Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Odluka o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/9102/34), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 15. sjednici održanoj 21. veljače 1992. godine, donio je

ODLUKU

o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

I.

Utvrđuju se osnove za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite za područje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) za 1992. godinu sukladno Planu i programu mjera zdravstvene zaštite za 1992. godinu, odredbama Pravilnika o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 3/92) - (u daljnjem tekstu: Pravilnik o zdravstvenom standardu), Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka), Odluci o primjeni Samoupravonog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Odluka o standardima i normativima, "Narodne novine", br. 5/91 i 32/91) i Odluci o utvrđivanju Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o Cjeniku, "Narodne novine", br.17/91. 32/91. 70/91).

II.

Organizacije zdravstva i zdravstveni radnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: liječnik privatne prakse) dužni su prilikom pružanja zdravstvene zaštite osiguranicima Republičkog fonda primjenjivati odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", br. 55/90. 5/91,14/91 i 27/91), Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda ("Narodne novine". br. 55/90. 5/91.14/91 i 70/91). Pravilnika o ortopedskim pomagalima ("Narodne novine", broj 10/92), Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda ("Narodne novine", broj 53A/91), Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine". br. 32/91 - pročišćeni tekst, 53A/91 i 70/91), te ostalih općih akata Republičkog fonda.

III.

Na osnovi Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, uspostavljaju se ugovorni odnosi sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 1992. godine do 31. prosinca 1992. godine, primjenom bod-sustava i uređuju ugovorima za provodenje mjera primarne, polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite.

Ugovorni odnosi izmedu Republičkog fonda i subjekata provođenja zdravstvene zaštite - organizacija zdravstva, odnosno liječnika privatne prakse, uređuju se do uspostavljanja ugovornih odnosa na način utvrden u prethodnoj točki, kako slijedi:

1. PROVOĐENJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (u domu zdravlja, medicinskom centru, ordinaciji liječnika privatne prakse) Utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost timova primarne zdravstvene zaštite za provođenje mjera u pojedinim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

Sukladno odredbama Odluke o standardima i normativima, na osnovi prosječne godišnje vrijednosti timova u pojedinim djelatnostima, utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost tima po osiguraniku.

Prosječna godišnja vrijednost timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti primjenjivat će se u razdoblju od siječnja do prosinca 1992. godine, za slijedeće djelatnosti:

- opću medicinu,

- zdravstvenu zaštitu predškolske djece

- školsku medicinu

- primarnu zdravstvenu zaštitu žena

- opću zubozdravstvenu zaštitu (protetika i ortodoncijaj

Prosječna godišnja vrijednost tima u higijensko epidemiološkoj djelatnosti primjenjuje se privremeno u razdoblju od mjeseca siječnja do ožujka 1992. godine.

Praćenje izvršenja rada liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se za prva tri mjeseca 1992. godine prema cijenama iz Cjenika, a od 1. travnja 1992. godine prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka, primjenom bod-sustava.

Naknada za provođenje mjera primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se posebice za svaku djelatnost, tako da se prosječna godišnja vrijednost tima po osiguraniku množi sa brojem osiguranika.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovorni odnosi se uspostavljaju na osnovi broja stanovnika određenog mjesta prema popisu stanovništva iz 1991. godine, a u ratnim područjima prema objektivnom stanju.

Ugovori za primarnu zdravstvenu zaštitu po djelatnostima zaključuju se na osnovi podataka o liječničkim timovima i pripadajućim osiguranicima, koji su stanovnici određene općine. Ispostave Stručne službe Republičkog fonda dužne su uzajamno dostavljati obavijesti o osiguranicima za koje su zaključile ugovor, ako su te osobe osiguranici drugih ispostava, odnosno, stanovnici drugih općina.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u domovima umirovljenika, kao i u drugim socijalnim ustanovama, obvezatno provode područni domovi zdravlja i medicinski centri, odnosno liječnici privatne prakse ako su izabrani liječnici za navedenu populaciju.

