Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Uredba o uvjetima i rokovima sastavljanja i dostavljanja godišnjeg obračuna za neke pravne osobe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Ne temelju članka 1. Zskona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojlma će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. veljače 1992. godine donijela je

UREDBU

o uvjetima i rokovima sastavljanja i dostavljanja godišnjeg obračuna za neke pravne osobe

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se uvjeti i rokovi sastavljanja i dostavljanja godišnjeg obračuna za pravne osobe koje ne mogu utvrditi stanje sredstava i obveza prema izvorima sredstava, a i rezultate poslovanja po godišnjem obračunu iz 1991. godine u smislu članka 16. stavka 1. i 2. Zakona o računovodstvu, koji je preuzet kao republički zakon na temeIju članka 1. stavka 1. točke 25. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 2.

Pravnim osobama iz članka 1. ove uredbe smatraju se osobito one :

1. koje su privremeno prenijele žiro-račun odnosno sjedište s privremeno okupiranog područja na drugo područje u Republici Hrvatskoj,

2. koje imaju sjedište na području koje je pod kontrolom organa hrvatske vlasti, a ne mogu zbog ratnih djelovanja obaviti popis sredstava (pretežni dio) i izvora sredstava po godišnjem obračunu za 1991. godinu, a uz to im je knjigovodstvena dokumentacija potpuno ili djelomično uništena ratnim razaranjima.

Članak 3.

Postojanje okolnosti iz članka 2. ove uredbe potvrđuje pravnoj osobi izvršno vijeće općine ili povjerenih Vlade Republike Hrvatske za općinu na kojoj je sjedište pravne osobe.

Članak 4.

Pravne osobe iz članka 2. ove uredbe, do dostavljanja godišnjeg obračuna iz članka 5. ove uredbe, dostavljaju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske "Izvješće o određenim podacima iz poslovanja nekih pravnih osoba za 1991. godinu" (koje je sastavni dio ove uredbe) a u rokovima propisanim za podnošenje godišnjeg obračuna za 1991: godinu.

Članak 5.

Pravne osobe iz ove uredbe dužne su u roku od 60 dana od dana nastanka mogućnosti obavljanja popisa sredstava, potraživanja i obveza sastaviti godišnji obračun prema odredbama Zahona o računovodstvu; na temelju kojeg utvrđuje početnu bilancu stanja za daljnje poslovanje.

Dan nastanka mogućnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuje izvršno vijeće općine odnosno povjerenik Vlade Republihe Hrvatske za općinu u kojoj je sjedište pravne osobe.

Članak 6.

Na pravne osobe koje ne podnesu Izvješće iz članka 4, i godišnji obračun iz članka 5. ove uredbe u propisanom roku, primjenjuju se kaznene odredbe predviđene za nedostavljanje godišnjeg obračuna prema Zakonu o računovodstvu.

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave n "Narodnim novinama".

Klasa: 400-01/92-01/03

Urbroj : 5030116-92-2

Zagreb, 26. veljače 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
________________________________________________________________________________
Vrst  Operativni   Osnovni Individualna partija
posla  broj -     račun
________________________________________________________________________________

Naziv i sjedište pravne osobe_______________________________________________________

Djelatnost pravne osobe____________________________________________________________

                 IZVJEŠĆE
o određenim podacima iz poslovanja nekih pravnih osoba u 1991. godini

                                    - iznosi u dinarima
                                    - broj zaposlenih u
                                    cijelom broju
________________________________________________________________________________
Red           Opis      Oznaka         Iznos i broj zaposlenih
br.                   za AOP
________________________________________________________________________________
1            2        3                4
________________________________________________________________________________
1. Prihlodi               0    1
________________________________________________________________________________
2. Od toga
Prihodi na stranom tržištu       0    2
________________________________________________________________________________
3. Ukalkulirane bruto plaće       0    3
________________________________________________________________________________
4. Ostali rashodi            0    4
________________________________________________________________________________
5. Ukupni rashodi
(r.br.3 + r.br.4)            0    5
________________________________________________________________________________
6. Isplaćene neto plaće     0    6
________________________________________________________________________________
7. Broj zaposlenih kojima je
isplaćena plaća             0    7
________________________________________________________________________________
8. Iznos obveze poreza
na promet                0    8
________________________________________________________________________________
9. Iznos plaćenog poreza
na promet                0    9
________________________________________________________________________________

Sastavio obračun                            Rukovoditelj

                                    ________________________
                                        (potpis i pečat)UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

Izvješće popunjavaju sve pravne osobe iz područja 01 do 14 koje ne mogu predati godišnji obračun zbog nedostatka kompletne dokumentacije. Podaci se daju za razdoblje do 31. proslnca 1991. godine.

Iznos na red. br:1 (AOP 01) unosi se sa skupine konta 75, 76, 77 i 78.

Na red. br. 2 (AOP 02) unose se podaci o iznosima prihoda na stranom tržištu (u koje prihode se ne uključuju prihodi ostvareni s republikama i pokrajinama bivše SFRJ).

lznos na red. br. 3 (AOP 03) unosi se sa skupine konta 47.

Iznos na red. br. 4 (AOP 04) unosi se s razreda 4 (osim skupine 47) i skupina konta 70, 71, 72 i 73.

Na red. br. 9 (AOP 09) iskazuje se iznos ukupno obračunane obveze (za koje pravna osoba ima raspoloživu knjigovodstvenu dokumentaciju) poreza na promet do 31. prosinca 1991. godine.

Pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po kontnom planu za privredu, podatke na red. br.1, 2 i 3 unose sa odgovarajućih konta iz kontnog plana po kojem vode knjigovodstvo.