Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Ukaz o proglašenjn Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenjn Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

Proglašavam Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada

28. ožujka 1992, Vijeća općina 28. ožujka 1992. i Drustveno-političkog vijeća 28. ožujka 1992.

Broj: PA4-16/1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

Članak 1.

U postupku izvršenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) nositelji i korisnici proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene ovini zakonom.

Članak 2.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava koji sredstva ostvaruju iz prihoda raspoređenih u bilanci Proračuna ne mogu ih ostvariti iznad svote utvrđene u rashodima bilance Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Republika Hrtvatska može se, radi osiguranja sredstava za obveze Republike Hrvatske koje se podmiruju iz sredstava Proračuna, u inozemstvu zadužiti do svote koja odgovara protuvrijednosti hrvatskih dinara od 210,000.000 DEM i do svote predviđene posebnim propisima.

Ovlašćuje se,Vlada Republike Hrvatske da utvrdi uvjete i način zaduženja Republike Hrvatske u inozemstvu, osim za svote koje su utvrđene posebnim propisima.

Ugovore o kreditima iz stavka 1. ovoga članka zaključuje ministar financija.

Članak 4.

Republika Hrvatska može se, radi neravnomjernog ostvarivanja prihoda Proračuna u 1992. godini, kratkoročno zadužiti kod Narodne banke Hrvatske do svote od 13.500,000.000 hrvatskih dinara te poslovnih banaka u Hrvatskoj, i na tržistu novca do svote od 5.000,000.00 hrvatskih dinara.

Narodna banka Hrvatske odobrit će kredit iz stavka 1. ovoga članka s rokom vraćanja do 31. prosinca 1992. godine uz kamate u visni eskontne stope Narodne banke Hrvatske, koji treba vraćati u skladu s dinamikom ostvarivanja proračunskih prihoda.

Članak 5.

Narodna banka Hrvatske mjeseno će obračunati emisijsku dobit i do 10. u mjesecu za protekli mjesec uplačivati je u Proračun.

Članak 6.

Devizna sredstva koja se ostvare od naknada za prelijetanje preko teritorija Republike Hrvatske i slijetanje inozemnih zrakoplova na njene zračne luke, konzularnih taksa koje ostvare diplomatsko-konzularna predstavnistva Republike Hrvatske u inozemstvu i drugi devizni prihodi Republike uplačivat će se na poseban račun kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj. Radi efikasnijeg korištenja deviznih sredstava; Ministarstvo financija odredit će poslovnu banku i devizni račun na koji će se uplačivati ta sredstva.

Članak 7.

Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa te drugih korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine". br. 53A/91.) primjenjuje se i u 1992. godini.

Uredba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojima se sredstva za redovnu djelatnost osiguravaju u Proračunu.

Prihodi iz članka 2. Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račune proračunskih fondova u roku 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obračun i naplata tih prihoda.

Proračunski fondovi obvezni su tromjesečno izvješčivati Ministarstvo financija o ukupno ostvarenim i uplaćenim sredstvima korisnika proračunskih fondova na posebnim računima te o namjeni njihova korištenja.

Ako se kontrolom utvrdi da proračunski fondovi i njihovi korisnici ne podmiruju obveze utvrđene u Uredbi iz stavka 1. ovoga članka, oduzet će im se cjelokupni prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću i uplatiti u ostale prihode Proračuna za 1992. godinu.

Članak 8.

Ako banke sa sjedistem na području Republike, u skladu s odredbama Odluke o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite, banaka na području Republike ("Narodne novine", br. 29/91. i 47/91.) u svom depozitu drže sredstva Republike Hrvatske u 1992. godini, obračunavat će i plaćati kamate u visini od 70% eskontne stope Narodne banke Hrvatske, i to do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti alineja 4. točke 2, Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Korisnici Proračuna ugovaraju i naplaćuju kamate na novčana sredstva po viđenju mjesečno najmanje u visini 70% eskontne stope Narodne banke Hrvatske, a na oročena sredstva i pozajmice u visini kamatne stope na stednju gradana u domicilnoj valuti za određenu ročnost, ali ne niže od eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Uvjete o davanju pozajmica proračunskim korisnicima iz sredstava Proračuna i drugih sredstava Republike Hrvatske utvrdit će Ministarstvo financija.