Za opću medicinu, primarnu zdravstvenu zaštitu žena i opću zubozdravstvenu zaštitu, ugovorni odnosi uspostavljaju se na osnovi popisa kojim se osiguranici izjašnjavaju za izabranog liječnika, odnosno prema pripadajućoj populaciji osiguranika.

Liječnički tim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označava se imenom i prezimenom liječnika, odnosno šifrom s pripadajućim brojem osiguranika po liječničkom timu.

Organizacija zdravstva, odnosno liječnik privatne prakse, mora obavezno naznačiti svoje radno vrijeme u ordinaciji koje dnevno ne može biti manje od polovice punog radnog vremena, bez obzira na broj osiguranika za koji se zaključuje ugovor s Republičkim fondom.

Utvrđeni standard u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sukladno odredbama Odluke o standardima i normativima, predstavlja maksimalno mogući broj osiguranika po jednom liječničkom timu za uspostavljanje ugovornih odnosa u 1992. godini.

Ako broj osiguranika po zaposlenom liječničkom timu prelazi broj osiguranika utvrđen Odlukom o standardima i normativima, priznat će se prekoračenje broja osiguranika do 10% računajući od utvrđenog standarda.

U područjima s malobrojnim pučanstvom (otoci ličko-goranska regija i dalmatinska zagora) gdje je udaljenost izmedu jedinica zdravstvene zaštite veća od 50 kilometara, priznat će se prosjećna godišnja vrijednost tima po zaposlenom liječničkom timu, neovisno od stvarnog broja stanovnika po jednom liječničkom timu.

Kada se postupci liječnika primarne zdravstvene zaštite koriste izvan mjesta stalnog prebivališta osiguranika (za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, službenog puta i sl.), a slučaj nije hitan, izabrani liječnik u mjestu prebivališta osiguranika odgovara i vodi brigu o korištenju zdravstvene zaštite u takvim slučajevima.

U hitnim slučajevima, terete se sredstva ispostave Stručne slutbe Republičkog fonda kojoj osiguranik pripada na osnovi ispostavljenog računa po vrstama i količini i cijena iz Cjenika, odnosno broja bodova i cijene boda iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

_________________________________________________________________________________
Red                           Prosjeć.    Pros. br.    Prosj. god.
broj      Djelatnost               god. vri-    osig. ili        vrij. tima
                            jed. tima    stanv. na    po osigur.
                            u HRD      1 tim      u HRD
_________________________________________________________________________________
0            1                2        3        4
_________________________________________________________________________________
1.   Opća med. (u vrijednosti tima opće med.
    uraćunate su kućne posjete
    a) zaštita odraslih               1.402.775    1.700      825
    b) zaštita starijih osoba štićenika domova
    umirovljenika                  1.402.775    750
                                    uz uvjet 100
                                    stac. osigur.
2.   Predškolska zašt. djece (0 - 6 godina)     1.568.919    975       1.609
3.   Školska medicina - zašt. školske djece 1.374.595    1.850      743
4.    zdravstvena zaštita žena            1.628.480    8.000      204
5.   Hitna medic. pomoć i prijev. bolesnika
    a) Stanica hitne med. pomoći - ovisno o
    standardu utvrđuje se mjes. neto plaća
    - liječnika                   17.000
    - medicinske sestre (VŠS)            13.000
    - medicinske sestre (SSS)            11.000
    - vozača                    9.000
6.   Epidemiologija i opća higijena         1.831.344    60.000
7.   Patronaža (1 patronažna sestra VŠS na 3
    tima opće medicine)               563.432
8.   Dijagnoštička laboratorijska djelatnost 200
9.   Opća zubozdravstvena zaštita
    a) zaštita odraslih - konzervativa       1.547.051    2.500      619
    b) zaštita predškolske djece          1.547.051    3.500      442
    c) zaštita školske djece            1.547.051    1.750      884
    d) ortodoncija za osigur. 5 -18 godina 2.908.492    9.000      323
    e) protetika                  3.352.526    9.000      373
_________________________________________________________________________________Za organizacije zdravstva primarne zdravstvene zaštite koje imaju organizirana dežurstva i stalnu pripravnost sukladno odredbama članka 158. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91, i 53A/91) utvrđuje se visina naknade :

