrebljava kao gotovinski nalog platnog prometa kad sudionik platnog prometa uplaćuje dnevni utržak u korist svog računa, te kad građani i građanske pravne osobe plaćaju obveze prema imaocima računa u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba).

Opća se uplatnica upotrebljava i kao bezgotovinski nalog platnog prometa pri obračunu bariranih čekova i kad pravna osoba obračunava gotovinske isplate u skladu s propisom kojim se uređuju utvrđivanje blagajničkog maksimuma i plaćanje gotovim novcem.

Članak 11.

Opća uplatnica sadrži:

1 ) broj pošte

2) naziv i adresu uplatioca

3) svrhu doznake

4) broj investicijskog objekta

5) šifru

6) svotu

7) naziv i sjedište primaoca sredstava

8) broj računa primaoca sredstava

9) oznaku načina izvršenja

10) poziv na broj (odobrenje)

11 ) oznaku kontrole

12) mjesto i datum uplate

13) podatke o primitku novca (naplačena naknada, broj dnevnika, žig i potpis).

Članak 12.

Opća uplatnica sastoji se od tri primjerka: priznanice, izvještaja o uplati i izvještaja za arhivu.

Priznanica se vrača uplatiocu kao dokaz o uplati.

Izvještaj o uplati dostavlja se primaocu sredstava kao obavijest o Izvršenoj uplati u korist njegova računa.

Izvještaj za arhivu ostaje u Službi kao dokument na temelju kojega je odobrena uplata navedenom računu.

Posebna uplatnica - obrazac br.11

Članak 13.

Posebna se uplatnica upotrebljava kao gotovinski nalog platnog prometa, za iste namjene kao i opća uplatnica, kad je potrebno dokazati, primaocu sredstava da je uplata izvršena.

Članak 14.

Posebna uplatnica ima isti sadržaj kao i opća uplatnica.

Članak 15.

Posebna uplatnica sastoji se od četiri primjerka: priznanice, izvještaja nadležnom organu, izvještaja o uplati i izvještaja za arhivu.

Priznanica se vrača uplatiocu kao dokaz o uplati.

Izvještaj nadležnom organu, koji je ovjerila Služba, vrača se uplatiocu.

Izvještaj o uplati dostavlja se primaocu sredstava kao obavijest o izvršenoj uplati u korist njegova računa.

Izvještaj za arhivu ostaje u Službi kao dokument na temelju kojega je odobrena uplata navedenom računu.

Ček - obrazac br. 20

Članak 16.

Ček izdaje sudionik platnog prometa - trasant kad na teret svog računa nalaže isplatu određene svote (isplata plaća, podizanje gotovine i dr.) navedenoj osobi ili donosiocu.

Sudionici platnog prometa mogu se koristiti čekom i za bezgotovinska plaćanja, pri čemu se ček mora precrtati dvjema usporednim crtama (barirani ček).

Ako se ček upotrebljava za bezgotovinska plaćanja, imalac čeka podnosi ček na naplatu Službi kod koje se vodi njegov račun, ili Službi kod koje se vodi račun dužnika zajedno s popunjenom općom uplatnicom (obrazac br. 10), koja mora biti precrtana dvjema usporednim crtama, i popisom bariranih čekova, što se podnose na naplatu.

Članak 17.

Ček sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) mjesto i datum izdavanja čeka

3) naziv i sjedište trasanta

4) broj računa trasanta

5) oznaku načina izvršenja

6) poziv na broj (zaduženje)

7) svrhu isplate

8) broj investicijskog objekta

9) šifru

10) svotu

11 ) naredbu trasanta da se navedena svota isplati

12) naziv ili ime remitenta odnosno oznaku da se isplata izvrši donosiocu

13) oznaku kontrole i broj dnevnika

14) pečat i potpis izdavaoca

15) potpis primaoca gotovine.

Elementi dijela čeka koji ostaje u čekovnoj knjižici trasanta (talona) jesu: datum izdavanja, svota, naziv ili ime remitenta i svrha isplate.

Članak 18.

Ček se sastoji od dva primjerka čeka i izvještaja o isplati.

Ček ostaje u Službi kao dokument za zaduženje računa trasanta.

Izvještaj o isplati dostavlja se trasantu kao obavijest o isplati izvršenoj na teret njegova računa.

Uputnica - obrazac br. 25

Članak 19.

Uputnica se upotrebljava kao gotovinski nalog platnog prometa kad sudionik platnog prometa na teret svog računa vrši isplatu određenoj osobi.

Članak 20.

Uputnica sadrži

1) naziv i sjedište jedinice Službe kod koje se vodi račun nalogodavca

2) naziv i sjedište nalogodaaca

3) broj računa nalogodavca

4) oznaku načina izvršenja

5) poziv na broj (zaduženje)

6) mjesec za koji se vrši isplata

7) osnovu isplate

8) broj investicijskog objekta

9) šifru

10) svotu

11) ime primaoca sredstava

12) isplatne uvjete

13) oznaku likvidature

14) podatke o isplati (broj dolaska i broj dnevnika)

15) mjesto i datum isplate

16) potpis primaoca.

Članak 21.

Uputnica se sastoji od tri primjerka: uputnice, izvještaja za arhivu i izvještaju primaocu.

Uputnica je dokument na temelju kojega se isplaćuje određena svota. Primitak sredstava primalac potvrđuje svojim potpisom na određenom mjestu uputnice. Isplaćena uputnica vrača se nalogodavcu.

Izvještaj za arhivu ostaje u Službi kao dokument o izvršenoj isplati.

Izvještaj primaocu uručuje se određenoj ošobi pri isplati.

Uputnica za doznake iz inozemstva - obrazac br. 26

Članak 22.

Uputnica za doznake iz inozemstva je gotovinski nalog platnog prometa koji se upotrebljava kad Narodna banka Hrvatske i banke isplaćuju određenoj osobi protuvrijednost deviza, doznačenih iz inozemstva, u dinarima.

Članak 23.

Uputnica za doznake iz inozemstva ima isti sadržaj kao uputnica iz članka 19. ovog pravilnika.

Članak 24.

Uputnica za doznake iz inozemstva sastoji se od četiri primjerka: uputnice za doznake iz inozemstva, priznanice - povratnice, izvještaja za arhivu i izvještaja primaocu. Uputnica za doznake iz inozemstva je dokument na te melju kojeg se isplaćuje određena svota. Primitak sredstava primalac potvrđuje svojim potpisom na određenom mjestu

Uputnica za doznake iz inozemstva, zajedno s priznanicom - povratnicom, dostavlja se nalogodavcu.

Izvještaj za arhivu ostaje u Službi kao dokument o izvršenoj isplati.

Izvještaj primaocu uručuje se određenoj osobi pri isplati.

Nalog za gotovinsku isplatu - obrazac br. 28

Članak 25.

Nalog za gotovinsku isplatu upotrebljava se pri isplati gotovine na osnovi računskih knjižica, doznaka građanima, sudskih rješenja građanima, obveznica, pri isplati mirovina neposredno preko pošte i sl.

Članak 26.

Nalog za gotovinsku isplatu sadrži

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) broj pošte

3) naziv i sjedište nalogodavca

4) broj računa nalogodavca

5) oznaku načina izvršenja

6) poziv na broj (zaduženje)

7) svrhu isplate

8) broj investicijskog objekta

9) šifru

10) ime primaoca sredstava

11 ) svotu

12) potpis primaoea

13) mjesto i datum isplate

14) oznaku kontrole

15) broj dnevnika

16) pečat i potpis nalogodavca.

Članak 27.

Nalog za gotovinsku isplatu sastoji se od dva primjerka: naloga za gotovinsku isplatu i izvještaja o isplati gotovine.

Nalog za gotovinsku isplatu primalac potpisuje na određenom mjestu. Taj primjerak ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa nalogodavca.

Izvještaj o isplati dostavlja se nalogodavcu.

Opći nalog za prijenos - obrazac br. 40

Članak 28.

Opći nalog za prijenos upotrebljava se kad sudionik platnog prometa - nalogodavac nalaže Službi da na teret njegova računa prenese sredstva na račun drugog sudionika. taj se nalog upotrebljava za sva plaćanja kad inicijativu za plaćanje daje dužnik.

