Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Plan za obranu od poplava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 51. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90, 9/91, i 61/91) Vlada Republike Hrvatske donosi

PLAN

za obranu od poplava

I.

Prema ovom planu vrši se obrana od poplava na vodotocima iz članka 37. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90, 9/91 i 61/91): rijekama Savi, Dravi, Muri, Dunavu, Neretvi, Cetini, Krki, Zrmanji, Mirni, Kupi i Uni i njihovim pritocima do kote uspora velikih voda; oteretnim kanalima Odra, Kupa - Kupa, Lonja - Strug; drugim vodotocima, akumulacijama, retencijama i lateralnim kanalima utvrđenim ovim planom, te ostalim vodotocima koji ćine državnu granicu ili su njome presječeni.

Opis, odnosno naziv područja, sektori i dionice na kojima se vrši obrana od poplava, nazivi javnih vodoprivrednih poduzeća koja vrše obranu od poplava, imena stručnih rukovoditelja obrane od poplava i njihov raspored, te visina vodostaja kada na pojedinim sektorima i dionicama počinje redovna, odnosno izvanredna obrana, utvrđeni su u "Rasporedu rukovoditelja i javnih vodoprivrednih poduzeća, koja vrše obranu od poplava" (u daljnjem tekstu: Prilog); koji je tiskan uz ovaj plan i čini njegov sastavni dio.

Direktor Uprave za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može u toku važenja ovog plana vršiti pojedinačne izmjene u Prilogu, ako je to neophodno potrebno.

II.

Prije opasnosti od poplave moraju se poduzeti preventivne mjere i izvršiti pripremni radovi na svim zaštitnim vodoprivrednim objektima:

Preventivne mjere obuhvaćaju stalne poslove održavanja zaštitnih objekata, a osobito čuvanje objekata i izvođenje potrebnih radova u cilju održavanja njihove ispravnosti.

Pripremni radovi obuhvaćaju pregled zaštitniti objekata, kontrolu opreme i materijala koji se moraju pripremiti u skladištima javnih vodoprivrednih poduzeća koja vrše obranu od poplava, kao i raspored i dopunu te opreme i materijala.

Pripremni radovi obuhvaćaju i popis radne snage poduzeća, opreme, materijala i prijevoznih sredstava izvan javnih vodoprivrednih poduzeća, koja vrše obranu od poplava.

Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" (u daljnjem tekstu: "Hrvatska vodoprivreda") koje upravlja zaštitnim vodoprivrednim objektima od značenja za Republiku, pravovremeno donosi opće akte (pravilnike) kojima utvrđuje mjere i način izvršavanja zadataka i obavljanja poslova obrane od poplava, koje je dužno obavljati prema odredbama ovog plana.

III.

Redovna odnosno izvanredna obrana od poplava na pojedinim područjima, sektorima i dionicama počinje kad vodostaj na mjerodavnom vodomjeru za odgovarajući sektor ili dionicu, odnosno protoka na hidroenergetskim objektima dosegne visinu utvrđenu u Prilogu ovog plana i kad se očekuje daljnji porast vodostaja odnosno protoke.

Čim nastupi redovna obrana od poplave mora se izvršiti pregled zaštitnih objekata, provjeriti stanje opreme i materijala, radne snage, prijevoznih sredstava i sredstava za obavješćivanje, pratiti kretanje vodostaja i poduzeti druge mjere predviđene u općem aktu javnih vodoprivrednih poduzeća.

Prema intenzitetu porasta vodostaja kao i s obzirom na predviđanja glede porasta vodostaja na uzvodnim tokovima moraju se poduzeti odgovarajuće mjere (angažiranje potrebne radne snage, prijevoznih sredstava i sl.) da se radovi na obrani od poplave mogu pravodobno izvršiti.