Sredstva korisnika Proračuna ostvarena po osnovi kamata na pozajmice, oročena sredstva i na novčana sredstva po viđenju u depozitu poslovnih banaka prihod su Proračuna i mjesečno se uplaćuju na poseban račun Ministarstva financija, i to najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10.

Sredstvima iz članka 8. i 9. ovoga zakona podmirivat će se obveze Republike po kreditima za "Jadral" iz Obrovca te obveze za koje je garantirala Republika Hrvatska i druge obveze prema inozemstvu.

Članak 11.

Ministarstvo financija odredit će poslovne banke u Republici Hrvatskoj kod kojih će se voditi novčana sredstva iz Proračuna, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada; socijalne skrbi i obitelji, Ministarstva prosvjete, kulture i športa, Ministarstva znanosti i informatike i drugih korisnika Proračuna, osim općina koje su -korisnici dopunskih sredstava.

Članak 12.

Financijske planove proračunskih fondova utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministarstava uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva financija.

Članak 13.

Ako prihodi sto ih vlastitom djelatnošću ostvaruju republički organi i ostali prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vraća se uplatiocima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi Ministarstvo financija.

Članak 14.

Sredstva za amortizaciju zgrada i opreme, prema članku 43. stavak 1. Zakona o računovodstvu. koji se po Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija u Republici Hrvatskoj primjenjue kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91.); za potrebe obrane, državne i javne sigurnosti, za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, potom okružnim i općinskim pravosudnim organima ne osiguravaju se u Proračunu za 1992. godinu.

Sredstva za amortizaciju zgrada i opreme, prema članku 43. stavak 2. i 3. Zakona o računovodstvu, koji se po Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91.), sa stanjem na dan 31. prosinca 1991. godine u Proračunu za 1992. godinu osiguravaju se republičkim organima u visini od 60%, a Republičkom fondu usmjerenog obrazovanja, Republičkom fondu kulture, za potrebe znanosti, Republičkom fondu socijalne skrbi i tjelesnaj kulturi u visini od 30%.

Članak 15.

Proračunskim korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu u 1992. godini ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika prema brojuzaposleni sa stanjem 30. studenoga 1991, osim u opravdanim slučajevima, o čemu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske ili za to ovlasteno njezino tijelo.

Članak 16.

Radi pravovremenog obračunavanja i doznaćivanja proračunskih sredstava za 1992. godinu za plaće i druge namjene, republički organi i organizacije obvezni su Ministarstvu financija dostaviti svaki akt o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika i dužnosnika. koji se financiraju iz Proračuna.

Akt iz stavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku osam dana od dana zasnivanja i prestanka radnog odnosa djelatnika i dužnosnika.

Članak 17.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu isplačivati sredstva za izdatke za topli obrok, prijevoz na rad i s rada, jubilarne nagrade i regres za godišnji odmor, koji su do sada isplaćivali iz materijalnih troškova i fonda zajedničke potrošnje organa.

Članak 18.

Plaće, mirovine, invalidnine, naknade, socijalna skrb i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati iskljućivo na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija bez obzira na sistem valorizacije tih primanja utvrđen posebnim propisima Republike.

Članak 19.

Ako djelatnicima, kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu, prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu, imaju pravo na otpremninu.

Visina otpremnine iz stavka 1. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne isplaćene plaće po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u zadnjem tromjesečju prije njegova umirovljenja, prema podacima o visini tih plaća koji se objavljuju u "Narodnim novinama".

Članak 20.

Vlada Repuhlike Hrvatske do 30. lipnja 1992. godine dostavit će Saboru prijedlog programa o racionalizaciji mreže organizacija drustvenih djelatnosti i drugih korisnika proračunskih sredstava, broju i strukturi zaposlenih u tim organizacijama koje se financiraju iz Proračuna.

Nacrt programa iz stavka 1. ovoga olanka obvezno je izraditi svako ministarstvo nadležno za oblast za koju je osnovano najkasnije do 30. travnja 1992.

Članak 21.

