Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, na temelju odredbe članka 61. stavak 1. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 19/85, 1/89, 15/90 i 69/91) na 1. sjednici održanoj 15. veljače 1992. godine, donosi

ODLUKU

o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

I. OPĆE ODREDBE

Članak I.

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Izbrano sudište).

Članak 2.

Stranke koje sudjeluju u postupku pred Izbranim sudištem dužne su Izbranom sudištu naknaditi troškove postupka.

Prilikom podnošenja tužbe odnosno protutužbe tužitelj je dužan radi podmirenja troškova postupka uplatiti u korist Izbranog sudišta iznos utvrđen tarifom, koja je sastavni dio ove odluke.

Tužitelj je na poziv Izbranog sudišta dužan, prilikom podnošenja tužbe ili naknadno u toku postupka, uplatiti iznos koji premašuje onaj utvrđen tarifom, ako se pokaže da uplaćeni iznos neće biti dovoljan za podmirenje troškova postupka. Odluku o plaćanju lznosa preko tarife donosi predsjednik Izbranog sudišta na prijedlog izbranog suda (arbitražnog vijeća ili arbitra pojedinca).

Do donošenja odluke o troškovima u sporovima s međunarodnim elementom, visinu Iznosa iz stavka 2. ovog članka za postupak u tim sporovima određuje predsjednik Izbranog sudišta, na temelju prncjene o ukupnoj visni troškova postupka.

Članak 3.

Osim naknade iz članka 2. stavka 2. ove odluke stranke su dužne posebno naknaditi Izbranom sudištu troškove prouzročene:

1. izvođenjem dokaza,

2. vođenjem stenografskih bilježaka o izvođenju dokaza

3. održavanjem ročišta izvan sjedišta Izbranog sudišta

4. dolaskom i boravkom arbitara koji nemaju prebivalište u mjestu u kojem se postupak provodi.

Članak 4.

Troškove za izvođenje dokaza dužna je Izbranom sudištu naknaditi ona stranka koja predloži izvođenje dokaza.

Kad izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti, izbrani sud će odrediti da iznos potreban za podmirenje troškova podmire obje stranke u jednakim dijelovima. Ako Izbrano sudište odredi izvođenje dokaza po službenoj dužnosti, može odrediti da troškove podmiri samo jedna stranka.

Troškove prouzročene vođenjem stenografskih bilježaka o izvođenju dokaza dužna je podmiriti ona stranka koja predloži vođenje stenografskog zapisnika.

Članak 5.

Stranka koja je izabrala arbitra koji nema prebivalište u sjedištu Izbranog sudišta dužna je Izbranom sudištu naknaditi iznos potreban za putne troškove, dnevnice i izgubIjeni osobni dohodak tog arbitra.

Stranka na čiji se prijedlog raspravno ročište održava izvan sjedišta Izbranog sudišta dužna je naknaditi troškove prouzročene održavanjem toga ročišta.

Članak 6.

Naknada troškova iz članka 2. stavka 2. ove odluke plaća se prilikom podnošenja tužbe ili protutužbe.

Stranke koje su dužne naknaditi posebne troškove iz članka 3. ove odluke dužne su na poziv tajnika Izbranog sudišta položiti u korist Izbranog sudišta predujam za podmirenje tih troškova.

O dužnosti polaganja i o visini predujma radi podmirenja troškova iz članka 3. točke 1. i 3. ove odluke odlučuje, nakon saslušanja tajnika Izbranog sudišta, arbitar pojedinac odnosno arbitražno vijeće pred kojim se postupak provodi.

O dužnosti polaganja i o visini predujma za podmirenje troškova iz članka 3. točke 2. i 4. ove odluke odlučuje tajnik Izbranog sudišta.

Iznosi naknade troškova i predujmova za podmirenje troškova plaćaju se u gotovom novcu u korist Izbranog sudišta na blagajni Hrvatske gospodarske komore ili preko žiro-računa.

Članak 7.

Osoba koja predloži posredovanje Izbranog sudišta radi provođenja postupka mirenja dužna je prilikom podnošenja prijedloga platiti u korist Izbranog sudišta radi podmirenja troškova mirenja iznos utvrđen tarifom koja je sastavni dio ove odluke.

U postupku posredovanja radi mirenja odgovarajuće će se primjenjivati odredbe članaka 2. do 7. ove odluke.

Na prijedlog tajnika Izbranog sudišta predsjednik Izbranog sudišta može odlučiti da se predlagaču posredovanja radi mirenja, imajući u vidu tok i rezultate postupka

mirenja, vrati dio iznosa uplaćenog prema odredbi stavka 1. ovog članka. U tom slučaju odgovarajuće će se primjenjivati odredbe tar. br. 2.stavak 2. i tar. br. 3. tarife koja je sastavni dio ove odluke.

II. TARIFA

Članak 8.

Tar. br.1.

Za provođenje postupka mirenja i arbitražnog postupka pred Izbranim sudištem prema odredbama članka 2. stavka 2. i članka 7. stavka 1. ove odluke plaća se:

1) u stvarima u kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi 10.000 CRD - 2.000 CRD

2) u stvarima u kojima vrijednost predmeta spora pre lazi iznos od 10.000 CRD - 2.000 + 5% od cjelokupne vrijednosti predmetnog spora, ali najviše 100.000 CRD.

Tar. br. 2.

Ako u arbitražnom postupku bude izdan platni nalog protiv kojega ne bude podnesen prigovor, tužitelju će se vratiti 50% od uplaćenog iznosa.

Ako tuženi u pismenom odgovoru na tužbu prizna u cijelosti tužbeni zahtjev tako da se može donijeti odluka na temelju priznanja, tužitelju će se vratiti 50% od uplaćenog iznosa.

Zaključak o vraćanju iznosa iz prethodnih stavaka donosi tajnik Izbranog sudišta.

Tar. br. 3.

Ako tužitelj povuče tužbu odnosno protutužbu može mu se, imajući u vidu tok postupka koji je prethodio povlačenju tužbe, vratiti dio uplačenog iznosa, ali ne više od:

1) 80% u slučaju povlačenja tužbe prije održavanja prvog raspravnog ročišta,

2) 40% u slučaju povlačenja tužbe u toku prvog raspravnog ročišta.

Zakljućak o Vraćanju iznosa iz stavka 1. ovog članka donosi na prijedlog tajnika, predsjednik Izbranog sudišta.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br.12/90)

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-57/2-1992

Zagreb, 15. veljače 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r