Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 02.04.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o popisinla birača
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o popisinla birača

Proglašavam Zakon o popisima birača, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 28. ožujka 1992, Vijeća općina 28. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 28. ožujka 1992.

Broj : PA4-17/ 1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o popisima birača

Glava I

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom se ureduje način i postupak vodenja popisa birača. Popisi birača se vode radi evidentiranja hvuatskih državljana koji imaju biračko pravo.

Članak 2.

Hrvatski državljani ostvaruju biračko pravo temeljem upisa u popis birača.

Članak 3.

Popisi birača su javne knjige.

Članak 4.

Popis birača se vodi za područje svake općine. Za hrvatske đržavljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, popis birača se vodi u gradu Zagrebu. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu izradit će se popisi birača za glasovanje hrvatskih državljana koji imaju boravak u inozemstvu ili se tamo zateknu u doba izbora za Sabor Republike Hrvatske i predsjednika Republike Hrvatske.

Glava II.

POPIS BIRAČA

1. Vođenje popisa birača

Članak 5.

Popis birača je jedinstven i stalan.

Članak 6.

U popis birača upisuju se hrvatski državljani koji su navršili 18 godina života osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišeni poslovne sposobnosti.

Članak 7.

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo upisuju se u popis birača u mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Hrvatski državljanin može biti upisan u popis birača samo jedne općine.

Članak 9.

Popis birača ima slijedeće rubrike: redni broj, prezime i ime, nacionalnost, jedinstveni matični broj građana, spol, datum rođenja, prebivalište (ulica i kućni broj, selo, zaselak, naselje) i primjedba. Uz popis birača vodi se imenik )registar), u koji se po prezimenima abecednim redom upisuju birači. Imenik se može voditi posebno i uz svaki svezak popisa birača. Imenik ima slijedeće rubrike: redni broj, prezime i ime, nacionlanost, prebivalište i redni broj popisa birača, odnosno sveska popisa birača. Sve promjene kole se unose u popis birača odnosno svezak popisa birača unose se i u odgovarajuće rubrike imenika. Imenik se može voditi i u obliku kartoteke.

Članak 21

Popise za glasovanje temeljem kojih će se na dan izbora glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske, zaključuje i ovjerava svojim potpisom ovlašteni predstavnik predstavništva ili ureda.

4. Ispravci, dopune i zaključivanje popisa birača nakon raspisivanja izbora

Članak 22.

Odmah po raspisivanju izbora. a najkasnije u roku tri dana od dana raspisivanja izbora, nadležni organ obavijestit će građane objavom da mogu pregledati popis birača i tražiti njegov ispravak. Općinska skupština treba prilikom raspisivanja izbora odrediti, da nadležni organ za vođenje popisa birača provjeri jesu li u popis birača upisani svi državljani koji su navršili 18 godina života, a imaju prebivalište na području općine, kao i jesu li iz tog popisa brisana imena osoba s biračkim pravom koje su umrle ili osobe koje su navršile 18 godina života a koje su odjavile prebivalište.

Članak 23.

Svaki građanin ima pravo pregledati popis birača i tražiti njegovu dopunu ili ispravak. Građanin može podnijeti zahtjev za upis, dopunu ili ispravak, ako on ili neki drugi građanin nije upisan u popis birača, ili ako je upisana osoba koja nema biračko pravo ili nema prebivalište na području te općine, ili osoba koja je umrla, ili je njegovo ime ili ime druge osobe nepravilno upisano. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača može se podnijeti najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se nadležnom organu koji vodi popis birača. Ako je zahtjev podnesen usmeno, nadležni organ sastavit će o tome službenu bilješku. Ako nadležni organ utvrdi da je zahtjev osnovan, izvršit će upis, dopunu ili ispravak popisa birača.

Članak 24.

Nadležni organ zaključuje popis birača i dostavlja ga na potvrdu komisiji za popis birača najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Popis birača zaključuje se tako da se na posljednjoj stranici svakog sveska popisa birača naznači: broj stranica svakog sveska odnosno popisa birača, broj upisanih birača označen brojem i slovima i datum kad je svezak odnosno popis birača zaključen. Ako se popis birača vodi u svescima. nadležni organ utvrdit će i posebnim aktom: koliko svezaka zajedno sačinjava popis birača, broj stranica svakog sveska popisa birača. broj građana upisanih u posebne sveske označen brojem i slovima, kao i datum kad je popis birača zaključen. Popis birača koji se vodi u obliku kartoteke zaključuje se tako, da nadležni organ posebnim rješenjem utvrđuje: za koja se naselja vode posebne kartoteke i ukupan broj kartica za svako od tih naselja, odnosno ukupan broj kartica kartoteke koja se vodi za cijelo područje općine, koliko je od tih kartica precrtano, kao i datum kad je kartotečni popis birača zaključen. Zaključeni popis birača, zajedno s rješenjem kojim se utvrđuje koliko posebnih svezaka sačinjava taj popis, odnosno posebno rješenje o zaključenju popisa birača koji se vodi u obliku kartoteke, potpisuje rukovoditelj nadležnog organa koji vodi taj popis i ovjerava ga pečatom tog organa.

Članak 25.

Popis birača, nakon njegova zaključenja dostavlja se na potvrdu komisiji za popise birača općinske skupštine. Uz popis birača komisiji se dostavljaju zahtjevi građana za upis u popis birača odnosno za njegovu dopunu ili ispravak koje nadležni organ nije uvažio. Ako se popis birača vodi u obliku kartoteke, komisiji za popise birača dostavljaju se samo rješenja nadležnog općinskog organa uprave o zaključenju popisa birača i zahtjevi građana koji nisu uvaženi, s obrazloženjem zašto ti zahtjevi nisu uvaženi.

