Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Uredba o izdavanju obveznica za obnovu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima če uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izdavanju obveznica za obnovu Republike Hrvatske

Članak 1.

Radi osiguranja sredstava za financiranje i kreditiranje obnove javnih objekata uništenih ratnim razaranjima, Republika Hrvatska izdaje i prodaje obveznice za obnovu Hrvatske (u daljnjem tekstu: obveznice) u iznosu do jedne milijarde američkih dolara.

Članak 2.

Obveznice su prenosive i glase na ime ili donosioca. Obveznice se prodaju stranim pravnim i fizičkim osobama i društvima.

Članak 3.

Obveznice se izdaju u apoenima koji se dogovore s kreditorima i kupcima, a glase na USD, DEM, CAD, AUD i JPY.

Članak 4.

Obveznice se izdaju s rokom isplate od 10 do 20 godina, ovisno o emisiji, i amortiziraju se putem 16 do 36 kupona koji dospijevaju za plačanje polugodišnje, s tim da prvi kupon dospijeva za naplatu nakon proteka dvije godine od dana izdavanja pojedine serije obveznica.

Članak 5.

Na obveznice se plačaju kamate u visini kamata koje imaju državne obveznice u zemljama na čiju valutu glase obveznice ili prema dogovoru kreditora i kupaca obveznica s Vladom Republike Hrvatske.

Kamate se obračunavaju polugodišnje, a isplačuju se polugodišnje ili u anuitetskim kuponima.

Ukoliko se kamate isplačuju putem anuitetskih kupona onda se kamata od dana emisije obveznica do 30. lipnja 1994. godine pripisuje glavnici tako da nominalni iznos obveznice uvećan za kamate čini osnovicu za utvrđivanje visine iznosa anuitetskog kupona.

Članak 6.

Obveznica se isplačuje u valuti na koju glasi. Obveznica se na zahtjev imaoca može isplatiti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske.

Ako se isplata obveznice obavlja u domicilnoj valuti, isplata se obavlja po srednjem tečaju te valute na dan isplate.

Članak 7.

Sredstva ostvarena prodajom obveznica uplačuju se na poseban račun, a koriste se isključivo za namjene iz članka 1. ove uredbe, na način i pod uvjetima koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske imenuje komisiju koja se brine o izdavanju obveznica,i provodi nadzor nad korištenjem sredstava prikupljenih izdavanjem obveznica.

Komisija svakih šest mjeseci podnosi Vladi i Saboru Republike Hrvatske izvješče o korištenju sredstava.

Članak 8.

Vlasnici obveznica mogu u postupku pretvorbe poduzeča u društvenom vlasništvu obveznicama plačati kupnju dionica i/ili udjela u poduzečima, te koncesije i dugogodišnje zakupe.

U slučaju da cijena dionica ili udjela iz prethodnog stavka ovog članka bude izražena u valuti koja je različita od valute na koju glase obveznice, plačanje se računa po tečaju iz stavka 2. članka 6. ove uredbe.

Kada su predmet kupnje dionice ili udjeli u poduzečima u postupku pretvorbe društvenih poduzeča ili su te dionice ili udjeli preneseni na Hrvatski fond za razvoj, te u slučaju plačanja koncesije i dugogodišnjeg zakupa, kod plačanja obveznicama priznaje se popust u iznosu od 10% (deset posto).

Članak 9.

Sredstva za isplatu obveznica osiguravaju se svake godine u Proračunu Republike Hrvatske u godini njihova dospiječa.

Članak 10.

Primarnu prodaju obveznica na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju banke ovlaštene za obavljanje platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom na temelju ugovora koji u ime Republike Hrvatske zaključuje ministar financija.

Članak 11.

Primarnu prodaju obveznica izvan teritorija Republike Hrvatske obavlja institucija koja se bavi ovakvim poslovima, a na temelju ugovora koji u ime Republike Hrvatske zaključuje ministar financija.

Članak 12.

Ministar financija ovlašten je za donošenje odluke o cijeni po kojoj če se obveznice prodavati u primarnoj prodaji, u slučaju da je cijena niža od nominalne vrijednosti obveznice.

Članak 13.

Potraživanja iz obveznica zastarijevaju u roku od 3 (tri) godine Od dana dospiječa na naplatu.

Članak 14.

Ovlaščuje se ministar financija da odredi ukupan iznos pojedine serije obveznica iz članka l. ove uredbe, broj obveznica u seriji, oblik i sadržaj obveznice i donosi potanje propise za provedbu ove uredbe.

Članak 15.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:010-04/92-01/02

Urbroj : 5030105-92-2

Zagreb. 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v.r.