Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i 15. i članka 67. stavka 1. točke 9) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novlne", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske

I.

Narodna banka Hrvatske obračunava, naplaćuje i plaća kamate i naknade na kredite i druga potraživanja, te na sredstva koja su u njezinom depozitu, na način utvrđen ovom odlukom.

II.

Na kredite i druga potraživanja, te obveze temeljem deponiranja sredstava kod Narodne banke Hrvatske - kamate I naknade obrašunavaju se mjesečno i to u roku do pet dana nakon isteka mjeseča za prethodni mjesec.

Banke su obvezne platiti Narodnoj banci Hrvatske odnosno naplatit će od Narodne banke Hrvatske obračunatu kamatu i naknadu najkasnije u roku od osam dana nakon isteka mjeseca za prethodni mjesec.

Izuzetno, na kredite iz primarne emisije odobrene bankama od stupanja na snagu ove odluke Narodna banka Hrvatske može naplatiti kamatu - na kredite za proizvodnju ratarskih kultura (pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljarica, i duhana roda 1892. godine) i za tov stoke, uzgoj rasnog priplodnog podmlatka - najkasnije u ugovorenim rokovima vračanja kredita, što su ih banke odobrile krajnjim korisnicima za ove namjene, pod uvjetom da je tako utvrđeno ugovorom između banke i krajnjeg korisnika kredita.

Pod naplatom kamata u ugovorenom roku podrazumijeva se naplata u roku od osam dana od proteka mjeseca u kojem je kredit dospio.

III.

Nsknadu za korištenje sredstava obvezne rezerve i naknadu za nepravilno obračunatu ili u roku neizdvojenu obveznu rezervu banke obračunavaju i plaćaju mjesečno.

Obračun naknade za prethodni mjesec zajedno s nalogom za uplatu naknade banke podnose Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske istovremeno s podnošenjem obračuna obvezne rezerve.

Izuzetno od stava 1. ove točke, ako mjerodavni organ kontrole naknadno utvrdi nepravilnost u obračunu i izdvajanju obvezne rezerve za protekla obračunska razdoblja, banke će sastaviti posebni obračun za plaćanje naknade i to za sva razdoblja u kojima je obvezna rezerva nepravilno obračunata i izdvojena. Taj obračun, zajedno s nalogom za uplatu naknade banka podnosi Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u roku što ga odredi mjerodavni organ konlrole, a jedan primjerak dostavlja Narodnoj banci Hrvatske.

IV.

Pri obračunu kamate i naknade primjenjuje se mjesečna konformna stopa za kalendarski broj dana u mjesecu za koji se obračunava kamata odnosno naknada.

Za periode kraće od mjesec dana kamata i naknada se obračunava primjenom proporcionalne metode.

V.

Na kredite odobrene iz primarne emisije do stupanja na snagu ove odluke, Narodna banka Hrvatske primjenjivat će način obračuna i plaćanja kamate koji je utvrđen ugovorom s krajnjim korisnikom kredita.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, naplate i plačanja kamate i naknade Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 88/89, 7/90 i 52/90).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 3/92

Zagreb, 5. ožujka 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čićin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.