Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovl članka 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novirie", broj 12/91 - pročišćeni tekst) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, broj 025-04/91-02/34 od 20. rujna 1991. godine; Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 14. sjednici od 13. veljače 1992. godine donio je

PRAVILNIK

o ortopedskim i drugim pomagalima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se indikacije za: proteze, ortopedska i druga pomagala, sanitarne sprave, stomatološko-protetske nadomjestke, ortodontske aparate, pomagala vida, sluha i govora (u daljnjem tekstu: pomagala) standardi pomagala i materijali od kojih se izrađuju ta pomagala, rokovi trajanja tih pomagala, postupak ostvarivanja prava, kao i druga pitanja u svezi prava osiguranika na pomagala.

Članak 2.

Prava na pomagala iz ovoga pravilnika osiguranici ostvaruju pod uvjetima i na način utvrđen ovim pravilnikom i drugim općim aktima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

Potvrdu o potrebi na pomagala izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova, liječnik odgovarajuće specijalnosti i izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite na osnovi ugovora sklopljenog s Republičkim fondom, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Potvrda o potrebi- na pomagala mora osim osobnih podataka o osiguraniku, sadržavati dijagnozu bolesti, točan naziv pomagala s oznakom šifre, količinu, te tehničke i druge podatke o pomagalu.

Pomagalo koje se osiguraniku izrađuje po mjeri, može se isporučiti tek kada za to ovlašteni djelatnik Republičkog fonda utvrdi da fe odgovarajuće kvalitete i da funkcionalno odgovara svojoj namjeni.

Oblik i sadržaj potvrde o potrebi na pomagalo utvrđuje Izvršni odbor Republičkog fonda.

Članak 3.

Pomagalo koje se prema ovome pravilniku osiguraniku priznaje u određenoj količini odobrava se na osnovi potvrde iz članka 2. ovog pravilnika u potrebnoj količini za tromjesečno razdoblje.

Članak 4.

Na teret Republičkog fonda može se osiguranicima izraditi i izdati pomagalo samo ako je potvrdu o potrebi pomagala ovjerovila nadležna ispostava Republičkog fonda.

Članak 5.

Posebnim općim aktom Republičkog fonda određuje se učešće osiguranika u dijelu troškova pri nabavi pojedinih pomagala iz ovog pravilnika.

Utvrđeni iznos ućešća osiguranik uplaćuje organizaciji ili drugom pravnom subjektu, koji proizvodi ili isporučuje pomagalo, prilikom uručenja pomagala.

Članak 6.

Osiguranici imaju pravo na pomagala, u smislu odredbi ovoga pavilnika, ako su neposredno prije podnošenja zahtjeva za pomagalo, bili osigurani na zdravstveno osiguranje najmanje 9 mjeseci neprekidno, ili 18 mjeseci s prekidima tijekom posljednje 2 godine.

Ostvarivanje prava na pomagala zbog posljedice nesreće na poslu ili posljedica profesionalnih bolesti, ne može se uvjetovati prethodnim zdravstvenim osiguranjem.

Članak 7.

Osiguranik, koji odbije preuzeti naručeno pomagalo za koje se utvrdi da je odgovarajuće kvalitete, da funkcionalno odgovara osiguraniku, te da je izrađeno u propisanom roku, odnosno koji poradi neodaziva na probu onemogući krajnju izradu pomagala, nema pravo na to pomagalo prije isteka roka njegovog trajanja.

Članak 8.

Rokovi trajanja pomagala odreduju se prema uzrastu osiguranika tako da:

I. grupu - čine osobe do navršenih 7 godina života

II. grupu - čine osobe iznad 7 do navršenih 16 godina života

III. grupu - čine osobe iznad navršenih 16 godina života.

Rokovi trajanja pomagala, u smislu stavka 1. ovog članka, počinju teći od dana ovjerovljenja potvrde o potrebi pomagala.

Članak 9.

Prije isteka roka trajanja pomagala, koja se izrađuju po mjeri, osim ortopedske obuće, osiguraniku će se po isteku zajamčenog roka izraditi novo pomagalo na teret sredstava Republičkog fonda, odnosno popraviti već ranije dano pomagalo, ako je do neupotrebljivosti pomagala došlo uslijed anatomskih ili funkcionalnih promjena kod korisnika pomagala.

Suglasnost za izradu novog pomagala, odnosno popravak korištenog pomagala iz prethodne stavke, daje ovlašteni liječnik, odnosno stručna komisija Republičkog fonda.

II. ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

1. Proteze

Članak 10.

Pravo na protezu ima osiguranik, kome nedostaje dio uda ili cijeli gornji ili donji ud.

Osiguranik, kome je izvršena obostrana amputacija gornjih udova ili jednostrana, a druga ruka nije u funkciji zbog oduzetosti ili deformacije, može ostvariti pravo na elektronska protetska pomagala.

