Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 90. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 26/83, 49/83, 57/83, 47/86 i 40/90) i članka 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992. donosi

PRAVILNIK

o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju: način na koji se obračunava i plaća doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, izvješća, tiskanice i evidencije koje se u svezi s time vode u općinskim tijelima uprave nadležnim za poslove financija (u daljnjem tekstu: općinska uprava prihoda) odnosno u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond poljoprivrednika), te rokovi za njihovo dostavljanje.

Članak 2.

Općinske uprave prihoda razrezuju, obračunavaju i naplaćuju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema propisima o neposrednim porezima, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

I. RAZREZ I OBRAČUN DOPRINOSA

Članak 3.

Razrez doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, primjenom odgovarajućih stopa doprinosa, obavlja se:

1) prema osnovici osiguranja na koju je osiguranik individualni poljoprivrednik osiguran;

2) prema prihodu od poljoprivredne djelatnosti;

3) prema prosječnoj visini katastarskog prihoda.

Osnovice prema kojima se razrezuje jesu:

- za doprinos iz stavka 1. točke 1) ovoga članka - osnovice osiguranja koje za svaku godinu utvrđuje Upravni odbor općim aktom;

- za doprinos iz stavka 1. točke 2) ovoga članka - katastarski prihod;

- za doprinos iz stavka 1. točke 3) ovoga članka - prosječna visina katastarskog prihoda, koju za svaku godinu utvrđuje Upravni odbor općim aktom.

Doprinos iz stavka 1. točke 1. ovoga članka razrezuje se po stopi koja se primjenjuje mjesečno, a doprinos iz stavka 1. točke 2. i 3. po stopama koje se primjenjuju godišnje.

Republički fond poljoprivrednika utvrđuje i objavljuje u "Narodnim novinama" početkom svake kalendarske godine osnovice osiguranja osiguranika-individualnih poljoprivrednika prema kojima se obračunavaju i plaćaju pojedine vrste doprinosa, kao i stope tih doprinosa.

Članak 4.

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika jesu:

1) osiguranici-individualni poljoprivrednici - za doprinos iz članka 3. stavka 1. točke 1-3. ovoga pravilnika

2) druge osobe koje imaju katastarski prihod od poljoprivredne djelatnosti, a nisu osigurane u mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika, za doprinos iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga pravilnika

3) općina za poljoprivredna kućanstva koja su oslobođena plaćanja poreza od poljoprivrede prema članku 49. Zakona o neposrednim porezima - za doprinos iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga pravilnika.

Članak 5.

Popis osiguranika - individualnih poljoprivrednika, potreban za razrez doprinosa općinskim upravama prihoda dostavlja Republički fond poljoprivrednika najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za koju se obavlja razrez.

Popis osiguranika iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

a) Podaci o kućanstvu:

1. registarski broj kućanstva,

2. prezime i ime predstavnika kućanstva,

3. adresa (mjesto, ulica i broj kuće),

4. porezni broj kućanstva.

b) Podaci o osiguraniku:

1. osobni broj,

2. prezime i ime,

3. osnova osiguranja,

4. spol.

Popis osiguranika mora biti složen po mjesnim zajednicama, a unutar mjesnih zajednica po abecedi prezimena predstavnika kućanstva.

Prijave na osiguranje (tiskanica IP-1) i odjave osiguranika (tiskanica IP-2) koje budu ispostavljene tijekom godine, Republički fond poljoprivrednika dostavljat će općinskim upravama prihoda najkasnije u roku od 30 dana nakon njihova ispostavljanja.

Članak 6.

Razvrstavanje osiguranika - individualnog poljoprivrednika prema utvrđenim osnovicama osiguranja obavlja:

a) općinska uprava prihoda,

b) RepubIički fond poljoprivrednika, Općinska uprava prihoda razvrstava:

- predstavnike kućanstva - prema visini katastarskog prihoda,

- ribare i osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, a nemaju katastarski prihod - prema prosječnoj visini katastarskog prihoda,

- članove kućanstva: predstavnika kućanstva, ribara i osoba koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, a nemaju katastarski prihod, te osoba koje su obuhvaćene mirovinskim i invalidskim osiguranjem po drugoj osnovi - u najnižu osnovicu osiguranja.

Republički fond poljoprivrednika razvrstava osiguranika - individualnog poljoprivrednika, koji izabere višu osnovicu osiguranja od osnovice u koju se obvezno razvrstava prema odredbama Zakona - u višu ili najvišu osnovicu (izabrana osnovica).