Članak 29.

Opći nalog za prijenos sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište nalogodavca

3) broj računa nalogodavca

4) oznaku načina izvršenja

5) poziv na broj (zaduženje)

6) svrhu doznake

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sjedište primaoca sredstava

11) broj računa primaoca sredstava

12) poziv na broj (odobrenje)

13) pečat i potpis nalogodavca

14) oznaku kontrole

15) mjesto i datum izdavanja.

Članak 30.

Opći nalog za prijenos sastoji se od tri primjerka; općeg naloga za prijenos, izvještaja o odobrenju i izvještaja o zaduženju.

Opći nalog za prijenos ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa dužnika odnosno odobrenju računa vjerovnika.

Izvještaj o odobrenju dostavlja se primaocu sredstava. Izvještaj o zaduženju ostaje kod nalogodavca.

Poseban nalog za prijenos - obrazac br. 41

Članak 31.

Poseban nalog za prijenos upotrebljava se za iste namjene kao i opći nalog za prijenos, kad je nalogodavcu potreban jedan primjerak naloga radi dokaza da su sredstva prenesena.

Članak 32.

Poseban nalog za prijenos ima isti sadržaj kao i opći nalog za prijenos.

Članak 33.

Poseban nalog za prijenos sastoji se od četiri primjerka: posebnog naloga za prijenos, izvještaja o odobrenju, izvještaja nadležnom organu i izvještaja o zaduženju.

Poseban nalog za prijenos ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa dužnika i odobrenju računa vjerovnika.

Izvfeštaj o odobrenju dostavlja se primaocu sredstava. Izvještaj nadležnom organu koji je ovjerila Služba, vrača se podnosiocu naloga i služi kao dokaz o izvršenoj uplati.

Izvještaj o zaduženju ostaje kod nalogodavca.

Nalog za obračun - obrazac br. 42

Članak 34.

Nalog za obračun upotrebljava se kad treba izvršiti knjiženje u korist i na teret istog računa kod Službe, na osnovi plaćanja izvršenih prijenosom vrijednosnih papira, plaćanja međusobnih obveza izvršenih prijebojem, te na osnovi drugih plaćanja propisanih zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona.

Članak 35.

Nalog za obračun sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište dužnika

3) broj računa dužnika

4) oznaku načina izvršenja

5) poziv na broj (zaduženje)

6) svrhu obračuna

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sjedište vjerovnika

11 ) broj računa vjerovnika

12) poziv na broj (odobrenje)

13) pečat i potpis nalogodavca

14) oznaku kontrole

15) mjesto i datum izdavanja.

Članak 36

Nalog za obračun sastoji se od tri primjerka: naloga za obračun, izvještaja o odobrenju i izvještaja o zaduženju.

Nalog za obračun ostaje u Službi kao dokument o izvršenom zaduženju i odobrenju određenog računa.

Izvještaj o odobrenju dostavlja se nalogodavcu kao obavijest o izvršenom obračunu u korist i na teret njegova računa.

Izvještaj o zaduženju ostaje kod nalogodavca

Nalog za naplatu - obrazac br. 43

Članak 37.

Nalog za naplatu upotrebljava se kad vjerovnik nalaže Službi da na teret računa dužnika prenese sredstva u korist računa vjerovnika na osnovi naplate vrijednosnih papira i drugim osnovama utvrđenih zakonom ili propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 38.

Nalog za naplatu sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište dužnika

3) broj računa dužnika

4) oznaku načina izvršenja

5) poziv na broj (zaduženje) s) svrhu naplate

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sfedište vjerovnika

11 ) broj računa vjerovnika

12) poziv na broj (odobrenje)

13) pečat i potpis nalogodavca

14) oznaku kontrole

15) mjesto i datum izdavanja.

Članak 39.

Nalog za naplatu sastoji se od tri primjerka: naloga za naplatu, izvještaja o zaduženju i izvještaja o odobrenju.

Nalog za naplatu ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa dužnika i odobrenju računa vjerovnika.

Izvještaj o zaduženju dostavlja se dužniku.

Izvještaj o odobrenju dostavIja se vjerovniku - nalogodavcu.

Nalog za prijenos s računa - akreditiva - obrazac br. 44

Članak 40.

Nalog za prijenos s računa - akreditiva upotrebljava se kad korisnik akreditiva plaća na teret svog računa - otvorenog akreditiva u korist računa drugog sudionika platnog prometa.

Člarkak 41.

Nalog za prijenos s računa - akreditiva sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište dužnika

3) broj računa dužnika

4) oznaku načina izvršenja

5) poziv na broj (zaduženje)

s) svrhu doznake

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sjedište vjerovnika

11) broj računa vjerovnika

12) poziv na broj (odobrenje)

13) pečat i potpis nalogodavca

14) oznaku kontrole

15) mjesto i datum izdavanja.

Članak 42.

Nalog za prijenos s računa - akreditiva sastoji se od tri primjerka: naloga za prijenos s računa - akreditiva, izvještaja o zaduženju i izvještaja o odobrenju.

Nalog za prijenos s računa - akreditiva ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa dužnika i odobrenju računa vjerovnika

Izvještaj o zaduženju dostavlja se dužniku.

Izvještaj o odobrenju dostavlja se vjerovniku.

Obračunski ček - obrazac br. 45

Članak 43.

Obračunski ček upotrebljava se za osiguranje plaćanja odnosno za plaćanje.

Vjerovnik podnosi ček na naplatu, zajedno s popisom čekova, Službi kod koje se vodi račun dužnika.

Članak 44.

Obračunski ček sadrži

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) mjesto i dan izdavanja čeka

3) naziv i sjedište trasanta

4) broj računa trasanta

5) oznaku načina izvršenja

6) poziv na broj (zaduženje)

7) svrhu plaćanja

8) broj investicijskog objekta

9) šifru

10) svotu

11) naziv i sjedište remitenta

12) broj računa remitenta

13) poziv na broj (odobrenje)

14) pečat i potpis podnosioca čeka - remitenta

15) oznaku kontrole

16) pečat i potpis izdavaoca čeka - trasanta.

Elementi dijela obračunskog čeka koji ostaje u čekovnoj knjižici trasanta (talona) jesu: datum izdavanja, svota, naziv remitenta i svrha plaćanja.

Članak 45.

Obračunski ček sastoji se od tri primjerka, i to: obračunskog čeka, izvještaja o isplati i izvještaja o uplati po čeku.

Obračunski ček ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa trasanta i odobrenju računa remitenta.

Izvještaj o isplati dostavlja se trasantu. Izvještaj o uplati po čeku dostavlja se remitentu.

Akceptni nalog - obrazac br. 46

Članak 46.

Akceptni nalog upotrebljava se za osiguravanje plaćanja odnosno za plaćanje o roku dospijeća u skladu sa zakonom.

Akceptni nalog izdaje dužnik i upisuje, osim ostalih elemenata, datum i mjesto izdavanja naloga i datum njegova dospijeća, te ga potpisuje, ovjerava i uručuje vjerovnikik.

Primljeni akceptni nalog vjerovnik potpisuje, ovjerava i podnosi na naplatu jedinici Službe kod koje se vodi račun dužnika neposredno ili preko pošte, najkasnije na dan dospijeća.

Članak 47.

Akceptni nalog sadrži:

1) broj i sjedište jedinice Službe

2) serijski broj akceptnog naloga

3) mjesto i datum izdanja naloga

4) datum dospijeća

5) naziv i sjedište dužnika

6) broj računa dužnika

7) oznaku načina izvršenja

8) poziv na broj (zaduženje)

9) svrhu plaćanja

10) broj investicijskog objekta

11) šifru

12) svotu

13) naziv i sjedište vjerovnika

14) broj računa vjerovnika

15) poziv na broj (odobrenje)

16) potpis i pečat dužnika - akceptanta

17) potpis i pečat podnosioca naloga - vjerovnika

18) datum i sat primitka naloga u jedinici Službe.

Članak 48.

Akceptni nalog sastoji se od tri primjerka: akceptnog naloga, izvještaja o zaduženju i izvještaja o odobrenju.

Akceptni nalog ostaje u Službi, kao dokument o zaduženju računa dužnika odnosno odobrenju računa vjerovnika.

