Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Ukaz o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. godinu, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 28. ožujka 1992, Vijeća općina 28. ožujka 1992. i Drustveno-političkog vijeća 28. ožujka 1992.

Broj: PA4-15/1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

DRŽAVNI PRORAČUN

Republike Hrvatske za 1992. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži sredstva u svoti od 269.624,413.000 hrvatskih dinara, od čega:

- u HRD-

- izvorni prihodi Republike Hrvatske 221.624,413.000

- drugi izvori prihoda 48.000,000.000

Prihodi iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se i to:

- raspoređeni prihodi iznose 267.624,413.000

- neraspoređeni prihodi (Tekuća rezerva Proračuna) iznose 2.000,000.000

Članak 2.

U stalnu rezervu Republike Hrvatske izdvaja se 1.000,000.000 hrvatskih dinara.

Članak 3.

Prihodi Proračuna po grupama računa i računima, te rashodi po grupama računa i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda, i to:

                            A - PRIHODI 

_____________________________________________________________________________________________________________
Broj
_________________            Prihodi                      Svota
grupe  računa
računa
_____________________________________________________________________________________________________________
1    2                3                          4
_____________________________________________________________________________________________________________
            Prihodi od poreza iz dobiti
71.   710       porez na dobit pravnih i fizičkih osoba             3.400,000.000
            ukupno grupa 71.                        3.400,000.000

            Prihodi od poreza iz plaća
72.   720       porez iz plaća djelatnika                    30.000,000.000
    720-1      porez iz neto plaća i drugih osobnih primanja          14.000,000.000
            ukupno grupa 72.                        44.000,000.000

            Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga
            i poreza na promet nekretnina i prava
73.   730       osnovni porez na promet proizvoda i usluga           87.250,000.000
    735       porez na promet nekretnina i prava.               400,000.000
            ukupno grupa 73.                        87.650,000.000

            Prihodi od taksa
75.   752       republičke sudske takse                     1.400,000.000
            ukupno grupa 75.                        1.400,000.000

            Prihodi od carina
76.   760       carina                             8.602,000.000
    761       posebne uvozne pristojbe i takse                14.398,000.000
            ukupno grupa 76.                        23.000,000.000

            Prihodi po posebnim propisima, prihodi koje
            ostvaruju korisnici proračuna i ostali prihodi
77.   770       prihodi po posebnim propisima (novčane kazne)          200,000.000
    771       prihodi koje ostvaruju korisnici državnog proračuna       150,000.000
    778       ostali prihodi                         124,413.000
    778-1      prihodi od državnog zajma po osnovi prodaje obveznica      12.000,000.000
    778-2      prihodi od zajma iz amortizacije                5.000,000.000
    778-3      dio prihoda od prodaje stanova u drustvenom vlasnistvu     27.700,000.000
    778-4      emisijska dobit Narodne banke Hrvatske             24.000,000.000
    778-5      sredstva od ino-kredita                     36.000,000.000
    778-6      sredstva od financijske pomoći iz inozemstva          5.000,000.000
            ukupno grupa 77.                        110.174,413.000
____________________________________________________________________________________________________________
            ukupno prihodi :                        269.624,413.000
____________________________________________________________________________________________________________

                        B - RASHODI
_____________________________________________________________________________________________________________
Broj
_________________            Rashodi                     Svota
grupe  računa
računa
_____________________________________________________________________________________________________________
1    2                3                          4
_____________________________________________________________________________________________________________
            Sredstva za rad korisnika državnog proračuna
40.   400       sredstva za plaće djelatnika                  71.000,000.000
    401       sredstva za materijalne troškove                18.508,523.000
    402       sredstva za amortizaciju                    200,000.000
            ukupno grupa 40.                        89.708,523.000

            Sredstva za posebne i druge namjene korisnika
            državnog proračuna
41.   412       sredstva za naknade po osnovi otpremnina i
            dokupa staža                          60,000.000
    415       sredstva za investicije u osnovna sredstva           2.319,000.000
    416       sredstva za investicije u objekte i opremu
            drustvenog standarda                      13.527,000.000
    418       sredstva za ostale potrebe za rad korisnika
            državnog proračuna                       44.769,565.000
            ukupno grupa 41.                        60.675,565.000

            Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
43.   431       sredstva za kompenzacije, premije, regrese i naknade      19.938,000.000
    433       ostale potrebe i intervencije u gospodarstvu          56.701,000.000
            ukupno grupa 43.                        76.639,000.000

            Sredstva prenesena drugim drustveno-političkim zajednicama
44.   445       dopunska sredstva proračunima općina              1.654,225.000
            ukupno grupa 44.                        1.654,225.000

            Sredstva za drustvene djelatnosti
45.   450       sredstva za odgoj i obrazovanje                 2.440,000.000
    451       sredstva za znanost                       5.800,000.000
    452       sredstva za kulturu                       950,000.000
    453       sredstva za šport                        60,000.000
    454       sredstva za socijalnu skrb                   19.400,000.000
    456       sredstva za zdravstvenu zaštitu                 210,000.000
    457       sredstva za mirovinsko i invalidsko osiguranje         7.300,000.000
    458       sredstva zaštitu boraca i vojnih invalida            1.100,000.000
            ukupno grupa 45.                        37.260,000.000

            Sredstva za ostale drustvene potrebe
46.   461       sredstva za drustvene i političke organizacije         250,000.000
            ukupno grupa 46.                        250,000.000
            Izdvajanja sredstava rezervi
47.   470       izdvajanje u Stalnu rezervu Republike              1.000,000.000
            ukupno grupa 47.                        1.000,000.000
            Ostali rashodi
48.   481       naknade za bankarske usluge i troškove platnog prometa     2,000.000
    482       otplata kredita i zajmova                    50,000.000
    483       rashodi za obveze iz prethodne godine              385,100.000
    488       ostali rashodi (Tekuća rezerva Proračuna)            2.000,000.000
            ukupno grupa 48.                        2.437,100.000
______________________________________________________________________________________________________________
            ukupno rashodi                         269.624,413.000
______________________________________________________________________________________________________________

                        II. POSEBNI DIO

Članak 4.
Rashodi u svoti od 269.624,413.000 hrvatskih dinara, koji su iskazani po grupama računa i računima u Bilanci prihoda i rashoda, raspoređuju se po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

______________________________________________________________________________________________________________
Broj
______________________                                   Svota
pozicije  osnovnog    Osnovna i potanja namjena               ________________________
      računa                                 podračuna    računa
______________________________________________________________________________________________________________
            RAZDJEL 1. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

            GLAVA 1. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
            40. Sredstva za rad ureda predsjednika Republike
1.   401       sredstva za materijalne troškove                    26,225.000
            svega grupa 40.                             26,225.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad
            ureda predsjednika Republike
2.   418       sredstva za izvanredne troškove                     4,500.000
            svega grupa 41.                             4,500.000
            svega glava 1. (od poz.1.. do poz. 2)                  30,725.000

            GLAVA 2. URED ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA
            40. Sredstva za rad ureda
3.   401       sredstva za materijalne troškove                    1,500.000
            svega grupa 40.                             1,500.000

            41. Sredstva za posebne namjene i druge
            namjene za rad ureda
4.   418       sredstva za funkcionalne rashode                    2,000.000
            svega grupa 41.                             2,000.000
            svega glava 2. (od poz. 3. do poz. 4).                 3,500.000
            svega razdjel 1. (od poz.1- do poz. 4)                 34,225.000

            RAZDJEL 2. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
            40. Sredstva za rad Sabora Republike Hrvatske
5.   401       sredstva za materijalne troškove                    75,000.000
            svega grupa 40.                             75,000.000
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za
            rad Sabora Republike Hrvatshe
6.   418       naknada troškova za saborske zastupnike        46,000.000
7.           troškovi zasjedanja Sabora               47,000.000
8.           sredstva za izvanredne troškove            10,000.000
9.           troškovi "Izvješća hrvatskog Sabora"          3,500.000
10.           sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu      6,500.000
11.           sredstva za održavanje zgrade Sabora u Topuskom     6,000.000
12.           sredstva za rad Komisije za utvrđivanje ratnih
            i poratnih žrtava                    2,500.000    121,500.000
            svega grupa 41.                             121,500.000
            svega razdjel 2. (od poz. 5. do poz. 12)                196,500.000

            RAZDJEL 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
            GLAVA 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
            40. Sredstva za rad Vlade
13.   401       sredstva za materijalne troškove            12,691.000
            14. Ured za suradnju i prihvaćanje mirovnih snaga
            UN u Republici Hrvatskoj                10,000.000   22,691.000
            svega grupa 40.                             22,691.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad Vlade
15.   418       sredstva za izvanredne troškove             3,200.000
16.           stalne novčane naknade                 8,500.000    11,700.000
            svega grupa 41.                             11,700.000
            svega glava 1. (od poz. 13. do poz. 16)                 34,391.000

            GLAVA 2. URED ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
            40. Sredstva za rad ureda
17.   401       sredstva za materijalne troškove                    1,600.000
            svega grupa 40.                             1,600.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ureda
18.   418       sredstva za dotacije narodnostima                    240,000.000
            svega grupa 41.                             240,000.000
            svega glava 2. (od poz. 17. do poz. 18)                 241,600.000

            GLAVA 3. URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE
            REPUBLIKE HRVATSKE
            40. Sredstva za rad ureda
19.   401       sredstva za materijalne troškove                    2,232.000
            svega grupa 40.                             2,232.000
            svega glava 3. (poz.19)                         2,232.000

            GLAVA 4. URED ZA OPĆE POSLOVE I PROTOKOL
            VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
            40. Sredstva za rad ureda
20.   401       sredstva za materijalne troškove                    241,384.000
            svega grupa 40.                             241,384.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ureda
21.   418       sredstva za investicijsko održavanje osnovnih sredstava,
            inventara i zgrada Sabora Republike Hrvatske      67,000.000
22.           sredstva za izvanredne troškove             2,000.000    69,000.000
            svega grupa 41.                             69,000.000
            svega glava 4. (od poz. 20. do poz. 22)                 310,384.000

            GLAVA 5. URED ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE
            40. Sredstva za rad ureda
23.   401       sredstva za materijalne troškove                    15,000.000
            svega grupa 40.                             15,000.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
24.   454       sredstva za skrb prognanika.                      14.000,000.000
            svega grupa 45.                             14.000,000.000
            svega glava 5. (od poz. 23. do poz. 24)                 14.015,000.000

            GLAVA 6. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
            40. Sredstva za rad agencije
25.   401       sredstva za materijalne troškove                    55,700.000
            svega grupa 40.                             55,700.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad agencije
26.   418       sredstva za funkcionalne rashode                    7,000.000
            svega grupa 41.                             7,000.000
            svega glava 6. (od poz. 25. do poz. 26)                 62,700.000
            svega razdjel 3. (od poz. 13. do poz. 26)                14.686,307.000

            RAZDJEL 4. USTAVNI SUD HRVATSKE
            40. Sredstva za rad suda
27.   401       sredstva za materijalne troškove                    3,572.000
            svega grupa 40.                             3,572.000
            svega razdjel 4. (poz. 27)                       3,572.000

            RAZDJEL 5. VRHOVNI SUD HRVATSKE
            40. Sredstva za rad suda
28.   401       sredstva za materijalne troškove                    11,405.000
            svega grupa 40.                             11,405.000
            svega razdjel 5. (poz. 28)                       11,405.000

            RAZDJEL 6. UPRAVNI SUD HRVATSKE
            40. Sredstva za rad suda
29.   401       sredstva za materijalne troškove                    3,553.000
            svega grupa 40.                             3,553.000
            svega razdjel 6. (poz. 29)                       3,553.000

            RAZDJEL 7. PRIVREDNI SUD HRVATSKE
            40. Sredstva za rad suda
30.   401       sredstva za materijalne troškove                    2,914.000
            svega grupa 40                             2,914.000
            svega razdjel 7. (poz. 30)                       2,914.000

            RAZDJEL 8. JAVNO TUŽILAŠTVO HRVATSKE
            40. Sredstva za rad tužilastva
31.   401       sredstva za materijalne troškove                    4,887.000
            svega grupa 40.                             4.887.000
            svega razdjel 8. (poz. 31)                       4,887.000