Nositelj sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna jesu:

I. u razdjelu 42:

1. Ministarstvo obrane pozicija 501.,

2. Ministarstvo pomorstva pozicija 502.,

3. Ministarstvo okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti pozicija 503.,

4. Ministarstvo obnove pozicija 504.,

II. u razdjelu 43:

1. Ministarstvo financiranja pozicije 505., 508., 514., 515., 516., 517., 522., 523. i 525.,

2. Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji pozicijs 506.,

3. Ministarstvo pravosuda i uprave pozicije 507., 511. i 512.,

4. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika i individualnih poljoprivrednika Hrvatske pozicije 518., 519., 520. i 521.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske rasporedit će sredstva osigurana:

I. u 15. razdjelu pozicije 45:, 46. i 47: na prijedlog Ministarstva inozemnih poslova.

II. u 19. razdjelu pozicija 62. ns prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,

III. u 20. razdjelu pozicije 75., 76., 77. i 78.·na prijedlog Ministarstva prometa i veza,

IV. u 21. razdjelu pozicije 89., 90., 91. i 92. na prijedlog Ministarstva pomorstva,

V. u 23. razdjelu pozicije 115. i 117. na prijedlog Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

VI. u 26. razdjelu pozicije 150. na prijedlog Ministarstva turizma,

VII. u 30. razdjelu pozicija 173. na prijedlog Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike.

VIII. u 40. razdjelu pozicija 420. na prijedlog Ministarstva prosvjete, kulture i športa, Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji i Ministarstva zdravstva,

IX. u 42. razdjelu:

1. pozicija 501. na prijedlog Ministarstva obrane,

2. pozicija 502. na prijedlog Ministarstva pomorstva,

3. pozicija 504. na prijedlog Ministarstva obnove,

X. u 43. razdjelu:

1. pozicija 507. i 511. na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.

2. pozicija 508. na prijedlog Ministarstva financija.

Članak 23.

Sredstva raspoređena u 20. razdjelu pozicija 79. rasporedit će Ministarstvo prometa i veza.

Sredstva raspoređena. u 21. razdjelu pozicija 93., 94. i 95. rasporedit će Ministarstvo pomorstva.

Članak 24.

Sredstva raspoređena u 22. razdjelu pozicija 113. doznačivat će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu s posebnim propisima o premijama, i to na poseban račun kod Službe drustvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 25.

Sredstva raspoređena u 28. razdjelu pozicija 160. koristit će se u skladu sa zakonima, programima rada i ugovorima koje, na temelju tih zakona i programa rada, zaključe republički organi uprave - nositelji tih sredstava s odgovarajućim ustanovama, odnosno organizacijama.

Članak 26.

Sredstva raspoređena u 40. razdjelu pozicija 420. doznačivat će Ministarstvo financija na temelju rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 27.

Sredstva raspoređena u 40. razdjelu pozicija 421. rasporedit će Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske, prema kriterijima iz Zakona o političkim organizacijama.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 28.

Sredstva raspoređena u 42. razdjelu pozicije 501. i 502. doznačivat će Ministarstvo financija. na temelju rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 29.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 505. raspoređivat će Ministarstvo financija, na temelju broja zaposlenih djelatnika koji se financiraju iz sredstava Proračuna

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka-korisnicima proračunskih sredstava doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 30.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 506. raspoređivat će Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji, u skladu s Uredbom o načinu isplate zajamčenih plaća stanovitim kategorijama djelatnika ("Narodne novine", br. 64/91.)

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 31.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 507. i 508. doznačivat će Ministarstvo financija, na temelju rasporeda Vlade Republike Hrvatske.

Članak 32.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 509. i 510. doznačivat će Ministarstvo financija, na temelju rješenja o prestanku radnog odnosa zbog umirovljenja djelatnika i dužnosnika te rješenja o prestanku radnog odnosa djelatnika zbog potreba službe.

Članak 33.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 512. rasporedit će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pravosuda i uprave, na temelju programa o stručnom usavršavanju radnika i nositelja pravosudnih funkcija u 1992. godini.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 34.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 513. doznačivat će Ministarstvo financija javnom poduzeću "Kumrovec".