U slučajevima, kada se kod osiguranika treba primijeniti elektronska proteza, osiguranik će se uputiti na elektrofiziološko i psihološko ispitivanje zbog utvrđivanja mogućnosti primjene proteze.

Elektronska proteza daje se osiguraniku samo uz odobrenje ovlaštenog liječnika, odnosno stručne komišije Republičkog fonda.

Članak 11.

Uz protezu za gornji ud, osiguranik ima pravo na estetsku rukavicu. Uz mehaničku protezu za gornji ud osiguranik ima pravo i na mehaničku šaku ili funkcionalnu hvataljku.

Umjesto funkcionalne hvataljke, osiguraniku se mogu odobriti radni nastavci samo uz odobrenje ovlaštenog liječnika, odnosno stručne komisije Republičkog fonda.

Uz protezu za gornji i donji ud, osiguranik ima pravo na navlaku za bataljak.

Članak 12.

Osiguranik, koji prvi puta dobiva protezu za donji ud, ima pravo na izmjenu ležišta, kada je takva izmjena nužna zbog anatomskih promjena na bataljku.

Suglasnost za izmjenu ležišta iz prethodne stavke daje ovlašteni liječnik odnosno stručna komisija Republičkog fonda.

2. Ortoze

Članak 13.

Pravo na ortoze osiguranik ima u slučaju kada su ova pomagala potrebna radi omogućavanja oslonca, sprečavanja deformacije, korekcije postojeće deformacije ili kontroliranja nevoljnih pokreta i funkcija.

3. Invalidska kolica

Članak 14.

Invalidska kolica na ručni pogon daju se osiguraniku na upotrebu u slučajevima:

1. ako dijete ima spastičnu paraplegiju ili tetraplegiju,

2. ako su mu amputirane obje noge iznad ili ispod koljena,

3. ako mu je amputirana jedna noga iznad, a druga ispod koljena, a protetiranje je nemoguće ili kontraindicirano iz medicinskih razloga,

4. ako mu je amputirana jedna noga, a zbog progresivnog oboljenja ili predviđanja ozbiljnog i trajnog pogoršanja stanja druge noge ne može se obaviti protetiranje niti omogućiti hod uz korištenje drugih pomagala,

5. ako su mu potpuno oduzeti donji udovi ili ako unatoč upotrebe aparata mora veći dio vremena provoditi u kolicima,

6. ako ima:

a) trajne deformacije s trajnim funkcionalnim oštećenjima na velikim zglobovima donjih udova, zbog čega mu je kretanje potpuno onemogućeno,

b) teške i trajne trofične promjene donjih udova, posebice stopala, koje unatoč neprekidnom liječenju onemogućuju hod,

c) trajnu kardiorespiratornu insuficijenciju-dekompenzaciju, zbog koje poradi kretanja nužno mora veai dio dana provesti u kolicima.

Članak 15.

Invalidska kolica na ručni pogon iz prethodnog članka, mogu biti sobna i terenska a u slučaju iz točke 1. rečenog članka i specijalne izrade.

Osiguranik ima pravo na samo jedan tip invalidskih kolica.

Invalidska kolica daju se osiguraniku na upotrebu na osnovi priznanice uz naznaku, da se kolica nakon prestanka upotrebe vraćaju nadležnoj službi ispostave Republičkog fonda.

Kod paraplegije, odnosno tetraplegije, osiguranik ima pravo uz invalidska kolica i na jastuk od spužvaste gume.

4. Ortopedska obuća

Članak 16.

Pravo na ortopedske cipele, visoke ili niske, osiguranik ima u slučaju kada ih je potrebno izraditi po mjeri kada ima stopalo tipa:

1. Pes equinus,

2. Pes equinovarus,

3. Pes adductus ili metatarsus adductus,

4. Pes paralyticus,

5. Pes excavatus,

te kada ima:

6. Kraću nogu za više od 2,5 cm pa je zbog toga potrebna cipela s povišenjem,

7. Ukočen gornji nožni zglob ili ankilozu drugih zglobova stopala,

8. Ditigus superductus I, II ili V prsta stopala,

9. Izrazito trofične promjene s ulceracijama stopala, odnosno s neurogenom artropatijom,

10. Jako izražene posttraumatske deformacije stopala ili deformacije kod reumatoidnog artritisa i drugih upalnodestruktivnih procesa, koji zbog težine zahtijevaju individualnu izradu po sadrenom odljevu,

11. Nedostatak tri prsta ili kada nedostaje palac na jednom od stopala, ili kojemu nedostaje dio nožja ili donožja, a ne koristi protezu.

Članak 17.

Djeca do navršenih 15 godina života imaju pravo na ortopedske cipele u svim slučajevima iz prethodnog članka ovog pravilnika i u slučaju, ako se radi o kraćoj nozi za više od 1,5 cm.

Članak 18.

Osiguraniku pripadaju ortopedske cipele kada je jedna od cipela sastavni dio ortoze ili se nosi preko ortoze.

Kada osiguranik prestane koristiti ortozu iz prethodne stavke, nema pravo na ortopedske cipele.