            RAZDJEL 9. JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO HRVATSKE
            40. Sredstva za rad pravobranilastva
32.   401       sredstva za materijalne troškove                    1,629.000
            svega grupa 40.                             1,629.000
            svega razdjel 9. (poz. 32)                       1,629.000

            RAZDJEL 10. REPUBLIČKO VIJEĆE ZA PREKRŠAJE
            40. Sredstva za rad vijeća
33.   401       sredstva za materijalne troškove                    3,904.000
            svega grupa 40.                             3,904.000
            svega razdjel 10. (poz. 33)                       3,904.000

            RAZDJEL 11. MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE
            40. Sredstva za rad ministarstva
34.   401       sredstva za materijalne troškove                    15,700.000
            svega grupa 40.                             15.700.000
            svega razdjel 11. (poz. 34)                       15,700.000

            RAZDJEL 12. MINISTARSTVO FINANCIJA
            GLAVA 1. MINISTARSTVO FINANCIJA
            40. Sredstva za rad ministarstva
35.   401       sredstva za meterijalne troškove                    240,000.000
            svega grupa 40.                             240,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
36.   418       sredstva za rad Komisije za popis i
            procjenu ratne stete                          15,000.000
            svega grupa 41.                             15,000.000
            svega glava 1. (od poz. 35. do poz. 36)                 255,000.000

            GLAVA 2. CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad uprave
37.   418       sredstva za funkcionalne rashode                    170,000.000
            svega grupa 41.                             170,000.000
            svega glava 2. (poz. 37.)                        170,000.000
            svega razdjel 12. (od poz. 35. do poz. 37)               425,000.000

            RAZDJEL 13. MINISTARSTVO GOSPODARSKOG RAZVITKA
            GLAVA 1. MINISTARSTVO GOSPODARSKOG RAZVITKA
            40. Sredstva za rad ministarstva
38.   401       sredstva za materijalne troškove                    8,772.000
            svega grupa 40.                             8,772.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
39.   418       sredstva za izradu stručnih i znanstvenih podloga za definiranje
            gospodarskog sustava                          3,500.000
            svega grupa 41.                             3,500.000
            svega glava 1. (od poz. 38. do poz. 39)                 12,272.000

            GLAVA 2. AGENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
            RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ
            40. Sredstva za rad agenaje
40.   401       sredstva za materijalne troškove                    14,353.000
            svega grupa 40.                             14,353.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad agencije
41.   418       sredstva za funkcionalne rashode                    10,000.000
            svega grupa 41.                             10,000.000
            svega glava 2. (od poz. 39. do poz. 40)                 24,353.000
            svega razdjel 13. (od poz. 38. do poz. 41)               36,625.000

            RAZDJEL 14. MINISTARSTVO INFORMIRANJA
            40. Sredstva za rad ministarstva
42.   401       sredstva za materijalne troškove                    53,666.000
            svega grupa 40.                             53,666.000
            svega razdjel 14. (poz. 42)                       53,666.000

            RAZDJEL 15. MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
            GLAVA 1.MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
            40. Sredstva za rad ministarstva
43.   401       sredstva za materijalne troškove                    63,105.000
            svega grupa 40.                             63,105.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
44.   418       sredstva za potrebe Promatračke misije Europske
            zajednice                          15,000.000
45.           sredstva za troškove Radne zajednice Alpe Jadran       4,000.000
46.           sredstva za troškove Radne zajednice
            za srednji i južni Jadran                  1,000.000
47.           sredstva za troškove Radne zajednice Podunavskih
            regija                            1,000.000 21,000.000
            svega grupa 41.                             21,000.000
            svega glava 1. (od poz. 43. do poz. 47)                 84,105.000

            GLAVA 2. DIPLOMATSKO-KONZU1.ARNA PREDSTAVNIŠTVA
            40. Sredstva za rad predstavnistava
48.   401       sredstva za troškove diplomatsko-konzularnih predstavnistava      200,000.000
            svega grupa 40.                             200,000.000
            svega glava 2. (poz. 47)                        200,000.000
            svega razdjel 15. (od poz. 43. do poz. 48)               284.105.000

            RAZDJEL 16. MINISTARSTVO ISELJENIŠTVA
            40. Sredstva za rad ministarstva
49.   401       sredstva za materijalne troškove                    5,400.000
            svega grupa 40.                             5,400.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
50.   418       sredstva zafunkcionalne rashode                     2,400.000
            svega grupa 41.                             2,400.000
            svega razdjel 16. (od poz. 49. do poz. 50)               7,800.000

            
             RAZDJEL 17. MINISTARSTVO OBNOVE
            40. Sredstva za rad ministarstva
51.   401       sredstva za materijalne troškove                     7,000.000
            svega grupa 40.                             7,000.000
            svega razdjel 17. (poz. 51)                       7,000.000

            RAZDJEL 18. MINISTARSTVO OBRANE
            40. Sredstva za rad ministarstva
52.   401       sredstva za materijalne troškove                    7.000,000.000
            svega grupa 40.                             7.000,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
53.   416       sredstva za opremu Hrvatske vojske           12.000,000.000
54.   418       sredstva za posebne namjene Hrvatske
            vojske                         38.000,000.000 50.000,000.000
                                        
            svega grupa 41.                             50.000,000.000
            svega razdjel 18. (od poz. 52. do poz. 54)               57.000,000.000

            RAZDJEL 19. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
            GLAVA 1. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
            40. Sredstva za rad ministarstva
55.   401       sredstva za materijalne troškove                    30,012.000
            svega grupa 40.                             30,012.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
56.   415       udio Republike u nabavi opreme Zavodu za sudsku medicinu        9,000.000
57.   416       investicijsko održavanje i rješavanje stambenih potreba
            nosilaca okružnih i općinskih pravosudnih funkcija           80,000.000
58.   418       troškovi međunarodne pravne pomoći           300.000
59.           naknada dohodka pritvorenih osoba            300.000
60.           sredstva za rad arondacijske i komasacijske komisije  80.000     680.000
            svega grupa 41.                             89,680.000
            svega glava 1. (od poz. 55. do poz. 60)                 119,692.000

            GLAVA 2. SLUŽBA IZVRŠENJA SANKCIJA
            40. Sredstva za rad službe
61.   401       sredstva za materijalne troškove                    140,000.000
            svega grupa 40.                             140,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad službe
62.   416       sredstva za razvoj Službe izvršenja sankcija              167,000.000
63.   418       posebne namjene Službe izvršenja sankcija        50,000.000
64.           sredstva za posebne namjene               250,000.000   300,000.000
            svega grupa 41.                             467,000.000
            svega glava 2. (od poz. 61. do poz. 64)                 607,000.000

            GLAVA 3. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            BJELOVARU
            40. Sredstva za rad centra
65.   401       sredstva za materijalne troškove                    1,400.000
            svega grupa 40.                             1,400.000
            svega glava 3. (poz. 65)                        1.400.000

            GLAVA 4. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            GOSPIĆU
            40. Sredstva za rad centra
66.   401       sredstva za materijalne troškove                    950.000
            svega grupa 40.                             950.000
            svega glava 4. (poz. 66)                        950.000

            GLAVA 5. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            KARLOVCU
            40. Sredstva za rad centra
67.   401       sredstva za materijalne troškove                    900.000
            svega grupa 40.                             900.000
            svega glava 5. (poz. 67)                        900.000
            GLAVA 6. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            OSIJEKU
            40. Sredstva za rad centra
68.   401       sredstva za materijalne troškove                    5,100.000
            svega grupa 40.                             5,100.000
            svega glava 6. (poz. 68)                        5,100.000

            GLAVA 7. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            RIJECI
            40. Sredslva za rad centra
69.   401       sredstva za materijalne troškove                    4,800.000
            svega grupa 40.                             4,800.000
            svega glava 7. (poz. 69)                        4,800.000

            GLAVA 8. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            SISKU
            40. Sredstva za rad centra
70.   401       sredstva za materijalne troškove                    1,400.000
            svega grupa 40.                             1,400.000
            svega glava 8. (poz. 70)                        1,400.000

            GLAVA 9. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            SPLITU
            40. Sredstva za rad centra
71.   401       sredstva za materijalne troškove                    4,443.000
            svega grupa 40.                             4,443.000
            svega glava 9. (poz. 71)                        4,443.000

            GLAVA 10. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U
            VARAŽDINU
            40. Sredstva za rad centra
72.   401       sredstva za materijalne troškove                    3,532.000
            svega grupa 40.                             3,532.000
            svega glava 10. (poz. 72)                        3,532.000
            svega razdjel 19. (od poz. 55. do poz. 72).               749,217.000

            RAZDJEL 20. MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
            GLAVA 1. MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
            40. Sredstva za rad ministarstva
73.   401       sredstva za materijalne troškove                    15,000.000
            svega grupa 40.                             15,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
74.   418       preventivne akcije za sigurnost prometa         1,000.000
75.           održavanje plovila i vozila kapetanija         400.000
76.           investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija  6,300.000
77.           nabava novih plovila i vozila kapetanija        2,400.000
78.           nabava i održavanje sistema veza kapetanija       500.000
79.           sredstva za nabavu službene odjeće kapetanije      400.000     11,000.000
            svega grupa 41.                             11,000.000

            43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
80.   433       održavanje i obilježavanje plovnih putova        15,000.000
81.           namjenska sredstva za održavanje željezničke
            infrastrukture                     16.000,000.000 16.015,000.000
                                            
            svega grupa 43.                             16.015,000.000
            svega glava 1. (od poz. 73. do poz. 81)                 16.041,000.000

            GLAVA 2. KAPETANIJA PRISTANIŠTA OSIJEK
            40. Sredstvaza rad kapetanije
82.   401       sredstva za materijalne troškove                    373.000
            svega grupa 40.                             373.000
            svega glava 2. (poz. 82)                        373.000

            GLAVA 3. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SISAK
            40. Sredstva za rad kapetanije
83.   401       sredstva za materijalne troškove                    452.000
            svega grupa 40.                             452.000
            svega glava 3. (poz. 83)                        452.000

            GLAVA 4. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SLAVONSKI BROD
            40. Sredstva za rad kapetanije
84.   401       sredstva za materijalne troškove                    394.000
            svega grupa 40.                             394.000
            svega glava 4. (poz. 84)                        394.000

            GLAVA 5. KAPETANIJA PRISTANIŠTA VUKOVAR
            40. Sredstva za rad kapetanije
85.   401       sredstva za materijalne troškove                    350.000
            svega grupa 40.                             350.000
            svega glava 5. (poz. 85)                        350.000

            GLAVA 6. UPRAVA KONTROLE LETENJA
            40. Sredstva za rad uprave
86.   401       sredstva za materijalne troškove                    50,000.000
            svega grupa 40.                             50,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene uprave
87.   418       sredstva za funkcionalne rashode                    120,000.000
            svega grupa 41.                             120,000.000
            svega glava 6. (od poz. 86. do poz. 87).                170,000.000
            svega razdjel 20. (od poz. 73. do poz. 87)               16.212,569.000

            RAZDJEL 21. MINISTARSTVO POMORSTVA
            GLAVA 1. MINISTARSTVO POMORSTVA
            40. Sredstva za rad ministarstva
88.   401       sredstva za materijalne troškove                    6,600.000
            svega grupa 40.                             6,600.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
89.   418       održavanje plovila i vozila kapetanija         14,000.000
90.           investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija  13,800.000
91.           nabava novih plovila i vozila kapetanija        24,400.000
92.           nabava i održavanje sistema veza kapetanija       8.800.000
93.           sredstva za nabavu službene odjeće kapetanija      5,300.000
94.           sredstva za traganje za ljudima, spašavanje
            ljudskih života na moru i gašenje požara s brodova   20,000.000
95.           sredstva za nabavu obrazaca i dokumenata za
            kapetanije                       3,000.000
96.           dotacija za Hidrografski institut Split         63,000.000
97.           dotacija za Brodarski institut Zagreb          80,700.000   233,000.000
            svega grupa 41.                             233,000.000