Za vrijeme trajanja izvanredne obrane od poplave zaštitni objekti moraju se stalno pregledavati i kontrolirati, a osobito najslabija mjesta na tim objektima. U slučaju opasnosti od prodora ili prelijevanja nasipa moraju se poduzeti mjere za izgradnju druge obrambene linije.

Redovna, odnosno izvanredna obrana od poplave prestaje kada vodostaj na mjerodavnom vodomjeru za odgovarajući sektor ili dionicu, odnosno protoka na hidroenergetskim objektima padne na visinu utvrđenu u Prilogu ovog plana i kad se očekuje daljnji pad vodostaja odnosno protoke.

IV.

U slučaju neposredne opasnosti od prodora ili prelijevanja zaštitnih objekata uslijed kojih može biti ugrožen cestovni ili željeznički promet, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za vodoprivredu (u daljnjem tekstu: Uprava za vodoprivredu) će u suglasnosti s Ministarstvom prometa i veza odrediti privremena ograničenja ili obustavu cestovnog odnosno željezničkog prometa na ugroženom sektoru za cijelo vrijeme trajanja opasnosti.

U slučaju opasnosti da valovi izazvani plovidbom mogu ugroziti sigurnost i stabilnost obrambenih nasipa, Uprava za vodoprivredu će u suglasnosti s Ministarstvom prometa i veza odrediti privremena ograničenja ili obustavu plovidbe na određenom sektoru vodnog puta

V.

Općim aktom "Hrvatske vodoprivrede", odgovorne za provodenje obrane od poplava, utvrdit će se ranije izabrana mjesta na kojima će se izvršiti probijanje (otvaranje) nasipa u djelomično izgrađenom sustavu obrane od poplava, u slučaju kad je to neophodno potrebno radi rasterećenja velikog vodnog vala.

Ako se probijanjem nasipa mogu ugroziti značajniji objekti na teritoriju Republike Hrvatske ili na teritoriju susjedne države, odluku o probijanju nasipa donosi ovlašteni rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje, u suglasnosti sa Štabom civilne zaštite Republike Hrvatske i o tome ptavodobno izvješćuje odgovarajuće organe susjedne države, radi poduzimanja potrebnih mjera.

VI.

Poduzeća, mjesne zajednice i druge pravne osobe i građani sudjeluju u obrani od poplava u skladu sa svojim planovima zaštite i spašavanja od poplava, prema redoslijedu i rasporedu utvrđenom u operativnim planovima što ih na prijedlog općinskih štabova civilne zaštite odnosno Gradskog štaba civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Štab civilne zaštite) donose izvršna vijeća općina odnosno grada.

Poduzeća, druge pravne osobe i građani angažiraju se u obrani od poplava ako nastupi opasnost od poplave u takvom opsegu da se s raspoloživim sredstvima i radnicima javnih vodoprivrednih poduzeća ne može provesti uspješna obrana.

U obrani od poplava dužni su sudjelovati u prvom redu građani ugroženih područja, radnici ugroženih poduzeća i drugih ugroženih organizacija i zajednica

Ako sudjelovanje poduzeća, drugih pravnih osoba i gradana s ugroženog područja predviđenog planom za obranu od poplava nije dovoljno za otklanjanje neposredne opasnosti od poplava, rukovoditelj određen planom za obranu od poplava može zatražiti obavezno sudjelovanje u obrani od poplava ostalih poduzeća, drugih organizacija i zajednica, te građana.

Naredbu o obaveznom sudjelovanju ostalih poduzeća drugih organizacija i zajednica građana u obrani od polava izdaje predsjednik općinske skupštine, odnosno grada Zagreba, u skladu s člankom 36. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78, 31/80, 53/84 i 47/89).

VII.

"Hrvatska vodoprivreda" dužna je svojim općim aktom odrediti potrebnu količinu i vrstu materijala, alata i sredstava za obranu od poplava Količine i vrste određuju se prema stupnju ugroženosti zaštitnih vodoprivrednih objekata "Hrvatske vodoprivreda" osigurava materijal, alat i sredstva za onoliki broj djelatnika javnih vodoprivrednih poduzeća, koliko je maksimalno moguće angažirati u obrani od poplava.