Članak 19.

Pravo na ortopedske uloške za cipele imaju djeca do 15 godina starosti u slučaju Pedes planovalgi.

5. Ostala pomagala i sanitarne sprave

Članak 20.

Osiguranik ima pravo na ostala pomagala i sanitarne sprave, u slijedećim slučajevima:

1. utega - zbog umbilikalne, ingvinalne ili femoralne hernije, koje se ne mogu kirurški liječiti,

2. suspenzorij - zbog skrotalne hernije, traumatskih ili inflamatornih promjena na mošnicama ili testisima i varikocele, koje se ne mogu kirurški liječiti,

3. pojas - zbog umbilikalne ili neke druge vrste hernije prednjeg trbušnog zida, u slučaju stanja nakon većih operativnih zahvata na trbuhu kada postoje izrazite slabosti trbušnog zida,

4. jednu ili par štaka - ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje (stajanje i hod),

5. invalidska hodalice, sa tri ili četiri nožice, sa ili bez kotača kada stanje dozvoljava bolesniku da se pomoću hodalice kreće,

6. umjetna dojka ili platneni grudnjak s umetkom kod amputacije dojke,

7. urinar ili urinreceptakulum (klasični receptakulum za trajnu upotrebu od tvrde gume i sličnog materijala), kondom, sistem s receptorom, externel kateter s vrečicom za jednokratnu upotrebu, ili kateter i kondomi, kada se drugim metodama liječenja ne može regulirati pražnjenje mokraćnog rnjehura,

8. plastične samoljepljive vrečice sa spojnicama i ispustom za feces za jednokratnu upotrebu - kada se crijevo prazni putem umjetnog otvora na trbušnom zidu,

9. irigator - u slučajevima iz točke 8. ovog članka. Ako se osiguraniku uz plastične vrećice iz točke 8. propiše i irigator, godišnja količina vrećica smanjuje se za 50%,

10. endotrahealna kanila - kad je izvršena traheolomija,

11. individualni oksigenator za terapiju na određeno vrijeme upotrebe - kada osiguranik boluje od kronične respiratorne insuficijencije, na prijedlog liječnika specijalista pulmologa odgovarajuće klinike ili odjela zdravstvene ustanove, a uz suglasnost ovlaštenog liječnika ili stručne komisije Republičkog fonda,

12. gumeno crijevo ili lijevak za umjetnu prehranu kada se hrani umjetnim putem preko otvora na zidu želuca,

13. gumene gaćice - u slučaju paraplegije i tetraplegije,

14. pelene u slučaju paraplegije i tetraplegije. Djeci se odobravaju pelene od treće godine starosti kod bolesti koja ima za posljedicu nekontrolirano pražnjenje mjehura i crijeva - do uspostave voljne kontrole uz suglasnost ovlaštenog liječnika, odnosno stručne komisije Republičkog fonda,

15. štrcaljka za injekciju, igle za jednokratnu upotrebu i igle za izvlačenje inzulina - kod šećerne bolesti, ako je indicirano davanje inzulina na prijedlog liječnika specijalista za unutarnje bolesti a plivapen I i plivapen II - aparat za davanje inzulina, kod intenzivirane terapije ili davanja humanog inzulina na osnovi prijedloga liječnika specijalista za unutarnje bolesti - dijabetologa,

16. dijagnostičke trake za kontrolu glukoze u krvi (vizuelno očitovanje), te dijagnostičke trake za kontrolu glukoze i acetona u mokraći (vizuelno očitovanje), na prijedlog liječnika specijalista za unutarnje bolesti,

17. potrošni materijal kod upotrebe aparata za kontinuirano davanje inzulina (pumpa) osiguraniku koji boluje od iregularnog dijabetesa, vrstu i količinu na prijedlog odgovarajuće klinike ili odjela zdravstvene ustanove za dijabetes, a uz suglasnost ovlaštenog liječnika specijalista za unutarnje bolesti - dijabetologa,

18. potrošni materijal za upotrebu osobnog dijalizatora za terapiju u kući, odnosno peritonealnu hemodijalizu kod osiguranika koji boluje od insuficijencije bubrega, vrstu i količinu na prijedlog odgovarajuće klinike ili odjela organizacije zdravstva, a uz suglasnost ovlaštenog liječnika nefrologa ili stručne komisije Republičkog fonda.

Umjesto pomagela iz točke 13. i 14. stavke I. ovog članka, osiguraniku se mogu odobriti pelene u spoju sa gaćicama.

Postupak ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

Članak 21.

Osiguranik može na teret sredstava Republičkog fonda ostvariti pravo na pomagalo, koje je utvrđeno kao standardno u popisu pomagala, a koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Popis iz prethodne stavke sadrži podatke o točnom nazivu pomagala s oznakom šifre pomagala, sliku ili skicu pomagala s opisom pojedinih dijelova, te standardne materijale od kojih se pomagalo izraduje.