            43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
    431.      naknada razlike u cijeni za održavanje veza otoci-kopno:
98.           "Jadrolinija" - Rijeka                 1.900,000.000
99.           "Lošinjska plovidba" - Mali Lošinj           24,000.000
100.          "Rapska plovidba" - Rab                 14,000.000   1.938,000.000
101.  433       održavanje i obilježavanje plovnih putova                36,000.000
            svega grupa 43.                             1.974,000.000
            svega glava 1. (od poz. 88. do poz. 101)                2.213,600.000
            GLAVA 2. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
            40. Sredstva za rad kapetanije
 GLAVA 2. LUČKA KAPETANIJA DUBROVNIK
            40. Sredstva za rad kapetanije
102.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,995.000
            svega grupa 40.                             1,995.000
            svega glava 2. (poz. 102).                       1,995.000

            GLAVA 3. LUČKA KAPETANIJA PLOČE
            40. Sredstva za rad kapetanije
103.  401       sredstva za materijalne troškove                    760.000
            svega grupa 40.                             760.000
            svega glava 3. (poz. 103)                        760.000

            GLAVA 4. LUČKA KAPETANIJA PULA
            40. Sredstva za rad kapetanije
104.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,465.000
            svega grupa 40.                             2,465.000
            svega glava 4. (poz. 104)                        2,465.000

            GLAVA 5. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
            40. Sredstva za rad kapetanije
105.  401       sredstva za materijalne troškove                    5,851.000
            svega grupa 40.                             5,851.000
            svega glava 5. (poz. 105)                        5,851.000

            GLAVA 6. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
            40. Sredstva za rad kapetanije
106.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,864.000
            svega grupa 40.                             2,864.000
            svega glava 6. (poz. 106)                        2,864.000

            GLAVA 7. LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
            40. Sredstva za rad kapetanije
107.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,980.000
            svega grupa 40.                             1,980.000
            svega glava 7. (poz. 107)                        1,980.000

            GLAVA 8. LUČKA KAPETANIJA ZADAR
            40. Sredstva za rad kapetanije
108.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,979.000
            svega grupa 40.                             1,979.000
            svega glava 8. (poz. 108)                        1,979.000
            svega razdjel 21. (od poz. 88. do poz. 108)               2.231,494.000

            RAZDJEL 22. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
            ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
            40. Sredstva za rad ministarstva
109.  401       sredstva za materijalne troškove                    17,200.000
            svega grupa 40.                             17,200.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
110.  418       troškovi za zaštitu bilja                1,000.000
111.          troškovi savjetodavne poljoprivredne službe za selo   72,000.000
112.          sufinanciranje programa zaštite zdravlja životinja   60,000.000   133,000.000
            svega grupa 41.                             133,000.000

            43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
113.  431       premije i regresi u poljoprivredi                    12.000,000.000
            svega grupa 43.                             12.000,000.000
            svega razdjel 22. (od poz. 109. do poz. 113)              12.150,200.000

            RAZDJEL 23. MINISTARSTVO PROSVJETE,
            KULTURE I ŠPORTA
            GLAVA 1. MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
            40. Sredstva za rad ministarstva
114.          sredstva za materijalne troškove                    88,558.000
            svega grupa 40.                             88,558.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
115.  418       sredstva za međunarodnu, kulturnu, prosvjetnu i tehničku
            suradnju i suradnju u oblasti športa          80,000.000
116.          sredstva za troškove odgoja i obrazovanja djece
            građana na privremenom radu u inozemstvu s teritorija
            Republike Hrvatske                   150,000.000
117.          sredstva za repuličkenagrade              15,856.000   245,856.000
            svega grupa 41.                             245,856.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
118.  452       sredstva za učešće Republike u financiranju
            nacionalnih kazalista                          50,000.000
            svega grupa 45.                             50,000.000
            svega glava 1. (od poz. 114. do poz. 118)                384,414.000

            GLAVA 2. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
            40. Sredstva za rad Akademije
119.  401       sredstva za materijalne i operativneizdatke Akademije i njezinih
            jedinica                                27,205.000
            svega grupa 40.                             27,205.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad Akademije
120.  418       sredstva za osnovnu djelatnost i investicijsko održavanje zgrada    55,000.000
            svega grupa 41.                             55,000.000
            svega glava 2. (od poz. 119. do poz. 120)                82,205.000

            GLAVA 3. NACIONALNA I SVEUČILIŠNA BIBLIOTEKA
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad Biblioteke
121.          sredstva za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke        1.050,000.000
122.          sredstva za funkcionalne troškove                    115,000.000
            svega grupa 41.                             1.165,000.000
            svega glava 3. (od poz. 121 do poz. 122)                1.165,000.000

            GLAVA 4. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
123.  416       sredstva za adaptaciju poslovnog prostora                5,000.000
124.  418       sredstva za udio Republike u funkcionalnim rashodima          38,000.000
            svega grupa 41.                             43,000.000
            svega glava 4. (od poz. 123. do poz. 124)                43,000.000

            GLAVA 5. REPUBLIČKI FOND PREDŠKOLSKOG ODGOJA
            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
125.  450       obveze Republike za financiranje potreba s područja
            drustvene brige o djeci predškolskog uzrasta              280,000.000
            svega grupa 45.                             280,000.000
            svega glava 5. (poz.125)                        280,000.000

            GLAVA 6. REPUBLIČKI FOND OSNOVNOG OBRAZOVANJA
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za izvršavanje funkcije fonda
126.  416       sredstva za investicije u osnovnom školstvu               100,000.000
            svega grupa 41.                             100,000.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
127.  450       sredstva za program osnovnog školstva u Republici            310,000.000
            svega grupa 45.                             310,000.000
            svega glava 6. (od poz. 126. do poz. 127)                410,000.000

            GLAVA 7. REPUBLIČKI FOND USMJERENOG OBRAZOVANJA
            40. Sredstva za izvršavanje funkcije fonda
128.  401       sredstva za materijalne troškove                    3.393,000.000
            svega grupa 40.                             3.393,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za izvršenje funkcije fonda
129.  416       sredstva za investicije u djelatnosti usmjerenog obrazovanja      120,000.000
            svega grupa 41.                             120,000.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
130.  450       sredstva za program usmjerenog obrazovanja u
            Republici                        50,000.000
131.          sredstva za učenički i studentski standard       1.800,000.000  1.850,000.000
            svega grupa 45.                             1.850,000.000
            svega glava 7. (od poz. 128. do poz. 131)                5.363,000.000

            GLAVA 8. REPUBLIČKI FOND ZA KULTURU
            40. Sredstva za izvršavanje funkcije fonda
132.  401       sredstva zamaterijalne troškove ustanova kulture            263,170.000
            svega grupa 40.                             263,170.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
133.  452       sredstva za Program kulturnog razvitka Republike            900,000.000
            svega grupa 45.                             900,000.000
            svega glava 8. (od poz. 132. do poz. 133)                1.163,170.000

            GLAVA 9. "FUNDACIJA IVAN MEŠTROVIĆ"
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad fundacije
134.  418       sredstva za funkcionalne troškove                    12,000.000
            svega grupa 41.                             12,000.000
            svega glava 9. (poz. 131)                        12,000.000

            GLAVA 10. POTREBE U DJELATNOSTI TJELESNE
            KULTURE OD INTERESA ZA REPUBLIKU
            40. Sredstva za izvršavanje djelatnosti
135.  401       sredstva za materijalne troškove                    24,500.000
            svega grupa 40.                             24,500.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za izvršavanje djelatnosti
136.  416       sredstva za investicije u djelatnosti tjelesne kulture         5,000.000
            svega grupa 41.                             5,000.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
137.  453       sredstva za programske aktivnosti na unapređenju športa         60,000.000
            svega grupa 45.                             60,000.000
            svega glava 10. (od poz. 135. do poz. 137)               89,500.000
            svega razdjel 23. (od poz. 114. do poz. 137)              8.992,289.000

            RAZDJEL 24. MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE
            SKRBI I OBITELJI
            GLAVA 1. MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI
            I OBITEIJI
            40. Sredstva za rad ministerstva
138.  401       sredstva za materijalne troškove                    95,259.000
            svega grupa 40.                             95,259.000
            svega glava 1. (poz. 138).                       95,259.000

            GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND SOCIJALNE ZAŠTITE
            40. Sredstva za izvršavanje funkcije fonda
139.  401       sredstva za materijalne troškove                    2.531,000.000
            svega grupa 40.                             2.531,000.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
140.  454       sredstva za potrebe socijalne skrbi                   5.400,000.000
            svega grupa 45.                             5.400,000.000
            svega glava 2. (od poz. 138. do poz. 140)                7.931,000.000

            GLAVA 3. BORAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA
            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
141.  458       sredstva za invalidsku zaštitu             100,000.000
142.          sredstva za boračku zaštitu               110,000.000
143.          sredstva za posebne novčane naknade           55,000.000
144.          sredstva za zaštitu žrtava               55,000.000
145.          sredstva za zaštitu žrtava rata u obrani
            Republike Hrvatske i njihovih obitelji         33,000.000
146.          sredstva za primanja vojnika invalida, boraca
            i njihovih obitelji                   747,000.000   1.100,000.000
            svega grupa 45.                             1.100,000.000
            svega glava 3. (od poz. 141. do poz. 146)                1.100,000.000
            svega razdjel 24. (od poz. 138. do poz. 146)              9.126,259.000

            RAZDJEL 25. MINISTARSTVO TRGOVINE
            GLAVA 1. MINISTARSTVO TRGOVINE
            40. Sredstva za rad ministarstva
147.  401       sredstva za materijalne troškove                    17,000.000
            svega grupa 40.                             17,000.000
            svega glava 1. (poz. 147)                        17,000.000

            GLAVA 2. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
            43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
148.  433       sredstva za robne rezer·ve                       800,000.000
            svega grupa 43.                             800,000.000
            svega glava 2. (poz. 148)                        800,000.000
            svega razdjel 25. (od poz. 147. do poz. 148)              817,000.000

            RAZDJEL 26. MINISTARSTVO TURIZMA
            40. Sredstva za rad ministarstva
149.  401       sredstva za materijalne troškove                    10,395.000
            svega grupa 40.                             10,395.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad mimstarstva
150.  418       sredstva za osnivanje turističkih predstavnistava Republike u
            inozemstvu i turističku propagandu                   57,000.000
            svega grupa 41.                             57,000.000
            svega razdjel 26. (od poz. 149. do poz. 150)              67,395.000151.  
            RAZDJEL 27. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
       40. Sredstva za rad ministarstva
151.  401       sredstva za materijalne troškove                    2.871,000.000
            svega grupa 40.                             2.871.000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
152.  415       sredstva za nabavu opreme i popravak objekata              2.200,000.000
153.  418       sredstva za posebne namjene                       4.000,000.000
            svega grupa 41.                             6.200,000.000
            svega razdjel 27. (od poz. 151. do poz. 153)              9.071,000.000

            RAZDJEL 28. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
            PROSTORNOG UREĐENJA I,
            STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI
            40. Sredstva za rad ministarstva
154.  401       sredstva za materijalne troškove                    44,000.000
            svega grupa 40.                             44,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
155.  418       sredstva za međunarodnu suradnju u oblasti zaštite okoliša
            i prostornog uređenja                  600.000
156.          sredstva za aktivnosti u okviru programa UNEP-a     1,000.000
157.          akcije za zaštitu Jadranskog mora od zagađivanja    30,000.000
158.          prijedlog programa zaštite okoliša u Republici
            Hrvatskoj                        15,000.000
159.          redovna djelatnost nacionalnih parkova         117,000.000
160.          sredstva za radove na geodetskoj izmjeri, katastru i
            komasaciji zemljista                  120,000.000   283,600.000
            svega grupa 41.                             283,600.000
            svega razdjel 28. (od poz. 154. do poz. 160)              327,600.000

            RAZDJEL 29. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
            40. Sredstva za rad ministarstva
161.  401       sredstva za materijalne troškove                    18,862.000
            svega grupa 40.                             18,662.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
162.  418       sredstva za rad stručnih komisija            300.000
163.          sredstva za stručni nadzor zdravstvene zaštite     2,000.000
164.          sredstva za posebne namjene               30,000.000
165.          sredstva za rad Hrvatskog crvenog križa         15,000.000
166.          sredstva za rad Kriznog stožera             25,000.000   72,300.000
            svega grupa 41.                             72,300.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
167.  456       sredstva za zdravstvenu zaštitu stranaca        10,000.000
168.          sredstva za liječenje po posebnim propisima       200,000.000   210.000.000
            svega grupa 45.                             210,000.000
            svega razdjel 29. (od poz. 161. do poz. 168)              300,962.000

