Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.03.1992 Pravilnik o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojnih programa poljoprivrede Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na osnovi članka 91.1223. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojnih programa poljoprivrede Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji, namjene i uvjeti kreditiranja razvojnih programa u poljoprivredi koji su na pravcu razvoja gospodarske politike Republike Hrvatske.

Članak 2.

Sredstva namijenjena za razvoj poljoprivrede, osigurana u skladu s odredbama članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 73/91), radi provođenja Operativnog programa provođenja Osnova gospodarske politike na prijelazu iz 1991. u 1992. godinu, koja se uplaćuju na poseban račun Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: MPŠV), koristit će se kao poticajna sredstva kojima će se kreditirati prioritetne namjene u okviru gospodarskog razvoja poljoprivrede (poljoprivredne proizvodnje) Republike Hrvatske.

Članak 3.

Poticajnim sredstvima kreditirat će se slijedeće namjene :

a) Stočarska proizvodnja

1. proizvodnja mlijeka

2. proizvodnja mesa

3. proizvodnja rasplodne stoke

b) Voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

1. proizvodnja jabučastog, koštićavog, jagodičastog i jezgričavog voća

2. proizvodnja južnog voća

3. proizvodnja vinskog i stolnog grožđa

4. proizvodnja povrća u zatvorenom i na otvorenom prostoru

5. sjemenarstvo te rasadničarska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu

c) Akvakultura

d) Poticaj razvoju malih preradivačkih kapaciteta.

Privremeno neiskorištena sredstva može MPŠV staviti na tržište novca radi očuvanja njegove realne vrijednosti, na rok do 60 dana.

Članak 4.

Poticajnim sredstvima kreditirat će se slijedeći minimalni obujam proizvodnje:

a) u stočarstvu,

1. 10 muznih krava

2. 20 rasplodnih junica

3. 10 rasplodnih kobila

4. 100 komada tovne teladi ili 50 komada tovne junadi u turnusu

5. 20 krmača

6. 100 ovaca ili koza

7. 4.000 nesilica

8. 1.500 komada gusaka, pataka ili purana

9. 10.000 brojlera

10. 50 košnica

11. 60 krznaša ili kunića (ženke)

12. proizvodnja puževa na površini od 0,2 ha

b) u biljnoj proizvodnji

1. intenzivna proizvodnja povrća na površini od 0,5 ha

2. jagodičasto voće na površini od 0,5 ha

3. voćnjaci ili vinogradi na površini od 0,5 ha

4. proizvodnja gljiva na površini od 300 m2 uzgojne površine

5. proizvodnja u zaštićenom prostoru na površini od 500 m2

6. uzgoj ljekovitog bilja na površini od 0,5 ha

Na brdsko-planinskom, otočkom i ratom zahvaćenom (uništenom) području normativ za stočarsku i biljnu proizvodnju može se smanjiti za 50%.

Članak 5.

Učešće poticajnih sredstava u kreditiranju predračunske vrijednosti programa može iznositi:

1. za proizvodnju mlijeka i mesa

- građevinski i tehnološki dio do 30%

- matično stado do 70%

2. za podizanje voćnjaka do 40%

3. za podizanje vinograda do 40%

4. za ostale namjene do 40%. .

Na ratu zahvaćenom (uništenom) području normatlvi se mogu povećati do 20%.

Članak 6.

Krediti se odobravaju s rokom otplate do 10 godina.

Grace period za sve programe iznosi 2 godine, osim za proizvodnju mlijeka i dugogodišnje nasade za koje iznosi 3 godine.

Kraći rokovi otplate utvrđuju se za slijedeće namjene:

1. za nabavku osnovnog stada u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu 3 godine

2. za nabavku rasplodnih junica, elitnih bikova i elitnih grla u konjogojstvu 5 godina

3. za uzgoj junica 2 godine

4. za nabavku djedovskih i roditeljskih parova u peradarstvu 1-2 godine

5. za ulaganje u pčelarstvo 5 godina

6. za nabavku osnovnog stada kunića i krznaša 2 godine

7. za nabavku opreme 5 godina.

Članak 7.

Kamatna stopa utvrđuje se u iznosu 30% eskontne stope Narodne banke Hrvatske, osim za kreditiranje proizvodnje mlijeka gdje iznosi 20% eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Kamata za vrijeme korištenja kredita i grace perioda obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.

Kredit se vraća u polugodišnjim anuitetima, a prenosi u otplatu šest mjeseci prije dospijeća prvog anuiteta.

