Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.03.1992 Odluka o osnivanju Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90.,8/91., 14/91.. 53A/91. i 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. veljače 1992. godine donijela je

ODLUKU

o osnivanju Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske

I.

U cilju prikupljanja sredstava za obnovu ratom razorenih spomenika kulture na teritoriju Republike Hrvatske u Ministarstvu prosvjete, kulture i športa (dalje: Ministarstvo) osniva se Fond za obnovu spomenika kulture Hrvatske.

Naziv Fonda je Fond za obnovu spomenika kulture (dalje: Fond) sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 44.

II.

Sredstva Fonda osiguravaju se.

- dobrovoljnim dinarskim, deviznim, materijalnim prilozima, kao i vrijednosnim papirima građana, poduzeća i drugih pravnih osoba iz zemlje i inozemstva;

- proračunom Republike, budžetom Grada Zagreba i općina, te

- drugih izvora.

Sredstva Fonda drže se na posebnom dinarskom i deviznom računu što će ga otvoriti Ministarstvo u roku od tri dana od dana donošenja ove odluke.

Prikupljena sredstva mogu se koristiti samo za namjene utvrđene ovom odlukom.

III.

Fondom upravlja Upravni odbor koji ima 11 članova. Upravni odbor čine:

- pomoćnik ministra prosvjete, kulture i športa u čijem je djelokrugu rada zaštita spomenika kulture,

- direktor Zavoda za žaštitu spomenika kulture Ministarstva, kao predsjednik,

- predstavnik Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti.

- predstavnik Ministarstva obnove,

- predstavnik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Sabora Republike Hrvatske,

- predstavnik HAZU,

- predstavnik Zagrebačke nadbiskupije.

- predsšvnik Hrvatskog arheološkog društva,

- predstavnik Društva konzervatora Hrvatske;

- predstavnik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske; i

- predstavnik Hrvatskog muzejskog društva.

IV.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fond i potpisuje akte koje donosi Upravni odbor.

V.

Fond ima pečat okruglog oblika koji sadrži tekst: Republika Hrvatska. Ministarstvo prosvjete, kulture i športa, Fond za obnovu spomenika kulture Hrvatske, Zagreb.

VI.

Upravni odbor Fonda osobito obavlja sljedeće zadaće

- propagira kulturnu baštinu Hrvatske i njezinu zaštitu u zemlji i inozemstvu.

- prati i izvješćuje domaću i svjetsku javnost o razaranjima i nastalim štetama na spomenicima kulture,

- prikuplja sredstva za njihovu obnovu,

- donosi odluke o dodjeli sredstava na osnovi liste prioriteta temeljem točke IX. ove odluke bespovratno ili u obliku kredita.

- podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o svome radu,

- osigurava javnost rada Fonda,

- donosi poslovnik o radu, kao i druge akte kojima se određuje način rada Fonda.

VII.

Upravni odbor pojedinačnom odlukom o obnovi spomenika kulture utvrđuje visinu sredstava, a na osnovi liste prioriteta koju predlaže Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva (dalje Zavod).

U donošenju odluke iz stavka 1. ove točke Upravni odbor dužan je poštivati želje pojedinih darovatelja glede namjene njihovih priloga Fondu.

O provedbi odluka Upravnog odbora brine se Zavod koji o tome podnosi tromjesečno izvješće Upravnom odboru i ministru prosvjete, kulture i športa.

VIII.

Protiv odluka Upravnog odbora zainteresirani mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

IX.

Upravni odbor imenuje posebno operativno tijelo za donošenje hitnih odluka iz djelokruga rada Fonda.

O odlukama tijela iz stavka 1. ove točke podnosi se izvješće Upravnom odboru, na sljedećoj sjednici.

X.

Stručne, administrativne, tehničke, financijske i računovodstvene poslove obavlja Zavod.

XI.

Na isplate sredstava prema ovoj odluci ne plaćaju se izravni porezi i doprinosi.

XII.

Rad Fonda je javan.

Javnost rada Fonda osigurava se obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o izvorima, visini i korištenju sredstava, kao i o ostalim podacima u vezi s radom Fonda.

XIII.

Rad Fonda nadzire Vlada Republike Hrvatske.

Upravni odbor dužan je o svome radu, izvorima, visini i dinamici ostvarivanja prihoda, te o utrošku sredstava podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske najmanje dva puta godišnje.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".

Klasa: 612-08/82-01/01

Urbroj : 5030104-92-1

Zagreb, 25. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.