Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Statut Saveza udruženja hrvatskih obrtnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVEZ UDRUŽENJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 56. Zakona o samostalnom obavljaju privrednih djelatnosti osobnim radom ("Narodne novine", br 19/90 i 53/90) i članka 2. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine". br. 66/91) i članka 35. i 99. stavka 1. Statuta Skupština Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske na sjednici 26. veljače 1992. donijela je

STATUT

Saveza udruženja hrvatskih obrtnika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Savez udruženja hrvatskih obrtnika (u daljnjem tekstu: Savez) je samostalna stručno-poslovna organizacija udruženja i Saveza hrvatskih obrtnika koja promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na podrućju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obrtnici).

Članak 2.

U Savez se u skladu sa Zakonom udružuju obrtnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost kao osnovno ili sporedno zanimanje i to preko svojih:

1. općinskih udruženja,

2. gradskih udruženja i

3. regionalnih saveza.

U Savez se, kada to odgovara zajedničkim interesima mogu udružiti i:

- zanatsko i štedno-kreditne zadruge.

- profesionalna i stručna društva, te

- druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje samostalnih privrednika.

Članak 3.

Savez je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Savez se upisuje u registar Hrvatske gospodarske komore i ima položaj Zajednice strukovnih grupa u Komori.

Naziv Saveza je: Savez udružeilja hrvatskih obrtnika.

Članak 4.

Savez ima svoj pečat i žig okruglog oblika s tekstom po rubu kruga: Savez udruženja hrvatskih obrtnika, Zagreb, a u sredini je znak Saveza.

Pečat i žig mogu imati svoj redni broj.

Savez ima svoj znak.

II. MATICA HRVATSKIH OBRTNIKA

Članak 5.

Sjedište Saveza je u Matici hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49.

Matica hrvatskih obrtnika služit će za smještaj i ostalih institucija hrvatskih obrtnika.

Time Matica hrvatskih obrtnika postaje mjesto jedinstvene povezanosti u promicanju staleških interesa obrtnika.

III. CILJEVI UDRUŽIVANJA, ZADACI I POSLOVI SAVEZA

Članak 6.

Obrtnici Hrvatske udružuju se u svoja udruženja, regionalne saveze i Savez udruženja hrvatskih obrtnika; radi ostvarivanja slijedećih osnovnih ciljeva i zadataka:

1. da radom i aktivnošću u udruženjima i savezima promiču, usklađuju i unapređuju svoje gospodarske. strućne i ostale interese,

2. da kroz Gospodarsku komoru Hrvatske ostvare svoj utjecaj na skladniji razvoj ukupnog gospodarstva Hrvatske kao i putem svojih užih političkih zajednica, utječu na gospodarski razvoj svoga područja.

Članak 7.

Iz osnovnih ciljeva utvrđenih člankom 5. kao i ostalih ciljeva utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima kao i ovim statutom proizlaze osnovni zadaci i poslovi:

1. promiče, usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred državnih i drugim organima;

2. sudjeluje kod usklađivanja zajedničkih i pojedinačnih interesa članova;

3. promiče međuregionalna gospodarska povezivanja;

4. procjenjuje mogućnost i uvjete gospodarskog razvoja;

5. djeluje kod oblikovanja gospodarskog sistema i mjere ekonomske politike;

6. uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu:

7. potiće i razvija dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača;

8. razvija poduzetničku inicijativu;

9. sudjeluje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva;

10. organizira dopunsku izobrazbu kadrova u i za potrebe obrtništva:

11. potiče istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo u okviru obrtništva, te inovacije postupaka, proizvoda i usluga; kao i razvoj tehnološke infrastrukture;

12. sudjeluje u usklađivanju gospodarskih i društvenih interesa s područja ekologije;

13. razvija informacijski sustav i poslovno informiranje;

14. pruža pomoć udruživanjima i regionalnim savezima;

15. djeluje u procesu prestrukturirarija gospodarstva;

16. štiti interese članova na području radnog prava i socijalne skrbi;

17. priprema, sklapa i prati primjenu kolektivnih ugovora;

18. rješava ostala pitanja od značaja za obrtništvo;

19. obavlja i druge zadatke određene zakonom ovim Statutom i drugim aktima Saveza.

Članak 8.

Savez za svaku godinu utvrđuje Program rada koji pored odredbi ovog Statuta predstavlja temeljne smjernice za djelovanje Saveza

IV. OBAVLJANJE JAVNIH OVLAŠTENJA

Članak 9.

Savez obavlja odredena javna ovlaštenja. u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Potvrde. uvjerenja i druge isprave koje Savez izdaje u izvršavanju javnih ovlaštenja imaju karakter i znaćaj javnih isprava.