Članak 26.

Nadležni organ dužan je čuvati popis birača najmanje pet godina od dana potvrde popisa birača. Izvode iz zaključenog i potvrđenog popisa birača nadležni organ dužan je dostaviti općinskoj izbornoj komisiji najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta na dan izbora.

5. Komisija za popise birača

Članak 27.

Komisiju za popise birača osniva općinska skupština. Komisija za popise birača općinske skupštine sastoji se od predsjednika i dva člana. Predsjedniku i članovima komisije imenuju se zamjenici. Predsjednika, članove i njihove zamjenike imenuje općinska skupština. Predsjednik komisije i njegov zamjenik imenuje se iz reda članova općinske skupštine. a članovi i njihovi zamjenici mogu biti imenovani i iz reda građana. Komisija za popise birača općinske skupštine provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni općinski organ uprave koji vodi taj popis i potvrđuje popis birača.

Članak 28.

Kad komisija za popise birača općinske skupštine ustanovi da je popis biraća pravilno sastavljen, odmah ga potvrđuje potpisom predsjednika i članova komisije i pečatom općinske skupštine, pa tako potvrđeni spisak vraća s ostalim materijalom nadležnom organu uprave. Ako komisija ustanovi da popis birača nije pravilno sastavljen, vratit će ga odmah nadležnom organu da ovaj izvrši potrebne dopune ili ispravke u roku od tri dana od dana njegova primitka. Ako se popis birača vodi u obliku kartoteke, komisija za popise birača općinske skupštine potvrđuje ga tako, da potpisom predsjednika, članova komisije i pečatom općinske skupštine potvrduje rješenje nadležnog organa o zaključenju popisa birača i to rješenje vraća s ostalim materijalom ovom organu uprave.

Članak 29.

Komisija za popise birača općinske skupštine donijet će rješenje o svakom neusvojenom zahtjevu za upis u popis birača, dopunu ili ispravak tog popisa, u roku od tri dana od dana primitka zahtjeva. Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva. Protiv rješenja komisije može se u roku dva dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba nadležnom općinskom sudu. Općinski sud dužan je u izvanparničnom postupku donijeti rješenje u roku od 48 sati od primitka žalbe.

Protiv rješenja općinskog suda nije dopuštena žalba. Na temelju rješenja općinskog suda donesenog o žalbi, upis u popis birača i u izvod iz popisa birača izvršit će se do dana određenog za održavanje izbora.

6. Privremeni upis u popis birača ižvan mjesta prebivališta

Članak 30.

Hrvatski državljani koji su već upisani u popis birača, a koji pretpostavljaju da će se u doba izbora zateći izvan područja općine u kojoj imaju prebivalište (studenti, osobe na radu izvan mjesta prebivališta i sl.) privremeno će se na njihov zahtjev upisati u popis birača općine gdje se zateknu. Privremeni upis u popis birača izvan mjesta prebivališta izvršit će se temeljem potvrde o upisu u popis birača koja sadrži podatke da je osoba upisana u popis birača, te mjesta u kojem će se osoba privremeno upisati u popis birača (mjesto u kojem će glasovati na dan izbora). Potvrdu zadržava organ uprave koji obavlja privremeni upis u popis birača. Potvrdu iz prethodnog stavka daje općinski organ uprave kod kojega je osoba upisana u popis birača. Istovremeno s izdavanjem potvrde iz stavka 2. ovoga članka, organ uprave će sačiniti službenu bilješku da će osoba kojoj je izdata potvrda biti radi glasovanja privremeno upisana u popis birača određenog mjesta izvan područja općine u kojoj ima prebivalište. Nakon provedenih izbora nadležni organ će po službenoj dužnosti brisati službene bilješke iz stavka 4. ovoga članka kao i privremeni upis iz stavka 2. ovoga članka Privremeni upis odnosno brisanje službene bilješke iz popisa birača može se obavljati do zaključenja popisa birača.

7. Glasovanje uz potvrdu

Članak 31.

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo a nisu upisani u izvode zaključenih i potvrđenih popisa birača , dostavljenih na biračka mjesta, mogu na dan izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnog organa (potvrda za glasovanje). U potvrdu za glasovanje upisuju se podaci iz popisa birača te utvrđenje da je osoba upisana u popis birača za dotično biračko mjesto. Potvrde za glasovanje u izbornom materijalu sastavni su dio izvoda iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Glava III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Hrvatski državljani sa statusom prognanika privremeno će se upisati u popis birača u mjestu boravka radi omogućavanja glasovanja za Sabor Republike Hrvatske i predsjednika Republike Hrvatske u doba izbora. Upis u popis birača obavlja nadležni organ za popis birača sukladno odredbama ovoga zakona o upisu u popis birača i dokaza o statusu prognanika. Upis se obavlja po službenoj dužnosti temeljem podataka nadležnih centara za socijalni rad o osobama sa statusom prognanika u doba izbora ili na osobni zahtjev. Centri za socijalni rad obavještavat će nadležne organe za popise birača o svim nastalim promjenama u evidencijama osoba sa statusom prognanika koje imaju biračko pravo.

Članak 33.

Sve radnje i akti kao i svi podnesci i dokazi u svezi s upisom u popis birača kao i dopune i ispravci popisa birača oslobođeni su plaćanja takse.

Članak 34.

Nadzor nad provodenjem ovoga zakona provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o biračkim spiskovima ("Narodne novine", br. 6/74.).

Članak 36.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-02/91-01/01

Zagreb, 28. ožujka 1882.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl., iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.