1. za dežurstvo

- na osnovi osobnog dohotka mjesečno neto 17.000 HRD

- medicinske sestre ili tehničara na osnovi osobnog dohotka

mjesečno neto 11.000 HRD

- vozača - na osnovi osobnog dohotka mjesečno neto 9.000 HRD

s time, da se svaki iznos dijeli s mjesečnom satnicom od 182 sata i na tako dobivenu vrijednost pojedinog sata dežurstva dodaje se 50% povećanja vrijednosti za nedjelje i praznike odnosno 30% za noćni rad i doprinosi na osobni dohodak.

Naknada za dežurstvo obračunava se sukladno odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 19/90), tj. primjenom obračuna punog radnog vremena od 42 sata tjedno, tijekom 6 dana tjedno (uključujući i subotu).

Dežurstva se pri tome raĆkxnaju primjeriom slijedeće satnice:

7,00 - 14,00 sati - redovito dežurstvo

14,00 - 22,00 sata - redovito dežurstvo

22,00 - 6.00 sati - noćno dežurstvo

6,00 - 7,00 sati - redovito deturstvo.

2. za pripravnost

- liječnika mjesečno neto 8.500 HRD

- medic. sestre ili tehničara mjesečno neto 5.500 HRD

Na svaki iznos dodaju se doprinosi na osobne dohotke.

2. POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA

ZAŠTITA (u domovima zdravlja medicinskim centrima, bolnicama i lječilištima) i STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTTTA (u bolnicama, lječilištima i medicinskim centrima)

Organizacijama zdravstva s kojima je Republički fond imao zaključen Ugovor o provodenju polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite u 1991. godini, na osnovi utvrđenog programa rada i dogovorene naknade, uvećava se naknada za rad iz prosinca 1991. godine za 58% i utvrđuje kao naknada za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine.

U slučajevima kada organizacija zdravstva nije imala zaključen ugovor s Republičkim fondom za provođenje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite u 1991. godini, ispostavljat će račune ispostavama Stručne službe Republičkog fonda obračunavajući ih po vrstama, količini i cijenama iz Cjenika za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine.

3. SPECIJALNE BOLNICE, ZAVODI I OSTALE ORGANIZACIJE ZDRAVSTVA

Organizacijama zdravstva koje su u 1991. godini imale zaključen ugovor s Republičkim fondom na osnovi utvrđenog programa, a u 1992. godini su nastavile neprekidno obavljati djelatnost iz Ugovora uvećava se mjesečna naknada za rad u prosincu 1991. godine za 58% i utvrđuje kao naknada za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine.Organizacije zdravstva koje osiguranicima Republičkog fonda pružaju pojedine zdravstvene usluge, ispostavit će pojedinačne račune, primjenjujući cijene iz Cjenika za siječanj. veljaču i ožujak 1992. godine.

V.

LJEKARNIČKA DJELATNOST

Utvrđuju se uvjeti prema kojima će Republički fond uspostaviti ugovorni odnos s ljekarnama s područja Republičkog fonda u svezi izdavanja lijekova, sanitetskog materijala, te sanitarnih sprava i ostalih pomagala osiguranicima Republičkog fonda:

Marža se određuje na broj stanovnika određene općine:

