Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Trnje - Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa, prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Holer-Dobrinčić Slavice i Percač Roberta iz Zagreba, Vlada Republike Hrvatske ria sjednici održanoj 6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Trnje - Zagreb

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja sljedeći dijelovi nekretnina u k.o. Trnje - Zagreb:

- 25 čhv zkč. br. 3632, zk. ul. br. 327, oranica površine 72 čhv u društvenom vlasništvu, žk. korisništvo Budek Franje iz Zagreba, Grabovička br. 5, a faktičnog korisnika Budek Marije i

- 17 čhv zkč. br. 3635, zk. ul. br. 325, vrt površine 140 čhv u društvenom vlasništvu, zk. korisništvo Lacković pok. Josipa r. Budek Barice iz Zagreba, Škrnjugova br. 60, a faktičnih korisnika Blagus Ladislava iz Zagreba i Blagus Andrije iz Lipika, nacionaliziranih na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gradevinskog zemljišta ("Službeni list FNRj", broj 52/58).

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja nove zkč. br. 3634 k.o. Trnje, površine 115 čhv za nadogradnju visokoprizemnog stambenog objekta i dogradnju stubišta u Grabovičkoj ulici br. 9 u Zagrebu.

III.

Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu RN broj 1142/90 odobrenom po Zavodu za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, a izrađenom na temelju Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora ranijeg Komiteta za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Trnje, klasa 350-05/90-01/57 od 11. lipnja 1990. godine.

IV.

Utvrđuje se da su predlagatelji uplatili u korist rađuna Gradskog sekretarijata za prostorno uređenje, komunalne poslove, promet i veze - Sredstva depozita, broj 30101-697-38801, sredstva potrebna za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. ove odluke, u ukupnom iznosu od 108.680 hrvatskih dinara.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01 /92-01 /01

Urbroj : 5030119-92-104

Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.