            RAZDJEL 30. MINISTARSTVO ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I
            INFORMATIKE
            GLAVA 1. MINISTARSTVO ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE
            I INFORMATIKE
            40. Sredstva za rad ministarstva
169.  401       sredstva za materijalne troškove                    20,458.000
            svega grupa 40.                             20,458.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
170.  418       sredstva za financiranje rada seizmološke službe
            u Republici                       9,800.000
171.          sredstva za financiranje rada geološke službe
            u Republici                       5,200.000    15,000.000
            svega grupa 41.                             15,000.000
            svega glava 1. (od poz. 169. do poz. 171)                35,458.000

            GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND ZA ZNANOST
            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
173.          sredstva za financiranje znanosti                    5.800,000.000
            svega grupa 45.                             5.800,000.000
            svega glava 2. (od poz. 172. do poz. 173)                5.800,000.000
            svega razdjel 30. (od poz. 169. do poz. 173)              5.835,458.000

            RAZDJEL 31. REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
            40. Sredstva za rad zavoda
174.  401       sredstva za materijalne troškove                    81,414.000
            svega grupa 40.                             81,414.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
175.  418       funkcionalni troškovi i modernizacija centara
            zaobranu od tuče                    100,000.000
176.          sredstva za financiranje hidrometeoroloških
            programa                        40,000.000   140,000.000
            svega grupa 41.                             140,000.000
            svega razdjel 31. (od poz. 174. do poz. 176)              221,414.000

            RAZDJEL 32. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
            40. Sredstva za rad zavoda
177.  401       sredstva za materijalne troškove                    25,333.000
            svega grupa 40.                             25,333.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
178.  415       sredstva za elektroničku računsku opremu zavoda             30,000.000
179.  416       sredstva za statistička istraživanja          40,000.000
180.          sredstva za popis stanovnistva, domaćinstava, stanova
            i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini u
            Republici                        15,000.000   55,000.000
            svega grupa 41.                             85,000.000
            svega razdjel 32. (od poz. 177. do poz. 180)              110,333.000

            RAZDJEL 33. REPUBLIČKI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU
            ZNANSTVENO-TEHNIČKU SURADNJU
            40. Sredstva za rad zavoda
181.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,230.000
            svega grupa 40.                             2,230.000

            41. sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
182.  418       sredstva za posebne namjene                       5,000.000
            svega grupa 41.                             5,000.000
            svega razdjel 33. (pd poz. 181. do poz. 182)              7,230.000

            RAZDJEL 34. REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
            MJERITELJSTVO
            40. Sredstva za rad zavoda
183.  401       sredstva za materijalne troškove                    14,000.000
            svega grupa 40.                             14,000.000
            svega razdjel 34. (poz. 183)                      14,000.000

            RAZDJEL 35. OKRUŽNI SUDOVI
            GLAVA 1. OKRUŽNI SUD BJELOVAR
            40. sredstva za rad suda
184.  401       sredstva za materijalne troškove                    6,097.000
            svega grupa 40.                             6,097.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
185.  418       sredstva za posebne namjene                       7,355.000
            svega grupa 41.                             7,355.000
            svega glava 1. (od poz. 184. do poz. 185)                13,452.000

            GLAVA 2. OKRUŽNI SUD DUBROVNIK
            40. Sredstva za rad suda
186.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,838.000
            svega grupa 40.                             1,838.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
187.  418       sredstva za posebne namjene                       2,090.000
            svega grupa 41.                             2,090.000
            svega glava 2. (od poz. 186. do poz. 187)                3,828.000

            GLAVA 3. OKRUŽNI SUD GOSPIĆ
            40. Sredstva za rad suda
188.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,185.000
            svega grupa 40.                             1,185.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
189.  418       sredstva za posebne namjene                       2,218.000
            svega grupa 41.                             2,218.000
            svega glava 3. (od poz. 188. do poz. 189)                3,403.000

            GLAVA 4. OKRUŽNI SUD KARLOVAC
            40. Sredstva za rad suda
190.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,140.000
            svega grupa 40.                             2,140.000

            41. sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
191.  418       sredstva za posebne namjene                       1,972.000
            svega grupa 41.                             1,972.000
            svega glava 4. (od poz. 190. do poz. 191)                4,112.000

            GLAVA 5. OKRUŽNI SUD OSIJEK
            40. Sredstva za rad suda
192.  401       sredstva za materijalne troškove                    9,432.000
            svega grupa 40.                             9,432.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
193.  418       sredstva za posebne namjene                       16,194.000
            svega grupa 41.                             16,194.000
            svega glava 5. (od poz. 192. do poz. 193)                25,626.000

            GLAVA 6. OKRUŽNI SUD PULA
            40. Sredstva za rad suda
194.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,244.000
            svega grupa 40.                             2,244.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
195.  418       sredstva za posebne namjene                       3,852.000
            svega grupa 41.                             3,852.000
            svega glava 6. (od poz. 194. do poz. 195)                6,096.000

            GLAVA 7. OKRUŽNI SUD RIJEKA
            40. Sredstva za rad suda
196.  401       sredstva za materijalne troškove                    4,276.000
            svega grupa 40.                             4,276.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
187.  418       sredstva za posebne namjene                       9,330.000
            svega grupa 41.                             9,330.000
            svega glava 7. (od poz. 196. do poz. 197)                13,606.000

            GLAVA 8. OKRUŽNI SUD SISAK
            40. Sredstva za rad sude
198.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,028.000
            svega grupa 40.                             3,028.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
199.  418       sredstva za posebne namjene                       3,052.000
            svega grupa 41.                             3,052.000
            svega glava 8. (od poz. 198. do poz. 199)                6,080.000

            GLAVA 9. OKRUŽNI SUD POŽEGA
            40. Sredstva za rad suda
200.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,080.000
            svega grupa 40.                             3,080.000

201.  418       sredstva za posebne namjene                       3,249.000
            svega grupa 41.                             3,249.000
            svega glava 9. (od poz. 200. do poz. 201)                6,329.000

            GLAVA 10. OKRUŽNI SUD SPLIT
            40. Sredstva za rad suda
202.  401       sredstva za materijalne troškove                    6,031.000
            svega grupa 40.                             6,031.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
203.  418       sredstva za posebne namjene                       7,694.000
            svega grupa 41.                             7,694.000
            svega glava 10. (od poz. 202. do poz. 203)               13,725.000

            GLAVA 11. OKRUŽNI SUD ŠIBENIK
            40. Sredstva za rad suda
204.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,180.000
            svega grupa 40.                             3,180.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
205.  418       sredstva za posebne namjene                       2,233.000
            svega grupa 41.                             2,233.000
            svega glava 11. (od poz. 204. do poz. 205)               5,413.000

            GLAVA 12. OKRUŽNI SUD VARAŽDIN
            40. Sredstva za rad suda
206.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,640.000
            svega grupa 40                             2,640.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
207.  418       sredstva za posebne namjene                       5,972.000
            svega grupa 41.                             5,972.000
            svega glava 12. (od poz. 206. do poz. 207)               8,612.000

            GLAVA 13. OKRUŽNI SUD ZADAR
            40. Sredstva za rad suda
208.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,919.000
            svega grupa 40.                             2,919.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
209.  418       sredstva za posebne namjene                       5,210.000
            svega grupa 41.                             5,210.000
            svega glava 13. (od poz. 208. do poz. 209)               8,129.000

            GLAVA 14. OKRUŽNI SUD ZAGREB
            40. Sredstva za rad suda
210.  401       sredstva za materijalne troškove                    18,852.000
            svega grupa 40.                             18,852.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
211.  418       sredstva za posebne namjene                       35,856.000
            svega grupa 41.                             35,856.000
            svega glava 14. (od poz. 210. do poz. 211)               54,708.000

            RAZDJEL 36. OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI
            GLAVA 1. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BJELOVAR
            40. Sredstva za rad suda
212.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,392.000
            svega grupa 40.                             2,392.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
213.  418       sredstva za posebne namjene                       1,587.000
            svega grupa 41.                             1,587.000
            svega glava 1. (od poz. 212. do poz. 213)                3,979.000

            GLAVA 2. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD KARLOVAC
            40. Sredstva za rad suda
214.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,442.000
            svega grupa 40.                             1,442.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
215.  418       sredstva za posebne namjene                       1,471.000
            svega grupa 41.                             1,471.000
            svega glava 2. (od poz. 214. do poz. 215)                2,913.000

            GLAVA 3. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD OSIJEK
            40. Sredstva za rad suda
216.  401       sredstva za materijalne troškove                    4,067.000
            svega grupa 40.                             4,067.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
217.  418       sredstva za posebne namjene                       3,260.000
            svega grupa 41.                             3,260.000
            svega glava 3. (od poz. 216. do poz. 217)                7,327.000

            GLAVA 4. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD RIJEKA
            40. Sredstva za rad suda
218.  401       sredstva za materijalne troškove                    6,292.000
            svega grupa 40.                             6,292.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
219.  418       sredstva za posebne namjene                       5,037.000
            svega grupa 41.                             5,037.000
            svega glava 4. (od poz. 218. do poz. 219)                11,329.000

            GLAVA 5. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SLAVONSKI BROD
            40. Sredstva za rad suda
220.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,449.000
            svega grupa 40.                             1,449.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
221.  418       sredstva za posebne namjene                       911.000
            svega grupa 41.                             911.000
            svega glava 5. (od poz. 220. do poz. 221)                2,360.000

            GLAVA 6. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SPLIT
            40. Sredstva za rad suda
222.  401       sredstva za materijalne troškove                    8,287.000
            svega grupa 40.                             8,287.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
223.  418       sredstva za posebne namjene                       11,298.000
            svega grupa 41.                             11,298.000
            svega glava 6. (od poz. 222. do poz. 223)                19,585.000

            GLAVA 7. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD VARAŽDIN
            40. Sredstva za rad suda
224.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,141.000
            svega grupa 40.                             3,141.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
225.  418       sredstva za posebne namjene                       3,024.000
            svega grupa 41.                             3,024.000
            svega glava 7. (od poz. 224. do poz. 225)                6,165.000

            GLAVA 8. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ZAGREB
            40. Sredstva za rad suda
226.  401       sredstva za materijalne troškove                    16,389.000
            svega grupa 40.                             16,389.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
227.  418       sredstva za posebne namjene                       45,700.000
            svega grupa 41.                             45,700.000
            svega glava 8. (od poz. 226. do poz. 227)                62,089.000
            svega razdjel 36. (od poz. 212. do poz. 227)              115,747.000

            RAZDJEL 37. OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA
            GLAVA 1. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BJELOVAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
228.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,554.000
            svega grupa 40.                             1,554.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
229.  418       sredstva za posebne namjene                       502.000
            svega grupa 41.                             502.000
            svega glava 1. (od poz. 228. do poz. 229)                2,056.000

            GLAVA 2. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO DUBROVNIK
            40. Sredstva za rad tužilastva
230.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,021.000
            svega grupa 40.                             1,021.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
231.  418   sredstva za posebne namjene                           474.000
            svega grupa 41.                             474.000
            svega glava 2. (od poz. 230. do poz. 231)                1,495.000

            GLAVA 3. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO GOSPIĆ
            40. Sredstva za rad tužilastva
232.  401       sredstva za materijalne troškove                    849.000
            svega grupa 40.                             849.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
233.  418       sredstva za posebne namjene                       292.000
            svega grupa 41.                             292.000
            svega glava 3. (od poz. 232. do poz. 233)                1,141.000

            GLAVA 4. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KARLOVAC
            40. Sredstva za rad tužilastva
234.  401       sredstva za materijalne troškove                    963.000
            svega grupa 40.                             963.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
235.  418       sredstva za posebne namjene                       279.000
            svega grupa 41.                             279.000
            svega glava 4. (od poz. 234. do poz. 235)                1,242.000