Popis pomagala utvrđuje Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda na osnovi prijedloga posebno imenovane komisije stručnjaka.

Članak 22.

Pravo na protetska, ortopedska i druga pomagala i sanitarne sprave osiguranik ostvaruje na osnovi potvrde o potrebi pomagala iz članka 2. stavke 2. ovog pravilnika.

Osiguranik kojemu je izdana potvrda o potrebi pomagala dužan je potvrdu ovjeroviti u ispostavi Republičkog fonda.

S ovjerovljenom potvrdom o potrebi pomagala osiguranik naručuje pomagalo u specijaliziranoj organizaciji, s kojom je Republički fond sklopio ugovor o izradi, odnosno isporuci pomagala.

Kontrolu izvršenja ugovornih obveza, u smislu prethodne stavke, Republički fond obavljat će preko ovlaštenih djelatnika Stručne službe Republičkog fonda ili preko ovlaštenih djelatnika organizacije zdravstva.

Odredbe iz stavke 1., 2. i 3. ovog članka, primjenjivat će se i u slučaju popravka već ranije izdanog pomagala.

Članak 23.

Pomagala iz članka 10. do članka 20. ovog pravilnika, mogu propisivati samo specijalizirane organizacije zdravstva, odnosno ovlašteni liječnici specijalisti, koje Republički fond ovlasti na osnovi potpisanog Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite.

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zštite može propisati slijedeća pomagala i sanitarne sprave na prljedlog liječnika specijalista odgovarajuće specijalnosti, kada prvi put ostvaruje pravo na pomagalo:

1. utegu,

2. suspenzorij,

3. štake,

5. urin-receptor (komplet) i plastične vrečice za urin,

6. štrcaljke za injekcije i igle za jednokratnu upotrebu kod šečerne bolesti ako je indicirano davanfe fnzulina,

7. endotrahealnu kanilu,

8. gumeno crijevo za umjetnu prehranu,

9. gumene gaćice,

10. pelene,

11. pelene u spoju s gaćicama,

12. plastične vrećice za feces.

III. STOMATOLOŠKO-PROTETSKA I ORTODONTSKA POMAGALA

Članak 24.

Stomatološko-protetska pomagala, te ortodontski aparati koji se u smislu ovog pravilnika osiguravaju osiguranicima, obuhvaćaju:

1. sve vrste krunica, uključujuči i lijevane nadogradnje,

2. pokretne i nepokretne proteze,

3. resekcijske proteze, epiteze i protetska pomagala,

4. paradontne udlage,

5. ortodontna pomagala (pokretna i nepokretna).

1. Zubne krunice i lijevane nadogradnje

Članak 25.

Zubne krunice se stavljaju kada je:

1. destruirana kruna zuba, a nije dovoljan samo ispun,

2. potrebno regulirati visinu zagriza,

3. potrebno zbog linijskog ili poligonskog povezivanja više od tri zuba u blok,

4. to zahtijeva položaj zuba.

Zubne krunice se sastavljaju na:

- zube - nosače nepokretnih proteza (mostova),

- zube - nosače retencijskih veza.

Fasetirane krunice stavljaju se u gornjoj čeljusti do drugog premolara, a u donjoj čeljusti do prvog premolara.

Protetski rad iz stavke 1. točke 3. ovog članka odobrava ovlaštena osoba Republičkog fonda.

Članak 26.

Osiguranik ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada je:

- kruna biološki uništena,

- potrebno izvršiti korekturu položaja zuba,

- kruna trebala poslužiti kao nosač mosta ili proteze.

2. Pokretne i nepokretne proteze

Članak 27.

Pokretne i nepokretne proteze (mostovi) stavljaju se u svim slučajevima nedostajanja zuba, osim kod:

1. nepokretne proteze: kada nedostaje jedan od molara ili drugi premolar u kvadrantu,

2. pokretne proteze: kada nedostaju dva krajnja molara (jednostrano ili obostrano, u jednoj ili obje čeljusti, ili kada nedostaje jedan molar ili premolar).

Članak 28.

Ako osiguraniku nedostaje više od tri zuba u nizu, u pravilu se stavlja pokretna proteza.

Ako osiguraniku nedostaju četiri sjekutića, može se staviti nepokretna proteza, kada to raspon i čvrstoča zuba dopušta.

3. Resekcijske proteze, epiteze i protetska pomagaIa

Članak 29.

Resekcijske proteze i epiteze, te protetska pomagala kod anomalija i bolesti čeljusti i zuba, izrađuju se osiguraniku kao samostalno ili dodatno stomatološko protetsko sredstvo, ako je oštečeno koštano ili meko tkivo čeljusti i lica. Prijedlog za izradu ovih pomagala daje specijalist oralne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije ili specijalist protetičar.

4, Paradontne udlage

Članak 30.

Trajne udlage se izrađuju osiguraniku s uznapredovalom paradontnom bolesti u svrhu stabilizacije zuba, čiji je parodont reduciran. U sklopu njih, mogu se nadoknaditi zubi koji nedostaju.