Izvještaj o zaduženju dostavlja se dužniku. Izvještaj o odobrenju dostavlja se vjerovniku.

Zbrojni nalog za prijenos - obrazac br. 47

Članak 49.

Zbrojni nalog za prijenos upotrebljava se kad sudionik platnog prometa - nalogodavac nalaže Službi da na teret njegova računa prenese sredstva na račune više sudionika. Taj se nalog upotrebljava za sva plaćanja kad inicijativu za plaćanje daje dužnik. Nalog može imati više stranica, a tada se svaka stranica mora označiti rednim brojem.

Svaki popunjeni vodoravni red u zbrojnom nalogu za prijenos, označen rednim brojem prema slijedu brojeva, smatra se posebnim nalogom za prijenos.

Sudionik platnog prometa podnosi Službi posebno zbrojni nalog za prijenos za plaćanja sudionicima platnog prometa čiji se računi vode u drugim jedinicama Službe, a posebno zbrojni nalog za plaćanja sudionicima čiji se računi vode u istoj jedinici službe.

Članak 50.

Zbrojni nalog za prijenos sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište nalogodavca

3) broj računa nalogodavca

4) redni broj naloga

5) naziv i sjedište primaoca sredstava

6) svrhu doznake

7) broj računa primaoca sredstava

8) oznaku načina izvršenja

9) broj investicijskog ob)'ekta

10) šifru

11) svotu

12) poziv na broj (zaduženje)

13) poziv na broj (odobrenje)

14) ukupan broj naloga

15) ukupan broj naloga po zbrojnom nalogu

16) ukupnu svotu

17) ukupnu svotu po zbrojnom nalogu

18) oznaku kontrole

19) mjesto i datum izdavanja

20) pečat i potpis nalogodavca.

Članak 51.

Zbrojni nalog za prijenos podnosi se Službi u dva primjerka: zbrojni nalog za prijenos i izvještaj o zaduženju.

Zbrojni nalog za prijenos ostaje u Službi kao dokument o zaduženju računa nalogodavca odnosno odobrenju računa primaoca sredstava.

Izvještaj o zaduženju vrača se nalogodavcu.

Uz zbrojni nalog za prijenos nalogodavac podnosi izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos - obrazac br. 48.

Uz zbrojni nalog za prijenos nalogodavac može podnijeti magnetni nosilac podataka, koji mora sadržavati sve elemente pojedinačnih naloga iz zbrojnog naloga za prijenos. Tada nalogodavac ne podnosi izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos.

Nalogodavac podnosi magnetni nosilac podataka iz stavka 5. ovag članka prema standardima što ih primjenjuje Služba u obradi i prijenosu podataka.

Standarde iz stavka 6. ovog članka Služba mora dostaviti zainteresiranim sudionicima platnog prometa.

Izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos - obrazac br. 48

Članak 52.

Izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos upotrebljava se kad sudionik platnog prometa podnosi Službi zbrojni nalog za prijenos.

Nalogodavac mora za svaki pojedinačni nalog iz zbrojnog naloga za prijenos podnijeti poseban izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos.

Ako nalogodavac uz zbrojni nalog za prijenos podnosi i magnetni nosilac podataka, ne odnosi izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos.

Članak 53.

Izvještaj o odobrenju po zbrojnom dalogu za prijenos sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište nalogodavca

3) broj račna nalogodavca

4) poziv na broj (zaduženje)

5) oznaku načina izvršenja

6) svrhu doznake

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sjedište primaoca sredstava

11) broj računa primaoca sredstava

12) poziv na broj (odobrenje)

13) oznaku kontrole

14) mjesto i datum izdavanja.

Članak 54

Izvještaj o odobrenju po zbrojnom nalogu za prijenos podnosi se Službi u jednom primjerku i dostavlja se sudioniku platnog prometa u čiju su korist sredstva prenesena

Zbrojni izvještaj o odobrenju - zaduženju - obrazac br. 49.

Članak 55.

Ako se podaci s naloga platnog prometa prenose telekomunikacijskim sredstvime i ako se primaju na magnetnim nosiocima podataka, jedinlca Službe koja je primila podatke izdaje zbrojni izvještaj o odobrenju - zaduženju.

U zbrojnom izvještaju o odobrenju - zaduženju sadržani su podaci za pojedinačno primljene naloge odobrenja i zaduženja sa svim elementima iz originalnih naloga.

Članak 56.

Zbrojni izvještaj o odobrenju - zaduženju sadrži

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište primaoca - nalogodavca

3) broj računa primaoca - nalogodavca

4) redni broj naloga

5) svrhu doznake

6) oznaku načina izvršenja

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) poziv na broj (zaduženje)

11) poziv na broj (odobrenje)

12) datum izvršenja naloga

13) podaci za reklamaciju

14) ukupan broj naloga

I 5) ukupnu svotu

16) mjesto i datum

17) oznaku kontrole.

Članak 57.

Zbrojni izvještaj o odobrenju - zaduženju Služba izdaje u jednom primjerku i dostavlja ga sudioniku platnog prometa.

Izvještaj o odobrenju - zaduženju - obrazac br. 49a

Članak 58.

Ovaj nalog izdaje jedinica Službe koja primjenjuje Jedinstveni tehnološki model obrade naloga platnog prometa (u daljnjem tekstu: JTM), na temelju podataka iz dostavljenih joj naloga na izvršenje, za sudionike platnog prometa čiji se računi vode u jedinicama Službe koje nisu uključene u RK mrežu.

Članak 59.

Izvještaj o odobrenju - zaduženju sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište nalogodavca

3) broj računa nalogodavca

4) poziv na broj (zaduženje)

5) oznaku načina izvršenja

6) svrhu doznake

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sjedište primaoca sredstava

11) broj računa primaoca sredstava

12) poziv na broj (odobrenje)

13) mjesto i datum izdavanja.

Članak 60.

Izvještaj o odobrenju - zaduženju Služba inicijative po nalogu za plaćanje izdaje u jednom primjerku i dostavlja ga, u zbrojnom avizu, jedinici Službe izvršenja po nalogu Služba izvršenja dostavlja ovaj nalog sudioniku platnog prometa

Interni nalog za prijenos - obrazac br. 50

Članak 61.

Interni nalog za prijenos upotrebljava se kad Služba zadužuje račun sudionika platnog prometa u skladu sa zakonom, drugim propisima i uputama Službe.

Članak 62.

Interni nalog za prijenos sadrži:

1) naziv i sjedište jedikkice Službe koja je nalog izdala

2) naziv i sjedište sudionika platnog prometa na teret čijeg se računa nalog izvršava

3) broj računa na teret kojega se nalog izvršava

4) oznaku načina izvršenja

5) poziv na broj (zaduženje)

6) svrhu doznake

7) broj investicijskog objekta

8) šifru

9) svotu

10) naziv i sjedište sudionika platnog prometa u korist čijeg se računa nalog izvršava

11) broj računa u korist kojega se nalog izvršava

12) poziv na broj (odobrenje)

13) pečat i potpis nalogodavca

14) oznaku kontrole

15) mjesto i datum.

Članak 63.

Interni nalog za prijenos sastoji se od tri primjerka: internog naloga za prijenos, izvještaja o zaduženju i izvještaja o odobrenju.

Interni nalog za prijenos ostaje u Službi kao dokument o zaduženju određenog računa odnosno o odobrenju drugog računa.

Izvještaj o zaduženju dostavlja se sudioniku platnog prometa čiji je račun zadužen.

Izvještaj o odobrenju dostavlja se primaocu sredstava.

Izvadak o promjenama i stanju na računu - obrazac br. 51.

Članak 64.

Izvadak o promjenama i stanju na računu izdaje jedinica Službe koja primjenjuje JTM.

U izvatku o promjenama i stanju na računu sadržani su podaci za pojedinačno izvršene naloge platnog prometa zaduženja i odobrenja, sa svim elementima iz originalnih naloga, te podaci o ukupnim dnevnim promjenama, prethodnom i novom stanju sredstava na računu za koji se Izvadak izdaje.

Članak 65.