O razvrstavanju osiguranika - individualnog poljoprivrednika u izabranu osnovicu osiguranja Republički fond poljoprivrednika izdaje rješenje u četiri primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja osiguraniku i općinskoj upravi, a dva zadržava Republički fond poljoprivrednika.

Članak 7.

O razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika općinska uprava prihoda donosi rješenje, koje sadržava sljedeće podatke:

a) za razrez doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje kojim se utvrđuje obveza plaćanja doprinosa od osnovice osiguranja u koju je osiguranik - individualni u poljoprivrednik razvrstan:

1) ime i prezime osiguranika,

2) osnovicu osiguranja,

3) stopu doprinosa,

4) svotu doprinosa,

5) osnovu osiguranja,

6) katastarski prihod kućanstva, odnosno prosječna visina katastarskog prihoda,

7) godina za koju se doprinos razrezuje i obračunava.

Za osiguranike koji su razvrstani u izabranu osnovicu, doprinos se razrezuje i obračunava prema toj osnovici;

b) za razrez doprinosa na mirovinsko i invalidsko osiguranje kojim se utvrđuje obveza plaćanja doprinosa u jedinstvenom postotku na prihod od poljoprivredne djelatnosti čiju osnovicu čini katastarski prihod za obveznike doprinosa osiguranike - individualne poljoprivrednike i za obveznike koji nisu osigurani:

1) katastarski prihod,

2) stopu doprinosa,

3) svotu doprinosa,

4) godinu za koju se razrezuje i obračunava doprinos;

c) za razrez doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje kojim se utvrđuje obveza plaćanja doprinosa u jedinstvenom postotku od osnovice koji čini prosječni katastarski prihod za obveznike doprinosa osiguranike, ribare i osobe koje nemaju katastarski prihod, a bave se poljoprivrednom djelatnošću:

1) prezime i ime osiguranika,

2) prosječni katastarski prihod,

3) stopu doprinosa,

4) svotu doprinosa,

5) godinu za koju se razrezuje i obraćunava doprinos.

Članak 8.

Razrez doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika iz članka 7. ovoga pravilnika, uključuje se u rješenje koje općinska uprava prihoda izdaje za poreze i ostale doprinose.

Članak 9.

Razrez doprinosa prema prijavi na osiguranje iz članka 5. stavka 4. ovoga pravilnika (tiskanice IP-1), općinska uprava prihoda dužna je obaviti u roku od 30 dana od dana primitka prijave na osiguranje.

O obavljenom razrezu, općinska uprava prihoda izdaje rješenje u skladu s odredbom članka 7. i 8. ovoga pravilnika.

Članak 10.

Otpis doprinosa iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga pravilnika prema odjavi na osiguranje iz članka 5. stavka 4. ovoga pravilnika (tiskanlca IP-2), općinska uprava prihoda dužna je u roku od 30 dana od dana primitka odjave na osiguranje.

Članak 11.

Doprinos se plaća za cijeli mjesec u kojemu je svojstvo osiguranika nastalo ili prestalo.

Članak 12.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje indiviualnih poljoprivrednika uplaćuje se u korist zbrojnih prolaznih računa (-846-) u Službi društvenog knjigovodstva.

Općinska uprava prihoda proknjižit će u propisanim okovima doprinose s prolaznih zbrojnih računa (-846-) korist određenih zbrojnih računa (-843-) Republičkog fonda poljoprivrednika.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje u skladu s odredbom članka 4. točke 3. ovoga pravilnika, uplaćuje općina u korist žiro-računa Republičkog fonda poljoprivrednika.

Članak 13.

Kada uprava prihoda iscrpi sve zakonom propisane mogućnosti za naplatu doprinosa i njeni organi odluče da izvrše otpis poreza, u tom slučaju nisu više dužni voditi postupak za naplatu dospjelih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika.

O dospjelim doprinosima koji se ne mogu naplatiti ni prisilno općinska uprava prihoda izvješćuje Republićki fond poljoprivrednika putem tiskanice IP-NPD.

Obavijest iz prethodnog stavka sadrži sljedeće podatke :

1. registarski broj poljoprivrednog kućanstva,

2. osobni broj osiguranika,

3. prezime i ime osiguranika,

4. razdoblje za koje su plaćeni doprinosi.

Članak 14.

Općinska uprava prihoda je obvezna na svom području, za sve osobe osigurane Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika voditi evidenciju o razrezu i naplati doprinosa.

