Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 20.03.1992 Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka Kornati
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90. 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92) i đlanka 11. Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 59/1), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 1992. donijela

ODLUKU

o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Kornati"

I.

Ovom se odlukom osniva Javno poduzeće Uprava nacionalnoga parka " Kornati". Uprava iz stavka 1. ove točke osniva se pod tvrtkom Uprava nacionalnoga parka "Kornati" (u daljnjem tekstu: Uprava). Sjedište uprave je u Murteru. Vlasnik Uprave je Republika Hrvatska.

II.

Djelatnost Uprave je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnoga parka "Kornati" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park). Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

III.

Sredstva za rad Uprave i odriavanje Nacionalnoga parka osiguravaju se:

- iz prihoda od korištenja Nacionalnog parka,

- iz sredstava osiguranih u Proračunu Republike.

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

IV.

Organ upravljanja u Upravi je Upravni,odbor. Upravni odbor ima 3 člana, od kojih 2 iz reda znanstvenih i stručnih radnika imenuje Vlada Republike Hrvatske, a 1 člana biraju radnici Uprave, na način utvrđen Statutom Uprave. Članovi Upravnog odbora imenuju se, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

V.

Upravni odbor Uprave donosi:

- program zaštite, održavanja, očuvanja, prezentiranja, korištenja i promicanja Nacionalnoga parka uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- odluku o raspolaganju kapitalom Uprave, te utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- Statut Uprave, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- plan razvoja Uprave i godišnje financijske poslove,

- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- odluku o imenovanju i razrješenju djelatnika o posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog direktora u skladu sa Statutom Uprave.

Upravni odbor dostavlja izvješće o svome radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje. Upravni odbor obavlja i druge poslove određene Statutom Uprave i ovom odlukom.

VI.

Upravni odbor bira i razrješuje predsjednika Upravnog odbora. Način rada i odlučivanja Upravnog odbora, te druga pitanja u svezi s ustrojstvom. upravljanjem i vođenjem Uprave, uređuju se Statutom Uprave i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

VII.

Upravom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske. Direktor predstavlja i zastupa Upravu, te je odgovoran za provođenje odluka Upravnog odbora, u okviru zakona i Statutom utvrđenih ovlasti.

VIII.

Nadzor nad zakonitošću rada Uprave obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambenokomunalne djelatnosti.

IX.

Uprava počinje s radom danom upisa u sudski registar, kada prestaje s radom Uprava Nacionalnog parka "Kornati" (u osnivanju).

Sredstva, prava, obveze, te zaposlene postojeće Uprave Nacionalnoga parka "Kornati" preuzima Uprava, kao njegov pravni sljednik, danom početka rada Uprave.

X.

Zaposlenima iz točke IX. stavka 2. ove odluke, koji ne budu raspoređeni na poslove utvrđene aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave, prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.

XI.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će 2 člana Upravnog odbora Uprave, a radnički savjet postojeće Uprave Nacionalnog parka "Kornati" (u osnivanju) izabrat će 1 člana Upravnog odbora, koji će privremeno do izbora novih članova po postupku utvrđenom Statutom Uprave obnašati funkcije članova Upravnog odbora.

XII.

Upravni odbor Uprave dužan je u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijeti Statut Uprave, a ostale akte, u rokovima određenim Statutom. Do donošenja Statuta i drugih akata Uprave, shodno će se primjenjivati Statut i drugi akti postojeće Uprave nacionalnoga parka "Kornati" (u osnivanju), ukoliko nisu u suprotnosti s ovom odlukom.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/91-05/12

Urbroj : 5030116-92-9

Zagreb, 11. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r