Navedeno se mora prethodno pripremiti na način, da se u slučaju potrebe može pravovremeno i nesmetano pristupiti radovima na obrani od poplava.

Općinskim operativnim planovima. odnosno operetivnim planom obrane od poplava grada Zagreba, treba odrediti obaveze o opskrbljenosti materijalom, alatom i sredstvima svih drugih učesnika koji sudjeluju u obrani od popIava.

Skladišta za opremu i materijal moraju biti tako smještena, da se oprema odnosno materijal može u slučaju potrebe bez teškoća otpremiti odgovarajućim prijevoznim sredstvima na unaprijed utvrdeni način.

Oprema i materijal pripremljeni za obranu od poplava ne smiju se rabiti u druge svrhe.

VIII.

"Hrvatska vodoprivreda" organizira i provodi obranu od poplava svojim djelatnicima materijalom, alatom i opremom.

Javna vodoprivredna poduzeća za slivna područja (u daljnjem tekstu "vodoprivredna poduzeća") aktivno sudjeluju u obrani od poplave svim svojim kapacitetima u skladu s ovim planom.

U slučaju neposredne veće ugroženosti drugog područja, vodoprivredna poduzeća dužna su svoje slobodne kapacitete staviti na raspolaganje za obranu od poplava drugog područja.

Procjenu stupnja ugroženosti i potreba iz prethodnog stavka donosi glavni rukovoditelj obrane od poplava na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja.

IX.

U obrani od poplava sudjeluju subjekti vodoprivrede.

- Uprava za vodoprivredu i javna vodoprivredna poduzeća u skladu s ovim planom.

Također u obrani od poplava sudjeluju i subjekti civilne zaštite - Štab civilne zaštite Republike Hrvatske i ostali štabovi civilne zaštite s jedinicama. u skladu s operativnim planovima.

Shodno veličini područja koje je ugroženo poplavama odvijaju se aktivnosti obrane uz poštivanje pravila naglašene subordinacije i koordinacije.

Kad Štab civilne zaštite Republike Hrvatske sudjeluje u obrani od poplava, u rad Štaba uključuju se direktor Uprave za vodoprivredu i glavni rukovoditelj obrane od poplava "Hrvatske vodoprivrede".

Rukovoditelj obrane od poplava vodnih područja, područja sektora i dionica obavezno se uključuju u rad odgovarajućih štabova civilne zaštite, kada ti štabovi vrše obranu od poplava.

X.

U okviru pripremnih radova za uspješnu obranu od poplava poduzimaju se posebno sljedeće aktivnosti:

- od strane "Hrvatske vodoprivrede":

1. organiziranje stalnih službi za održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata od značenja za Republiku u ispravnom stanju te redovno izvješćivanje Uprave za vodoprivredu o stanju zaštitnih vodoprivrednih objekata od značenja za Republiku i čitavog sustava obrane od poplava, te stupnju ugroženosti (slabim mjestima) obrambenog sustava;

2. osiguranje potrebnih sredstava za izvršavanje radova redovnog održavanja zaštitnih objekata i obrambenog sustava, te provođenje obrane od poplava kroz godišnje, srednjoročne i dugoročne planove;

3. osiguravanje sredstava za obnavljanje, zamjenu i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata i obrambenog sustava u skladu s godišnjim, srednjoročnim i dugoročnim planovima razvoja vodoprivrede, čime se može ostvariti predviđeni stupanj zaštite od štetnog djelovanja voda;

4. priprema potrebnih količina i vrsta materijala, alata i sredstava za obranu od poplava na pogodnim mjestima u skladu s točkom VII. ovog plana;

- od strane skupština općina odnosno grada Zagreba:

1. donošenje općinskih operativnih planova obrane od poplava, odnosno operativnog plana obrane od poplava grada Zagreba, u suglasnosti s rukovoditeljem obrane od poplava za vodno područje, kojima se utvrđuje: raspored prema kojem sudjeluju poduzeća, druge pravne osobe i građani u obrani od poplava na pojedinim dijelovima obrambenog sustava - sektorima i dionicama odnosno zaštitniin objektima, plan evakuacije i zbrinjavanja ljudi i stoke, prava i dužnosti štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama kada ti štabovi vrše obranu od poplava te prava i dužnosti rukovoditelja obrane od poplava područja, sektora i dionica.

Sastavni dio općinskih operativnih planova obrane od poplava, odnosno operativnog plana obrane od poplava grada Zagreba, čine popisi potrebnih prijevoznih sredstava, opreme, materijala, alata i radne snage

XI.

Tijekom vršenja obrane od poplava (redovne i izvanredne) svaki od subjekata poduzima dio mjera u okviru vlastitih ovlaštenja, s ciljem da obrana od poplava bude što uspješnija. Sve aktivnosti moraju biti usuglašene i koordinirane.

"Hrvatska vodoprivreda" poduzima posebno sljedeće mjere:

1. za čitavo vrijeme trajanja obrane od poplava organizira neprekidnu službu radi održavanja stalne veze s terenom i poduzimanja hitnih mjera na kritičnim dijelovima obrambenog sustava i radi upravljanja objektima izgrađenog sustava obrane od poplava te redovno izvješćuje Upravu za vodoprivredu i Republički centar za obavješćivanje o stanju na terenu;

2. o neposrednoj opasnosti od poplave obavješćuje sve štabove civilne zaštite i nadležne organe lokalne samouprave (općine, kotara, grada) na ugroženom području i surađuje s njima u rješavanju svih problema i zadataka. koji se pojave u svezi s obranom od poplava;

3. nakon prestanka poplave podnosi Upravi za vodoprivredu detaljan izvještaj s pregledom troškova obrane od poplave i šteta nastalih poplavom, te prijedlogom za poboljšanje organizacije obrane od poplava na temelju stečenog iskustva.

Štabovi civilne zaštite poduzimaju sljedeće mjere:

1. brinu se o provođenju mobilizacije i angažiranju jedinica civilne zaštite u obrani od poplava:

2. provode naredbu o obaveznom sudjelovanju u obrani od poplava poduzeća, drugih organizacija i zajednica i građana, ako sudjelovanje organizacija i građana s ugroženog područja predviđenog operativnim planom nije dovoljno za otklanjanje neposredne opasnosti od poplava;

3. rukovode izvanrednom obranom od poplave na području općine, odnosno grada, u koordinaciji s nadležnim rukovoditeljem obrane od poplava za vodno područje, koji je odgovoran za cjelovito provođenje mjera obrane od poplava na izgrađenim zaštitnim objektima:

4. naređuju, na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava za vodno područje evakuaciju i zbrinjavanje ljudi i stoke s direktno ugroženog područja, te s nadležnim organima skupština općina odnosno grada Zagreba poduzimaju potrebne mjere za njihov smještaj:

5. neposredno rukovode akcijama zaštite na spašavanju građana i imovine s ugroženog područja;

6. osiguravaju pitku vodu za stanovništvo na poplavljenom području te građane koji su pozvani na sudjelovanje u obrani od poplava;

7. osiguravaju da zdravstvena i veterinarska služba pravodobno uputi odgovarajuće ekipe na poplavljeno područje radi poduzimanja preventivnih mjera za suzbijanje pojave i širenja zaraznih bolesti;

8. provode privremeno ogranićenje ili obustavu cestovnog i željezničkog prometa ili plovidbe na ugroženim sektorima, u skladu s odredbama donesenim na osnovi točke IV. ovog plana, te o tome obavješćuju ovlaštene organe republičke uprave, organe skupština općina odnosno grada Zagreba i ovlaštena poduzeća;

