Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 20.03.1992 Odluka o osnivanju Javnoga pođuzeča Uprava naaonalnoga parka Krka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91. 53A/91 i 9/92) i članka I 1. Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 59/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrianoj 11. ožujka 1992. donijela

ODLUKU

o osnivanju Javnoga pođuzeča Uprava nacionalnoga parka "Krka"

I.

Ovom se odlukom osniva Javno poduzeće Uprava nacionalnoga parka "Krka".

Uprava iz stavka 1. ove točke osniva se pod tvrtkom Uprava nacionalnoga parka "Krka" (u daljnjem tekstu:Uprava)

Sjedište Uprave je u Šibeniku.

Vlasnik Uprave je Republika Hrvatska.

II.

Djelatnost Uprave je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnoga parka "Krka" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park).

Uprava moie obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

III.

Sredstva za rad Uprave i održavanje Nacionalnoga parka osiguravaju se:

- iz prihoda od korištenja Nacionalnog parka

- iz sredstava osiguranih u Proračunu Republike,

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

IV.

Organ upravljanja u Upravi je Upravni odbor.

Upravni odbor ima 9 članova, od kojih 6 iz reda znanstvenih i stručnih radnika, imenuje Vlada Republike Hrvatske, a 3 člana biraju radnici Uprave, na način utvrđen statutom Uprave.

Članovi Upravnoga odbora imenuju se, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

V.

Upravni odbor Uprave donosi:

- program zaštite, održavanja, očuvanja. prezentiranja, korištenja i promicanja Nacionalnog parka, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- odluku o raspolaganju kapitalom Uprave, te utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;

- Statut Uprave, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

- plan razvoja Uprave i godišnje financijske planove.

- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- odluku o imenovanju i razrješenju djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog direktora u skladu sa Statutom Uprave.

Upravni odbor dostavlja izvješće o svome radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor obavlja i druge poslove određene Statutom Uprave i ovom odlukom.

VI.

Upravni odbor bira i razrješuje predsjednika Upravnoga odbora.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora, te druga pitanja u svezi s ustrojstvom, upravljanjem i vođenjem Uprave, uređuju se Statutoni Uprave i Poslovnikom o radu Upravnoga odbora

VII.

Upravom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Direktor predstavlja i zastupa Upravu, te je odgovoran za provođenje odluka Upravnoga odbora. u okviru zakona i Statutom utvrđenih ovlasti.

VIII.

Nadzor nad zakonitošću rada Uprave obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambenokomunalne djelatnosti.

IX.

Uprava počinje s radom danom upisa u sudski registar, kada prestaje s radom Uprava nacionalnoga parka "Krka" (u osnivanju).

Sredstva, prava, obveze, te zaposlene postojeće Uprave nacionalnoga parka "Krka" preuzima Uprava, kao njegov pravni sljednik. s danom početka rada Uprave.

X.

Zaposlenima iz toćke IX. stavka 2. ove odluke koji ne budu raspoređeni na poslove utvrđene aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave, prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.

XI.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će đ članova Upravnog odbora Uprave, a radnički savjet postojeće Uprave nacionalnog parka "Krka" u osnivanju, izabrat će 3 člana Upravnog odbora, koji će, privremeno do izbora novih članova, po postupku utvrđenom Statutom Uprave, obnašati funkcije članova Upravnog odbora.

XII.

Upravni odbor Uprave dužan je u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donijeti Statut Uprave, a ostale akte u rokovima određenima Statutom.

Do donošenja Statuta i drugih akata Uprave, shodno će se primjenjivati Statut i drugi akti postojeće Uprave nacionalnoga parka "Krka" (u osnivanju), ukoliko nisu u suprotnosti s ovom odlukom.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/92-05/12

Urbroj : 5030116-92-5

Zagreb, 11. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>