Članak 35.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicije 514. 515. i 51B. doznačivat će Ministarstvo financija poslovnim bankama koje odredi Ministarstvo financija.

Članak 36.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicija 517. raspoređivat će i doznačivati Ministarstvo financija bankama prema Uredbi o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91., 3/92. i 12/92.).

Članak 37.

Sredstva raspoređena u 43. razdjelu pozicije 518, 519. i 521. doznačivat će Ministarstvo financija Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, a na poziciji 520. Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individuatnih poljoprivrednika Hrvatske.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se tim fondovima prema bilančnim mogučnostima Proračuna.

Članak 38.

Kao temelj za utvrđivanje dopunskih sredstava općinama za 1992. godinu služe prihodi:

1. po uvjetnoj stopi od 6% - općinski porez iz plaća radnika

2. po uvjetnoj stopi od 15% - porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,

3. ostali prihodi općinskih budžeta u visini ostvarenih.

Članak 39.

Općini koja za 1992. godinu propiše stopu općinskog poreza iz plaća radnika nižu od 6%, i stopu poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti nižu od 15%, dopunska sredstva smanjit će se za svotu razlike izmedu prihoda koje bi općina ostvarila po tim stopama i prihoda ostvareniti po stopi koje je propisala općina.

Općini koja u 1992. godini neplati dospjele obveze poreznih obveznika u postotku manjem od republičkog prosjeka dopunska sredstva smanjit će se za svotu razlike

između naplaćenih prihoda općinskog budžeta i svote koja bi bila naplaćena da je postotak naplate ostvaren na razini republičkog prosjeka u odgovarajućem razdoblju.

Općini kojoj se u Proračunu osiguravaju opća ili posebna dopunska sredstva kalkulativna osnovica za obračun plaća za koje se sredstva osiguravaju u njenom budžetu, mora biti manja za 20% od kalkulativne osnovice za obračun plaća djelatnika koji se financiraju iz sredstava, Proračuna.

Općina iz stavka 3. ovoga članka ne može isplačivati sredstva za topli obrok, jubilarne nagrade i regres za godišnji odmor djelatnicima koji se financiraju iz njenog proračuna.

Kontrolu razreza i naplate obveza iz stavka 2. ovoga članka obavljat će Ministarstvo financija i Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Izvještaj o tromjesečnoj naplati dospjelih obveza iz stavka 2. ovoga članka nadležna tijela lokalne samouprave obvezna su dostaviti Ministarstvu financija u roku 15 dana nakon proteka tromjesečja na koje se odnosi taj izvještaj.

Dopunska sredstva općinama bit će uskraćena, ako Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom utvrdi da organi stanovite općine ne provode utvrđenu politiku ili ne osiguravaju provedbu propisa koj donese Sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Iznimno općinama koje su zahvaćene ratnim razaranjima, a ne naplate dospjele obveze poreznih obveznika sukladno stavku 2. ovoga članka kriterije za naplatu utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 40.

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za plaće djelatnika fondove organa, materijalne troškove, amortizaciju opreme i zgrada negospodarske investicije i intervencije u gospodarstvu, sredstva za drustvene i političke organizacije, mirovine, invalidnine, socijalnu skrb, obranu i druga osobna primanja, koja ne budu utrošena do 31. prosinca 1992. godine, prenijet će se u iduću godinu i koristiti za iste namjene.

Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveza dospjelih do 31. prosinca 1992. godine, vratit će se u Proračun.

Članak 41.

Ovlašćuje se Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske da donese odluku o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknade za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 42.

Ako se kontrolom utvrdi da su poduzeća i druge pravne i fizičke osobe, na osnovi netočne dokumentacije, iz Proračuna naplatili sredstva namijenjena za naknadu razlike u cijeni, premije i povlastice u prometu, tako naplaćena sredstva vratit će se Proračunu zajedno s kamatama po stopi koja odgovara visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Htvatske uvećanoj za 20%, i oduzeti eventualna imovinska korist.

Članak 43.

Prihodi i rashodi utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih potreba i privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine". br: 73A/91.) sastavni su dio Proračuna.

Članak 44.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1992. godine.

Klasa: 400-06/91-01/02

Zagreb, 28. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.