9. osiguravaju operativne veze na podrućju za koje su osnovani:

10. prate organizaciju i provođenje mjera obrane od poplave na području za koje su osnovani, a o poduzetim mjerama obavješćuju organe skupštine općine, odnosno grada Zagreba;

11. određuju osobu koja će u suradnji s rukovoditeljem obrane od poplava sektora voditi evidenciju o preuzetoj i upotrijebljenoj opremi i materijalu za obranu od poplava.

Štab civilne zaštite Republike Hrvatske:

1. usklađuje poduzimanje mjera obrane od poplave u Republici;

2. prema potrebi organizira pružanje pomoći štabovima civilne zaštite u gradu, općinama i mjesnim zajednicama u radnoj snazi, opremi i materijalu;

3. surađuje s odgovarajućim ovlaštenim organima susjednih država, radi usklađivanja mjera obrane od poplava koje se poduzimaju u Republici Hrvatskoj prema ovom planu i mjera koje se poduzimaju u susjednim državama:

4. u slučaju neposredne opasnosti od poplave uvodi stalno dežurstvo radi održavanja veza s ostalim štabovima za obranu od poplava i drugim ovlaštenim organima koji prema operativnom planu sudjeluju u obrani od poplava;

5. suraduje s ovlaštenim tijelima Hrvatske vojske radi eventualne upotrebe postrojbi Hrvatske vojske u provođenju mjera zaštite od poplava.

XII.

Rukovođenje obranom od poplava u "Hrvatskoj vodoprivredi" obavlja se na način i u skladu s postojećom organizacijom vodoprivrede po vodnim područjima koje predstavljaju organizacijske jedinice "Hrvatske vodoprivrede za operativno upravljanje vodoprivrednim sustavom sa sjedištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, prema odredbi članka 112. Zakona o vodama.

Obranom od poplava na zaštitnim vodoprivrednim objektima na području Republike rukovodi glavni rukovoditelj obrane od poplava "Hrvatske vodoprivrede".

Na vodnim područjima u Republici obranom od poplava rukovode rukovoditelji obrane od poplava za pojedino vodno područje.

U Prilogu je dana podjela vodnog područja na područja, sektore i dionice na kojima se operativno organizira obrana od poplava, budući da predstavljaju tehnološke i organizacijske cjeline. Obranom od poplava na područjima, sektorima i dionicama rukovode rukovoditelji obrane od poplava područja, sektora i dionica prema rasporedu u Prilogu.

XIII.

Glavni rukovoditelj obrane od poplava obavlja one poslove u pripremnom dijelu i u tijeku obrane od poplava kojima se osigurava predviđena funkcionalnost zaštitnih vodoprivrednih objekata i sustava obrane od poplava od značenja za Republiku, osposobljenost ljudstva i popunu sredstava, opreme i materijala za provođenje obrane o poplava.

Glavni rukovoditelj obrane od poplava koordinira djelatnosti po pojedinim vodnim područjima i uključuje se u rad Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske kada taj štab sudjeluje o obraoi od poplava.

Rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje:

1. vrši stručni pregled zaštitnih objekata na vodnom području i poduzima potrebne mjere da ti objekti budu u ispravnom stanju;

2. vrši pregled opreme i materijala koji su pripremljeni za obranu od poplava i poduzima mjere za njihovo pravovremeno popunjavanje;

3. ođreduje početak i prestanak redovne, odnosno izvanredne obrane od poplava i o tome izvješćuje štabove civilne zaštite ;

4. rukovodi redovnom obranom od poplava na vodnom području;

5. zahtijeva od štabova civilne zaštite da se u obranu od poplave uključe poduzeća. druge pravne osobe i gradani u skladu s prethodno donesenim operativnim planovima, ako sudjelovanje javnih vodoprivrednih poduzeća nije dovoljno za otklanjanje neposredne opasnosti od poplava;

