Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 111. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90, 28/90,14/91 i 73/91), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju porezne prijave ("Narodne novine", br. 55/90) u članku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:

"Prijava za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana (obrazac 5)".

Članak 2.

Obrazac Prijave za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana sastavni je dio Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 410-01 /92-01 /84

Urbroj: 513-07/92-1

Zagreb, 27. veljače 1992.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


                                            Obrazac 5
Datum primitka
prijave:_________________________
Redni broj popisa primljenih                  Služba društvenih prihoda prijava__________________________           __________________________

                        PRIJAVA
za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana_____ za tromjesečje 199___ godine

I. PODACI O OBVEZNIKU
________________________________________________________________________________
Osobni podaci o obvezniku    Grupa zanimanja Zanimanje    Mjesto stanovanja ulica i broj
________________________________________________________________________________
    1                2            3            4
________________________________________________________________________________

___________________________
(ime i prezime, ime oca)

__________________________________
(jedinstveni matični broj građana)

________________________________________________________________________________

___________________________kod__________________________________________________

_________________________________kod____________________________________________
(broj žiro-računa)                       (naziv i sjedište banke)
____________________________________________________________________________________
Prijavljujem da sam u _____ tromjesečju 199 __ godine ostvario slijedeće prihode:


II. PODACI O PRIHODIMA OSTVARENIM IZ RADNOG ODNOSA
________________________________________________________________________________
                Naziv i adresa isplatioca poslodavca - kod       Ukupni iznos
Prihod je ostvaren iz:     kojeg je obveznik - podnosilac prijave     hrvatskih dinara
                ostvario prihod
________________________________________________________________________________
5                        6                        7
________________________________________________________________________________
Radnog odnosa na neodredeno
vrijeme (redovna i ostala primanja)
________________________________________________________________________________
Mirovine ili invalidske mirovine
________________________________________________________________________________
Radnog odnosa na određeno radno
vrijeme ili dopunskog rada
________________________________________________________________________________
Ostalo
________________________________________________________________________________
                        UKUPNO II.
________________________________________________________________________________
III. PRIHOD OD AUTORSKlH PRAVA

                Bruto prihod umanjen za Odbija se na ime poreza Ostatak (kol
                troškove hrvatskih dinara    od autorskih  iz neto     9-kol.10. i 11)
Naziv i adresa isplatioca                    prava      plaća      iznos hrvatskih
                                hrvatskih dinara        dinara
________________________________________________________________________________
        8            9            10       11       12
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                        UKUPNO III:
__________________________________________________________________________________
IV.OSTALI PRIHODI
__________________________________________________________________________________
                Neto prihod (porezna      Odbija se na ime
Prihodi na koje se plaća    osnovica ili katastarski    poreza, doprinosa,   Ostatak (kol.14-
porez              prihod) hrvatskih        samodoprinosa i kol.15) iznos
                dinara             drugih obveza      hrvatskih dinara
                                hrvatskih dinara
__________________________________________________________________________________
        13           14               15           16
__________________________________________________________________________________
Jedna četvrtina dijela godišnjeg dohotka od po-
ljoprivrede (katastarski prihod) koji otpada na ob-
veznika ili ostvarene dobiti od poljoprivrede
__________________________________________________________________________________
Ostvarena dobit obavljanjem djelatnosti za trom-
jesečje za koje se određuje akontacija poreza iz
ukupnog prihoda građana
__________________________________________________________________________________
Od prihoda na koje se plača porez u postotku od
bruto prihoda (ugovor o djelu i sl.)
__________________________________________________________________________________
Od izdavanja u zakup ili najam imovine
__________________________________________________________________________________
                        UKUPNO IV:
__________________________________________________________________________________
SVEUKUPNO (II + III + IV)
__________________________________________________________________________________
V. PODACI ZA PRIZNAVANJE OLAKŠICA
A. Podaci za priznavanje olakšica za članove obitelji
__________________________________________________________________________________
1.Opći podaci:                         1.član 2.član 3.član 4.član 5.član
Prezime i ime članova uže obitelji
__________________________________________________________________________________
Zanimanje
__________________________________________________________________________________
Godina rođenja
__________________________________________________________________________________
Srodstvo
__________________________________________________________________________________
2.Podaci o čistom prihodu iz:
Radnog odnosa
__________________________________________________________________________________
Od mirovine,invalidske mirovine i slično
__________________________________________________________________________________
Od radnog odnosa na određeno vrijeme ili
dopunskog rada
__________________________________________________________________________________
Od autorskih prava:
                Ukupno :
__________________________________________________________________________________
- troškovi% _______________________________________________________________________
Ostaje čisti prihod
__________________________________________________________________________________
Od poljoprivrede
__________________________________________________________________________________
Od prihoda od imovine
__________________________________________________________________________________
Od obavljanja djelatnosti-dobit
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SVEGA:
__________________________________________________________________________________
B. Podaci za priznavanje ostalih olakšica propisanih zakonom
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Napomena obveznika:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