            GLAVA 5. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK
            40. Sredstva za rad tužilastva
236.  401       sredstva za materijalne troškove                    4,718.000
            svega grupa 40.                             4,718.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
237.  418       sredstva za posebne namjene                       422.000
            svega grupa 41.                             422.000
            svega glava 5. (od poz. 236. do poz. 237)                5,140.000

            GLAVA 6. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PULA
            40. Sredstva za rad tužilastva
238.  401       sredstva za materijalne troškove                    811.000
            svega grupa 40.                             811.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
239.  418       sredstva za posebne namjene                       453.000
            svega grupa 41.                             453.000
            svega glava 6. (od poz. 238. do poz. 239)                1,264.000

            GLAVA 7. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO RIJEKA
            40. Sredstva za rad tužilastva
240.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,464.000
            svega grupa 40.                             1,464.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
241.  418       sredstva za posebne namjene                       390.000
            svega grupa 41.                             390.000
            svega glava 7. (od poz. 240. do poz. 241)                1,854.000

            GLAVA 8. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SISAK
            40. Sredstva za rad tužilastva
242.  401       sredstva za materijalne troškove                    944.000
            svega grupa 40.                             944.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
243.  418       sredstva za posebne namjene                       403.000
            svega grupa 41.                             403.000
            svega glava 8. (od poz. 242. do poz. 243)                1,347.000

            GLAVA 9. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO POŽEGA
            40. Sredstva za rad tužilastva
244.  401       sredstva za materijalne troškove                    977.000
            svega grupa 40.                             977.000
            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
245.  418       sredstva za posebne namjene                       390.000
            svega grupa 41.                             390.000
            svega glava 9. (od poz. 244. do poz. 245)                1,367.000

            GLAVA 10. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SPLIT
            40. Sredstva za rad tužilastva
246.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,009.000
            svega grupa 40.                             2,009.000

            41. sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
247.  418       sredstva za posebne namjene                       500.000
            svega grupa 41.                             500.000
            svega glava 10. (od poz. 246. do poz. 247)               2,509.000

            GLAVA 11. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠIBENIK
            40. Sredstva za rad tužilastva
248.  401       sredstva za materijalne troškove                    762.000
            svega grupa 40.                             762.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
249.  418       sredstva za posebne namjene                       279.000
            svega grupa 41.                             279.000
            svega glava 11. (od poz. 248. do poz. 249)               1,041.000

            GLAVA 12. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO VARAŽDIN
            40. Sredstva za rad tužilastva
250.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,145.000
            svega grupa 40.                             1,145.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
251.  418       sredstva za posebne namjene                       480.000
            svega grupa 41                             480.000
            svega glava 12. (od poz. 250. do poz. 251 )               1,625.000

            GLAVA 13. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZADAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
252.  401       sredstva za materijalne troškove                    757.000
            svega grupa 40.                             757.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
253.  418       sredstva za posebne namjene                       462.000
            svega grupa 41.                             462.000
            svega glava 13. (od poz. 252. do poz. 253)               1,219.000

            GLAVA 14. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAGREB
            40. Sredstva za rad tužilastva
254.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,850.000
            svega grupa 40.                             1,850.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilastva
255.  418       sredstva za posebne namjene                       1,638.000
            svega grupa 41.                             1,638.000
            svega glava 14. (od poz. 254. do poz. 255)               3,488.000
            svega razdjel 37. (od poz. 228. dopoz. 255)               26,788.000

            RAZDJEL 38. OPĆINSKI SUDOVI
            GLAVA 1. OPĆINSKI SUD BELI MANASTIR
            40. sredstva za rad suda
256.  401       sredstva za materijalne troškove                    785.000
            svega grupa 40.                             785.000
            svega glava 1. (poz. 256)                        785.000

            GLAVA 2. OPĆINSKI SUD BENKOVAC
            40. Sredstva za rad suda
257.  401       sredstva za materijalne troškove                    300.000
            svega grupa 40.                             300.000
            svega glava 2. (poz. 257)                        300.000

            GLAVA 3. OPĆINSKI SUD BIOGRAD
            40. Sredstva za rad suda
258.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,905.000
            svega grupa 40.                             1,905.000
            svega glava 3. (poz. 258)                        1,905.000

            GLAVA 4. OPĆINSKI SUD BJELOVAR
            40. Sredstva za rad suda
259.  401       sredstva za materijalne troškove                    7,982.000
            svega grupa 40.                             7,982.000
            svega glava 4. (poz. 259)                        7,982.000

            GLAVA 5. OPĆINSKI SUD BUJE
            40. Sredstva za rad suda
260.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,561.000
            svega grupa 40.                             2,561.000
            svega glava 5. (poz. 260)                        2,561.000

            GLAVA 6. OPĆINSKI SUD BUZET
            40. Sredstva za rad suda
261.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,400.000
            svega grupa 40.                             1,400.000
            svega glava 6. (poz. 261)                        1,400.000

            GLAVA 7. OPĆINSKI SUD CRIKVENICA
            40. Sredstva za rad suda
262.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,600.000
            svega grupa 40.                             2,600.000
            svega glava 7. (poz. 262)                        2,600.000

            GLAVA 8. OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
            40. Sredstva za rad suda
263.  401       sredstva za materijalne troškove                    8,580.000
            svega grupa 40.                             8,580.000
            svega glava 8. (poz. 263)                        8,580.000

            GLAVA 9. OPĆINSKI SUD ČAZMA
            40. Sredstva za rad suda
264.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,820.000
            svega grupa 40.                             1,820.000
            svega glava 9. (poz. 264).                       1,820.000

            GLAVA 10. OPĆINSKI SUD DARUVAR
            40. Sredstva za rad suda
265.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,340.000
            svega grupa 40.                             2,340.000
            svega glava 10. (poz. 265).                       2,340.000

            GLAVA 11. OPĆINSKI SUD DELNICE
            40. Sredstva za rad suda
266.  401       sredstva za materijalne troškove
            svega grupa 40.                             1,807.000
            svega glava 11. (poz. 266)                       1,807.000

            GLAVA 12. OPĆINSKI SUD DONJA STUBICA
            40. Sredstva za rad suda
267.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,340.000
            svega grupa 40.                             2,340.000
            svega glava 12. (poz. 267)                       2,340.000

            GLAVA 13. OPĆINSKI SUD DONJI LAPAC
            40. Sredstva za rad suda
268.  401       sredstva za materijalne troškove                    180.000
            svega grupa 40.                             180.000
            svega glava 13. (poz. 268)                       180.000

            GLAVA 14. OPĆINSKI SUD DONJI MIHOLJAC
            40. Sredstva za rad suda
269.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,690.000
            svega grupa 40.                             1,690.000
            svega glava 14. (poz. 269)                       1,690.000

            GLAVA 15. OPĆINSKI SUD DRNIŠ
            40. Sredstva za rad suda
270.  401       sredstva za materijalne troškove                    520.000
            svega grupa 40.                             520.000
            svega glava 15. (poz. 270)                       520.000

            GLAVA 16. OPĆINSKI SUD DUBROVNIK
            40. Sredstva za rad suda
271.  401       sredstva za materijalne troškove                    6,140.000
            svega grupa 40.                             6,140.000
            svega glava 16. (poz. 271)                       6,140.000

            GLAVA 17. OPĆINSKI SUD DUGO SELO
            40. Sredstva za rad suda
272.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,370.000
            svega grupa 40.                             2,370.000
            svega glava 17. (poz. 272)                       2,370.000

            GLAVA 18. OPĆINSKI SUD DVOR
            40. Sredstva za rad suda
273.  401       sredstva za materijalne troškove                    300.000
            svega grupa 40.                             300.000
            svega glava 18. (poz. 273)                       300.000

            GLAVA 19. OPĆINSKI SUD ĐAKOVO
            40. Sredstva za rad suda
274.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,640.000
            svega grupa 40.                             3,640.000
            svega glava 19. (poz. 274)                       3,640.000

            GLAVA 20. OPĆINSKI SUD ĐURĐEVAC
            40. Sredstva za rad suda
275.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,990.000
            svega grupa 40.                             2,990.000
            svega glava 20. (poz. 275)                       2,990.000

            GLAVA 21. OPĆINSKI SUD GAREŠNICA
            40. Sredstva za rad suda
276.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,119.000
            svega grupa 40.                             2,119.000
            svega glava 21. (poz. 276)                       2,119.000

            GLAVA 22. OPĆINSKI SUD GLINA
            40. Sredstva za rad suda
277.  401       sredstva za materijalne troškove                    300.000
            svega grupa 40.                             300.000
            svega glava 22. (poz277).                        300.000

            GLAVA 23. OPĆINSKI SUD GOSPIĆ
            40. sredstva za rad suda
278.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,730.000
            svega grupa 40.                             2,730.000
            svega glava 23. (poz. 278)                       2,730.000

            GLAVA 24. OPĆINSKI SUD GRAČAC
            40. sredstva za rad suda
279.  401       sredstva za materijalne troškove                    273.000
            svega grupa 40.                             273.000
            svega glava 24. (poz. 279).                       273.000

            GLAVA 25. OPĆINSKI SUD GRUBIŠNO POLJE
            40. Sredstva za rad suda
280.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,650.000
            svega grupa 40.                             1,650.000
            svega glava 25. (poz. 280)                       1,650.000            
            GLAVA 26. OPĆINSKI SUD IMOTSKI
                        40. Sredstva za rad suda
281.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,340.000
            svega grupa 40.                             2,340.000
            svega glava 26. (poz. 281)                       2,340.000

            GLAVA 27. OPĆINSKI SUD IVANEC
            40. Sredstva za rad suda
282.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,120.000
            svega grupa 40.                             3.120.000
            svega glava 27. (poz. 282)                       3,120.000

            GLAVA 28. OPĆINSKI 8UD IVANIĆ-GRAD
            40. Sredstva za rad suda
283.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,080.000
            svega grupa 40.                             2,080.000
            svega glava 28. (poz. 283)                       2,080.000

            GLAVA 29. OPĆINSKI SUD JASTREBARSKO
            40. Sredstva zarad suda
284.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,198.000
            svega grupa 40.                             3,198.000
            svega glava 29. (poz. 284)                       3,198.000

            GLAVA 30. OPĆINSKI SUD KARLOVAC
            40. Sredstva za rad suda
285.  401       sredstva za materijalne troškove                    10,400.000
            svega grupa 40.                             10,400.000
            svega glava 30. (poz. 285)                       10,400.000

            GLAVA 31. OPĆINSKI SUD KLANJEC
            40. Sredstva za rad suda
286.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,700.000
            svega grupa 40.                             1,700.000
            svega glava 31. (poz. 286)                       1,700.000

            GLAVA 32. OPĆINSKI SUD KNIN
            40. Sredstva za rad suda
287.  401       sredstva za materijalne troškove                    288.000
            svega grupa 40.                             288.000
            svega glava 32. (poz. 287)                       288.000

            GLAVA 33. OPĆINSKI SUD KOPRIVNICA
            40. Sredstva za rad suda
288.  401       sredstva za materijalne troškove                    5,650.000
            svega grupa 40.                             5,650.000
            svega glava 33. (poz. 288).                       5,650.000

            GLAVA 34. OPĆINSKI SUD KORČULA
            40. Sredstva za rad suda
289.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,210.000
            svega grupa 40.                             2,210.000
            svega glava 34. (poz. 289)                       2,210.000

            GLAVA 35. OPĆINSKI SUD KOSTAJNICA
            40. Sredstva za rad suda
290.  401       sredstva za materijalne troškove                    500.000
            svega grupa 40.                             500.000
            svega glava 35. (poz. 290)                       500.000

            GLAVA 36. OPĆINSKI SUD KRAPINA
            40. Sredstva za rad suda
291.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,600.000
            svega grupa 40.                             2,600.000
            svega glava 36. (poz. 291)                       2,600.000

            GLAVA 37. OPĆINSKI SUD KRIŽEVCI
            40. Sredstva za rad suda
292.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,614.000
            svega grupa 40.                             3,614.000
            svega glava 37. (poz. 282)                       3,614.000

            GLAVA 38. OPĆINSKI SUD KRK
            40. Sredstva za rad suda
293.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,652.000
            svega grupa 40.                             2,652.000
            svega glava 38. (poz. 293)                       2,652.000