6. prilikom nadolaska poplavnog vala brine se da li se izvršavaju mjere i radovi predviđeni ovim planom i općim aktom javnog vodoprivrednog poduzeća koje vrši obranu od poplava;

7. određuje stalno dežurstvo i nadzire kako se vrši služba veza:

8. obavješćuje sudionike u obrani od poplave o predviđanjima glede nadolaska visokih poplavnih valova, te u svezi s tim organizira odgovarajuće izvješćivanje;

9. brine se da se građani koji sudjeluju u obrani od poplava, oprema, materijal i sredstva rasporede prema operativnim planovima štabova civilne zaštite;

10. izvješćuje štabove civilne zaštite o poduzetim mjerama i u slučaju potrebe može zatražiti da se popuni radna snaga, oprema, materijal i prijevozna sredstva;

11. nadzire izvršavanje radova na obrani od poplava i daje potrebna uputstva, osobito glede pojaćanja obrambenih akcija na kritičnim potezima;

12. u slučaju neposredne opasnosti od poplave predlaže štabovima civilne zaštite da narede evakuaciju ljudi i stoke;

13. donosi odluke o upravljanju objektima izgrađenog sustava obrane od poplava;

14. donosi odluke o probijanju (otvaranju) nasipa u suglasnosti sa štabovima civilne zaštite, u slučajevima predviđenim ovim planom i općim aktom javnog vodoprivrednog poduzeća;

15. predlaže ovlaštenim republičkim organima uprave da se u slučaju potrebe privremeno ograniči ili obustavi cestovni, željeznički ili riječni promet na ugroženom sektoru;

16. nakon prestanka obrane od poplava dužan je:

- prikupiti podatke i sačiniti izvješće o izvršenim radovima, utrošenim sredstvima i troškovima obrane od poplave i štetama na vodoprivrednim objektima, te ga predati glavnom rukovoditelju obrane;

- sačiniti tehnički elaborat o provedenoj obrani od poplave u skladu s posebnim pravilnikom "Hrvatske vodoprivrede" i predati ga glavnom rukovoditelju obrane od poplava;

17. tijekom obrane od poplava dužan je stalno i pravovremeno izvješćivati o stanju i aktivnostima glavnog rukovoditelja obrane od poplava.

Dužnosti i prava rukovoditelja obrane od poplava područja, sektora i dionica odreduju se općim aktom "Hrvatske vodoprivrede" (prema poduzeću) i općinskim odnosno gradskim operativnim planovima (prema štabovima-civilne zaštite). Navedeni akti moraju biti usklađeni.

Zamjenici rukovoditelja obrane od poplava imaju sva prava i dužnosti odgovarajućeg rukovoditelja obrane od poplava za vrijeme dok ga zamjenjuju.

XIV.

Korisnici akumulacija i retencija dužni su ih koristiti na način kojim se osigurava prihvaćanje poplavnog vala.

Velićina zapremine, odnosno visina slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji stalno održavati u pojedinim godišnjim razdobljima i pogonski uvjeti za ispuštanje vode iz akumulacija odreduju se općim aktom korisnika iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost organa odnosno poduzeća ovlaštenog za izdavanje vodoprivredne dozvole.

XVI.

Ako u toku rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih zaštitnih vodoprivrednih objekata nastupi opasnost od poplava, investitor i izvođač tih objekata i radova dužni su izvršavati i provoditi sve mjere, koje im rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja, područja sektora ili dionice narede u cilju vršenja uspješne obrane od poplava.

XVI.

Za vrijeme obrane od poplave organi sanitarne inspekcije i određene zdravstvene ustanove dužni su poduzimati mjere pojačane kontrole stanja objekata za snabdijevanje vodom za piće i provoditi potrebne preventivne sanitarne mjere.

