Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Pravilnik o pričuvnom sastavu policije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", br. 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o pričuvnom sastavu policije

Članak 1.

Pričuvni policajci su osobe na ratnom rasporedu u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

U pričuvni sastav policije rasporeduju se vojni obveznici koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete i koji:

- nisu stariji od 35 godina života,

- imaju najmanje III. ili IV. stupanj stručne spreme

Iznimno, u pričuvni sastav policije mogu se rasporediti i vojni obveznici koji ne ispunjavaju uvjete utvrđene podstavkom 1. i 2. stavka 2. ovoga članka o čemu odlučuje ministar unutarnjih poslova.

Ministar unutarnjih poslova propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pričuvni policajci koji se raspoređuju u specijalne jedinice policije.

Članak 2.

Pričuvni policajci osposobljavaju se za obavljanje poslova i zadataka policije, temeljem plana i programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja kojeg donosi Ministarstvo.

Policijske uprave provode stručno osposobljavanje i usavršavanje pričuvnih policajaca po planu i programu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Provjeru znanja obavlja komisija nakon završenog stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje načelnik policijske uprave.

Komisija je dužna o provjeri znanja odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je provjera završena, podnijeti izvješće načelniku policijske uprave.

Kandidat koji na provjeri znanja ne postigne zadovoljavajuće rezultate ima pravo ponovno pristupiti provjeri znanja.

Kandidatu koji ne postigne zadovoljavajuće rezultate na drugoj provjeri znanja, na prijedlog Ministarstva nadležno tijelo za poslove obrane poništava ratni raspored u Ministarstvu.

Članak 4.

Pričuvni policajci mogu obavljati poslove i zadatke na koje su raspoređeni prema aktu o ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva, samo pod nedzorom i po uputama ovlaštene službene osobe.

Pričuvni policajac može obavljati i druge poslove policije po izričitom nalogu i pod neposrednim nadzorom ovlaštene službene osobe.

Članak 5.

Pričuvni policajci mogu upotrijebiti sredstva prinude propisana zakonom samo po naređenju ovlaštene službene osobe.

Članak 6.

Pričuvni policajac zadužuje radnu uniformu propisanu posebnim pravilnikom.

Pričuvni policajci raspoređeni u specijalne jedinice zadužuju borbenu uniformu propisanu za te jedinice.

Izuzetno, poradi obavljanja određenoga zadatka na osnovu naredbe ministra unutarnjih poslova, pričuvni policajci mogu privremeno zadužiti i nositi policijsku uniformu ili obavljati poslove policije u građanskom odijelu.

Članak 7.

Pričuvni policajci radnu i borbenu uniformu iz stavka 1. i 2. članka 6. ovoga pravilnika i dopunsku opremu u pravilu drže i čuvaju kod kuće.

Pričuvni policajci policijsku uniformu iz stavka 3. članka 6. ovoga pravilnika zadužuju neposredno prije obavljanja zadatka a po obavljenom zadatku uniformu razdužuju.

Članak 8.

Prićuvni policajci naoružani su vatrenim oružjem, prema formaciji koju propisuje Ministarstvo.

- Načelnik policijske uprave ili osoba koju ovlasti određuje vrstu oružja koju nose pričuvni policajci za vrijeme obavljanja poslova iz članka 4. ovoga pravilnika.

Članak 9.

Pričuvni policajci nose na uniformi oznake zvanja utvrđene posebnim propisom.

Pričuvni policajci za vrijeme stručnog osposobljavanja nose oznaku zvanja "pripravnik za mladeg policajca".. Nakon završenog stručnog osposobljavanja i uspješne provjere znanja pričuvni policajci stječu zvanje "mlađi policajac".

Članak 10.

Pozivanje pričuvnog sastava, po nalogu Ministarstva provode Policijske uprave, pismenim pozivom.

Pozivanje se obavlja poradi:

- obavljanja poslova iz članka 4. ovog Pravilnika,

- stručnog osposobljavanja,

- izvođenja vježbi,

- mobilizacije.

Obrazac pismenog poziva utvrđuje Ministarstvo.

Pričuvni policajac može podnijeti načelniku policijske uprave zahtjev za odgodu obavljanja dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na način propisan posebnim zakonom.

Načelnik policijske uprave odlučuje o opravdanosti zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 11.

Pričuvni policajac koji se bez opravdanoga razloga ne javi na poziv Ministarstva ili samovoljno napusti obavljanje zadatka zbog kojeg je pozvan, kaznit će se za prekršaj.

Načelnik policijske uprave o počinjenom prekršaju iz stavka 1. ovoga članka izvješčuje nadležno tijelo za poslove obrane kod kojeg se pričuvni policajac vodi u evidenciji vojnih obveznika ili obveznika radne obveze.

Članak 12.

Pričuvni policajac za vrijeme obavljanja svoje dužnosti ostvaruje pravo na naknadu plaće i druga prava utvrđena propisima za vojne obveznike u pričuvnom sastavu oružanih snaga ili propisima za ovlaštene službene osobe Ministarstva, ako je to za njega povoljnije.

Članak 13.

Vrijeme koje je pričuvni policajac proveo na stručnom osposobljavanju i usavrševanju smatra se kao vrijeme provedeno na vojnoj vježbi.

Članak 14.

Ministarstvo izdaje službenu iskaznicu pričuvnim policajcima. Službena iskaznica za pričuvne policajce plastificirana je i izrađuje se na jednodjelnom obrascu velićine 6 x 9,5 cm.

Službenu iskaznicu pričuvni policajac zadužuje neposredno prije upućivanja na zadatak, a razdužuje nakon povratka sa zadatka.

Članak 15.

Pričuvni policajac koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Policijska uprava dužna je dostaviti izvješće Ministarstvu o okolnostima nestanka službene iskaznice.

Službena iskaznica oduzima se pričuvnim policajcima kojima nadležno tijelo za poslove obrane poništi ratni raspored u Ministarstvu.

Članak 16.

Obrazac službene iskaznice za pričuvne policajce otiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

Način vodenja evidencije o pričuvnom sastavu Ministarstva propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 19.

Policijska uprava će izdati službene iskaznice u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o određivanju poslova koje mogu obavljati osobe na ratnom rasporedu u organima unutarnjih poslova, o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i nošenju uniforme za vrijeme obavljanja poslova ("Narodne novine", br. 20/80 i 2/91), osim u dijelu koji propisuje izgled obrasca službene legitimacije.

Službena legitimacija iz prethodnog stavka prestaje vrijediti istekom roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-54-3/ 1-92

Zagreb, 2. ožujka 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE

Prednja strana
_________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


                    SLUŽBENA ISKAZNICA
                    PRIČUVNA POLICIJA


                    Ime i prezime


                JMBG:


_________________________________________________________________________________Poleđina
_________________________________________________________________________________

OVLAŠTENJA:

Pripadnik prićuvne policije ovlašten je obavljati policijske poslove predviđene Zakonom i drugim propisima u nazočnosti ovlaštene službene osobe.
Ovlašten je nositi vatreno oružje i uniformu propisanu za pričuvnu policiju.

Reg. broj
                    M.P.      ___________________________________
                            (potpis ovlaštene osobe)
_________________________________________________________________________________