            GLAVA 39. OPĆINSKI SUD KUTINA
            40. Sredstva za rad suda
294.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,484.000
            svega grupa 40.                             3,484.000
            svega glava 39. (poz. 294)                       3,484.000

            GLAVA 40. OPĆINSKI SUD LABIN
            40. Sredstva za rad suda
295.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,898.000
            svega grupa 40.                             1,898.000
            svega glava 40. (poz. 295)                       1,898.000

            GLAVA 41. OPĆINSKI SUD LUDBREG
            40. Sredstva za rad suda
296.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,820.000
            svega grupa 40.                             1,820.000
            svega glava 41. (poz. 296)                       1,820.000

            GLAVA 42. OPĆINSKI SUD MAKARSKA
            40. Sredstva za rad suda
287.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,800.000
            svega grupa 40.                             2,800.000
            svega glava 42. (poz. 297)                       2,800.000

            GLAVA 43. OPĆINSKI SUD MALI LOŠINJ
            40. Sredstva za rad suda
298.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,600.000
            svega grupa 40.                             1,600.000
            svega glava 4. (poz. 298)                        1,600.000

            GLAVA 44. OPĆINSKI SUD METKOVIĆ
            40. Sredstva za rad suda
299.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,800.000
            svega grupa 40.                             2,800.000
            svega glava. 44. (poz 299)                       2,800.000

            GLAVA 45. OPĆINSKI SUD NAŠICE
            40. Sredstva za rad suda
300.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,450.000
            svega grupa 40.                             3,450.000
            svega glava 45. (poz. 300)                       3,450.000

            GLAVA 46. OPĆINSKI SUD NOVA GRADIŠKA
            40. Sredstva za rad suda
301.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,640.000
            svega grupa 40.                             3,640.000
            svega glava 46. (poz. 301)                       3,640.000

            GLAVA 47. OPĆINSKI SUD NOVI MAROF
            40. Sredstva za rad suda
302.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,872.000
            svega grupa 40.                             1,872.000
            svega glava 47. (poz. 302)                       1,872.000

            GLAVA 48. OPĆINSKI SUD NOVSKA
            40. Sredstva za rad suda
303.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,650.000
            svega grupa 40.                             1,650.000
            svega glava 48. (poz. 303)                       1,650.000

            GLAVA 49. OPĆINSKI SUD OBROVAC
            40. Sredstva za rad suda
304.  401       sredstva za materijalne troškove                    240.000
            svega grupa 40.                             240.000
            svega glava 49. (poz. 304)                       240.000

            GLAVA 50. OPĆINSKI SUD OGULIN
            40. Sredstva za rad suda
305.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,125.000
            svega grupa 40.                             2,125.000
            svega glava 50. (poz. 305)                       2,125.000

            GLAVA 51. OPĆINSKI SUD OMIŠ
            40. Sredstva za rad suda
306.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,000.000
            svega grupa 40.                             2,000.000
            svega glava 51. (poz. 306)                       2,000.000

            GLAVA 52. OPĆINSKI SUD OPATIJA
            40. Sredstva za rad suda
307.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,820.000
            svega grupa 40.                             1,820.000
            svega glava 52. (poz. 307)                       1,820.000

            GLAVA 53. OPĆINSKI SUD ORAHOVICA
            40. Sredstva za rad suda
308.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,700.000
            svega grupa 40.                             1,700.000
            svega glava 53. (poz. 308)                       1,700.000

            GLAVA 54. OPĆINSKI SUD OSIJEK
            40. Sredstva za rad suda
309.  401       sredstva za materijalne troškove                    21,840.000
            svega grupa 40.                             21,840.000
            svega glava 54. (poz. 309)                       21,840.000

            GLAVA 55. OPĆINSKI SUD OTOČAC
            40. Sredstva za rad suda
310.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,950.000
            svega grupa 40.                             1,950.000
            svega glava 55. (poz. 310)                       1,950.000

                        GLAVA 56. OPĆINSKI SUD OZALJ
            40. Sredstva za rad suda
311.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,535.000
            svega grupa 40.                             1,535.000
            svega glava 56. (poz. 311)                       1,535.000

            GLAVA 57. OPĆINSKI SUD PAG
            40. Sredstva za rad suda
312.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,690.000
            svega grupa 40.                             1,690.000
            svega glava 57. (poz. 312)                       1,690.000

            GLAVA 58. OPĆINSKI SUD PAKRAC
            40. Sredstva za rad suda
313.  401       sredstva za materijalne troškove                    480.000
            svega grupa 40.                             480.000
            svega glava 58. (poz. 313)                       480.000

            GLAVA 58. OPĆINSKI SUD PAZIN
            40. Sredstva za rad suda
314.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,960.000
            svega grupa 40.                             1,960.000
            svega glava 59. (poz. 314)                       1.960.000

            GLAVA 60. OPĆINSKI SUD PETRINJA
            40. Sredstva za rad suda
315.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,293.000
            svega grupa 40.                             2,293.000
            svega glava 60. (poz. 315)                       2.293.000

            GLAVA 61. OPĆINSKI SUD PLOČE
            40. Sredstva za rad suda
316.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,640.000
            svega grupa 40.                             1,640.000
            svega glava 61. (poz. 316)                       1,640.000

            GLAVA 62. OPĆINSKI SUD PODRAVSKA SLATINA
            40. Sredstva za rad suda
317.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,512.000
            svega grupa 40.                             2,512.000
            svega glava 62. (poz. 317)                       2,512.000

            GLAVA 63. OPĆINSKI SUD POREČ
            40. Sredstva za rad suda
318.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,500.000
            svega grupa 40.                             2,500.000
            svega glava 63. (poz. 318)                       2,500.000

            GLAVA 64. OPĆINSKI SUD POŽEGA
            40. Sredstva za rad suda
319.  401       sredstva za materijalne troškove                    5,850.000
            svega grupa 40.                             5,850.000
            svega glava 64. (poz. 319)                       5,850.000

            GLAVA 65. OPĆINSKI SUD PREGRADA
            40. Sredstva za rad suda
320.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,872.000
            svega grupa 40.                             1,872.000
            svega glava 65. (poz. 320)                       1,872.000

            GLAVA 66. OPĆINSKI SUD PULA
            40. Sredstva za rad suda
321.  401       sredstva za materijalne troškove                    8,908.000
            svega grupa 40.                             8,908.000
            svega glava 66. (poz. 321)                       8,908.000

            GLAVA 67. OPĆINSKI SUD RAB
            40. Sredstva za rad suda
322.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,560.000
            svega grupa 40.                             1,560.000
            svega glava 67. (poz. 322)                       1,560.000

            GLAVA 68. OPĆINSKI SUD RIJEKA
            40. Sredstva za rad suda
323.  401       sredstva za materijalne troškove                    16,640.000
            svega grupa 40.                             16,640.000
            svega glava 68. (poz. 323)                       16,640.000

            GLAVA 69. OPĆINSKI SUD ROVINJ
            40. Sredstva za rad suda
324.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,050.000
            svega grupa 40.                             2,050.000
            svega glava 69. (poz. 324)                       2,050.000

            GLAVA 70. OPĆINSKI SUD SAMOBOR
            40. Sredstva za rad suda
325.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,510.000
            svega grupa 40.                             3,510.000
            svega glava 70. (poz. 325)                       3,510.000

            GLAVA 71. OPĆINSKI SUD SENJ
            40. Sredstva za rad suda
326.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,200.000
            svega grupa 40.                             1,200.000
            svega glava 71. (poz. 326)                       1,200.000

            GLAVA 72. OPĆINSKI SUD SESEVETE
            40. Sredstva za rad suda
327.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,680.000
            svega grupa 40.                             3,680.000
            svega glava 72. (poz. 327)                       3,680.000

            GLAVA 73. OPĆINSKI SUD SINJ
            40. Sredstva za rad suda
328.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,295.000
            svega grupa 40.                             3,295.000
            svega glava 73. (poz. 328)                       3,295.000

            GLAVA 74. OPĆINSKI SUD SISAK
            40. Sredstva za rad suda
329.  401       sredstva za materijalne troškove                    7,020.000
            svega grupa 40.                             7,020.000
            svega glava 74. (poz. 329)                       7,020.000

            GLAVA 75. OPĆINSKI SUD SLAVONSKI BROD
            40. Sredstva za rad suda
330.  401       sredstva za materijalne troškove                    8,060.000
            svega grupa 40.                             8,060.000
            svega glava 75. (poz. 330)                       8,060.000

            GLAVA 76. OPĆINSKI SUD SLUNJ
            40. Sredstva za rad suda
331.  401       sredstva za materijalne troškove                    300.000
            svega grupa 40.                             300.000
            svega glava 76. (poz. 331)                       300.000

            GLAVA 77. OPĆINSKI SUD SPLIT
            40. Sredstva za rad suda
332.  401       sredstva za materijalne troškove                    30,564.000
            svega grupa 40.                             30,564.000
            svega glava 77. (poz. 332)                       30,564.000

            GLAVA 78. OPĆINSKI SUD STARI GRAD
            40. Sredstva za rad suda
333.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,560.000
            svega grupa 40.                             1,560.000
            svega glava 78. (poz. 333)                       1,560.000

            GLAVA 79. OPĆINSKI SUD SUPETAR
            40. Sredstva za rad suda
334.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,450.000
            svega grupa 40.                             1,450.000
            svega glava 79. (poz. 334)                       1,450.000

            GLAVA 80. OPĆINSKI SUD SVETI IVAN ZELINA
            40. Sredstva za rad suda
335.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,363.000
            svega grupa 40.                             2,363.000
            svega glava 80. (poz. 335)                       2,363.000

            GLAVA 81. OPĆINSKI SUD ŠIBENIK
            40. Sredstva za rad suda
336.  401       sredstva za materijalne troškove                    7,280.000
            svega grupa 40.                             7,280.000
            svega glava 81. (poz. 336)                       7,280.000

            GLAVA 82. OPĆINSKI SUD TITOVA KORENICA
            40. sredstva za rad suda
337.  401       sredstva za materijalne troškove                    240.000
            svega grupa 40.                             240.000
            svega glava 82. (poz. 337)                       240.000

            GLAVA 83. OPĆINSKI SUD TROGIR
            40. Sredstva za rad suda
338.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,028.000
            svega grupa 40.                             2,028.000
            svega glava 83. (poz. 338)                       2,028.000

            GLAVA 84. OPĆINSKI SUD VALPOVO
            40. Sredstva za rad suda
339.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,242.000
            svega grupa 40.                             2,242.000
            svega glava 84. (poz. 339)                       2,242.000

            GLAVA 85. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN
            40. Sredstva za rad suda
340.  401       sredstva za materijalne troškove                    8,320.000
            svega grupa 40.                             8,320.000
            svega glava 85. (poz. 340)                       8,320.000

            GLAVA 86. OPĆINSKI SUD VELIKA GORICA
            40. Sredstva za rad suda
341.  401       sredstva za materijalne troškove                    5,330.000
            svega grupa 40.                             5,330.000
            svega glava 86. (poz. 341 )                       5,330.000

            GLAVA 87. OPĆINSKI SUD VINKOVCI
            40. Sredstva za rad suda
342.  401       sredstva za materijalne troškove                    4,667.000
            svega grupa 40                             4,667.000
            svega glava 87. (poz. 342)                       4,667.000

            GLAVA 88. OPĆINSKI SUD VIROVITICA
            40. Sredstva za rad suda
343.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,523.000
            svega grupa 40.                             3,523.000
            svega glava 88. (poz. 343)                       3,523.000

            GLAVA 89. OPĆINSKI SUD VOJNIĆ
            40. Sredstva za rad suda
344.  401       sredstva za materijalne troškove                    200.000
            svega grupa 40.                             200.000
            svega glava 89. (poz. 344)                       200.000

            GLAVA 90. OPĆINSKI SUD VRBOVEC
            40. Sredstva za rad suda
345.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,548.000
            svega grupa 40.                             2,548.000
            svega glava 90. (poz. 345)                       2,548.000

            GLAVA 91. OPĆINSKI SUD VRBOVSKO
            40. Sredstva za rad suda
346.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,400.000
            svega grupa 40.                             1,400.000
            svega glava 91. (poz. 346)                       1,400.000