Na potvrde, uvjerenja i druge isprave koje izdaje Savez u obavljanju javnih ovlaštenja, može se izjaviti prigovor Izvršnom odboru Saveza.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVEZA

Članak 10.

Članovi Saveza su ravnopravni i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Savezu.

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova Saveza su osobito da:

1. imaju aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u organe i tijela Saveza;

2. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Saveza i Hrvatske gospodarske komore;

3. sudjeluju u radu strukovnih grupa i drugih oblika organiziranja u Savezu;

4. usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose i zajedničke interese;

5. predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Saveza, organiziraju savjetovanja i obavlja konzultacije;

6. daju podatke i obavještenja potrebna za provođenje zajedničkih interesa;

7. tra,že i primaju obavještenja kao i podatke potrebne za njihovu privrednu aktivnost;

8. pred Sud časti iznose slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja i morala;

9. putem Saveza ostvaruju suradnju s nadležnim državnim i drugim organima na pitanjima rješavanja stvari i problema u gospodarstvu;

10. daju inicijativu za donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva;

11. razmatraju nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovo provodenje;

12. koriste Stručnu i drugu pomoć Saveza iz djelokruga rada Saveza;

13. pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata organa Saveza te razvijaju međusobnu odgovornost za provodenje zadataka Saveza;

14. uredno podmiruju članski doprinos.

VI. OSTVARIVANJE PRAVA SAVEZA U HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI I SURADNJA SA OSTALIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA

Članak 12.

Savez se uključuje u rad Hrvatske gospodarske komore preko svojih predstavnika u Skupštini, Upravnom odboru, ostalim organima i drugim oblicima organiziranja i rada u Komori.

Savez sudjeluje sa Hrvatskom gospodarskom komorom u izvršavanju dogovorenih zajedničkih aktivnosti i međusobnom korištenju usluga i rješavanju drugih zajedničkih pitanja u skladu sa Statutima Hrvatske gospodarske komore i Saveza.

Članak 13.

Savez se uključuje u rad i suradnju s odgovarajućim udruženjima i drugim asocijacijama u Republici Hrvstskoj i inozemstvu.

VII. SURADNJA SA DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

Članak 14.

Suradnja Saveza sa državnim organima i drugim organizacijama ostvaruje se pri:

1. predlaganju zakona i pokretanju inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete privređivanja i jačanja obrtništva;

2. razmatranju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i mjera od interesa za obrtništvo, te davanju mišljenja, primjedaba i prijedloga kojima se uređuju uvjeti obrtništva;

3. utvrđivanju i provodenju gospodarske politike.

Članak 15.

Savez suraduje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva.

Savez posebno suraduje sa institucijama i organizacijama obrazovanja koje školuju kadrove za djelatnosti obrtništva.

Članak 16.

Savez zastupa interese svojih članova prema odgovarajućim sindikatima i zakIjučuje granske kolektivne ugovore, te prati primjenu kolektivnih ugovora i predlaže odgovarajuće izmjene i dopune.

VIII. ORGANIZACIJA I ORGANI SAVEZA

Članak 17.

Organi,Saveza jesu

a) Skupština,

b) Izvršni odbor,

c) Nadzorni odbor.

a) Skupština

Članak 18.

Skupština je najviši organ upravljanja Saveza. Skupština ima 65 članova.

Članak 19.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna zastupljenost pojedinih djelatnosti po osnovnim grupacijama i zastupljenost po regijama.

Predstavnike u Skupštinu biraju regionalni savezi, a određeni broj članova - ne veći od pet - Skupština bira na prijedlog Izvršnog odbora.

Sastav predstavnika u Skupštini potanje se utvrđuje odlukom o raspisivanju izbora.

Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

Članak 20.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane organa koji ga je izabrao;

- gubitkom statusa obrtnika, odnosno prestankom osnova udruživanja;

- podnošenjem ostavke.

Članak 21.

a) Skupština

1. donosi:

- Statut

- Program rada

- Odluku o utvrđivanju stope i osnovice za plaćanje doprinosa Saveza

- Financijski plan Saveza

- Odluku o raspisivanju izbora

- Poslovnik o radu Skupštine;

2. odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun Saveza;

3. odlučuje o najznačajnijim pitanjima gospodarskog razvoja;

4. potvrđuje odluke o osnivanju i ukidanju regionalnih saveza;

5. bira i razrješava:

- predsjednika Saveza i predsjednika Izvršnog odbora Saveza

- članove Skupštine predložene po Izvršnom odboru

- izborne članove Izvršnog odbora

- predsjednika i članove Nadzornog odbora;

6. imenuje i razrješava:

- tajnika Saveza

- svoje predstavnike u organe Hrvatske gospodarske komore i drugdje

7. odlučuje i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 22.

