Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne navine". broj 53/91), a u svezi sa člankom 262. Zakona o zračnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 45/86, 24/88, 80/89 i "Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 8. ožujka 1992 godine, donijela je

UREDBU

o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane

Članak 1.

Ovom uredbom utvđuju se poslovl kontrole letenja koje po nalogu Ministarstva obrane, u skladu sa člankom 182. Zakona o zračnoj plovidbi ("Službeni list SFRJ"; br. 45/86, 24/88, 80/89 i "Narodne novine". br. 53/91), obavlja Uprava kontrole letenja u sastavu Ministarstva prometa i veza.

Članak 2.

Letenje vojnih zrakoplova obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zračnoj plovidbi i Pravilnika letenja Ratnog zrakoplovstva Hrvatske vojske.

Članak 3.

Letenje vojnih zrakoplova Ratnog zrakoplovstva Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu Ratno zrakoplovstvo) veće učestalosti. posebnih namjena i vježbovnih letova u nadležnosti je i poslove kontrole letenja obavlja Uprava kontrole letenja (u daljnjem tekstu Uprava) na posebno dodjeljenoj radnoj frekvenciji.

Poslove iz stavka 1. ovog članka Uprava obavlja u koordinaciji s Operativnim centrom Ratnog zrakoplovstva.

Članak 4.

Kontrolu letenja pojedinačnih letova i preleta vojnih zrakoplova Uprava obavlja po pravilima i na frekvencijama letenja civilnih zrakoplova.

Za vojne zrakoplove koji,ne ispunjavaju uvjete za letenje iz stavka 1. ovog članka, Uprava obavlja kontrolu letenja u skladu s odredbama članka 3. ove uredbe.

Članak 5.

Ratno zrakoplovstvo i Uprava regulirat će uvjete, postupke i način obavljanja poslova kontrole letenja vojnih zrakoplova.

Direktoru Uprave po pitanjima vojnih poslova pomaže u radu pomoćnik direktora Uprave za vojni resor.

Pomoćnika direktora Uprave za vojni resor imenuje ministar prometa i veza uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra obrane.

Članak 6.

Poslove kontrole letenja vojnih zrakoplova iz članka 3. ove uredbe mogu obavljati kontrolori letenja s ovlaštenjem za rad s vojnim zrakoplovima.

Članak 7.

Kontrolu nepovredivosti integriteta zračnog prostora Republike Hrvatske provodi Operativni centar Ratnog zrakoplovstva, koji je nadležan poduzimati propisane mjere i djelatnosti te ih koordinirati s Upravom u skladu s odredbama ove uredbe.

Članak 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-08/91-01/01

Urbroj : 5030119-92-3

Zagreb, 9. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.