Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.03.1992 Uredba o uvjetima i načinu otvaranja računa kod nosilaca platnog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 1. točka 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91) na prijedlog generalnog direktora Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. ožujka 1992. godineg donijela je

UREDBU

o uvjetima i načinu otvaranja računa kod nosilaca platnog prometa

Članak 1.

Ovom uredbom propisuju se uvjeti i način uz koje pravng i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: "sudionici u platnom prometu") mogu kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: "Služba") otvarati račune iz članha 27. stavka 1. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: "Zakon").

Članak 2.

Pod računima, prema ovoj uredbi, razumijevaju se računi na kojima sudionici u platnom prometu vode svoja novčana sredstva

Članak 3.

Računi što ih sudionici u platnom prometu mogu otvarati kod Službe, u skladu s člankom 27. Zakona jesu:

1) račun za redovno poslovanje;

2) račun za obavljanje novčanog prometa dijela sudionika u platnom prometu, koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje sudionika;

3) obračunski račun;

4) uplatni računi javnih prihoda i računi za zajedničku naplatu prihoda;

5) drugi računi određeni zakonom ili propisom donesenim na osnovi zakona.

Članak 4.

Na računu za redovno poslovanje kod Službe vode se novčana sredstva sudionika što ih sudionik ostvaruje njima raspolaže i plaća po svim osnovama iz svojeg poslovanja.

Članak 5.

Na računu za obavljanje novčanog prometa dijela sudionika u platnom prometu, koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje vode se novčana sredstva dijela pravne osobe.

Članak 6.

Na obračunskim računima vodi se obračun obveza i potraživanja sudionika u platnom prometu.

Članak 7.

Na uplatnim računima javnih prihoda vode se novčana sredstva za javne potrebe.

Na računima za zajedničku naplatu prihoda vode se novčana sredstva zajednički naplaćenog prihoda.

Članak 8.

Sudionik u platnom prometu može, osim računa za redovno poslovanje, otvoriti kod Službe i druge račune određene zakonom ili propisom donesenim na osnovi zakona.

Članak 9.

Sudionik u platnom prometu može otvoriti račun za redovno poslovanje kod podružnice Službe na čijem se području nalazi sjedište pravne osobe, odnosno prebivalište fizičke osobe.

Sudionik u platnom prometu otvara račun za obavljanje novčanog prometa dijela pravne osobe kod podružnice Službe na čijem se području nalazi sjedište dijela pravne osobe.

Druge račune određene zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona pravne osobe mogu otvoriti kod podružnice Službe na čijem se području nalazi sjedište pravne osobe ili dijela pravne osobe.

Članak 10.

Račun za redovno poslovanje kod Službe otvara se na temelju pismenog zahtjeva sudionika u platnom prometu na obrascu Pristupnica za otvaranje žiro-računa.

Uz zahtjev za otvaranje računa za redovno poslovanje pravna osoba prilaže ovu dokumentaciju:

1) rješenje o upisu pravne osobe u sudski registar, odnosno u registar nadležnog tijela; ako je za tu pravnu osobu registriranje propisano;

2) akt nadležnog tije!a o osnivanju pravne osobe, ako pravna osoba nije osnovana neposredno na temelju zakona:

3) obavijest nadležnog tijela o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnostima, ako je razvrstavanje za tu pravnu osobu propisano;

4) ugovor o deponiranju sredstava kod određene banke, ako je takav ugovor sklopljen;

5) kartone deponiranih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja sredstvima s računa kod Službe.

Zahtjev za otvaranje računa dijela pravne osobe koji je sastavni dio računa za redovno poslovanje pravna osoba podnosi Službi na čijem se području nalazi sjedište dijela pravne osobe.

Uz zahtijev za otvaranje računa dijela pravne osobe, pravna osoba podnosi:

1) rješenje o upisu u sudski registar odnosno registar nadležnog tijela dijela pravne osobe, ako je za dio pravne osobe registriranje propisano;

2) statut odnosrio izvadak iz statuta;

3) ugovor o deponiranju sredstava kod određene banke, ako je takav ugovor sklopljen;

4) kartone deponiranih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja sredstvima s računa dijela pravne osobe.

Zahtjev treba sadržavati i broj računa za redovno poslovanje pravne osobe.

Vojne jedinice i vojne ustanove uz zahtjev za otvaranje računa kod Službe, podnose:

1) akt Ministarstva obrane da mogu imati račun za redovno poslovanje i druge račune kod Službe;

2) ugovor o deponiranju sredstava kod određene banke, ako je takav ugovor sklopljen;

3) kartone deponiranih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja sredstvima s računa kod Službe.

Uz zahtjev za otvaranje računa fizička osoba podnosi:

1) ugovor o deponiranju sredstava kod određene banke, ako je takav ugovor sklopljen;

2) kartone deponiranih potpisa ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja sredstvima s računa kod Službe.

Računi i uvjeti otvaranja računa utvrđuju se ugovorom između Službe i fizičke osobe.

Članak 11.

Zahtjev za otvaranje drugih računa određenih zakonom ili propisom donesenim na osnovi zakona pravna osoba može podnijeti istovremeno sa zahtjevom za otvaranje računa za redovno poslovanje, odnosno kada se za to ukaže potreba.

Članak 12.

Ako se nad pravnom osobom vodi stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije, stečajni upravitelj odnosno osoba ovlaštena da provodi postupak redovne likvidacije dužna je istovremeno s podnošenjem zahtjeva nadležnoj podružnici Službe za otvaranjem računa za redovno poslovanje pravne osobe u stečaju ili likvidaciji, podnijeti i zahtjev za ukidanje postojećeg računa za redovno poslovanje i drugih računa te pravne osobe.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka stečajni upravitelj odnosno osoba ovlaštena da provodi postupak redovne likvidacije prilaže rješenje o otvaranju stečajnog postupka odnosno postupka redovne likvidacije, ugovor o deponiranju sredstava kod određene banke ako je takav ugovor sklopljen i kartone deponiranih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje radi raspolaganja sredstvima s računa pravne osobe u stečaju odnosno likvidaciji.

Članak 13.

Pravna osoba je dužna o nastalim statusnim i drugim promjenama izvijestiti podružnicu Službe kod koje ima žiro-račun za redovno poslovanje odnosno druge račune, najkasnije u roku od 8 dana, od dana nastalih promjena i priložiti dokaz o tim promjenama. radi upisivanja tih promjena u registar imalaca računa i druge evidencije Službe.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o načinu i uvjetima uz koje korisnici društvenih sredstava mogu kod Službe društvenog knjigovodstva otvarati i ukidati račune ("Slutbeni list SFRJ", br. 39/84, 50/89, 63/89 i 32/91).

Članak 15.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 450-08/92-01/04

Urbroj : 5030116-92-2

Zagreb. 2. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.