Izvadak o promjenama i stanju na računu sadrži:

1) naziv i sjedište jedinice Službe

2) naziv i sjedište sudionika platnog prometa za kojeg se Izvadak izdaje

3) broj računa sudionika platnog prometa ya kojeg se račun izdaje

4) redni broj izvadtka

5) datum izdavanja izvatka

6) broj pretinca

7) redni broj naloga

8) naziv, sjedište i broj računa korsnika - primaoca sredstava

9) svrhu doznake

10) datum izvršenja naloga u jedinici Službe inicijative

11) podatak za reklamaciju

12) poziv na broj (zaduženje)

13) poziv na broj (odobrenje)

14) svotu - duguje

15) svotu - potražuje

16) ukupni dnevni promet - duguje

17) ukuprki dnevni promet - potražuje

18) prethodno stanje sredslava na računu

19) novo stanje sredstava na računu

20) broj naloga

21) bro) stranice

22) tekst upozorenja "Eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavljaju se Službi najkasnije u roku 8 dana".

Na svakoj stranici Izvatka tiska se najviše 8 naloga, a za svaki nalog podaci se tiskaju u dva reda.

Na zadnjoj stranici iskazuju se podaci: ukupni dnevni promet - dugovni i potražni, prethodno stanje i novo stanje sredstava na računu

Članak 66.

Izvadak o promjenama i stanju na računu Služba izdaje u jednom primjerku i dostavlja ga sudioniku platnog prometa.

Teleks nalog

Članak 67.

Teleks, nalog je interni obrazac platnog prometa. lzdaje ga jedinica Službe kad prenosi podatke s naloga platnog prometa teleksom

Članak 68.

Teleks nalog sadrži ove elemente:

1) naziv i sjedište dužnika

2) broj računa dužnika

3) poziv na broj (zaduženje)

4) svrhu doznake

5) broj investicijskog objekta

6) šifru

7) svotu

8) naziv i sjedište primaoca sredstava

9) broj računa primaoca sredstava

10) poziv na broj (odobrenje)

11) datum izvršenja teleks naloga s računa dužnika

Članak 69.

Teleks nalog se izrađuje u tri primjerka, i to:

- jedan primjerak ostaje u jedinici Službe inicijative,

- dva se primjerka reproduciraju na teleksu u jedinici Službe izvršenja. Jedinica Službe izvršenja jedan primjerak dostavlja primaocu sredstava odnosno imaocu računa koji je zadužen.

Prijava uplata - obrazac br. 60

Clanak 70.

Prijava uplata upotrebljava se za obračun gotovine što ju je pošta ili Služba primila od građana na osnovi poštanskih uputnica, štednih uloga ili drugih uplata Taj se obrazac upotrebljava u poštama i jedinicama Službe.

Članak 71.

Prijava uplata sadrži:

1 ) broj pošte

2) oznaku načina izvršenja

3) šifru

4) naziv pošte odnosno jedinice Službe

5) naziv računa primaoca sredstava

6) broj računa u korist kojega se uplačuje

7) poziv na broj (odobrenje)

8) svotu

9) vrstu uplata

10) broj izvršenih uplata

11) redni broj prijave

12) broj dnevnika

13) mjesto i datum izdavanja

14) pečat i potpis izdavaoca.

Članak 72.

Prijava uplata sastoji se od tri primjerka, i to: prijave uplata, izvještaja o odobrenju i izvještaja za arhivu.

Prijavu uplata jedinica Službe, odnosno pošta koja je primila uplatu, zajedno s pojedinačnim uplatnim dokumentima na osnovi kojih je uplata primljena, dostavlja primaocu sredstava.

Izvještaj o odobrenju dostavlja se primaocu sredstava kao obavijest o izvršenom knjiženju u korist njegova računa.

Izvještaj za arhivu ostaje u Službi kao dokument o odobrenju uplačene svote naznačenom računu odnosno o izvršenom obračunu.

Prijava isplata - obrazac br. 65

Članak 73.

Prijava isplata upotrebljava se za obračun isplaćene gotovine što ju je pošta ili jedinica Službe isplatila na osnovi poštanskih uputnica, štednih uloga građana, međunarodnih poštanskih uputnica i čekova tekućih računa gradana.

Taj se obrazac upotrebljava i kad banka preko svog računa obračunava primljene uplate građana i građanskih pravnih osoba u korist računa sudionika platnog prometa koji se vode kod Službe.

Članak 74.

Prijava isplata sadrži:

1) broj pošte, odnosno banke

2) naziv pošte, odnosno jedinice Službe, odnosno banke

3) šifru

4) naziv računa na teret kojega se isplačuje

5) broj računa na teret kojega se isplačuje

8) poziv na broj (zaduženje)

7) oznaku načina izvršenja

8) svotu

9) vrstu isplata

10) broj izvršenih isplata

11) redni broj prijave

12) broj dnevnika

13) datum izdavanja

14) pečat i potpis pošte, odnosno jedinice Službe, odnosno banke.

Članak 75.

Prijava isplata sastoji se od tri primjerka: prijave isplata, izvještaja o zaduženju i izvještaja za arhivu.

Prijavu isplata jedinica Službe, odnosno pošta koja je izvršila isplatu, zajedno s pojedinačnim isplatnim dokumentima na osnovi kojih je isplata izvršena, dostavlja sudioniku platnog prometa čiji je račun zadužen.

Prijava se isplata, kad banka taj obrazac koristi za obračun primljenih uplata preko svog računa, dostavlja zajedno s ostalim primjercima jedinici Službe kod koje se vodi račun banke.

Izvještaj o zaduženju dostavlja se sudioniku platnog prometa čiji se račun zadužuje, kao obavijest o izvršenom knjiženju na teret njegova računa.

Izvještaj za arhivu ostaje u Službi kao dokument o zaduženju označenog računa odnosno o izvršenom obračunu.

Računska knjižica - obrazac br. 82

Članak 76.

Računska je knjižica obrazac platnog prometa pomoću kojeg sudionici platnog prometa raspolažu s manjim novčanim iznosima (uplate i isplate) preko pošta u mjestima gdje ne postoji jedinica Službe.

Članak 77.

Računska se knjižica sastoji od:

- naslovne stranice

- unutarnje stranice

- više stranica za upisivanje podataka o uplatama i isplatama.

Na naslovnoj stranici upisan je broj knjižice, naziv i sjedište isplatne pošte.

Na unutarnjoj stranici upisan je: broj knjižice, naziv i mjesto vlasnika knjižice, isplatna pošta, pečat i potpis ovlaštenih osoba Službe koja je izdala knjižicu i otisak uputničkog žiga Službe izdavaoca knjižice.

Nalog za otvaranje akreditiva - obrazac br. 83

Članak 78.

Nalog za otvaranje akreditiva je nalog sudionika platnog prometa da se na teret njegova računa otvori akreditiv odredenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 79.

Nalog za otvaranje akreditiva sadrži ove elemente:

1) naziv jedinice Službe kod koje se vodi račun nalogodavca

2) naziv, sjedište i broj računa nalogodavca

3) vrstu akreditiva

4) naziv i mjesto korisnika akreditiva

5) broj računa korisnika akreditiva, ako korisnik akreditiva ima račun

s) svotu

7) rok trajanja akreditiva

e) uvjete prijevremenog gašenja akreditiva

9) uvjete korištenja akreditiva

10) mjesto i datum izdanja

11) pečat i potpis nalogodavca - na prvom primjerku

12) pečat i potpis Službe - na drugom primjerku.

Članak 80.

Nalog za otvaranje akreditiva sastoji se od dva primjerka: naloga za otvaranje akreditiva i izvještaja o otvaranju akreditiva.

Nalog za otvaranje akreditiva ostaje u Službi inicijative kao dokument na osnovi kojeg je olvoren akreditiv.

Izvještaj o otvaranju akreditiva dostavlja se nalogodavcu po akreditivu.

Akreditiv - obrazac br. 84

Članak 81.

Akreditiv je nalog kojim Služba, na zahtjev sudionika platnog prometa, daje na raspolaganje novčana sredstva određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 82.

Akreditiv sadrži:

1) naziv jedinice Službe kod koje se vodi račun nalogo davca

2) broj akreditiva

3) naziv, mjesto i broj računa nalogodavca

4) naziv, mjesto i broj računa korisnika akreditiva

5) vrstu akreditiva

6) svotu

7) rok trajanja akreditiva

8) uvjete prijevremenog gašenja akreditiva

9) uvjete korištenja akreditiva

10) mjesto i datum izdanja

11) pečat i potpis Službe.