Privremene udlage (modificirane) izrađuju se osiguraniku u svrhu otklanjanja parafunkcije.

Udlage se izrađuju na prijedlog liječnika specijalista parodontologa.

Izradu udlaga u dijagnostičke i terapijske svrhe predlaže uz liječnika iz prethodne stavke i liječnik specijalist: protetičar, oralni kirurg, ortodont i maksilofacijalni kirurg.

5. Ortodontna pomagala

Članak 31.

Ortodontna intraoralna i ekgtraoralna (pokretna i nepokretna) pomagala izrađuju se:

- osiguraniku do završenog redovnog školovanja,

- osiguraniku i nakon završenog redovnog školovanja samo kada je liječenje ili oralna rehabilitacija u tijeku, na prtjedlog liječnika specijalista (protetičara, oralnog kirurga,, maksilofacijalnog kirurga, parodontologa i ortodonta).

Članak 32.

Popravak stomatološko-protetskih pomagala (udlaga, mostova, pokretnih proteza i dr.) obavlja se kada je do loma došlo zbog anatomskih i funkcijskih promjena ili patoloških promjena.

Ako je do loma proteze došlo u roku 6 mjeseci, a mosta u roku godine dana, popravak, odnosno reparaturu proteze iz stavke 1. ovog članka, obavlja organizacija zdravstva ili zdravstveni djelatnik privatne prakse koji je izradio pomagalo, na teret svojih sredstava.

Članak 33.

Standardni materijali za izradu stomatološko-protetskih i ortodontnih pomagala su:

- poluplemenite slitine ili akrilati za izradu krunica i nepokretnih proteza (mostova),

- plastični materijali za izradu faseta na metalnim kruničama i tijelu mosta,

- akrilati za izradu proteza pokretnih i nepokretnih ortodontnih pomagala,

- akrilati za izradu paradontnih udlaga.

Članak 34.

Ako organizacija zdravstva na zahtjev osiguranika izradi stomatološko-protetsko pomagalo od plemenitog metala, osiguranik nadoknađuje organizaciji zdravstva, odnosno izabranom liječniku privatne prakse razliku između vrijednosti standardnog materijala propisanog ovim pravilnikom i plemenitog metala, računajući do 2,00 grama poluplemenitog metala po jednom zubu; odnosno krunici.

Ako osiguranik plemeniti metal za izradu stomatološko-protetskog pomagala nabavi sam, ima pravo na naknadu troškova od organizacije zdravstva ili izabranog liječnika privatne prakse do iznosa vrijednosti poluplemenite slitine potrebne za izradu stomatološko-protetskog pomagala, ali najviše do 2,00 grama poluplemenite slitine po jednom zubu odnosno krunici.

Pri izradi stomatološko-protetskih pomagala iz stavke 1. i 2. ovog članka; vrijednost poluplemenitog metala obračunava se po cijeni koja vrijedi na dan stavljanja stomatološko-protetskog pomagala.

Članak 35.

Stomatološko-protetska pomagala mogu se osiguranicima izrađivati nakon što prijedlozi za izradu pomagala budu ovjerovljeni od nadležne ispostave Republičkog fonda i odobreni od ovlaštenog djelatnika Republičkog fonda.

Nakon isteka roka trajanja protetskog pomagala, ovlašteni djelatnik iz stavke 1. ovog članka, utvrđuje potrebu za novim pomagalom i to samo u slučaju ako protetsko pomagalo u potpunosti funkcionalno više ne odgovara, te se popravcima više ne može uspostaviti optimalna funkcionalnost protetskog pomagala.

IV. OČNA I TIFLOTEHNIČKA POMAGALA

Članak 36.

Osiguranici imaju pravo na slijedeća pomagala:

a) Očna pomagala:

1. naočale:

- sa korekcijskim staklima,

- sa mliječnim staklima,

- s tamnim korekcijskim staklima,

- s tamnim staklima od plastične mase,

- s bifokalnim staklima,

- sa specijalnim sistemom leća (teleskopske naočale),

- sa tamnim staklima bez korekcije sa stenopeičnim otvorom i zaštitom sa strane (lochbrille),

2. kontaktne leće

3. očne proteze

4. okviri za naočale

b) Tiflotehnička pomagala za slijepe.

a) Očna pomagala

1. Naočale

Članak 37.

