Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Uredba o preuzimanju sredstava Agencije Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. ožujka 1982. godine donijela je

UREDBU

o preuzimanju sredstava Agencije Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka

Članak 1.

Društvena sredstva koja su, temeljem Zakona o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ("Službeni list". broj 84/89, 63/90 i 20/91; u daljnjem tekstu: Agencija), data u vidu kredita bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a nisu vraćena Agenciji postaju zajedno s obračunatom i naplaćenom kamatom sredstva Republike Hrvatske. Sredstva iz prethodnog stavka koristit će se za nadoknadu izvora sredstava kod Poštanske štedionice, filijale za Hrvatsku od koje je bilanca prenijeta na Hrvatsku poštansku banku, d. d. Zagreb.

Članak 2.

Banke su dužne na osnovi vlastitih podataka i podataka Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske odmah: a najkasnije u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ove uredbe prenijeti na Hrvatsku poštansku banku, d. d. Zagreb iznos dospjelih i nevraćenih obroka kredita s pripadajućim kamatama, te buduće obroke kredita po dospjelosti prenositi Hrvatskoj poštanskoj banci. d. d. Zagreb.

Hrvatska poštanska banka, d. d. Zagreb može bankama na ime prenesenih sredstava odobriti kredit.

Članak 3.

Obveza prijenosa sredstava iz članka 2. odnosi se i na poslovne jedinice banaka koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske, a posluju na teritoriju Republike, ukoliko su direktno zaključile Ugovor o korištenju sredstava sa Agencijom.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/92-01/04

Urbroj: 5030116-92-3

Zagreb, 19. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.