Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.03.1992 Pravilnik o ovlaštenjima Hrvatskog auto-kluba i načinu osiguravanja sredstava za obavljanje poslova koji su mu povjereni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 64a. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90. i 9/91) točke II. Odluke o određivanju organizacije kojoj se povjerava provođenje vozačkih ispita ("Narodne novine", br. 72/91) ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o ovlaštenjima Hrvatskog auto-kluba i načinu osiguravanja sredstava za obavljanje poslova koji su mu povjereni

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se ovlaštenja Hrvatskog auto-kluba u provođenju vozačkih ispita na teritoriju Republike Hrvatske, poslovi iz članka 58. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 20/90 i 9/91) koji se povjeravaju Hrvatskom,auto-klubu i način osiguravanja sredstava za obavljanje poslova koji su mu povjereni.

Članak 2.

Ovlašćuje se Hrvatski auto-klub sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 25 da osim provođenja vozačkih ispita na teritoriju Republike Hrvatske obavlja i slijedeće poslove :

- izdavanja i poništavanja ovlaštenja (licence) članovima komisije za provođenje vozačkih ispita (ovlaštenih ispitivača).

- stručnog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje osposobljavaju kandidate za vozače motornih vozila i kod kojih se provode vozački ispiti,

- provjere stručne osposobljenosti vozača instruktora, osoba koje izvode nastavu iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i ovlaštenih ispitivača i

- provjere znanja vozača čije je zanimanje upravljanje motornim vozilom "D" kategorije, te vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom. Hrvatski auto-klub obavlja i poslove organiziranja stručnog usavršavanja te vodi dokumentaciju i evidenciju vezanu uz obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Sredstva za obavljanje poslova iz članka 2. ovoga pravilnika osigurava Hrvatski auto-klub iz svoje djelatnosti.

Visina naknade za obavljanje pojedinih poslova iz članka 2. ovoga pravilnika jedinstvena je za teritorij Republike Hrvatske i utvrđuje se općim aktom Hrvatskog auto-kluba uz suglasnost Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Članak 4.

Nadzor nad obavljanjem ovlaštenja Hrvatskog autokluba i poslova iz članka 2. ovoga pravilnika obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 5.

Hrvatski auto-klub uskladit će svoju djelatnost, unutrašnju organizaciju i opće akte s odredbama ovoga pravilnika u roku mjesec dana od dana njegova stupanja na snagu.

Opće akte iz stavka 1. ovoga članka donosi organ upravljanja Hrvatskog auto-kluba uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/92-01-37

Ur broj : 532-06-2/2-92-02

Zagreb, 27. veljače 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa

Akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.