Članak 15.

Radi ostvarivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika, općinska uprava prihoda, na osnovi svoje evidencije, izdaje osiguranicima potvrde o podmirenju dospjelih doprinosa iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (tiskanica IP-UPD).

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

1) registarski broj poljoprivrednog kućanstva,

2) prezime i ime predstavnika kućanstva,

3) osobni broj osiguranika,

4) prezime i ime osiguranika,

5) osnovicu osiguranja za tekuću godinu u koju je osiguranik razvrstan.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka može se izdati samo ako su doprinosi mirovinskog i invalidskog osiguranja u cijelosti plaćeni.

II. IZVJEŠĆIVANJE O RAZREZU I NAPLATI DOPRINOSA

Članak 16.

Općinska uprava prihoda izvješče o razrezu, obračunu i naplati doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, dostavlja Republičkom fondu poljoprivrednika:

1) Izvješće o razrezu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika za godinu (tiskanica I-RD),

2) Izvješće o naplaćenom doprinosu za mirovinsko i invalidska osiguranje individualnih poljoprivrednika za razdoblje od 1. siječnja do_______ (tiskanica I-ND),

3) Prijavu podataka o rasporedu osiguranika - individualnih poljoprivrednika u osnovice osiguranja i o katastarskom prihodu kućanstva (tiskanica IP-RO),

4) Prijavu o promjeni podataka u obavljenom rasporedu osiguranika u osnovice osiguranja (tiskanica IP-RO-P).

Članak 17.

Izvješče iz članka 16. točka 1. ovoga pravilnika na tiskanici I-RD dostavlja se nakon obavljenog razreza i obračuna doprinosa u roku utvrđenom za razrez poreza i ostalih doprinosa, prema Zakonu o neposrednim porezima.

Članak 18.

Izvješće iz članka 16. točka 2 ovoga pravilnika na tiskanici I-ND dostavlja se u roku od 20 dana nakon isteka kvartala odnosno godine.

Članak 19.

Izvješće iz članka 16. točka 3 ovoga pravilnika (tiskanica IP-RO) općinska uprava prihoda dostavlja, nakon razreza i obračuna doprinosa, u roku utvrđenom za razrez poreza i doprinosa prema Zakonu o neposrednim porezima.

U izvješću se upisuju podaci samo za predstavnika poljoprivrednog kućanstva. Podaci se upisuju prema specifikaciji u nazivu kolona, a u kolonu 7 (osnovica osiguranja) uvijek se upisuje osnovica osiguranja u koju se osiguranik

- predstavnik poljoprivrednoga kućanstva razvrstava prema visini katastarskog prihoda bez obzira na to irna li rješenje Republičkog fonda poljoprivrednika na izabranu osnovicu. Upisuju se svi podaci osim podataka o MF broju.

Članak 20.

Izvješće iz članka 1B. točke 4. ovoga pravilnika općinska uprava prihoda dostavlja samo onda ako se na tiskanici IP-RO nalaze pogrešni podaci.

U izvješće se upisuju podaci prema specifikaciji u nazivu kolone.

Na tiskanici IP-RO-P ne izvješćuje se pripis ili otpis doprinosa.

Članak 21.

Na tiskanicama I-RD i I-ND nalaze se skupna izvješća, a na tiskanicama IP-RO i IP-RO-P su izvješća (o osiguranicima) pojedinačno.

Izvješća o pojedinačnom pripisu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje dostavlja se na tiskanici IP-RO.

Za pojedinačni otpis doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje zbog prestanka svojstva osiguranika ne izvješćuje se Republički fond poljoprivrednika.

Članak 22.

Za točnost podataka u izvješćima i tiskanicama propisanim ovim pravilnikom, odgovoran je podnositelj.

Eventualne greške podnositelj je obavezan ispraviti na svoj trošak.

Članak 23.

Tiskanice I-RD, I-ND, IP-RO, IP-RO-P, IP-UPD i IP-NPD su sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 24.

Ovim pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 10/85).