Osiguranici imaju pravo na naočale sa staklima i to:

1. naočale sa korekcijskim staklima:

- radi korekcije oštrine vida na daljinu i blizinu,

2. naočale sa plastičnim ili lentikularnim staklima:

- kod monokularne i obostrane afakije,

- kod sfernih ametropija većih od 3 dioptrije ili astigmatizma većeg od 2 dioptrije,

3. naočale s bifokalnim, trifokalnim ili multifokalnim staklima u svim oblicima (kriptor, telezin i dr.), i to samo kada su one s obzirom na medicinsku indikaciju i zanimanje osiguranika prijeko potrebne za istovremenu korekciju vida za blizinu i daljinu,

4. naočale sa prizmatičnim staklima:

- kada ih propiše ovlaštena specijalizirana organizacija zdravstva (ortoptička ambulanta),

5. naočale s mliječnim staklima:

- u slučaju diplopije, monokularne afakije i anefzokonije,

6. naočale sa tamnim običnim staklima u slučaju potpune sljepoće, te unakaženja vanjskog dijela oka,

7. naočale sa specijalnim sistemom leća (teleskopske naočale) kada postoji visok stupanj slabovidnosti, odnosno kada se oštrina, odnosno jačina vida na oba oka ne može poboljšati staklima za korekciju ili kada se nošenjem takvih pomagala prema mišljenju klinike postiže maksimum polovine normalne oštrine vida.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovog članka, osiguraniku se umjesto korekcijskog stakla sa dioptrijama mogu dati tamna korekcijska stakla sa dioptrijama.

Potvrdu o potrebi naočala može izdati i liječnik specijalist okulist privatne prakse i u slučaju kada nema zaključen ugovor u smislu članka 2. stavke 2. ovog pravilnika.

Članak 38.

Korekcijska stakla daju se osiguraniku prije isteka roka određenog člankom 48. ovog pravilnika ako se razlika u sfernoj korekciji vida izmijeni za o,50 ili u cilindričnoj korekoiji za 0,25 dioptrije.

Teleskopske naočale mogu se dati osiguraniku prije isteka određenog roka trajanja kod keratokonusa, u slučaju potrebe ako je došlo do promjene korekcije od 0,50 dioptrije ili promjene krivine površine rožnice.

2. Kontaktne leće

Članak 39.

Osiguranici imaju pravo na kontaktne leće u slučajevima:

1. keratokonusa,

2. monokularne (unilateralne) afakije (aphakia unilateralis),

3. anisometropije veče od 3 dioptrije i potrebe stereoskopskog vida u svezi sa zanimanjem,

4. sfernih ametropija većih od 5 dioptrlja ili astigmatizma većeg od 2 dioptrije, gdje se korekcionim staklima ne može postići oštrina vida 1,0 dioptrije,

5. obostranih afakija,

6. aniridije,

7. koloboma šarenice izvan područja gornjeg kapka,

8. albinizma,

9. iregularnog astigmatizma.

Kontaktne leće u slučajevima iz ovog članka, osiguranik ostvaruje ako očna klinika, odnosno organizacija zdravstva specijalizirana za primjenu kontaktnih leća, ustanovi da osiguranik podnosi nošenje kontaktnih leća i ako je upotreba takvih leća neophodna za obavljanje poslova u njegovom zanimanju ili školovanju.

Osiguranik koji koristi kontaktne leće ima pravo i na odgovarajuće naočale.

3. Očne proteze

Članak 40.

Osiguranik ima pravo na očnu protezu i to:

1. punu - u slučaju anoftalamusa,

2. ljuskastu - u slučaju djelomičnog odstranjenja ili atrofije očne jabučice,

3. orbitalnu - u slučaju kada uz nedostatak očne jabučice postoji i unakaženje vanjskih dijelova oka,

4. s ugrađenim magnetom - kada je poslije enukleacije očne jabučice stavljen aktilični implantat s magnetom.

Ako standardni oblik i veličina proteze ne odgovara obliku i veličini konjuktivalne vrećice, izrađuje se očna proteza po mjeri.

Osiguranik ima pravo na poliranje očne proteze jednom godišnje.

Članak 41

Očne proteze izrađuju se od plastične mase, stakla, porculana ili druge tvari prikladne za tu vrstu pomagala.

4. Okviri za naočale

Članak 42.

Okviri za naočale koji se osiguravaju osiguranicima, izrađuju se od plastične mase s time, što krilca okvira moraju biti pojačana armaturom od metala.

b) Tiflotehnička pomagala za slijepe

Članak 43.

Slijepi osiguranik ima pravo na slijedeća tiflotehnička pomagala:

1. Brajev pisaći stroj "Perkins",

2. Kazetofon,

3. Brajev sat (ručni ili džepni),

4. Bijeli štap za slijepe.

Pravo na tiflotehnička pomagala iz stavka 1. ovog članka imaju:

1. na Brajev pisaći stroj "Perkins" - djeca - učenici osnovne škole od navršene šeste godine života i svi drugi slijepi korisnici, koji se služe Brajevim pismom o čemu potvrdu izdaje Savez slijepih Hrvatske,

2. kazetofon - djeca - učenici osnovne škole od navršene desete godine života i svi drugi osiguranici, koji koriste zvučnu biblioteku, uz potvrdu Saveza slijepih Hrvatske,

3. Brajev sat - djeca - učenici osnovne škole od navršene desete godine života i svi drugi osiguranici.

4. bijeli štap za slijepe - djeca - učenici osnovne škole od navršene šeste godine života i svi slijepi osiguranici.