Sjednice Skupštine održavaju se najmanje 2 puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor:

Sjednica Skupštine mora se sazivati i na zahtjev:

1. Nadzornog odbora,

2. predsjednika Saveza,

3. regionalnog saveza,

4. najmanje 10 članova Skupštine.

Podnosilac zahtjeva dužan je svoj zahtjev pismeno obrazložiti.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Saveza

Članak 23.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a kada odlučuje o Statutu, osnovici i stopi za plaćanje doprinosa i financijskom planu, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne suglasi s prihvaćenim zaključkom može izdvojiti svoje mišljenje.

Rad Skupštine ureduje se Poslovnikom.

b) Izvršni odbor

Članak 24.

Izvršni odbor je Izvršni organ Skupštine i za svoj rad odgovara Shupštini.

Članak 25.

Izvršni odbor broji 15 članova

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.Članovi Izvršnog odbora su:

1. Po svojoj funkciji:

- predsjednik Saveza,

- predsjednici regionalnih saveza;

2. Određeni broj članova koji do ukupnog broja članova Izvršnog odbora, bira Skupština na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora Saveza.

Članak 26.

Izvršni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Izvršnog odbora.

Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:

- predsjednika Saveza,

- predsjednika Nadzornog odbora,

- najmanje pet članova Izvršnog odbora.

Članak 27.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor donosi odluku većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

Način rada Izvršnog odbora utvrduje se Poslovnikom Izvršnog odbora.

Članak 28.

Izvršni odbor:

1. -provodi odluke i zaključke Skupštine;

2. utvrduje prijedlog Statuta, Pravilnika i odluka koje donosi Skupština;

3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati;

4. oblikuje stavove članova Saveza na području radnog prava i socijalne skrbi;

5. utvrđuje i usklađuje interese članova Saveza u odnosu na kolektivne ugovore;

6. usklađuje međusobne interese strukovnih grupa;

7. utvrđuje potrebe i stavove te predlaže način provodenja stručnog obrazovanja;

8. donosi opće akte potrebne za rad stručne službe Saveza i predlaže rebalans financijskog plana Saveza;

9. odlučuje o sredstvima za naknade, nagrade, dnevnice, putne troškove i odobrava službena putovanja u zemlji i inozemstvu za članove Saveza;

10. imenuje svoje predstavnike u radna tijela Hrvatske gospodarske komore i druge organe i u udruženja;

11. utvrđuje visinu naknada za us ge Saveza i troškove Suda časti;

12. odlučuje o kupnji i prodaji, te o korištenju i raspolaganju pokretnom imovinom Saveza;

13. odlučuje o dodjeli priznanja i nagrade;

14. rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu i drugim općim aktima spadaju u njegov djelokrug;

15. donosi odluke po prigovorima na potvrde i uvjerenja i druge isprave koje izdaje Savez u okviru svojih ovlaštenja;

16. donosi pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Saveza

c) Nadzorni odbor

Članak 29.

Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Izvršnog odbora.

Članak 30.

Nadzorni odbor kontrolira:

1. provođenje Statuta i drugih općih akata Saveza i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Saveza;

2. materijalno i financijsko poslovanje Saveza;

3. izvršavanje prava i obveza stručne službe Saveza suglasno Statutu i drugim općim aktima Saveza.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 31.

Sjednicu nadzornog odbora saziva i sjednici predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 32.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaje o financijskom i materijalnom poslovanju Saveza najmanje jedanput godišnje prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Saveza.

Nadzorni odbor u provedbi nadzora može koristiti prema potrebi usluge stručnih službi i radnika izvan Saveza.

Rad Nadzornog odbora ureduje se poslovnikom.

d) Predsjednik i potpredsjednik Saveza

Članak 33.

Predsjednik Saveza predstavlja i zastupa savez i provodi u život zaključke Skupštine Saveza.

Predsjednik se bira na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 34.

Potpredsjednik Saveza zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.

Predsjednik Izvršnog odbora Saveza je po,svojoj funkciji potpredsjednik Saveza.

IX. OBLICI RADA

Članak 35.

Izvršavanjem zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom i drugim aktima Saveza, obrtnici ostvaruju povezanost i odgovornost od udruženja do Saveza udruženja hrvatskih obrtnika.

Općinska i gradska udruženja obrtnika osniveju se na teritorijalnom ili strukovnom osnovu, a odredbe o svojoj organiziranosti utvrđuju svojim statutom, u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Saveza i statutom regionalnih saveza.