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu sljedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/268

Urbroj : 341-99-01/1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave._______________________________________________________________________________
                                            Tiskanica I-RD
REPUBLIKA HRVA'ISKA
Uprava prihoda

Općina:

Broj :

Datum:REPUBLlČKI FONb MIROVlNSKOG 1 lNVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNlKA HRVATSKE

- Odjel plana i analize -

Mihanovićeva 3
ZAGREB


                        IZVJEŠĆE
o razrezu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika Hrvatske za_____________________godinu


                                                u CRD
_______________________________________________________________________________
Redni          Osnovica za razrez doprinosa                  Svota razrezanog
broj                                          doprinosa
_______________________________________________________________________________
0                    1                            2
_______________________________________________________________________________
1. Katastarski prihod (za osiguranike i ostale obveznike)
2. Osnovice osiguranja (za predstavnike i članove kućanstva) obvezne ili izabrane
3. Prosječni katastarski prihodi
4. Katastarski prihod kućanstva oslobođenih plaćanja poreza od poljoprivrede-obveznik plaćanja doprinosa općina
_______________________________________________________________________________
5. UKUPNO 1 - 4
_______________________________________________________________________________
Broj osoba kojima je razrezan doprinos:
1. Na katastarski prihod____________________________________________________________
2. Na osnovicu osiguranja
- predstavnici kućanstva___________________________________________________________
- članovi kućanstva_______________________________________________________________
3. Ribari i osiguranici bez katastarskog prlhoda_____________________________________
4. Na katastarski prihod za koji je obveznik plaćanja doprinosa općina______________
_______________________________________________________________________________
5. UKUPNO 1 - 4
_______________________________________________________________________________


Referent                    M.P.                  Direktor


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA                           Tiskanica I-ND
Uprava prihoda

Općina:

Broj :

Datum:


REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
- Odjel plana 1 analize -
Mihanovićeva 3
ZAGREB


                        IZVJEŠĆE
o naplaćenom doprinosu za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika Hrvatske za razdoblje
od 1. siječnja do__________________ 19______ godine


                                                u CRD
_______________________________________________________________________________
Red.                  Svota doznaćena na   Priznavanje i prestanak Stanje broj   Osnovica doprinosa       zbrojni račun Fonda   osiguranja tijekom godine    duga
                    doprinos    kamate svota pripisa  svota otpisa  31. XII.
_______________________________________________________________________________
0        1            2        3    4        5        6
_______________________________________________________________________________
1. Katastarski prihod (za osiguranike i ostale
obveznike) osnovica osiguranja
2, Osnovice osiguranja (za predstavnike i članove
kućanstva) obvezne ili izabrane
3. Prosječni katastarski prihod
4. Katastarski prihod kučanstva oslobođenih
plaćanja po-reza od poljoprivrede - obveznik
plaćanja doprinosa općina
_______________________________________________________________________________
5. UKUPNO 1-4
_______________________________________________________________________________
Napomena: Za izvještajno razdoblje I-III, I-VI, I-IX. mjesec popuniti samo 2. i 3. kolonu, a za godišnje izvješće popuniti sve kolone.


Referent                                        Direktor
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA                           Tiskanica IP-UPD
Uprava prihoda

Općina:                     ____________________________________
                                JMBG osiguranika
Broj :                         ____________________________________
                                osobni broj osiguranika
Datum:                     ____________________________________
                                reg. broj poljopriv. kućanstva

U povodu zahtjeva, a na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ" br. 47/86) i Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 15. Pra

                    POTVRDA
o plaćenim doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika

kojom se potvrduje da je osiguranik - individualni poljoprivrednik
_________________________________________________________________________________ iz ___________________________________________________ ulica i kbr.______________________ __________________________ dana _______________ uplatio u cjelosti dospjele doprino

Ovo se uvjerenje izdaje stranci na njezin zahtjev radi ostvarlvanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

Na temelju članka 20. točke iz. Zakona o administrativnim taksama ("Narodne novine" broj 34/88) ova je potvrda oslobođena od takse.


                        M.P.

                                    Po ovlaštenju direktora

                                    _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA                           Tiskanica IP-NPD
Uprava prihoda
Općina:

Klasa:

Broj :

Datum :

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Područna služba u__________________
Odjel matične evidencije                ______________________________
                                JMBG osiguranika
                        
                            ______________________________
                                osobni broj osiguranika

                            ______________________________
                                reg. broj poljopriv. kućanstva

                            ______________________________

                            ______________________________
                            (ime i prezime predstavnika polj. kućanstva)


                        OBAVIJEST
o nemogućnosti naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika

Za osiguranika individualnog poljoprivrednika______________________________________ iz __________________ ulica i kbr. ___________________ nije moguće od __________________ naplatiti dospjele doprinose.

Imenovani osiguranik uplatio je doprinos za MIO za razdoblje od ____________________ do _______________________.Referent                    M.P.                  Direktor

_____________________________________________________________________________