XVII.

Republički hidrometeorološki zavod dužan je vršiti redovita motrenja i mjerenja hidroloških i meteoroloških promjena koje bitno utječu na pojavu poplava ili leda na vodotocima. To su u prvom redu podaci o vrsti, intenzitetu, trajanju i području zahvaćenom oborinama, o stanju i prognozama brzine i visine porasta vodostaja, te podaci o stanju i prognozama meteoroloških prilika na područjima na kojima se vrši obrana od poplava.

Republički hidrometeorološki zavod je dužan pravovremeno obavješćivati o navedenim podacima i prognozama Upravu za vodoprivredu i glavnog rukovoditelja obrane od poplava "Hrvatske vodoprivrede". Iste će takve obavijesti dostavljati i Štabu civilne zaštite Republike Hrvatske putem sustava obavješćivanja u Republici.

"Hrvatska vodoprivreda" dužna je podatke o mjerenjima i promatranjima hidroloških pojava koja obavlja za svoje potrebe redovno dostavljati Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

XVIII.

Obrana od leda na vodotocima počinje kad se zalede veće površine vodnog lica (ledostaj) ili kad se pojavi gomilanje ili pokretanje ledenih masa (ledohod) uslijed čega može doći do onemogućavanja normalnog toka vode, a time do poplava ili oštećenja zaštitnih vodoprivrednih objekata; uređaja i drugih stalnih ili plovnih objekata na vodotoku.

Radi sprečavanja pokretanja leda, odnosno nagomilavanja leda u akumulacijama zbog kojih može doći do poplava, odnosno oštećenja zaštitnih i drugih objekata. korisnici akumulacija dužni su u zoni uspora tih akumulacija, u skladu sa ovim planom i naređenjima rukovoditelja za obranu od poplava vodnih područja poduzimati sljedeće mjere:

- pratiti stanje leda i pojava u svezi s ledom i o njima svakodnevno obavješćivati rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja;

- u slučaju pojave i nagomilavanja leda u akumulaciji zbog kojih može doći do poplava, vršiti sniženje nivoa vode u akumulaciji do najniže moguće kote radi približavanja prirodnom režimu voda:

- poduzimati i druge potrebne mjere koje odredi rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja.

Mjere za obranu od leda poduzimaju javna vodoprivredna poduzeća prema posebnim odredbama svog općeg akta za obranu od poplava, donesenog na osnovi članka 54. stavka 1. i 3. Zakona o vodama i točke II. stavka 5. ovog plana.

Mjere za obranu od leda radi neposredne zaštite mostova, plovnih i drugih objekata koji su u vlasništvu pravnih osoba i građana odnosno kojima upravljaju pojedina poduzeća ili druge pravne osobe poduzimaju te pravne osobe i građani.

XIX.

Sredstva za provođenje preventivnih mjera i pripremnih radova utvrđenih ovim planom za obranu od poplava osigurava "Hrvatska vodoprivreda" iz vodoprivrednih doprinosa u skladu s člankom 124. Zakona o vodama.

Korisnici akumulacija, retencija, hidroenergetskih i drugih objekata, utvrđenih planom za obranu od poplava, osiguravaju potrebna sredstva za provođenje preventivnih mjera i pripremnih radova utvrđenih ovim planom na objektima koje koriste, odnosno kojima upravljaju.

Sredstva za provođenje neposrednih mjera zaštite u toku poplave i za ublažavanje nastalih posljedica, te za naknade poduzećima, drugim pravnim osobama i građanima zbog sudjelovanja u obrani od poplave, osiguravaju se u skladu s propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i iz drugih izvora utvrđenih zakonom i odlukama općinskih skupština, odnosno Skupštine grada Zagreba.

"Hrvatska vodoprivreda" snosi naknadu troškova koje su ostvarila javna vodoprivredna poduzeća zbog sudjelovanja u obrani od poplava svojim ljudstvom i sredstvima.

