Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Drustveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.

Broj: PA4-11/1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republike i Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine, br. 73/91) iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

"Članak 5a.

Obračunati porez iz plaća novouposlenih radnika ne plaća se i ustupa se poslodavcu pod uvjetima:

- da je novouposleni radnik prije zapošljavanja bio prijavljen Zavodu za zapošljavanje i primao novčanu naknadu za nezaposlene:

- da je novouposleni radnik prije zapošljavanja bio prijavljen Zavodu za zapošljavanje, a nije ostvario pravo na novčanu naknadu ali je na zaposlenje čekao duže od 36 mjeseci, i

- da je novouposleni radnik zaposlen u poduzeću i kod druge pravne i fizičke osobe koja obavlja djelatnost razvrstane po granama od 1 do 11 Jedinstvene klasifikacije djelatnosti.

Porez iz plaća novouposlenih radnika ne plaća se u razdoblju od 12 mjeseci od dana zaposlenja.

Novouposlenim radnikom smatra se radnik s kojim je zasnovan radni odnos poslije stupanja na snagu ovoga zakona i kojim se povećava postojeći broj zaposlenih radnika na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 3. ovoga članka pravna i fizička osoba dužna je dostaviti nadležnom organu prilikom prve isplate plaće novouposlenom radniku.

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza iz plaća iz ovoga članka ne odnosi se na novouposlene radnike kod pravnih i fizičkih osoba koje su oslobođene plaćanja poreza na dobit za prvu godinu rada, odnosno dvije godine na otocima."

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi: "Porez iz neto plaća plaća se po sljedećim stopama:

__________________________________________________________________________________
Na poreznu osnovicu       Plaća se        Plaća se na osnovicu
preko      do       hrvatskih        preko      do
hrvatskih dinara        dinara + %       hrvatskih dinara
__________________________________________________________________________________
        15.000         4,5
15.000     25.000     675 + 9,0        15.000     25.000
25.000     35.000     1.575 + 15,0      25.000     35.000
35.000     50.000     3.075 + 25,0      35.000     50.000
50.000     65.000     6.825 + 35,0      50.000     65.000
65.000     80.000     12.075 + 40,0      65.000     80.000
80.000     100.000 18.075 + 45,0      80.000     100.000
100.000 120.000 27.075 + 50,0      100.000 120.000
120.000 140.000 37.075 + 55,0      120.000 140.000
140.000 160.000 48.075 + 60,0      140.000 160.000
160.000 180.000 60.075 + 65,0      160.000 180.000
180.000         73.075 + 70,0      180.000
____________________________________________________________________________________

Iznimno. od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, porez iz neto plaća i to iz plaća, mirovina i invalidskih primanja do visine od 10.000 dinara plaća se po stopi od 1%.

Roditelju koji sam uzdržava više od dvoje djece, pri isplati neto plaće, vraća se dio progresivnog poreza iz neto plaće i to po svakom djetetu 20%.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, na prijedlog ministra financija, ovisno o gospodarskim kretanjima i rastu plaća, usklađuje visinu osnovica i stopa iz stavka 2. ovoga članka".

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine.

Klasa: 410-19/92-01/02

Zagreb; 26. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.