Regionalni savezi osnivaju se za područje jedne ili više regija.

Regionalni savezi ostvaruju prava, dužnosti i zadatke s naglaskom na rješavanje interesa svojih članova i razvoja osobnog rada na svom području.

Regionalni savezi u ostvarivanju poslova i zadataka koji su im povjereni vode računa o jedinstvenosti interesa samostalnog osobnog rada regije i Hrvatske, a na osnovu utvrdenih zajedničkih poslova, ciljeva i zadataka i u tom pravcu koorđiniraju rad izmedu udruženja i Republičkog saveza.

Regionalni savezi potvrđuju odluku o osnivanju i ukidanju udruženja samostalnih privrednika.

Oblici rada u Udruženjima i Savezu su

- na razini udruženja sekcije, odbori i druga radna tijela,

- na razini regionalnih saveza strukovne grupe, odbori, sekcije i druga radna tijela,

-.na razini republičkog Saveza zajednice strukovnih grupa, Odbori, Savjeti i druga radna tijela.

Članak 36.

Sekcije: Sekcije su osnovni oblik organiziranja i rada na razini udruženja. Vrste sekcija utvrđuju se statutom udruženja, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti, njezinu specijalnu važnost za gospodarstvo, na području udruženja.

Dužnost sekcije je da se stara, da pretresa i da odlučuje samostalno na svojim sjednicama o svim predmetima koji se odnose na privrednu granu koju sekcija pokriva.

Detaljne odredbe o načinu rada i djelovanju sekcija utvrdit će se statutom udruženja.

Članak 37

Strukovne grupe :

Strukovne grupe su temeljni oblik povezivanja članica Saveza radi usklađivanja i rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

Strukovne grupe organiziraju se u regionalnim savezima na način da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članica to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu.

Članak 38.

Zajednica strukovnih grupa:

Zajednica strukovnih grupa je oblik povezivanja i rada odgovarajućih strukovnih grupa organiziranih u regionalnim savezima radi rješavanja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Republike.

Članak 39.

Na razini republićkog Saveza djeluje zajednica strukovnih grupa, koja čini stalne strukovne grupe:

- za zanatstvo, proizvodno i uslužno.

- za ugostiteljstvo i turizam,

- za trgovinu,

- za prijevoz osoba i stvari, morski i kopneni prijevoz,

- za ribarstvo, morsko-slatkovodno i marikulturu,

- za intelektualne usluge privrednog karaktera.

X. JAVNOST RADA

Članak 40.

Javnost rada Saveza ostvaruje se suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 41.

Savez ima svofa informativna i stručna glasila.

Glasila Saveza osnivaju se posebnim aktom.

Akt o osnivanju glasila donosi Skupština Saveza.

Članak 42.

Općim aktom se određuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove prirode i značaja, bilo protivno interesima Saveza i njenih članica.

XI. OPĆI AKTI SAVEZA

Članak 43.

Opći akti Saveza su Statut Saveza, Pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose organi Saveza.

Opći akt potpisuje predsjednik organa koji ga je donio.

Članak 44.

Inicijativu za donošenje Statuta i njegove promjene mogu dati :

- Izvršni odbor,

- Nadzorni odbor

- najmanje 10 članova Skupštine.

Incijativu iz stavka 1. ovog članka upućuje se Izvršnom odboru. Ukoliko Izvršni odbor inicijativu prihvati, utvrđuje nacrt Statuta, odnosno njegovih promjena za javnu raspravu, te određuje način vođenja i vrijeme trajanja javne rasprave.

Članak 45.

Opći akti se objavljuju u glasilu Saveza a u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske kad je to predvideno općim aktom.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a samo kad je to opravdano može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

Članak 46.

U Savezu se prati provođenje donesenih odluka, zaključaka, preporuka i općih akata, kao i učinkovitost stavova, prijedloga i mišljenja upućenih republičkim, općinskim i drugim regionalnim organima i republičkim organizacijama o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome obavještavaju organi i radna tijela Skupštine Saveza.

XII. DOMOVINSKA OBRANA

Članak 47.

Sukladno s propisima i planovima Republike Hrvatske u Savezu se pripremaju, donose i provode planovi i programi za obavljanje poslova iz djelokruga rada Saveza u slučaju rata i neposredne ratne opasnosti.

XIII. SUD ČASTI

Radi rješavanja sporova mogu udruženja osnivati sudove časti.

Odluku o osnivanju i djelovanju sudova časti pri udruženjima, donose udruženja u skladu s odredbama svojih Statuta.

XIV. TAJNIK I STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

1. Tajnik

Članak 48.