Članak 8.

Odobrenje kredita za određene namjene (uzgoj i nabavka stoke, podizanje nasada i dr.) obavlja se na osnovi cjenika.

Cjenik se donosi krajem godine za narednu godinu.

Članak 9.

Zahtjev za kredit iz poticajnih sredstava može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba koja ima sjedište na području Republike Hrvatske i koja udovoljava uvjetima iz ovog pravilnika.

Članak 10.

Zahtjev za odobrenje kredita podnosi se MPŠV putem Privredne banke Zagreb d.d., Direkcija za mandatne i komisione poslove, Zagreb, Avenija Vukovar 271, s time da fizičke osobe zahtjeve mogu podnositi i putem poslovnih jedinica Banke.

Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezno je priložiti

a) za pravne osobe

1. investicijski program

2. izvod iz investicijskog programa

3. ocjenu programa i boniteta investitora od strane poslovne banke investitora,

4. bilanca stanja i uspjeha

5. izvod iz registra od nadležnog privrednog suda;

b) za fizičke osobe, vlasnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta:

1. zahtjev za odobrenje kredita s opisom ulaganja

2. izvadak iz zemljišne knjige i izjavu o suvlasništvu, odnosno zajedničkom vlasništvu (ako se radi o više vlasnika), ugovor o zakupu zemljišta ili drugi dokaz postojanja vlasništva kojim se dokazuje mogućnost proizvodnje

3. troškovnik predračunske vrijednosti ulaganja,

4. mišljenje nadležnog organa općine.

Članak 11.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 12.

Stručnu ocjenu i prijedlog odluke za odobrenje kredita priprema Privredna banka Zagreb, d.d. ,

Članak 13.

Odluku o odobrenju kredita donosi komisija koju osniva MPŠV. Komisija može za pojedine programe zahtijevati znanstvenu ocjenu i provjeru programa.

Članak 14.

Na osnovi odluke Komisije pri MPŠV o odobrenju kredita, s korisnikom kredita Privredna banka Zagreb zaključuje ugovor o korištenju kredita.

Članak 15.

Korisnik kredita kod zaključivanja ugovora o kreditu prilaže:

A) Dokumente za zaključenje ugovora

1. izvod iz registra ovjeren po Okružnom privrednom sudu (za sva poduzeća)

2. odluku organa upravljanja o prihvatu kreditnog zaduženja (samo za društvena poduzeća)

3. potpisni karton ovjeren po nadležnoj SDK (za sva poduzeća)

4. šifru djelatnosti i matični broj korisnika kredita (za sva poduzeća)

5. osobnu iskaznicu i dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta (za fizičke osobe).

B) Instrumente za osiguranje vraćanja kredita

1. za pravne osobe

a) solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke, sa klauzulom "na prvi poziv", u korist MPŠV s važnošću do konačne otplate obveza po kreditu

b) akceptne naloge poslovne banke

c) mjenice korisnika kredita

d) akceptne naloge korisnika kredita

2. za fizičke osobe vlasnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom

a) hipoteku na imovinu (nekretnine) za koju se prilaže:

1. izvadak iz zemljišne knjige

2. izjava o dozvoli uknjižbe prava zaloga na nekretnine u korist MPŠV

Hipoteka se stječe uknjižbom u zemljišne knjige, a za područja za koja se ne vodi zemljišna knjiga, hipoteka se stječe upisom u intabulacijsku ili drugu knjigu.

Ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, hipoteka se stječe polaganjem ugovora u zemljišno-knjižnoj službi suda na čijem području se nalazi nekretnina i upisom u knjigu koju taj sud vodi o položenim ugovorima o zasnivanju založnog prava;

b) četiri bianco mjenice potpisane od zajmoprimca i dva jamca.

Članak 16.

Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osiguranju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti investicije tj. osigurati vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo).

Članak 17.

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita treba dostavljati izvorne dokumente.

Kontrolu namjenskog korištenja kredita obavljaju republička i općinska poljoprivredna inspekcija i Privredna banka Zagreb d.d.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije u svrhu odobrenja i korištenja sredstava, MPŠV i Privredna banka Zagreb d.d. tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita sa sporednim potraživanjima i sa zateznim kamatama u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 dana, računajući od dana uručenja otkaza.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-02/92-01 / 13

Urbroj : 525-01-92- I

Zagreb, 14. veljače 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnal, dipl. Ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.