U______________________ dana _______________          __________________
                                        (potpis obveznika)

__________________________________________________________________________________
UPUTE za popunjavanje prijave

Prijava za razrez akontacije poreza iz ukupnog prihoda građana za:

1. tromjesečje odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i podnosi se do 15. travnja,

2. tromjesečje odnosi se na razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja i podnosi se do 15. srpnja,

3. tromjesečje odnosi se na razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna i podnosi se do 15. listopada.

Prijava se podnosi općini prema prebivalištu poreznog obveznika.

I. PODACI O OBVEZNIKU

U koloni 2. prijave naznačiti grupu zanimanja. To znači, ako je obveznik direktor ili rukovodeće osoblje u privredi, u kolonu 2. upisat će brojku 2. a u kolonu 3. upisat će "direktor" ili "šef računovodstva" ili "šef transporta" itd. Ove grupe zanimanja su slijedeće:

__________________________________________________________________________________
Grupa zanimanja                         Zanimanja koja ulaze u grupu
__________________________________________________________________________________
    1                                        2
__________________________________________________________________________________
1. Članovi,predstavničkih tijela i izvršnih vijeća i njihovih odgovarajućih osoba u općinama
2. Direktori i ostalo rukovodeće osoblje u gospodarstvu
3. Direktori, načelnici i ostalo rukovodeće osoblje u državnim organima i ustanovama društvenih službi
4. Inženjeri i arhitekti
5. Tehničari (građevinski, rudarski, strojarski, elektro i dr.)
6. Liječnici i veterinari
7. Književnici
8. Likovni umjetnici
9. Kipari
10. Kompozitori
11. Muzičari i pjevači
12. Glumci, režiseri i scenografi
13. Profesori sveučilišta i drugi znanstveni radnici
14. Knjigovođe
15. Radnici u industriji, rudarstvu i građevinarstvu
16. Radnici u trgovini i ugostiteljstvu
17. Radnici u ostalim privrednim djelatnostima
18. Radnici u bankama, SDK, štedionicama, osiguravajućim zavodima i lutriji
19. Radnici u privrednim komorama, zavodima i poslovnim udruženjima
20. Radnici u športskim organizacijama
21. Radnici u ostalim neprivrednim organizacijama
22. Odvjetnici
23. Samostalni obrtnici
24. Samostalni ugostitelji
25. Samostalni prijevoznici
26. Poljoprivrednici
27. Ostala zanimanja
__________________________________________________________________________________III. PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA

Prilikom isplate prihoda od autorskih prava isplatilac obračunava i obustavlja porez i doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a autoru isplačuje ostatak prihoda po odbitku poreza iz neto plaća.

Porez od autorskih prava plačaju obveznici tog poreza po stopi od 15%:

a) po stopi od 30% od prihoda ostvarenih od:

- priredaba artista, mađioničara, plesača, manekena, imitatora i sl.

- priredaba izvođača djela zabavne i narodne glezbe te izvođača zabavnog programa,

b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava koje ostvaruje osoba na koju je preneseno autorsko pravo,

c) po stopi od 5% iz prihoda od patenata i tehničkih unapređenja i drugih oblika inovacija.

Ove stope poreza od 15 i 30% smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim građanima, koji plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprinosa. Osim toga, ove stope smanjuju se samostalnim umjetnicima i estradnim radnicima koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika, a oslobođeni su plaćanja tog doprinosa, za iznos stope doprinosa kojeg su oslobođeni.

Doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika plačaju samostalni umjetnici po stopi od 14%, a ostali građani po stopi od 8%. Samostalni umjetnici i estradni radnici, koji sami plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje oslobođeni su plaćanja ovog doprinosa po stopi od 14% odnosno 8%.

Međutim, od primljenog iznosa, ostatka prihoda od autorskih prava, treba odbiti troškove u smislu člana 59. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90, 14/91. i 73/91) po slijedećim stopama.