            GLAVA 92. OPĆINSKI SUD VRGINMOST
            40. Sredstva za rad suda
347.  401       sredstva za materijalne troškove                    250.000
            svega grupa 40.                             250.000
            svega glava 92. (poz. 347)                       250.000

            GLAVA 93. OPĆINSKI SUD VRGORAC
            40. Sredstva za rad suda
348.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,200.000
            svega grupa 40.                             1,200.000
            svega glava 93. (poz. 348)                       1,200.000

            GLAVA 94. OPĆINSKI SUD VUKOVAR
            40. Sredstva za rad suda
349.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,500.000
            svega grupa 40.                             1,500.000
            svega glava 94. (poz. 349)                       1,500.000

            GLAVA 95. OPĆINSKI SUD ZABOK
            40. Sredstva za rad suda
350.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,800.000
            svega grupa 40.                             2,800.000
            svega glava 95. (poz. 350)                       2,800.000

            GLAVA 96. OPĆINSKI SUD ZADAR
            40. Sredstva za rad suda
351.  401       sredstva za materijalne troškove                    8,060.000
            svega grupa 40.                             8,060.000
            svega glava 96. (poz. 351)                       8,060.000

            GLAVA 97. OPĆINSKI SUD ZAGREB
            40. Sredstva za rad suda
352.  401       sredstva za materijalne troškove                    94,000.000
            svega grupa 40.                             94,000.000
            svega glava 97. (poz. 352)                       94,000.000

            GLAVA 98. OPĆINSKI SUD ZLATAR
            40. Sredstva za rad suda
353.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,400.000
            svega grupa 40.                             2,400.000
            svega glava 98. (poz. 353)                       2,400.000

            GLAVA 99. OPĆINSKI SUD ŽUPANJA
            40. Sredstva za rad suda
354.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,900.000
            svega grupa 40.                             2,900.000
            svega glava 99. (poz. 354)                       2,900.000
            svega razdjel 38. (od poz. 256. do poz. 354)              421,743.000

            RAZDJEL 39. OPĆINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA
            GLAVA 1. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BELI MANASTlR
            40. Sredstva za rad tužilastva
355.  401       sredstva za materijalne troškove                    81.000
            svega grupa 40.                             81.000
            svega glava 1. (poz. 355)                        81.000

            GLAVA 2. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BENKOVAC
            40. Sredstva za rad tužilastva
356.  401       sredstva za materijalne troškove                    36.000
            svega grupa 40.                             36.000
            svega glava 2. (poz. 356).                       36.000

            GLAVA 3. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BJELOVAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
357.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,600.000
            svega grupa 40.                             1,600.000
            svega glava 3. (poz. 357)                        1,600.000

            GLAVA 4. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BUJE
            40. Sredstva za rad tužilastva
358.  401       sredstva za materijalne troškove                    442.000
            svega grupa 40.                             442.000
            svega glava 4. (poz. 358)                        442.000

            GLAVA 5. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO CRIKVENICA
            40. Sredstva za rad tužilastva
359.  401       sredstva za materijalne troškove                    182.000
            svega grupa 40.                             182.000
            svega glava 5. (poz. 359)                        182.000

            GLAVA 6. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ČAKOVEC
            40. Sredstva za rad tužilastva
360.  401       sredstva za materijalne troškove                    754.000
            svega grupa 40.                             754.000
            svega glava 6. (poz. 360)                        754.000

            GLAVA 7. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DARUVAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
361.  401       sredstva za materijalne troškove                    494.000
            svega grupa 40.                             494.000
            svega glava 7. (poz. 361)                        494.000

            GLAVA 8. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DELNICE
            40. Sredstva za rad tužilastva
362.  401       sredstva za materijalne troškove                    198.000
            svega grupa 40.                             198.000
            svega glava 8. (poz. 362)                        198.000

            GLAVA 9. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DONJA STUBICA
            40. Sredstva za rad tužilastva
363.  401       sredstva za materijalne troškove                    220.000
            svega grupa 40.                             220.000
            svega glava 9. (poz. 363)                        220.000

            GLAVA 10. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DUBROVNIK
            40. Sredstva za rad tužilastva
364.  401       sredstva za materijalne troškove                    754.000
            svega grupa 40.                             754.000
            svega glava 10. (poz. 364)                       754.000

            GLAVA 11. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DUGO SELO
            40. Sredstva za rad tužilastva
365.  401       sredstva za materijalne troškove                    351.000
            svega grupa 40.                             351.000
            svega glava 11. (poz. 365)                       351.000

            GLAVA 12. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐAKOVO
            40. Sredstva za rad tužilastva
366.  401       sredstva za materijalne troškove                    364.000
            svega grupa 40.                             364.000
            svega glava 12. (poz. 366)                       364.000

            GLAVA 13. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐURĐEVAC
            40. Sredstva za rad tužilastva
367.  401       sredstva za materijalne troškove                    507.000
            svega grupa 40.                             507.000
            svega glava 13. (poz. 367)                       507.000

            GLAVA 14. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO GAREŠNICA
            40. Sredstva za rad tužilastva.
368.  401       sredstva za materijalne troškove                    208.000
            svega grupa 40.                             208.000
            svega glava 14. (poz. 368)                       208.000

            GLAVA 15. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO GOSPIĆ
            40. Sredstva za rad tužilastva
369.  401       sredstva za materijalne troškove                    554.000
            svega grupa 40.                             554.000
            svega glava 15. (poz. 369)                       554.000

            GLAVA 16. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IMOTSKI
            40. Sredstva za rad tužilastva
370.  401       sredstva za materijalne troškove                    156.000
            svega grupa 40.                             156.000
            svega glava 16. (poz. 370)                       156.000

            GLAVA 17. OPCINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IVANEC
            40. Sredstva za rad tužilastva
371.  401       sredstva za materijalne troškove                    650.000
            svega grupa 40.                             650.000
            svega glava 17. (poz. 371)                       650.000

            GLAVA 18. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IVANIĆ-GRAD
            40. Sredstva za rad tužilastva
372.  401       sredstva za materijalne troškove                    208.000
            svega grupa 40.                             208.000
            svega glava 18. (poz. 372)                       208.000

            GLAVA 19. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO JASTREBARSKO
            40. Srestva za rad tužilastva
373.  401       sredstva za materijalne troškove                    198.000
            svega grupa 40.                             198.000
            svega glava 19. (poz. 373)                       198.000

            GLAVA 20. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KARLOVAC
            40. Sredstva za rad tužilastva
374.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,443.000
            svega grupa 40.                             1,443.000
            svega glava 20. (poz. 374)                       1,443.000

            GLAVA 21. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KNIN
            40. Sredstva za rad tužilastva
375.  401       sredstva za materijalne troškove                    81.000
            svega grupa 40.                             81.000
            svega glava 21. (poz. 375)                       81.000

            GLAVA 22. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KOPRIVNICA
            40. Sredstva za rad tužilastva
376.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,033.000
            svega skupa 40.                             1,033.000
            svega glava 22. (poz. 376)                       1,033.000

            GLAVA 23. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRAPINA
            40. Sredstva za rad tužilastva
377.  401       sredstva za materijalne troškove                    260.000
            svega grupa 40.                             260.000
            svega glava 23. (poz. 377)                       260.000

            GLAVA 24. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRIŽEVCI
            40. Sredstva za rad tužilastva
378.  401       sredstva za materijalne troškove                    442.000
            svega grupa 40.                             442.000
            svega glava 24. (poz. 378)                       442.000

            GLAVA 25. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KUTINA
            40. Sredstva za rad tužilastva
379.  401       sredstva za materijalne troškove                    349.000
            svega grupa 40.                             349.000
            svega gava 25. (poz. 379)                        349.000

            GLAVA 26. OPĆINSK0 JAVNO TUŽILAŠTVO LUDBREG
            40. Sredstva za rad tužilastva
380.  401       sredstva za materijalne troškove                    156.000
            svega grupa 40.                             156.000
            svega glava 26. (poz. 380)                       156.000

                                GLAVA 27. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO MAKARSKA
            40. Sredstva za rad tužilastva
381.  401       sredstva za materijalne troškove                    195.000
            svega grupa 40.                             195.000
            svega glava 27 (poz 381)                        195.000

            GLAVA 28. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO METKOVIĆ
            40. Sredstva za rad tužilastva
382.  401       sredstva za materijalne troškove                    497.000
            svega grupa 40.                             497.000
            svega glava 28. (poz. 382)                       497.000

            GLAVA 29. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NAŠICE
            40. Sredstva za rad tužilastva
383.  401       sredstva za materijalne troškove                    754.000
            svega grupa 40.                             754.000
            svega glava 29. (poz. 383)                       754.000

            GLAVA 30. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVA GRADIŠKA
            40. Sredstva za rad tužilastva
384.  401       sredstva za materijalne troškove                    754.000
            svega grupa 40.                             754.000
            svega glava 30. (poz. 384)                       754.000

            GLAVA 31. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVSKA
            40. Sredstve za rad tužilastva
385.  401       sredstva za materijalne troškove                    156.000
            svega grupa 40.                             156.000
            svega glava 31. (poz. 385)                       156.000

            GLAVA 32. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OGULIN
            40. Sredstva za rad tužilastva
386.  401       sredstva za materijalne troškove                    351.000
            svega grupa 40.                             351.000
            svega glava 32. (poz. 386)                       351.000

            GLAVA 33. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OPATIJA
            40. Sredstva za rad tužilastva
387.  401       sredstva za materijalne troškove                    156.000
            svega grupa 40.                             156.000
            svega glava 33. (poz. 387)                       156.000

            GLAVA 34. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK
            40. Sredstva za rad tužilastva
388.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,860.000
            svega grupa 40.                             2,860.000
            svega glava 34. (poz. 388)                       2,860.000

            GLAVA 35. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PAKRAC
            40. Sredstva za rad tužilastva
389.  401       sredstva za materijalne troškove                    81.000
            svega grupa 40.                             81.000
            svega glava 35. (poz. 389)                       81.000

            GLAVA 36. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PETRINJA
            40. Sredstva za rad tužilastva
390.  401       sredstva za materijalne troškove                    666.000
            svega grupa 40.                             666.000
            svega glava 36. (poz. 390)                       666.000

            GLAVA 37. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO POREČ
            40. Sredstva za rad tužilastva
391.  401       sredstva za materijalne troškove                    200.000
            svega grupa 40.                             200.000
            svega glava 37. (poz. 391)                       200.000

            GLAVA 38. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO POŽEGA
            40. Sredstva za rad tužilastva
392.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,092.000
            svega grupa 40.                             1,092.000
            svega glava 38. (poz. 392)                       1,092.000

            GLAVA 39. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PULA
            40. Sredstva za rad tužilastva
393.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,378.000
            svega grupa 40.                             1,378.000
            svega glava 39. (poz. 393)                       1,378.000

            GLAVA 40. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO RIJEKA
            40. Sredstva za rad tužilastva
394.  401       sredstva za materijalne troškove                    2,392.000
            svega grupa 40.                             2,392.000
            svega glava 40. (poz. 394)                       2,392.000

            GLAVA 41. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SAMOBOR
            40. Sredstva za rad tužilastva
395.  401       sredstva za materijalne troškove                    507.000
            svega grupa 40.                             507.000
            svega glava 41. (poz. 395)                       507.000

            GLAVA 42. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SESVETE
            40. Sredstva za rad tužilastva
396.  401       sredstva za materijalne troškove                    468.000
            svega grupa 40.                             468.000
            svega glava 42. (poz. 396)                       468.000

            GLAVA 43. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SINJ
            40. Sredstva za rad tužilastva
397.  401       sredstva za materijalne troškove                    208.000
            svega grupa 40.                             208.000
            svega glava 43. (poz. 397)                       208.000

            GLAVA 44. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SISAK
            40. Sredstva za rad tužilastva
398.  401       sredstva za materijalne troškove                    936.000
            svega grupa 40.                             936.000
            svega glava 44. (poz. 398)                       936.000

            GLAVA 45. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SLAVONSKI BROD
            40. Sredstva za rad tužilastva
399.  401       sredstva za materijalne troškove                    988.000
            svega grupa 40.                             988.000
            svega glava 45. (poz. 399)                       988.000

