Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Zaključci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora dana 27. ožujka 1992. godine, donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o radu Vlade Republike Hrvatske u 1991. godini. Sabor ujedno odaje priznanje Vladi Republike Hrvatske sto je u teškim uvjetima, kakvi su vladali u 1991., uspjela organizirati obranu zemlje, zbrinuti prognanike i izbjeglice, osigurati funkcioniranje pravne države, i, premda uz velike poteškoće, spriječiti veći pad proizvodnje i održati redovno snabdijevanje stanovnistva. Osobito su značajni bili napori Vlade usmjereni na tumačenje političkih stavova i afirmaciju Republike Hrvatske u inozemstvu sto je dovelo do njenog međunarodnog priznanja.

2. Sabor Republike Hrvatske potvrduje svoj Zaključak br. 5. od 4. prosinca 1991. i podržava dolazak mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) u skladu s planom C. Vancea i Rezolucijama Vijeća sigurnosti. Istodobno zahtijeva od svih djelatnika državne vlasti da u okviru svojih ovlastenja uspostave suradnju i pruže svu potrebitu pomoć pripadnicima UNPROFOR-a.

3. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu da u pregovorima s predstavnicima UNPROFOR-a stiti interese Republike Hrvatske u pogledu njenog suvereniteta, sigurnog i brzog povratka prognanika i izbjeglica u njihove domove i osiguranja državnih granica. Potrebno je ostvariti sto bržu normalizaciju stanja u kriznim područjima, a time i uvjete za odlazak jedinica i pripadnika UNPROFOR-a.

4. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu da ga redovito izvjestava o aranžmanu između zapovjednistva UNPROFOR-a i hrvatskih vlasti o statusu i razmjestaju pripadnika i jedinica UNPROFOR-a na području Republike Hrvatske.

5. Sabor Republike Hrvatske podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i demokratski izraženu volju njenih građana na referendumu 29. veljače i 1. ožujka 1992. da se Bosna i Hercegovina konstituira kao samostalna i suverena država i da kao takva bude međunarodno priznata. Podržava se, također, nastojanje da se unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini urede na miran način putem pregovora triju suverenih nacionalnih zajednica, a u okviru Mirovne konferencije u Bruxellesu.

6. Podržavajući zaključak Odbora za vanjsku politiku od 26. ožujka 1992., Sabor Republike Hrvatske poziva Vladu, odnosno predsjednika Republike da sto prije prizna Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu i na taj način pridonese sto bržem razrješenju sadašnje krizne situacije u toj republici.

7. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da je zbrinjavanje prognanika i izbjeglica, te stvaranje uvjeta za njihov siguran povratak u domove iz kojih su prognani, prioritetan zadatak svih organa vlasti Republike Hrvatske. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da izradi cjelovit Program za povratak prognanika i obnovu njihovih kuća i imanja, kao i da predloži donošenje zakona o financiranju obnove, te da osigura uvjete kako bi se paralelno s razmjestajem pripadnika jedinica UNPROFOR-a. na područjima na kojima će biti stacionirane omogučilo oživljavanje proizvodnje.

8. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da se proces pretvorbe drustvenog vlasnistva s obzirom na dosadašnje rezultate i dinamiku ne odvija prema očekivanjima, te da ima nagovjestaja kako zbog zastoja u pretvorbi i nedovoljne kontrole dolazi do raznih oblika zloupotreba. Sabor obvezuje Vladu, a napose Agenciju za restrukturiranje i razvoj da sa većom pažnjom prati proces pretvorbe i da istodobno pripremi sve potrebne zakonske i druge propise koji će nakon 30. lipnja 1992. omogućiti efikasno gospodarenje imovinom nad kojom do toga roka nije izvršena pretvorba. Zbog izuzetne važnosti ovoga pitanja Sabor Republike Hrvatske osniva Komisiju za praćenje pretvorbe drustvene imovine i zadužuje je da o svom radu redovito izvjestava Sabor. Članovi Komisije su sljedeći zastupnici: Mato Arlović, Antun Cerin, Darko Hrastovac, Ivan Hren, Velimir Ivanko, Ivan Juroš, Anton Katunar, Ivan Kolak, Stanko Kovač, Ivan Matija, Miloš Petrović, Vladimir Veselica i Miljenko Žagar. Mandat ove Komisije traje godinu dana od dana osnivanja.

9. Sabor Republike Hrvatske još jednom izražava veliku zahvalnost svim onim nebrojenim znanim i neznanim pojedincima, ustanovama i organizacijama, a napose hrvatskim iseljenicima na nesebičnoj humanitarnoj i drugoj pomoći koju pružaju Hrvatskoj. Ta je pomoć omogućila da Hrvatska ne samo lakše prebrodi ekonomske i socijalne poteškoće s kojima je suočena, nego i da u vrijeme otvorene i barbarske agresije na Republiku Hrvatsku bude obrambeno sposobnija.

Klasa: 022-03/92-02/01

Zagreb, 27. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.