Tajnika Saveza imenuje Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog odbora

Za tajnika Saveza može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva na sličnim poslovinia i radnim zadaćama, te koji ima organizatorske i druge stručne sposobnosti za efiksno izvršavanje funkcije tajnika.

Imenovanje tajnika Saveza vrši se nakon, provedenog javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.

Tajnik Saveza kao poslovodni organ obavlja poslove Saveza u skladu sa Statutom i drugim aktima Saveza.

Članak 49.

Tajnik Saveza je odgovoran za provođenje politike organa Saveza, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

Članak 50.

Tajnik je naredbodavac za izvršavanje financijskog plana i za drugu upotrebu sredstava Saveza.

Izvršni odbor može imenovati pomoćne naredbodavce.

Članak 51.

Tajnik Saveza osigurava koordinaciju u radu izmedu članica Saveza.

Tajnik Saveza odgovara za svoj rad organima Saveza.

2. Stručna služba Saveza

Članak 52.

Savez ima Stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova.

Radom Stručne stužbe rukovodi Tajnik Saveza. Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Stručne službe Saveza odgovara Tajnik Saveza.

Članak 53.

Stručna služba obavlja naročito slijedeće zadatke:

- prati; proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo,

- priprema informacije, analize, nacrte akata, te obavlja i druge poslove za organe upravljanja i druga radna tijela Saveza,

- pruža stručnu i drugu pomoć članicama Saveza.

- obavlja i druge stručne, administrativne i slične poslove koji proizlaze iz izvršavanja funkcije Saveza.

Članak 54.

Organizacija Stručne službe Saveza treba odgovarati potrebama i zahtjevima članica Saveza i omogućiti stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadataka Saveza. koji proizlaze iz ovog Statuta.

Organizacija Stručne službe Saveza uređuje se pasebnim aktom, kojeg donosi Izvršni odbor Saveza.

Članak 55.

- Stručna služba Saveza u obavljanju svojih poslova suraduje sa znanstvenim i stručnim organizacijama, republičkim, općinskim i drugim organima i organizacijama, te sa članicama Saveza.

XV. FINANCIRANJE SAVEZA

Članak 56.

Sredstva potrebna za rad Saveza, osiguravaju se:

- doprinosom članova

- prihodima od naknada za usluge koje se obavljaju

- i iz drugih prihoda.

Članak 57.

Savez utvrđuje sredstva potrebna za rad Saveza, godišnjim financijskim planom na osnovi predvidivih troškova za izvršavanje zadataka iz programa rada, troškova za rad organa: radnih tijela i stručnih službi, te drugih tekućih troškova

U financijskom planu kojeg donosi Skupština Saveza do konca tekuće godine za iduću godinu, utvrđuju se prihodi i rashodi Saveza po vrsti i namjenama sredstava.

Ako Skupština do kraja godine ne donose financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje.

Članak 58.

Članovi udruženja i saveza dužni su uplaćivati doprinos u visini i na način propisan ovim Statutom i odlukama nadležnih organa, udruženja odnosno saveza.

Članak 59.

Jedinstvenu osnovicu za obračun doprinosa za svaku godinu utvrđuje Skupština Saveza svojom odlukom, koja se primjenjuje kod obračuna doprinosa za potrebe udruženja, regionalnih saveza i Saveza.

Članak 60.

Stope za obračun doprinosa za financiranje udruženja, regionalnih saveza i Saveza utvrduju njihove Skupštine.

Udruženja i regionalni savezi dužni su Republičkom Savezu dostaviti propisane stope doprinosa za svoje područje do konca prosinca tekuće godine, koje će se primjenjivati u slijedećoj godini.

Ako se propisane stope doprinosa iz stavka l. ovog članka ne dostave Savezu u roku iz stavka 2. ovog članka, Savez će objaviti stopu dopririosa koja se primjenjuje u tekućoj godini.

Stope doprinosa iz stavka 1. ovog članka u službenom glasilu Republike "Narodnim novinama".

Članak 61.

Financijsko poslovanje Saveza obavlja se na način -propisan zakonom i drugim propisima na temelju zakona, ovim Statutom i općim aktima Saveza.

Članak 62.

Savez utvrđuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima, koje odobravaju Izvršni odbor odnosno Skupština Saveza.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Do donošenja općih akata Saveza ostaju na snazi postojeći akti Saveza, ako nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Opći akti nužni za funkcioniranje Saveza donijet će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 64.

Stupanjeni na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske pročišćeni tekst od srpnja mjeseca 1991. godine.

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I- 1040/1-1992.

Zagreb, 13. ožujka 1992.

Predsjednik Saveza

Josip Šajnović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.