Odlukom općinske skupštine odnosno Skupštine grada Zagreba utvrđuje se pravo na naknadu za sudjelovanje u obrani od poplava, za materijal i opremu korištenu u toku obrane od poplava i za štete nastale u toku obrane od poplava. Ova naknada ne može biti veća od visine stvarnih troškova.

Poduzeća, druge pravne osobe i građani nemaju pravo na naknadu za sudjelovanje u obrani od poplava radi zaštite sredstava i imovine, koju koriste i kojima upravljaju; odnosno koja su u njihovom vlasništvu.

XX.

Nakon prestanka opasnosti od poplave prestaje dužnost sudjelovanja poduzeća, drugih pravnih osoba i građana u obrani od poplave i oni se moraju čim prije razriješiti obaveza predviđenih ovim planom.

Završni radovi u svezi s obranom od poplave (sakupljanje opreme i materijala) te prikupljanje podataka o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima provedene obrane od poplave i štetama na vodoprivrednim objektima moraju se završiti u najkraćem mogućem roku.

XXI.

Uprava za vodoprivredu sudjeluje u postupku donošenja planova izgradnje i održavanja zaštitnih vodoprivrednih objekata od značenja za Republiku definiranih člankom 37. stavkom 1. Zakona o vodama.

Uprava za vodoprivredu nadzirat će izvršenje ovog plana.

XXII.

Ovaj plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-01/92-01/03

Urbroj : 5030112-92-3

Zagreb. 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


RASPORED

rukovoditelja i javnih vodoprivrednih poduzeća koja vrše obranu od poplava

1. Na podrućju Republike Hrvatske obranu od poplava vrši:

Javno vodoprivredno poduzeće " Hrvatska vodoprivreda". Zagreb

Glavni rukovoditelj obrane od poplava:

Stjepan Šturlan, direktor Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda", Zagreb (JVP "Hrvatska vodoprivreda")

Zamjenici:

Mladen Marić, zamjenik direktora JVP "Hrvatska vodoprivreda". Zagreb

Zlatimir Bačić, rukovoditelj Sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda JVP "Hrvatska vodoprivreda". Zagreb

2. Na vodnom području sltva Seve obranu od poplava vrši: NP "Hrvatska vodoprivreda". Organizacijska jedinica Zagreb

Rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje:

Ivan Cigić, v. d. pomoćnika direktora

Zamjenici:

Stjepan Šolić, voditelj Službe za zaštitu od štetnog djelovanja voda JVP "Hrvatska vodoprivreda". Organizacijska jedinica Zagreb

Zvonko Moškov, glavni inžinjer u Studijsko-razvojnoj službi JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Zagreb

3. Na vodnom području sliva Drave i Dunava obranu od poplava vrši:

JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Osijek.

Rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje:

Tomislav Barač, v. d. pomoćnika direktora

Zamjenici:

Karlo Seitz, voditelj Službe za zaštitu od štetnog djelovanja voda JVP "Hrvatska vodoprivreda". Organizacijska jedinica Osijek

Marijan Vitković, voditelj ispostave Varaždin, JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Osijek

4. Na vodnom području primorsko-istarskth slivova obranu od poplava vrši: JVP " Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Rijeka

Rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje:

Gianantonto Santin, voditelj Službe za zaštitu od štetnog djelovanja voda JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Rijeka

Zamjenik:

Luctano Burburan, samostalni referent za nadzor u Odjelu pripreme i inžinjering poslova JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Rijeka

5. Na vodnom području dalmatinskih slivova obranu od poplava vrši:

JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Split

Rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje:

Tomlslav Ramljak, v. d. pomoćnika direktora

Zamjenik:

Branko Pejaković, voditelj Službe za zaštitu od štetnog djelovanja voda JVP "Hrvatska vodoprivreda", Organizacijska jedinica Split