Članak 83.

Akreditiv se sastoji od tri primjerka: izvještaja Službi, izvještaja korisniku akreditiva i primjerka za evidenciju.

Primjerci "izvještaj Službi" i "izvještaj korisniku akreditiva" dostavljaju se jedinici Službe kod koje se akreditiv koristi.

Primjerak "za evidenciju" ostaje u jedinici Službe koja je akreditiv otvorila.

Članak 84.

Sudionici platnog prometa koji račune vode u jedinici Službe koja primjenjuje JTM, podnose naloge platnog prometa Službi na izvršenje s ovim primjercima obrazaca

1) Opća uplatnica - obrazac broj 10

- priznanica

- izvještaj za arhivu.

2) Posebna uplatnica - obrazac broj 11

- priznanica

- izvještaj nadležnom organu

- izvještaj za arhivu.

3) Ček - obrazac broj 20

- ček.

4) Uputnica - obrazac broj 25

- uputnica - izvještaj za arhivu

- izvještaj prlmaocu.

5) Uputnica za doznake iz inozemstva

- obrazac broj 26

- uputnica za doznake iz inozemstva - izvještaj za arhivu

- izvještaj primaocu.

6) Nalog za gotovinsku isplatu - obrazac broj 28

- nalog za gotovinsku isplatu

7) Opći nalog za prijenos - obrazac broj 40

- opći nalog za prijenos.

8) Poseban nalog za prijenos - obrazac broj 41

- poseban nalog za prijenos

- izvještaj nadležnom organu.

9) Nalog za obračun - obrazac broj 42

- nalog za obračun

10) Nalog za naplatu - obrazac bro) 43

- nalog za naplatu

11) Nalog za prijenos s računa - akreditiva

- obrazac broj 44

- nalog za prijenos s računa - akreditiva

12) Obračunski ček - obrazac broj 45

- obračunski ček

13) Akceptni nalog - obrazac broj 46

- akceptni nalog

14) Zbrojni nalog za prijenos - obrazac broj 47

- zbrojni nalog za prijenos.

15) Prijava uplata - obrazac broj 60

- izvještaj za arhivu

16) Prijava isplata - obrazac broj 65

- izvještaj za arhivu.

Primjerci obrzaca broj 10 i 11 "priznanica", obrazaca broj 25 i 26 "izvještaj primaocu" i obrazaca 11 i 41 "izvještaj nadležnom organu" uručuju se isplatiocu pri plaćanju odnosno primaocu novca pri isplati

Ostali primjerci naloga platnog prometa ostaju u Službi koja je nalog primila, kao dokumenti o zaduženju i odobrenju određenog računa.

III. POPUNA OBRAZACA PLATNOG PROMETA

Članak 85.

Nalogodavac popunjava sve elemente na obrascu platnog prometa osim elemenata koje popunjava Služba, banka i pošta, a to su: broj pošte,. oznak načina izvršenja, oznaka kontrole - likvidature i elementi o potvrdi primitka odnosno isplate gotovog novca.

Sadržaj pojedinih elemenata upisuje se u prostor koji je na obrascima platnog prometa za te elemente utvrđen.

Brojčane oznake elemenata upisuju se u uokvirene prostore, koji se sastoje od polja, ili od pretpolja i polja. Pretpolje i polje imaju elementi "poziv na broj (zaduženje)",

"poziv na broj (odobrenje)" i "šifra".

U pretpolje elemenata "poziv na broj (zaduženje)" i "poziv na broj (odobrenje)" upisuje se broj osnovnog modela, a u polje - sadržaj tog elementa. U pretpolje elementa "šifra" upisuje se broj vezne oznake, a u polje - šifra novčanih tokova.

Veznu oznaku upisuje nalogodavac. Izuzetno, broj vezne oznake upisuje Služba ako je podnosilac naloga građanin. Služba upisuje i vezne oznake "33" i "88".

Šifru novčanih tokova upisuje Služba. U zbrojni nalog za prijenos, uz koji nalogodavac podnosi magnetni nosilac podataka, šifre novčanih tokova upisuje nalogodavac.

Osnova za upisivanje broja vezne oznake i šifre novčanih tokova je "svrha doznake".

Služba, banka i pošta neće primati na izvršenje naloge platnog prometa koje nije tiskala ovlaštena tiskara i koji su nepravilno popunjeni, nečitljivi, nepotpuni ili na kojima su dopisivani drugi elementi koji nisu propisani.

Nepravilno popunjenim obrascem platnog prometa smatra se obrazac na kojemu pojedini elementi nisu na propisani način upisani u prostore predviđene za njihov upis, ili ako su ti elementi pogrešni.

Nečitljivo popunjenim obrascem platnog prometa smatra se obrazac kojemu elementi nisu čitljivo upisani na svim njegovim primjercima

Nepotpunim obrascem platnog prometa smatra se obrazac na kojemu nisu upisani: naziv, mjesto i broj računa nalogodavca i primaoca sredstava; svota; svrha doznake; vezna oznaka, ako je za tu vrstu plaćanja ovom uputom propisan broj vezne oznake i poziv na broj kada se osnova - dokument (faktura, ugovor, ček, mjenica, rješenje i drugi slični dokumenti) doznačivanja sredstava može numerički označiti.

Članak 86.

U pojedine elemente obrazaca platnog prometa nalogodavci upisuju ove podatke:

1) ispod riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" upisuje se mjesto u kojemu je sjedište jedinice Službe kojoj se nalog podnosi;

2) brojevi računa, što se upisuju u obrazac, moraju odgovarati nazivu sudionika na čiji se teret plaća odnosno nazivu sudionika u čiju se korist sredstva prenose. Pod brojem računa razumijeva se broj koji je sudioniku platnog prometa određen pri prihvačanju zahtjeva za otvaranje računa i koji je upisan u registar imalaca računa kod Službe.

Ako je nakon izdavanja naloga platnog prometa došlo do izmjene broja računa dužnika, nalog se izvršava na teret računa pravnog sljednika dužnika, a ako je izmijenjen račun vjerovnika, nalog se izvršava u korist računa pravnog sljednika tog vjerovnika;

3) svota se ispisuje u hrvatskim dinarima. Ispred svote upisuju se dvije vodoravne paralelne crtice ili zvjezdica, a iza svote se upisuje točka i vodoravna crtica;

4) u uokvireni prostor "ukupno dinara" na zbrojnom nalogu za prijenos upisuje se ukupna svota svih naloga s jedne stranice; a ako zbrojni nalog ima dvije ili više stranica, ukupna svota sa svih stranica upisuje se na njegovoj zadnjoj stranici u uokvireni prostor "ukupno dinara po zbrojnom nalogu" ;

5) u uokvireni prostor "broj investicijskog objekta" upisuje se broj pod kojim se investicijski objekt vodi u Službi;

s) element "svrha doznake" popunjava se opisno, tako da se vidi namjena i osnova doznake sredstava;

7) u pretpolje "šifra" upisuje se dvoznamenkasti broj vezne oznake, koji se utvrđuje na temelju opisa iz elementa "svrha doznake".

Broj vezne oznake, u kombinaciji sa šifrom novčanih tokova, upotrebljava se za tipizirani opis elementa "svrha doznake" što ga Služba unosi u zbrojni izvještaj o odobrenju - zaduženju - obr. br. 49, Izvještaj o odobrenju - zaduženju - obr. br. 49a i Izvadak o promjenama i stanju na računu - obr. br. 51.

Pregled veznih oznaka i objašnjenje za upisivanje brojeva veznih oznaka na naloge platnog prometa dan je u Prilogu br. 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Ako za pojedina plaćanja nije propisan broj vezne oznake, nalogodavac je ne upisuje;

8) a) u uokvireni prostor "poziv na broj (zaduženje)" upisuju se samo brojćane oznake, dopunske informacije za dužnika kad se plaćanje obavlja u ime i za račun druge osobe: plaćanje iz kredita banaka za račun korisnika kredita, plaćanje u ime i za račun građanina s tekućeg računa i drugog računa kod banke i sl.