            GLAVA 46. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SPLIT
            40. Sredstva za rad tužilastva
400.  401       sredstva za materijalne troškove                    3,640.000
            svega grupa 40.                             3,640.000
            svega glava 46. (poz. 400)                       3,640.000

            GLAVA 47. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠIBENIK
            40. Sredstva za rad tužilastva
401.  401       sredstva za materijalne troškove                    832.000
            svega grupa 40.                             832.000
            svega glava 47. (poz. 401)                       832.000

            GLAVA 48. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO TITOVA
            KORENICA
            40. Sredstva za rad tužilastva
402.  401       sredstva za materijalne troškove                    120.000
            svega grupa 40.                             120.000
            svega glava 48. (poz. 402)                       120.000

            GLAVA 49. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VALPOVO
            40. Sredstva za rad tužilastva
403.  401       sredstva za materijalne troškove                    351.000
            svega grupa 40.                             351.000
            svega glava 49. (poz. 403)                       351.000

            GLAVA 50. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VARAŽDIN
            40. Sredstva za rad tužilastva
404.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,352.000
            svega grupa 40.                             1,352.000
            svega glava 50. (poz. 404)                       1,352.000

            GLAVA 51. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VELIKA GORICA
            40. Sredstva za rad tužilastva
405.  401       sredstva za materijalne troškove                    338.000
            svega grupa 40.                             338.000
            svega glava 51. (poz. 405)                       338.000

            GLAVA 52. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VINKOVCI
            40. Sredstva za rad tužilastva
406.  401       sredstva za materijalne troškove                    593.000
            svega grupa 40.                             593.000
            svega glava 52. (poz. 406)                       593.000

            GLAVA 53. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VIROVITICA
            40. Sredstva za rad tužilastva
407.  401       sredstva za materijalne troškove                    507.000
            svega grupa 40.                             507.000
            svega glava 53. (poz. 407)                       507.000

            GLAVA 54. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VRBOVEC
            40. Sredstva za rad tužilastva
408.  401       sredstva za materijalne troškove                    156.000
            svega grupa 40.                             156.000
                svega glava 54. (poz. 408)                   156.000

            GLAVA 55. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VUKOVAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
409.  401       sredstva za materijalne troškove                    210.000
            svega grupa 40.                             210.000
            svega glava 55. (poz. 409)                       210.000

            GLAVA 56. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZABOK
            40. sredstva za rad tužilastva
410.  401       sredstva za materijalne troškove                    156.000
            svega grupa 40.                             156.000
            svega glava 56. (poz. 410)                       156.000

            GLAVA 57. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZADAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
411.  401       sredstva za materijalne troškove                    1,170.000
            svega grupa 40.                             1,170.000
            svega glava 57. (poz. 411)                       1,170.000

            GLAVA 58. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAGREB
            40. Sredstva za rad tužilastva
412.  401       sredstva za materijalne troškove                    10,660.000
            svega grupa 40.                             10,660.000
            svega glava 58. (poz. 412)                       10,660.000

            GLAVA 59. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZLATAR
            40. Sredstva za rad tužilastva
413.  401       sredstva za materijalne troškove                    154.000
            svega grupa 40.                             154.000
            svega glave 59. (poz. 413)                       154.000

            GLAVA 60. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ŽUPANJA
            40. Sredstva za rad tužilastva
414.  401       sredstva za materijalne troškove
            svega grupa 40.                             780.000
            svega glava 60. (poz. 414)                       780.000
            svega razdjel 39. (od poz. 355do poz. 414)               47,379.000

            RAZDJEL 40. DJELATNOST DRUŠTVENIH I POLITIČKIH ORGANIZACIJA
            46. Sredstva za ostale drustvene potrebe
415.  461       Hrvatska matica iseljenika               20,500.000
416.          Matica hrvatska                     12,000.000
417.          Turistički savez Hrvatske                9,000.000
418.          Vatrogasni savez Hrvatske                3,500.000
419.          Narodna tehnika Hrvatske                25,000,000
420.          sredstva za drušlvene organizacIje na razini
            Republike                        140,000.000
421.          sredstva za financiranje političkih organizacija
            na razini Republike                   40,000.000   250,000.000
            svega grupa 46.                             250,000.000
            svega razdjel 40. (od poz. 415. do poz. 421)              250,000.000            
                    RAZDJEL 41. DOPUNSKA SREDSTVA OPĆINAMA
            44. Prenesena sredstva drugim drustveno-političkim zajednicama
            a) Redovna dopunska sredstva
422.  445       Općina Beli Manastir                  17,000.000
423.          Općina Benkovac                     14,500.000
424.          Općina Biograd n/m                   24,100.000
425.          Općina Brač                       18,000.000
426.          Općina Cres-Lošinj                   9,000.000
427.          Općina Čabar                      3,100.000
428.          Općina Čazma                      19,200.000
429.          Općina Daruvar                     29,000.000
430.          OpćinaDelnice                      3,700.000
431.          Općina Donja Stubica                  8,000.000
432.          Općina Donji Lapac                   1.400.000
433.          Općina Donji Miholjac                  11,000.000
434.          Općina Drniš                      38,000.000
435.          Općina Dubrovnik                    90,000.000
436.          Općina Duga Resa                    28,000.000
437.          Općina Dvor                       9,100.000
438.          Općina Đakovo                      37,000.000
439.          Općina Đurdevac                     19,600.000
440.          Općina Garešnica                    9,100.000
441.          Općina Glina                      7,400.000
442.          Općina Gospić                      40,100.000
443.          Općina Gračac                      2,300.000
444.          Općina Grubišno Polje                  24,000.000
445.          Općina Hrvatska Kostajnica               10,400.000
446.          Općina Hvar                       22,000.000
447.          Općina Imotski                     39,500.000
448.          Općina Ivanec                      19,500.000
449.          Općina Jastrebarsko                   12,100.000
450.          Općina Karlovac                     45,000.000
451.          Općina Klanjec                     4,500.000
452.          Općina Knin                       7,500.000
453.          Općina Korčula                     8,500.000
454.          Općina Krapina                     3,300.000
455.          Općina Križevci                     7,500.000
455a.          Općina Krk                       9,000.000
456.          Općina Labin                      4,100.000
457.          Općina Lastovo                     4,200.000
458.          Općina Ludbreg                     3,858.000
459.          Općina Metković                     15,000.000
460.          Općina Našice                      22,100.000
461.          Općina Nova Gradiška                  63,000.000
462.          Općina Novi Marof                    2,400.000
463.          Općina Novska                      21,000.000
464.          Općina Obrovac                     5,100.000
465.          Općina Ogulin                      17,000.000
466.          Općina Orahovica                    21,000.000
467.          Općina Otočac                      38,000.000
468.          Općina Osijek                      160,000.000
469.          Općina Ozalj                      14,700.000
470.          Općina Pag                       6,300.000
471.          Općina Pakrac                      14,000.000
472.          Općina Petrinja                     7,400.000
473.          Općina Ploče                      7,000.000
474.          Općina Podravska Slatina                21,600.000
475.          Općina Požega                      28,000.000
476.          Općina Rab                       18,000.000
477.          Općina Senj                       5,100.000
478.          Općina Sinj                       51,000.000
479.          Općina Sisak                      30,000.000
480.          Općina Slavonski Brod                  11,000.000
481.          Općina Slunj                      18,000.000
482.          Općina Sv. Ivan Zelina                 4,600.000
483.          Općina Šibenik                     25,000.000
484.          Općina Titova Korenica                 1,500.000
485.          Općina Valpovo                     18,600.000
486.          Općina Vinkovci                     97,000.000
487.          Općina Virovitica                    22,000.000
488.          Općina Vis                       12,000.000
489.          Općina Vojnić                      1,000.000
490.          Općina Vrbovec                     1,692.000
491.          Općina Vrbovsko                     5,100.000
492.          Općina Vrginmost                    6,000.000
493.          Općina Vrgorac                     22,000.000
494.          Općina Vukovar                     78.000.000
495.          Općina Zabok                      475.000
496.          Općina Zadar                      50,000.000
497.          Općina Zlatar Bistrica                 6,800.000
498.          OpćinaŽupanja                      15,200.000   1.627,225.000
            svega a)                                1.627,225.000

            b) posebna dopunska sredstva
499.  445       Općina Lastovo                     9,000.000
500.          Općina Vis                       18,000.000   27,000.000
            svega  b)                               27,000.000
            svega razdjel 41. (od poz. 422. do poz. 500)              1.654,225.000

            RAZDJEL 42. INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
            43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
501.  433       aktivnost Republike na protupožarnoj zaštiti      30,000.000
502.          sredstva za razvitak jadranskih otoka          50,000.000
503.          sredstva za izgradnju i popravak građevinskih
            objekata ostećenih ratnim razaranjima          7.000,000.000
504.          sredstva za popravak građevinskih objekata
            korisnika republičkog proračuna ostećenih
            ratnim razaranjima                   3.000,000.000
                                                10.080,000.000
            svega grupa 43.                             10.080,000.000
            svega razdjel 42. (od poz. 501. do poz. 504)              10.080.000.000

            RAZDJEL 43. SREDSTVA ZA POSEBNE FUNKCIJE I ZADATKE
            40. Sredstva za rad korlšnika republičkog proračuna
505.  400       sredstvaza plaće korisnika republičkog proračuna    69.970,000.000
506.          sredstva za isplatu zajamčenih plaća stanovitih
            kategorija djelatnika                  1.000,000.000
507.          naknada za rad pripravnika               30,000.000   71.000,000.000
508.  402       sredstva za amortizaciju zgrada i opreme                200,000.000
            svega grupa 40.                             71.200,000.000

            41. Sredstva za posebne i druge namjene korisnika republičkog
            proračuna
509.  412       sredstva za otpremnine djelatnika            20,000.000
510.          sredstva za dokup mirovinskog staža djelatnika
            koji se financiraju iz republičkog proračuna      40,000.000   60,000.000
511.  415       sredstva za informacijski sustav državne uprave,
            pravosuđa i javnih djelatnosti Republike                80,000.000
512.  418       sredstva za stručno usavršavanje djelatnika u
            organima državne uprave i nosilaca pravosudnih
            funkcija                        3,000.000
513.          obveza Republike prema javnom poduzeću
            "Kumrovec"                       12,000.000   15,000.000
            svega grupa 41.                             155,000.000

            43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
514.  431       regres kamata na kredite za obnovu unistenih
            stambenih i gospodarskih objekata u ratu                6.000,000.000
515.  433       sredstva za otkup kratkoročnih obveznica
            Republike Hrvatske                   5.270,000.000
516.          sredstva za kamate na obveznice za restrukturiranje
            gospodarstva u Republici Hrvatskoj           4.500,000.000
517.          sredstva za otkup obveznica i isplatu kamata
            na deponiranu deviznu stednju građana          20.000,000.000 29.770,000.000
                                                
            svega grupa 43.                             35.770,000.000

            45. Sredstva za drustvene djelatnosti
518.  457       sredstva za dio boračkih mirovina            4.000,000.000
519.          sredstva za vojne mirovine               3.000,000.000
520.          sredstva za dio mirovina individualnih
            poljoprivrednika                    220,000.000
521.          sredstva za dio mirovina bivših političkih
            zatvorenika                       80,000.000   7.300,000.000
            svega grupa 45.                             7.300,000.000

            46. Ostali rashodi
522.  481       naknade za bankarske usluge i troškove platnog prometa         2,000.000
523.  482       anuiteti                                50,000.000
            svega grupa 48.                             52,000.000
            svega razdjel 43. (od poz. 505. do poz. 523)              114.477,000.000

            RAZDJEL 44. PRORAČUNSKE REZERVE I OBVEZE IZ PRETHODNIH
            GODINA
            47. Izdvajanje sredstava rezervi
524.  470       Stalna rezerva Republike                        1.000,000.000
            svega grupa 47.                             1.000,000.000

            48. Ostali rashodi
525.  483       obveze iz prethodnih godina                       385,100.000
526.  488       Tekuća rezerva Proračuna                        2.000,000.000
            svega grupa 48.                             2.385,100.000
            svega razdjel 44. (od poz. 524. do poz. 526)              3.385,100.000

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1992.

Klasa: 400-06/91-01/01

Zagreb, 28. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.