Potvrdu o potrebi pomagala iz prethodne stavke ovog pravilnika izdaju klinike za očne bolesti ili bolnice koje imaju organiziranu okulističku službu uz prethodno pribavljenu potvrdu Saveza slijepih Hrvatske.

V. SLUŠNA POMAGALA I POMAGALA ZA OMOGUĆAVANJE GLASNOG GOVORA

1. Slušni aparat

Članak 44.

Slušni aparat (amplifikator) dodjeljuje se osiguraniku kod kojega postoji obostrani gubitak sluha preko 40 decibela u govornim frekvencijama (500,1000, 2000 HZ), a sluh mu se liječenjem ne može poboljšati ispod te granice, a ustanovi da se pomoću slušnog aparata može postići zadovoljavajuči efekt komunikacije i mogućnost rehabilitacije.

Slušni aparat iz stavka 1. ovog članka, daje se osiguaniku na osnovi nalaza i mišljenja audiološkog centra ili organizacije zdravstva, koja ima audiološku jedinicu, te mogućnost tonalnih i govornih ispitivanja, kao i stručne provjere razumljivosti govora pomoću slušnog aparata (govorna audiometrija uz primjenu slušnog aparata).

Članak 45.

Pravo na slušni aparat imaju:

1. djeca predškolske dobi, kod koje se s obzirom na mentalno zdravlje i stupanj oštećenja sluha, može očekivati razvoj govora uz provedbu stručno - rehabilitacijskog postupka slušnim aparatom,

2. djeca na školovanju, ako im se dodjeljivanjem slušnog aparata omogućuje praćenje nastave,

3. ostali osiguranici kada im upotreba slušnog aparata omogućuje odgovarajuću komunikaciju i povoljni rehabilitacijski efekt ili radni odnos.

Osiguranik ima pravo na standardni zaušni aparat.

Osiguranici koji su potpuno gluhi, nemaju pravo na slušni aparat.

Članak 46.

Tip slušnog aparata zavišno od medicinskih indikacija, propisuje liječnik specijalist audiolog koji ima audiološku ordinaciju.

Ako osiguranik zahtijeva drugi tip slušnog aparata, od onog kojeg mu je liječnik propisao, može ostvariti to pravo pod uvjetom da isti odgovara slušnim karakteristikama propisanog aparata.

U slučaju iz prethodne stavke osiguranik snosi sam razliku u cijeni koštanja aparata.

Osiguranik kojemu se daje slušni aparat, ima pravo na izradu individualnog slušnog umetka (oliva za uho).

Članak 47.

Aparate za omogućavanje glasnog govora (umjetni grkljan na osnovi električnog vibratora - megafona), osigurava se osiguraniku kod laringektomije.

Aparat iz prethodne stavke, osigurava se osiguraniku samo jedanput.

VI. ROKOVI TRAJANJA POMAGALA

Članak 48.

Rokovi trajanja pomagala, propisanih ovim pravilnikom, određuju se prema grupama osiguranika iz članka 8. ovog pravilnika i iznose za pojedina pomagala:

_______________________________________________________________________________
                                GRUPE OSIGURANIKA
NAZIV POMAGALA
                                I.       II.       III.
_______________________________________________________________________________
    1                            2        3        4
_______________________________________________________________________________
1. Proteza za gornje udove
- od metala i plastične mase                  2 god.     3 god.     4 god.
- od kože                            2 god.     2 god.     4 god.
- elektronska proteza                      2 god.     3 god.     5 god.
2. Proteza. za donje udove
- od metala i plastične mase                  2 god.     3 god.     5 god.
- od kože i drveta                       1 god.     2 god.     3 god.
3. Navlaka za bataljak
(do 12 komada)                     1,5 god. za sve grupe
4. Ortoza
- za gornje udove                        1 god.     2god.      2 god.
- za donje udove                        1 god.     2 god.     2 god.
- za kralješnicu                        1 god.     2 god.     2 god.
5. Ortopedska obuća                       6 mj.      1 god.     1,5 god.
6. Obuća za ortozu                       6 mj.      1 god.     1 god.
7. Invalidsita kolica
- terenska                           8 god. za sve grupe
- sobna                             10 god. za sve grupe
- specijalne izrade                       5 god. za sve grupe
8. Estetske rukavice                      1,5 god, za sve grupe
9. Utega, suspenzorij i pojas                  6 mj.      1,5.god.    1,5 god.
10. Ortopedski ulošci 1 par                   6 mj.      10 mj.
11. Štaka odnosno štake (s dva para               1 god  .    3 god.     3 god.
12. Invalidska hodalica                 1,5 god.    3 god.     4 god.
13. Umjetna dojka (silikonska) -                -        2 god.     2 god.
14.Platneni grudnjak s uloškom -                -        1,5 god.    1,5 god.
15. Urinreceptakulum (urinal-do 2 kom.)         1 god. za sve grupe
16. Iiateter (do 52 kom.)                    1 god. za sve grupe
17. Plastične vrećice za urin za
noćnu upotrebu (do 365 kom.)              1 god. za sve grupe
18. Plastične samoljepive vrećice za
urin s ispastom (do 200 kom.)                  1 god. za sve grupe
19. Kondomi (do 100 kom.)                    1 god. za sve grupe
20. Plastične vrečice za feces
- samoljepljive (do 730 kom.)                  1 god. za sve grupe
- s podložnim spojnicama i ispustom
(do 365 kom. u kompletu)                    1 god. za sve grupe
21. Irigator - kod kolostoma                  2 god. za sve grupe
22. Štrcaljke za injekcije za jednokratnu
upotrebu (do 750 kom.)                 1 god. za sve grupe
- fgle za jednokratnu upotrebu (do 750 kom.)      1 god. za sve grupe
- igle za izvlačenje inzulina (do 100 kom.)           1 god. za sve grupe
23. Aparat za davanje inzulina (pli- .
vapen I i plivapen II) - kod intenzivirane
terapije i 100 igalagodišnje za svaki aparat          4 god. za sve grupe
24. Dijagnostičhe trake za kontrolu
glukoze i acetona u mokraći (do
730 kom:)                            1 god za sve grupe
- glukoze u krvi (do 365 kom.)             1 god. za sve grupe
25. Endotrahealna kanila
- metalna                            1 god. za sve grupe
- plastična                           6 mj. za sve grupe
26. Individualni oksigenator                  trajno za sve grupe
27. Gumeno crijevo ili lijevak za
hranjenje (do 8 kom.)                      1 god. za sve grupe
28. Jastuk od spuivaste gume                  1 god. za sve kateg.
29. Gumene gaEice (do 12 kom.)             1 god. za sve grupe
30. Pelene (do 2.600 kom.)                   1 god. za sve grupe
31. Pelene u spoju s gačicama (do
1.460 kom.)                           1 god. za sve grupe
32. Krunice i nepokretna proteza                6 god. za sve grupe
33. Krunice 1 nepokretna proteza
od akrilata                           2 god. za sve grupe
34. Djelomična proteza od akrilata               4 god. za sve grupe
35. Totalna proteza od akrilata             5 god. za sve grupe
36. Ortodontsko pomagalo                    10 mj. za sve grupe
37. Okvir za naočale                      1 god.     3 god.     4 god.
38. Korekcijska stakla (do 2 kom.)               1 god.     3 god.     4 god.
39. Korekcijsko plastično staklo (do
2 kom.)                         1 god. 3 god. 3 god.
40. Kontaktna leča (do 2 kom.)             3 god. za sve grupe (-)
41. Mliječno staklo (do 2 kom.)             3 god.     6 god.     6 god.
42. Tamne naočale bez dioptrije             3 god.     6 god.     6 god.
43. Bifokalna; trifokalna, multifokalna i
prizmatična stakla                       2 god.     4 god.     4 god.
44. Teleskopske naočale (jedne)             4 god.     8 god.     8 god.
45. Očna proteza                        1 god.     3 god.     6 god.
46. Brajev pisači stroj                     trajno za sve grupe
47. Kazetofon                          15 god. za sve grupe
48. Ručni sat                          -        15 god. 15 god.
49. Bijeli štap za slijepe                   1 god. za sve grupe
50. Slušni aparat                        2 god.     7 god.     10 god.Rokovi trajanja pomagala iz stavke 1. ovog članka počinju teći od dana ovjerovljenja potvrde ispostave Stručne službe Republičkog fonda.

Ako količina propisanog pomagala iz stavke 1. ovoga članka ne zadovoljava potrebe osiguranika, na prijedlog nadležnog liječnika, stručna komisija Republičkog fonda može osiguraniku odobriti veću količinu pomagala od one propisane ovim pravilnikom.

Članak 49.

Republički fond osigurava izradu proteza i ostalih ortopedskih pomagala iz ovoga pravilnika kod specijaliziranih organizacija za proizvodnju i isporuku pomagala, na osnovi zaključenog ugovora o isporuci pomagala.

Ugovorom se obvezatno treba osigurati zajamčeni rok koji odgovara vremenskom intervalu od 1/3 ukupnog trajanja izrađenog pomagala.

Pravo na ostala pomagala osiguranici ostvaruju u drugIm specijaliziranim organizacijama sukladno s potpisanim ugovorom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Popis pomagala iz članka 21. ovog pravilnika utvrdit će se najkasnije do 30. ožujka 1992. godine.

Do donošenja popisa pomagala iz stavke 1. ovog članka, osiguranicima će se propisivati, suglasno odredbama ovog pravilnika, ona pomagala, za koja će Cjenikom Republičkog fonda biti ustanovljena njihova cijena koštanja.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o indikacijama, standardima i rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga pomagala ("Narodne novine", broj 5/91 i 32/91).

Članak 52.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/92-01/05

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.