U ovaj prostor obavezno se unosi broj akreditiva kad se plaća na teret sredstava akreditiva;

b) u uokvireni prostor "poziv na broj (odobrenje)" upisuju se samo brojčane oznake, pobliže objašnjenje osnova doznake sredstava, na primjer: broj fakture kod dužničko-vjerovničkih odnosa, broj ugovora pri plaćanja avansa, serijski broj čeka pri naplati svih vrsta čekova, broj mjenice, broj prodajnog mjesta kad se uplaćuje dnevni utržak, broj police osiguranja i druge dopunske informacije;

c) u pretpolje elementa "poziv na broj (zaduženje)" i "poziv na broj (odobrenje)" upisuje se broj osnovnog modela, osim kad je riječ o modelu bez broja. Pregled osnovnih modela poziva na broj, s objašnjenjem za njihovu uporabu, dan je u Prilogu br. 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Osnovni modeli za upisivanje sadržaja elementa "poziv na boroj", označeni brojevima od 01 do 12 i 55, imaju kontrolni broj kojim se kontrolira dio ili cjelokupni Sadržaj elementa "poziv ne broj". Sadržaj osnovnog modela bez broja nije pod kontrolom kontrolnog broja.

Sudionik platnog prometa mora utvrđivi sadržaj elementa "poziv na broj" koristeći se osnovnim modelima koji imaju kontrolni broj.

Sudionik platnog prometa koristi se osnovnim modelom bez broja za upisivanje sadržaja elementa "poziv na broj" ako se tim sadržajem iskazuje samo datum, broj dokumenata (broj fizičkih jedinica određenog dokumenta - faktura, ugovora, mjenica, polica, rješenja i drugih sličnih dokumenata, redni broj dana u godini, redni broj mjeseci u godini i brojčani izraz postotka.

Broj osnovnog modela i način upisivanja sadržaja u polje "poziv na broj" sudionik platnog prometa saopćuje uplatiocu sredstava u dokumentu koji je osnova za plaćanje ili na drugi prikladan način.

Ako ne postoji podatak koji treba upisati u polje "poziv na broj", nalogodavac u pretpolje upisuje broj osrkovnog modela "99".

Iznimno od odredbi stavka 3. i 4. pod 8c), sudionik platnog prometa na čiji se račun kod Službe sredstva prenose s mnogo naloga platnog prometa može, u suradnji sa Službom, utvrđiti poseban model za upisivanje podataka u element "poziv na broj" i njihovu kontrolu;

d) kontrolni broj izračunava se prema modelu 11, tako što se pojedine znamenke broja za koji se izračunava kontrolni broj množe zdesna ulijevo konstantnim ponderima , (brojevi: 2, 3, 4....n) i zbroj tih umnožaka podijeli brojem 11.

Ostatak pri dijeljenju oduzima se od broja 11 i dobiveni rezultat upisuje kao kontrolni broj (k). Ako je dobiveni rezultat 10 ili 11, kontrolni broj je nula. Za model "12" kontrolni broj se izračunava prema posebnom algoritmu.

Sudionik platnog prometa može, za brojeve do deset tisuća, od jedinice Službe kod koje vodi račun dobiti tablice s utv rđenim kontrolni brojevima.

9) Datum izdavanja naloga mora ·odgovarati datumu predaje naloga Službi, odnosno banci, odnosno pošti, osim kad je riječ o čeku.

Članak 87.

Naloge platnog prometa potpisuju osobe ovlaštene za potpisivanje koje su deponirale potpise kod Službe. Osim potpisa na nalozima mora biti pečat nalogodavca koji je deponiran kod Službe.

Zbrojni nalog za prijenos (obrazac br. 47) ovjerava se potpisima ovlaštenih osoba i pečatom na posljednjoj stranici.

Članak 88.

Nalogodavac podnosi Službi, za dva ili više naloga, i konsignaciju (pojedinačne iznose naloga i njihov zbroj posebno konsignaciju naloga za sudionike platnog prometa kojima se računi vode u istoj jedinici Službe, a posebno konsginaciji naloga za sudionike kojima se računi vode u drugim jedinicama Službe.

Članak 89

Sudionici platnog prometa mogu, bez posebnog odobrenja Službe, ugovarati s ovlaštenom tiskarom naloga platnog prometa da za njihove potrebe unaprijed otiska naziv i broj računa sudionika platnog prometa, u prostoru na nalogu određenom za te elemente.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Uputstvo o obliku, sadržaju i upotrebi jedinstvenih obrazaca za obavljanje poslova platnog prometa u zemlji preko Službe društvenog knjigovodstva ("Službeni list SFRJ", br. 51/84, 67/84, 42/85, 64/86, 37/88, 22/89 i 87/89).

Obrasci platnog prometa tliskani na temelju upute iz stavke I. ove točke mogu se upotrebljavati do 30. lipnja 1992. godine

Članak 91.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 450-08/92-01 /52

Urbroj : 321-01 /92-1

Zagreb, 3. travnja 1992.

Generalni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog br. I

PREGLED veznih oznaka i objašnjenje za upisivanje brojeva veznih oznaka u obrasce platnog prometa

Broj

vezne Naziv vezne oznake

oznake

____________________________________________________________________________
01                   plaćanje na osnovi fakture
02                   prijenos avansa
03                   naplata čeka
04                   plaćanje obveze pokrivene jamstvom
05                   naplata mjenice
06                   uplata utrška
07       ____________________________________________________________________________
            prijenos novčanih sredstava s temelja financijskih ulaganja
08                   plaćanje poreza, doprinosa i drugih pristojbi
09                   plaćanje na osnovi osiguranja
10                   prijenosi iz sredstava fondova, republičkog proračuna i
                    općinskih budžeta
12                   plaćanje obustavljenih obveza pri isplati plaća
14                   naplata dospjele obveze iz sredstava jamca
15                   naplata dospjele mjenice iz sredstava avalista
16                   uplata građana i plaćanje za račun gradana
20                   kamate
25                   plaćanje indosmanom
30                   plaćanje na teret nerezidentskog računa
31                   plaćanje u korist nerezidentskog računa
50                   plaćanje na osnovi kredita
60                   prijava uplata 65 prijava isplata
70                   naplata po izvršnim rješenjima i odlukama
72                   uplata za solidarne i humanitarne svrhe
74                   uplata zajima za financiranje javnih potreba
76                   raspored sredstava sa zbrojnih i prolaznih računa
77                   prijenos sredstava u depozit
78                   plaćanje iz depozita
81                   prijenos sredstava za plaćanje po ovlaštenjima i za
                    račun sudionika platnog prometa
82                   plačanje po ovlaštenju i za račun sudionika plat-
                    nog prometa
83                   plaćanje provizije
85                   prijenos sredstava
87                   prijenos sredstava s računa građana
90                   prijenos sredstava na račun istog sudionika plat-
                    nog prometa
33                   tekstualni opis svrhe doznake
88                   tekstualni opis svrhe doznake i naziv i mjesto up-
                    Iatioca
____________________________________________________________________________

