Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 8. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91.), Savjet Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama

I.

Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja kvota kao okvira za davanje kratkoročnih kredita bankama na temelju određenih kratkoročnih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za određene namjene (opća kvota). Ovom odlukom propisuje se i način utvrđivanja kvota kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura u drugom tromjesečju 1992. godine (namjenska kvota).

II.

Općom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih vrijednosnih papira, na temelju zaloga određenih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su, ih banke dale za određene namjene. Namjenskom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se i najviši Iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kretkoročne kredite bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke dale za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljarica, duhana i umjetnih gnojiva). Kvote iz stavka 1. i 2. ove točke utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za drugo tromjesečje 1992. godine.

III.

Kratkoročnim kreditima u smislu ove odluke, smatraju se:

1) kratkoročni krediti koji se daju na temelju domačih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira;

2) kratkoročni krediti koji se daju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske:

3) kratkoročni krediti koji se daju bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke dale krajnjim korisnicima za određene namjene.

IV.

Porast opće kvote iz točke II. stavka 1. ove Odluke utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog projekcijom monetarno kreditne politike za drugo tromjesečje 1992.godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrden ovom Odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:

1) Koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka na dan 29. veljače 1992. godine s 1,0.

V.

Porast namjenske kvote iz točke II. stavka 2. ove odluke utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog projekcijom monetarno kreditne politike za drugo tromjesečje 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom Odlukom. Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja zbroj koeficijenata. i to:

1) Koeficijenta osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka na dan 29. veljače 1992. godine s 0,50;

2) Koeficijenta kratkoročnih kredita banaka odobrenih krajnjim korisnicima za proizvodnju određenih ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljarica, duhane i umjetnih gnojiva), koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita u ukupnom stanju tih kredita svih banaka prema prosječnom knjigovodstvenom stanju u razdoblju travanj-lipanj 1991. godine s 0,50.

VI.

Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane kao pravna osoba u skladu sa Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih i lombardnih kredita bankama ("Narodne novine", broj 73/91)

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1992. godine.

O. br. 11/92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.