- do 10.000 stanovnika marža 25%

- od 10.001 do 50.000 stanovnika marža 24%

- od 50.001 do 100.000 stanovnika marža 22%

- od 100.001 do 200.000 stanovnika marža 21%

- preko 200.000 stanovniha marža 20%

Utvrđena maria iz prethodne stavke obračunava se od iznosa nabavne cijene lijekova, sanitetskog materijala, sanitarnih sprava i ostalih pomagala izdanih na recept, odnosno potvrdu o potrebi na pomagala (bilo na teret sredstava Republičkog fonda ili ih osiguranik sam plaća)

Kada se prosječna nabavna cijena lijekova sanitetskog materijala sanitarnih sprava i ostalih pomagala poveća za više od 20% računajući od prvog siječnja 1992. godine, marža utvrđena odredbom stavke 1. ove točke umanjuje se za svako takvo povećanje za 1%.

Ljekarnama s kojima Republički fond uspostavlja ugovorni odnos za 1992. godinu, a pružaju usluge osiguranicima Republičkog fonda, osigurava se:

1. za obavljanje dežurstva, mjesečni iznos od 76.500 HRD po jednoj ljekarni koja obavlja dežurstvo,

2. za stalnu pripravnost, mjesečni iznos od 25.500 HRD po jednoj ljekarni koja obavlja pripravnost.

Utvrduje se vrijednost režijskog sata (radni sat farmaceuta) za pojedinačnu izradu magistralnog lijeka po receptu liječnika u iznosu od 300 HRD.

VI.

Utvrđeni mjesečni iznosi neto plaća u Stanici za hitnu medicinsku pomoć, te u dežurstvu i stalnoj pripravnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz toćke IV. ove odluke kao i utvrdeni mjesečni iznosi po jednoj ljekarni za obavljanje dežurstva i stalne pripravnosti iz točke V. ove odluke, povećavaju se za 30% od 1. veljače 1992. godine.

VII.

Osiguranici koji imaju priznat status prognanika (u daljnjem tekstu: prognanici) i osiguranici koji imaju priznat status izbjeglice (u daljnjem tekstu: izbjeglice) ostvaruju zdravstvenu zaštitu prema mjestu privremenog boravka sukladno odredbama Uredbe o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", broj 64/91) i odredbama Odluke o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranika s ugroženih područja Republihe Hrvatske te odobrenju troškova na teret udruženih sredstava ("Narodne novine", broj 32/91).

Prognanici i izbjeglice mogu zdravstvenu zaštitu ostvarivati u svim organizacijama zdravstva, odnosno u ordinacijama liječnika privatne prakse s kojima Republički fond ima sklopljen Ugovor za 1992. godinu.

Organizacija zdravstva, odnosno liječnici privatne prakse koji su pružili zdravstvenu uslugu prognaniku i izbjeglici, ispostavljaju račun za pruženu zdravstvenu uslugu obračunatu po vrstama i količini i cijenama iz Cjenika, odnosno broju bodova i cijeni boda prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka, bez naplaćenog učešća, ispostavi Stručne službe Republičkog fonda na području koje je sjedište organa koji je prognaniku, odnosno izbjeglici priznao taj status.

Ispostava Stručne službe Republičkog fonda dužna je na osnovi dostavljenih računa organizacija zdravstva, odnosno liječnika privatne prakse, podmiriti financijske obveze.

Sve troškove za izvršene zdravstvene usluge prognanicima i izbjeglicama ispostava Stručne službe Republičkog fonda posebice bilježi.

VIII.

Do dana sklapanja ugovora prema odredbama ove odluke, Republički fond će privremeno organizacijama zdravstva isplatiti nahnadu za siječanj 1992. godine u visini naknade za prosinac 1991. godine prema sklopljenom ugovoru, uvećanu za 58%.

IX.

Obraćun isplaćenih naknada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno izvršenih usluga u polikliničko-konzilijarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine, izvršit če se do kraja mjeseca travnja 1992. godine na način kako je to utvrđeno odredbama Odluke o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini ("Narodne novine", broj 3/92).

X.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/14

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 21. veljače 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.