Vezna se oznaka utvrđuje na temelju opisa iz elementa "svrha doznake"
Pojedine vezne oznake upisuju se prema ovom objašnjenju:
1) Vezna oznaka 01 - plaćanje na osnovi fakture upotrebljava se:
- za plaćanje između sudionika platnog prometa radi podmirenja obveza iz dužničko-vjerovničkih odnosa nastalih u svezi s investicijama, nabavom trgovinske robe i materijala te obavljenim uslugama za koje prije toga nisu dani instrumenti osiguranja plaćanj
- za plaćanje iz sredstava akreditiva otvorenog za namirivanje obveza iz prve alineje ove točke;
- za plaćanje na osnovi profakture i pouzećem;
- za plaćanje građanima u svezi s investicijama, nabavom trgovinske robe i materijala te obavljenim uslugama.
2) Vezna oznaka 02 - prijenos avansa - upotrebljava se za plaćanje ugovorenog avansa: i pretplate.
3) Vezna oznaka 03 - naplata čeka - upotrebljava se pri naplati svih vrsta čekova, osim čekova tekućih računa građana.
4) Vezna oznaka 04 - plaćanje obveze pokrivene jamstvom - upotrebljava se za plaćanje iz sredstava dužnika radi podmirenja obveza iz dužničko-vjerovničkih odnosa, nastalih u svezi s investicijama, nabavom trgovinske robe i materijala te obavljenim uslugam
5) Vezna oznaka 05 - naplata mjenice - upotrebljava se pri naplati mjenice iz sredstava izdavaoca mjenice trasanta i pri prijenosu sredstava na osnovi eskonta.
6) Vezna oznaka 06 - uplata utrška - upotrebljava se pri uplati gotovine na osnovi ostvarenog dnevnog utrška i pri obračunu utrška na osnovi primljenih čekova tekućih računa građana.
7) Vezna oznaka 07 - prijenos novčanih sredstava s temelja financijskih ulaganja - upotrebljava se:
- za prijenos novčanih sredstava s temelja financijskih ulaganja;
- za prijenos sredstava u fondove banke.
8) Vezna oznaka 08 - plaćanje poreza, doprinosa i drugih pristojbi - upotrebljava se:
- za plaćanje poreza, doprinosa, taksa, carina, članarina i drugih obveza pravnih osoba;
- za plaćanje obustavljenih poreza, doprinosa iz plaća i drugih osobnih primanja;
- za plaćanje poreza na promet obračunalog i naplačenog pri realizaciji proizvoda i usluga;
- za plaćanje kazni na teret sredstava sudionika platnog prometa.
9) Vezna oznaka 09 - plaćanja na osnovi osiguranja upotrebljava se
- za plaćanje premije osiguranja i reosiguranja iz sredstava pravne osobe,
- za plaćanje naknade štete na osnovi osiguranja sudionika platnog prometa i građana od rizika.
10) Vezna oznaka 10 - prijenosi iz sredstava fondova, republičkog proračuna i općinskog budžeta - upotrebljava se : ,
- za prijenos iz sredstava fonda radi pokrića potreba pravnih osoba iz oblasti za koju je taj fond osnovan;
- za prijenos iz sredsteve republičkog proračuna i općinskog budžeta pravnim osobama radi izvršavanja određenih zadataka i programa neinvesticijskog karaktera.
11) Vezna oznaka 12 - plaćanje obustavljenih obveza, pri isplati plaća - upotrebljava se pri plaćanju administra tivnih zabrana, otplati kredita, članarina i drugih obustava iz plaća, mirovina i drugih osobnih primanja.
12) Vezna oznaka 14 - naplata dospjele obveze iz sredstava jamca - upotrebljava se:
- za naplatu potraživanja iz sredstava davaoca jamstva i superjamstva (djelomićno ili u cijelosti);
- za povrat sredstava davaocu jamstva - superjamstva iz sredstava dužnika
13) Vezna oznaka 15 - neplata dospjele mjenice iz sredstava avalista - upotrebljava se:
- za prijenos sredstava s računa avalista na račun trasanta;
- za prijenos sredstava s računa trasanta na račun avalista (regresiranje avalista).
14) Vezna oznaka 16 - uplate građana i plaćanja za račun gradana - upotrebljava se:
- za uplate što ih banka obavlja za račun svojih deponenate - gradana na osnovi obveza za robu i usluge;
- za uplate građana radi namirivanja obveza iz prve alineje ove točke;
- kad sudionik platnog prometa plaća obustavljene poreze i druge obveze iz sredstava građana po nalogu poreznog organa, pri ovjeri računa ili u drugim propisom utvrđenim slučajevima;
- pri uplati poreza, doprinosa i drugih pristojbi koje plaćaju gradani - porezni obveznici;
- pri uplati premije osiguranja koje plaćaju građani;
- pri isplati plaća, mirovina i drugih osobnih primanja preko štednih odnosno tekućih računa građana.
15) Vezna oznaka 20 - plaćanje kamata - upotrebljava se na nalozima za plaćanje kamata.
16) Vezna oznaka 25 - plaćanje indosmanom - upisuje se na obračunski nalog što ga sudionik platnog prometa podnosi Službi za svoje obveze namirene indosiranjem mjenice i drugih vrijednosnih papira.
17) Vezna oznaka 30 - plačanje na teret nerezidentskog računa - upotrebljava se u svim slučajevima prijenosa sredstava s nerezidentskog računa u banci na račun sudionika platnog prometa u Službi.
18) Vezna oznaka 31 - plaćanje u korist nerezidentskog računa - upotrebljava se u svim slučajevima prijenosa sredstava s računa sudionika platnog prometa u Službi na nerezidentski račun u banci.
19) Vezna oznaka 50 - plaćanje po osnovi kredita upotrebljava se na svim nalozima datim po osnovi korištenja i otplate kredita.
20) Vezna oznaka 60 - prijava uplata - upotrebljava se za obračun primljenih uplata od građana po osnovi poštanskih uputnica, štednih uloga i drugih uplata.
21) Vezna oznaka 65 - prijava isplata - upotrebljava se:
- za obračun obavljenih isplata građanima po osnovi poštanskih uputnica, štednih uloga, međunarodnih poštanskih uputnica i čekova po tekućim računima građana;
- za obračun primljenih uplata kod banke od građana i građanskih pravnih osoba u korist računa sudionika platnog prometa u Službi.
22) Vezna oznaka 70 - naplata po izvršnim rješenjima i odlukama - upotrebljava se pri naplati s računa sudionika platnog prometa na osnovi izvršnih sudskih odluka odnosno izvršnih rješenja i izvršnih naloga organa i organizacija ovlaštenih zakonom za dono
23) Vezna oznaka 72 - uplata za solidarne i humanitarne svrhe - upotrebljava se pri prijenosu sredstava na osnovi raznih solidarnih pomoći ili humanitarnih davanja.
24) Vezna oznaka 74 - uplata zajma za financiranje javnih potreba - upotrebljava se za uplatu sredstava na osnovi zajma Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba.
25) Vezna oznaka 76 - raspored sredstava sa zbrojnih i prolaznih računa - upotrebljava se pri rasporedu sredstava sa zbrojnih i prolaznih računa.
26) Vezna oznaka 77 - prijenos sredstava u depozit upotrebljava se pri prijenosu sredstava u depozit na račun banke ili na račun neke druge pravne osobe.
27) Vezna oznaka 78 - plaćanja iz depozita - upotrebljava se za plaćanja iz depozita s računa banaka i drugih pravnih osoba na kojima se vode sredstva depozita.
28) Vezna oznaka 81 - prijenos sredstava za plaćanja po ovlaštenju i za račun sudionika platnog prometa upotrebljava se pri prijenosu sredstava na račun na kojemu se vode sredstva kojima se plaća po ovlaštenju ili sredstva kojima se plaća za račun sudioni
29) Vezna oznaka 82 - plaćanja po ovlaštenju i za račun sudionika platnog prometa - upotrebljava se za plaćanja s računa na kojima se vode sredstva za plaćanja po ovlaštenju i za račun sudionika platnog prometa.
30) Vezna oznaka 83 - plaćanje provizije - upotrebljava se pri plaćanju bankarske provizije, troškova obavljanja poslova platnog prometa i sl.
31) Vezna oznaka 85 - prijenos sredstava upotrebljava se pri prijenosu sredstava poslovnoj jedinici banke i pri prijenosu sredstava s računa poslovne jedinice banke na račun banke.
32) Vezna oznaka 87 - prijenos sredstava s računa gradana - upotrebljava se pri prijenosu sredstava sa žiro-računa građana na tekući račun građana ili štednu knjižicu.
33) Vezna oznaka 90 - prijenos sredstava na račun istog sudionika platnog prometa - upotrebljava se pri prijenosu sredstava izmedu različitih računa istog sudionika platnog prometa.
34) Vezna oznaka 33 - tekstualni opis svrhe doznake
- upisuje se u Službi kada je potrebno, osim podataka u
"pozivu na broj", s naloga platnog prometa obuhvatiti i tekstualni opis svrhe doznake u duljini od 36 znakova.
35) Vezna oznaka 88 - tekstualni opis svrhe doznake i naziv i mjesto uplatioca - upisuje se u Službi kada je potrebno, osim podataka u "pozivu na broj", s naloga platnog prometa obuhvatiti i tekstualni opis svrhe doznake u duljini od 36 znakova 