1. Za kiparska djela, tapiserije izvedene u materijalu, keramopIastiku i umjetničku keramiku i vitraž - 50% od prihoda;

2. Za umjetničku fotografiju iz oblasti znanosti, kulture i privrede, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama fresko, grafiko, mozaik, intarzija, emajl, interzirani i emajlirani predmeti i slično, kostimografiju (kazališni i modni kostimi izvedeni u materijalu) i umjetničku obradu tekstila (tkani i štampani tekstil) - 35% od prihoda;

3. Za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje s izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obradu fasada, objekata, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture i vršenja umjetničkog nadzora nad izvođenjem s izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, znanstvena, stručna, književna i restauratorska djela u oblasti kulture i umjetnosti - 30% od prihoda;

4. Za izvođenje umjetničkih djela (sviranje, pjevanje, kazališna i filmska gluma, recitiranje) snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju, kada se ne izvode u materijalu - 15% od prihoda;

5. Za ostala djela, osim patenata i tehničkih unapređenja - 25% od prihoda.

Ovi postoci troškova obračunavaju se od bruto iznosa prihoda. Ako obvezniku nije poznat bruto iznos prihoda već samo primljeni iznos prihoda (bruto iznos umanjen za porez i doprinos od autorskih prava), preračunati troškovi na primljeni iznos prihoda obračunavaju se na slijedeći način:

Postotak troškova propisan zakonom podijeli se sa 100 manje obustavljeni porez i doprinos od autorskih prava ili po formuli:

TN =PT/(100 - (100 - PT) x USPD%)

od čega je:

TN - troškovi na primljeni (neto) iznos prihoda

PT - postotak troškova propisan zakonom

USPD - ukupna stopa poreza i doprinosa od autorskih prava.

Na primjer, ako je obveznik primio neto prihod u iznosu od 10.000 hrvatskih dinara, a troškovi mu se priznaju 35%"od bruto ostvarenog prihoda i ukupna stopa poreza i doprinosa od autorskih prava iznosi 15%, od neto ostvarenog prihoda troškovi mu se priznaju u postotku od 38,781% jer je

35 :(100 - ( 100 - 35) x 15%) = 0,38781.

Troškovi za ostvarenje prihoda od patenata i tehničkih unapređenja priznaju se u iznosima propisanim čl. 60. Zakona o neposrednim porezima.

Porez iz neto plaća utvrđuje se od osnovice za obračun poreza na prihod od autorskih prava umanjene za plaćeni porez i doprinos od autorskih prava po slijedećim stopama:

________________________________________________________________________________
Na poreznu osnovicu           Plaća se                Na osnovicu
preko      do           hrvatskih                preko      do
hrvatskih dinara            dinara     +    %
________________________________________________________________________________
        10.000                     4,5
10.000     20.000         450       +    9,0       10.000     20.000
20.000     30.000         1.350      +    15,0      20.000     30.000
30.000     40.000         2.850      +    25,0      30.000     40.000
40.000     50.000         5.350      +    35,0      40.000     50.000
50.000     70.000         8.850      +    50,0      50.000     70.000
70.000                 18.850     +    70,0      70.000
________________________________________________________________________________Ako je prihod od autorskih prava ostvaren kod više od tri isplatioca, podatke pod III. dati na posebnom popisu pod svim predviđenim kolonama (8-12) i sumarno unijeti u prijavu.

IV. OSTALI PRIHODI

Obveznicima poreza na dobit, koji taj porez plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, ukupnim čistim prihodom smatra se prihod od kojega bi po propisanoj stopi poreza na dobit bio razrezan onoliki iznos poreza, koliko iznosi paušalnl iznos poreza, umanjen za društvene obveze (poreze, doprinose i samodoprinose). Prema tome, ovi porezni obveznici u kolonu 14 upisuju jednu četvrtinu iznosa ove pretpostavljene godišnje porezne osnovice, u kolonu 15 jednu četvrtinu iznosa godišnjeg poreza, doprinosa i samodoprinosa, dok ostatak čini njihov ukupni čisti prihod za pojedino tromjesečje, koji se upisuje u kolonu 16.

Obveznici poreza na dobit, koji taj porez plačaju prema ostvarenoj dobiti u kolonu 14 unose iznos o ostvarenoj dobiti, koja služi kao osnovica za utvrđivanje akontacije poreza na dobit po periodičnom odnosno godišnjem obračunu u tromjesečju za koje se utvrđuje akontacija poreza iz ukupnog prihoda građana. Ovi porezni obveznici u kolonu 15 unose iznos poreza, doprinosa i eventualno samodoprinosa, koji se plaća na osnovicu iz kolone 14, dok ostatak čini njihov ukupni čisti prihod koji se upisuje u kolonu 16.

Za popunjavanje ostalih kolona prijave ne daju se posebne upute jer se smatra da su dovoijno jasne.

Prijavu popuniti sa svim traženim podacima kako bi se izlijeglo nepotrebno vraćanje odnosno pozivanje na nadopunu prijave.

Olakšice pod V.prijave" priznavat će se samo ako su pruženi svi podaci odnosno potrebni dokazi.