Prilog br. 2

PREGLED osnovnih modela "poziva na broj" s objašnjenjenk za njihovu primjenu
____________________________________________________________________________
Broj                          Sadržaj modela
                modela (raspored polja i pozicija kontrolnog broja u modelu)
____________________________________________________________________________
            P1               - P2              - P3
01           (P1               - P2              - P3) K
02           P1               - (P2) K            - (P3) K
03           (P1) K             - (P2) K            - (P3) K
04           (P1) K             - P2              - (P3) K
05           (P1) K             - P2              - P3
06           P1               - (P2              - P3)K
07           P1               - (P2) K            - P3
08           (P1               - P2) K             - (P3) K
09           (P1               - P2)K             - P3
10           (P1) K             - (P2              - P3) K
11           (P1) K             - (P2) K            -P3
12           (P1)K              - P2              - P3
55           (P1)K              - P2              - P3
99                           -                -
____________________________________________________________________________

1) Na obrascima platnog prometa predviđen je poseban prostor za upisivanje brojčanih oznaka elemenata "poziv na broj (zaduženje)" i "poziv na broj (odobrenje)"
Broj osnovnog modela upisuje se u pretpolje, a sadržaj u polje elementa "poziv na broj". Sadržaj "poziva na broj" može biti upisan jednim podatkom ili sa dva ili tri podatka (P1 - P2 - P3). Duljina jednog podatka ogranićena je, osim ko
Kontrolni broj je sastavni dio podataka P1, P2 ili P3, ovisno o broju osnovnog modela
Podaci P2 i P3 upisuju se bez početnih nula. Ako je sadržaj "poziva na broj" iskazan jednim podatkom, smatrat će se da je to podatak P1, a ako je iskazan sa dva podatka, smatrat će se da su to podaci P1 i P2.
2) Izbor modela i broja podataka koji će se upotrebljavati za brojčano označivanje sadržaja "poziva na broj" određuje sudionik platnog prometa.
Model koji u pretpolju nema broja upotrebljava se kad se sadržaj polja u "pozivu na broj" ne stavlja pod kontrolu kontrolnog broja.
Model 01 upotrebljava se kad se cijeli sadržaj "poziva na broj" stavlja pod kontrolu jednog kontrolnog broja. Sadržaj se može iskazivati u jednom, dva ili tri podatka
Modet 02 ima dva kontrolna broja, koji se izračunavaju odvojeno za podatak P2, a odvojeno za podatak P3. Podatak P1 nema kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže u dva podatka, smatrat će se da su popunjeni podaci Pl i P2
Model 03 svaki podatak ima poseban kontrolni broj. Sadržaj se može iskazivati u jednom, dva ili tri podatka.
Model 04 podaci P1 i P3 imaju posebne kontrolne brojeve. Sadržaj podatka P2 nije pod kontrolom kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže u dva podatka, smatrat će se da su popunjeni podaci P1 i P2.
Model 05 samo je sadržaj podatka P1 pod kontrolom kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže u jednom, odnosno dva podatka, smatrat će se da su popunjeni podaci P1, odnosno P1 i P2
Model 06 podatak P1 nije pod kontrolom kontrolnog broja, a za podatke P2 i P3 izračunava se jedinstven kontrolni broj. Sadržaji koji su pod kontrolom kontrolnog broja rastavljaju se tako da podatak P3 nema početnih nula Ako je sadržaj iskazan sa dva podat
Model 07 podatak P2 je pod kontrolom kontrolnog broja. Ako je sadržaj iskazan samo jednim podatkom, smatrat će se da je to podatak P1.
Model 08 podaci P1 i P2 su pod kontrolom zajedničkog kontrolnog broja. Podatak P3 ima poseban kontrolni broj. Ako se sadržaj iskaže sa dva, odnosno tri podatka, smatrat će se da podatak P2 nema početnih nula.
Model 09 podaci P1 i P2 imaju zajednički kontrolni broj, a podatak P3 je bez kontrolnog broja. Ako se sadržaj iskaže sa dva podatka, smatrat će se da su to podaci P1 i P2. Ako se sadržaj iskaže sa dva odnosno tri podatka, smatrat će se da podatak P2 nema 
Model 10 podatak P1 ima poseban kontrolni broj, a podaci P2 i P3 imaju zajednički kontrolni broj. Ako je sadržaj iskazan sa dva podatka, smatrat će se da su to podaci P1 i P2. Tada su i podaci P1 i P2 pod kontrolom kontrolnog broja. Kad se sadržaj iskaže 
Model 11 podatak ima dva kontrolna broja, koji se izračunavaju odvojeno za podatak P1, a odvojeno za podatak P2. Podatak P3 nema kontrolnog broja.
Model 12 podatak P1 ima kontrolni broj izračunat prema posebnom algoritmu, na primjer:

2 0 0 4 9 4 0 3 3 9 3 1 9
x x x x x x x x x x x x x = 154 : 11 = 14
7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1

Broj je ispravan ako je rezultat cijeli broj bez ostatka. Podatak P1 ima 13 znakova, a može imati početne nule. Ukupan broj numeričkih znakova u "pozivu na broj" iznosi 20.
Model 55 upotrebljava se kada sudionik platnog prometa obavlja plaćanje po popisu više pojedinačnih osnova plaćanja (više faktura, obustave za više radnika i slično), za koje se ne može upisati podatak u "pozivu na broj" po ostalim modelima zbog
Sadržaj "poziva na broj", sukladno s ovim modelom, može se iskazati u jednom podatku, dva ili tri podatka. Podatak P1 sadrži samo broj popisa i njegov sadržaj je pod kontrolom kontrolnog broja. Podaci P2 i P3 nemaju kontrolnog broja.
Model 99 upotrebljava se kad ne postoji podatak koji treba upisati u polje "poziv na broj".
Model 99 ne može se upotrebljavati ako se obavlja plaćanje na osnovi faktura, ugovora, čekova, mjenica, polica, rješenja, na osnovi uplata kredita na odgovarajuće kreditne partije, uplata na račune gradana i drugih sličnih dokumenata koji se numerički ozn
3) Način popune podataka u uokvirenom prostoru "poziv na broj" na obrascima platnog prometa utvrđuje sudionik platnog prometa, ovisno o svojim potrebama. Ako za označivanje poslovnog događaja sudionik platnog prometa utvrđi sadržaj "poziva 
a) da sadržaj upisuje prema modelu 01, pri čemu se za cjelokupni izraz izračunava jedinstven kontrolni broj (u ovom je primjeru kontrolni broj 6, jer je: 2 x 1 + 3 x 0 + 4 x 9 + 5 x 8 + 6 x 7 + 7 x 5 + 8 x 0 + 9 x 3 + 10 x 2 + 11 x 0 + 12 x 1 = 24; 214 :1

01 102 - 3057 - 89016;
01 10230578 - 9016;
01 10 - 2305789018;
01 10 - 230578901 - 6 itd;

b) da sadržaj upisuje prema modelu 02 sa dva podatka. Tada se kontrolni broj računa za podatak P2. Sadržaj poziva na broj može se upisivati u obliku:

02 1023 - 5789010;
02 578901 - 10235 itd;

c) da sadržaj upisuje prema modelu 02, pri čemu niz znakova što nije pod kontrolom kontrolnog broja izdvaja, a preostale podatke ponovno dijeli na dva dijela koji su pod kontrolom kontrolnog broja. Tada se podaci prikazuju u obliku

021023 - 5789 - 9016;
021023 - 57884 - 19 itd., ovisno o podjeli broja;

d) da sadržaj upisuje prema modelu 06; pri čćemu dio podataka neće biti pod kontrolom kontrolnog broja, a preostali će dio podataka, neovisno o tome kako se on dijeli biti pod kontrolom jedinstvenoga kontrolnog broja. Ako sudionik odluči u podatak P1 unij

06 102 - 3057 - 89015;
06102 - 30 - 5789015;
06102 - 30578 - 9015;
06102 - 30578901 - 5 itd;

e) da sadržaj upisuje prema modelu 06 sa dva podatka. Tada je podatak P2 pod kontrolom kontrolnog broja. Sadržaj se može upisivati u obliku:

06102305 - 789011;
06102 - 305789015;
0610230578 - 9016 itd.